18. 12. 2012

Co vybublává z nahromaděného bahna

Články o odtržení kotelen od Ekoltesu mě přiměly, abych si zase jednou poslechl zvukový záznam mudrování na zastupitelstvu. A s rostoucím znechucením sleduji, jak postupně vybublávají z nahromaděného bahna obrysy toho, čemu se oficielně říká „hospodaření“ s městským majetkem.

13. 12. 2012

Jedná se o selhání systému

Otazníky kolem kotelen jsou výsledkem systémového selhání. Pokud nebude změněn systém řízení Ekoltesu, budou se problémy prohlubovat a příště se projeví jinou formou.

- O problémech provozu tepelného hospodářství na místním trhu se ví roky. Potřebná opatření členové představenstva a dozorčí rady nerealizovali a nyní navrhují se provozu Tepelného hospodářství zbavit. Jak to, že rada města letos prodloužila mandát politikům v orgánech Ekoltesu na další období?

12. 12. 2012

Kam byly „odkloněny“ peníze zaplacené odběrateli tepla?

Rada města si příliš hlavu s kvalitou poskytovaných informací neláme. Bývají neúplné, často zmateční, netransparentní, bez stanoviska rady. Jeden ze dvou materiálů předložených zastupitelům na mimořádném zasedání 3. prosince ohledně kotelen Ekoltesu byl výjimkou. Nebyl však zpracován radou, ale znalcem, který posuzoval současnou hodnotu provozu tepelného hospodářství Ekoltesu (dále provoz TH) v souvislosti s připravovaným odštěpením od Ekoltesu. 
Následující tabulky jsou součástí zmíněné zprávy vypracované znalcem, celou zprávu naleznete na webu radnice. Obsahuje základní ekonomické informace o provozu TH, m.j. i výši odpisů, investic a HV (hospodářský výsledek, zjednodušeně zisk).

11. 12. 2012

Z dnešních zpráv:

Bohatství italských rodin se snížilo během posledních deseti let o více než 40 procent. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na výsledky průzkumu provedeného společností Censis.

Podobně to vypadá i se jměním provozu tepelného hospodářství a pravděpodobně i s částí ostatního majetku Ekoltesu. Zatímco v Itálii padají hlavy premiérů a ministrů, v Ekoltesu následky svého vlastního mnohaletého působení nyní řeší a chtějí i do budoucna řešit koaliční politici nasáčkovaní již léta v jeho představenstvu a dozorčí radě, krytí valnou hromadou Ekoltesu (opět koaliční politici v radě města). Co o této šaškárně říká David Ondračka, ředitel Transparency International?

10. 12. 2012

Rozdělení Ekoltesu schváleno, otazníky zůstaly.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva se přítomným dostalo překvapivého vysvětlení, že „odštěpení“ provozu tepelného hospodářství (dále provoz TH) od Ekotesu není až tak důležité. Důležitější je paralelně provedené snížení jmění tohoto provozu zhruba na polovinu, o kterém se oficielně moc nemluví. Znalcem vypočítaná nová hodnota provozu tepelného hospodářství se projeví snížením ročních odpisů kotelen o asi 3 miliony korun. Nižší odpisy prý přinesou snížení ceny 1 GJ tepla přibližně o 45 Kč, což podle představitele Ekoltesu stabilizuje strukturu současných odběratelů tepla. Potom už nebude ani nutné, aby se našel kupec, který by kotelny za tak nízkou cenu koupil.

6. 12. 2012

Reagujeme na jeden z komentářů k příspěvku Připravuje se rozdělení Ekoltesu

Obrátilo se na nás několik spoluobčanů s kritikou, že jsme v Hranických listech informovali o mimořádném zasedání zastupitelstva města pozdě. Uváděli, že by se jinak zasedání zúčastnili. Kritiku jsme přijali s rozporuplnými pocity. Předně jsme samozřejmě zaregistrovali, že část občanů čte častěji HL, než web města, kde byla vyvěšena pozvánka na mimořádné zasedání ZM. Na druhé straně není dobře, že velká část občanů města stále mlčí a omezuje se na postranní nadávání. A těch pár služebně přestárlých místních politiků, kteří opakovaně vytvářejí roztodivné koalice s cílem obsadit rozhodující místa v samosprávě a ve firmách s majetkovou účastí města si pak myslí, že vše, co dělají, je v pořádku.

3. 12. 2012

Připravuje se rozdělení Ekoltesu

Z informací zveřejněných na webu Městského úřadu vyplývá, že Zastupitelstvo města na svém zasedání 15.listopadu uložilo starostce města ing. Ondriášové zajistit zpracování podrobných podkladů pro rozhodnutí o oddělení a následném prodeji tepelného hospodářství Ekoltesu, a.s., jehož příprava byla Radou města a vedením Ekoltesu zahájena v prvním pololetí roku.
Předkladatelem návrhu usnesení byl ing. Karel Hübl. Z jeho vystoupení vyjímáme:

„Ve znaleckém posudku, který je součástí projektu odštěpení kotelen formou založení nové společnosti Teplo Hranice s.r.o. se mimo jiné uvádí:
S ohledem na současný vývoj lze předpokládat, že hlavní nápor odpojování od centralizovaného vytápění pominul a nemělo by nadále docházet k výraznému poklesu tržeb, jak tomu bylo v minulých šesti letech. Stejně tak faktor energetických úspor v podobě zateplování nemovitostí odrážejících se v poklesu objemu dodávek se již na rozsah realizace těchto opatření vyčerpal.
Tato nová skutečnost je v přímém rozporu s důvody vyhlášení záměru prodeje kotelen uvedených v materiálu ZM 3.5.2012 (body 1-3). Požádal jsem proto o vyjádření Ekoltes, který se odvolává na jednání 29.10.2012- tedy souhlasí se závěry auditora.Ve vysvětlení auditora k dopadu odštěpení kotelen se mimo jiné uvádí:

29. 11. 2012

„Transparentní“ usnesení Rady města

Rada města na svém zasedání 20.listopadu m.j. rozhodla o udělení veřejné zakázky následujícím způsobem, cituji:

„…v souladu se zákonem č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle §18 Obecné výjimky z působnosti zákona, odst. 1 písm. j) a schválila dle části 5.5 výjimku ze směrnice QS 74-01 o zadávání zakázek a veřejných zakázek, ve prospěch společnosti JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín, dle důvodové zprávy.
Předložila Ing. Radka Ondriášová“

Zmíněné písmeno j) v odstavci 1 v aktuálním znění tohoto zákona ale neexistuje! Původně se sice v uvedeném zákonu nacházelo, jak je ale níže patrno z původního textu, nevztahovala se tato formulace ani tehdy na případ našeho města (Hranice nejsou vůči vybrané firmě v popisovaném vztahu).

25. 11. 2012

Heslo Transparentní radnice v Hranicích už obrostlo mechem

Zdeněk Špiřík
Dovoluji si navázat na redakční článek z 11.října. Naleznete ho ZDE.
Již před víc jak rokem zastupitelstvo města usnesením 204/2011 jednomyslně schválilo tzv. Zásady transparentnosti města Hranice.
 
V úvodu zmíněných Zásad je uvedeno:
Zásady transparentnosti města Hranic (dále jen Zásady) jsou pravidla obsahující zásady
a principy průhledného a jasného rozhodovacího procesu orgánů města. Transparentnost činnosti a rozhodovacích procesů města posiluje jeho důvěryhodnost a odpovědnost vůči občanům a také snižuje riziko korupce. Zásady mají zejména za cíl ještě více se přiblížit veřejnosti, zvýšit přístup občanů k informacím a zvýšit odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí.
Skutečně krásně napsáno…a jak bylo vážně myšleno porovnejme na následujícím příkladu.

23. 11. 2012

Heslo Transparentní radnice v našem městě hodně vybledlo

Zdeněk Špiřík
Už několik zasedání zastupitelstva města proběhlo od instalace hlasovacího zařízení. Možnost dohledat na webu města informaci, jak hlasuje každý jednotlivý zastupitel, byla jedním z hlavních argumentů pro pořízení tohoto zařízení. Zdá se však, že povolební aktivita volených představitelů města ve prospěch zvýšení průhlednosti dění na radnici mezitím ochabla. Zařízení bylo zakoupeno, instalováno, ale k tomu nejdůležitějšímu využíváno není. Právě naopak, v posledním zápisu ze zasedání konaného 15.listopadu nenaleznete už ani součty hlasů „proti“ a „pro“ usnesení.

13. 11. 2012

Trapná hra na transparentní radnici pokračuje

Transparence (průhlednost, průsvitnost) může nabývat hodnot od 0 do 1. Obdobně výraz „transparentní“ může vyjadřovat různý rozsah průhlednosti.

Podívejme se, jakou úroveň transparentnosti dosahují informace o činnosti rady města na příkladu typické formy zveřejňovaných usnesení z jejích zasedání:

30. 10. 2012

Dvojí metr

Tentokrát jsme se začetli do usnesení ze zasedání Rady města. Je tam možné nalézt řadu "zajímavostí".  Při čtení jedné z nich jsme si vzpomněli na nesrovnatelně slabší zdůvodnění odvolání ředitele Základní školy na Struhlovsku tehdejší místostarostkou Ondriášovou. V níže uvedeném případu starostka Ondriášová hlasovala pro ponechání ředitele ve funkci. Inu někdo je nám osobně blíž a někdo dál.

22. 10. 2012

Otevřený dopis ODS Hranice

17 let jsem volil politickou stranu ODS na jakékoli úrovni.  Letos jsem si řekl ve volbách kandidátů na krajské úrovni DOSt. Vás tedy tady NE!
ODS ztratila tvář a její představitelé (kteří se chtějí v Hranicích zviditelnit) jsou schovaní jako malí kluci vzadu, a všichni je přitom sledují a vidí, na co si hrajou. Tohle není schovka, pánové z ODS! Vy tu hru chcete hrát, ale není Vás vidět. My o vás víme, že hrajete, ale slepci schovku nehrají! Fandí Vám jen snad takoví kabátníci jako Úlehla nebo Juračka. („dycky z toho něco kápne“).

21. 10. 2012

Nad výsledky voleb do zastupitelstev krajů v HranicíchPo letošních krajských volbách jsme vyslechli a přečetli ve sdělovacích prostředcích různá zdůvodnění nečekaných výsledků. Například „lidé byli otrávení a nešli volit“, „voliči vyjádřili svůj nesouhlas s tím, co se v zemi děje“, „voleb se zúčastnili většinou staří lidé, a právě ti zřejmě rozhodli jejich výsledek“...

11. 10. 2012

Jak jsou plněny Zásady transparentnosti našeho města?

Zalistovali jsme některými materiály zastupitelů města z doby před více než rokem, kdy se diskutovalo o transparentnosti dění na naší radnici. Pokud se nemělo jednat jen o plácnutí na hladinu vody, měli by zastupitelé kontrolovat, jak představitelé města plní své sliby. Důvody vysvětlíme na několika příkladech:

26. 9. 2012

Bylo nebylo

Před dávnými léty jsme se na našem náměstí scházeli abychom nakoupili, zašli do hospůdek, kde se dobře vařilo a koupili zeleninu a květiny na trhu pod podloubím. V obchodech sice nebylo tolik zboží co dnes, ale prodavači aspoň poradili a také pár milých slov prohodili. Aspoň většina z nich. Kašna ať stará, byla vždy upravená a kolem ní záhony barevných květin. Každopádně bylo na náměstí více zeleně. A bylo to skutečné centrum města.

24. 9. 2012

Proč mají Hranice zastoupení v řídících, popřípadě kontrolních orgánech společností s kapitálovou účastí města?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud se někdo bláhově domnívá, že proto, aby m.j. monitorovali a v případě potřeby ovlivňovali rozhodovací procesy v zájmu občanů města, tak se mýlí. Zde jsou dva příklady:

- Koncem roku 2008 a v prvním pololetí 2009 proběhla ve třech etapách rekonstrukce Komenského ulice, pokud si pamatuji správně, představitelé města tehdy uváděli náklady ve výši 15 mil. Kč.

1. 9. 2012

Ještě jednou ke kotelnám

Na základě několika žádostí spoluobčanů přikládám výňatek z Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci stavebního povolení na zřízení samostatného topného zdroje pro vytápění a ohřev vody panelového domu Galašova.
Spokojený občan s vlastní kotelnou

28. 8. 2012

V Hranickém deníku jsme se dočetli

22.srpna jsme se v Hranickém deníku dočetli,že
Kropení silnic si město vyžaduje vždy, když se teplota dostává do tropických hodnot, tedy když se pohybuje kolem třiceti stupňů. Zavlažování silnic probíhá od června a má skončit v polovině září. S městem jsme domluveni na pravidelných kontrolách," konstatoval Milan Vinkler, ředitel společnosti Ekoltes, jejíž pracovníci zvýšenou očistu ve městě i místních částech provádějí.
 „Snažíme se takto bojovat proti polétavému prachu a zvlhčujeme tím vzduch. Ale kvůli současným tropickým teplotám k tomuto opatření častěji nepřistupujeme. Zavlažování komunikací probíhá průběžně," doplnil Milan Vinkler.
Dozvěděli jsme se tak, že 
- s polétavým prachem se v Hranicích „bojuje“ zavlažováním, popřípadě kropením silnic
- si to město vyžaduje vždy, když se teplota dostává do tropických hodnot, ale kvůli tropickým teplotám k tomuto opatření Ekoltes častěji nepřistupuje (máme tomu rozumět tak, že městská firma nerespektuje požadavky svého zakladatele?)
- se v Hranicích zavlažováním zvlhčuje vzduch (tou trochou vody, která po jednom „zavlažení“ rozpáleného asfaltu zmizí během několika minut).

Dovolím si autora výše uvedených „duchaplných“ úvah upozornit, že až 70% polétavého prachu mají na svědomí motory aut. A protože se jedná o polétavý prach, neleží na povrchu komunikace. Auta ho produkují tím více, čím více se jejich motory dostávají z optimálních otáček. V praxi to znamená, že změny rychlosti, brzdění a opětné rozjíždění, jízda ve vysokých, ale i nízkých otáčkách zvyšují tu nejvíce zastoupenou a současně nejnebezpečnější složku polétavého prachu kolem komunikací. Nejnebezpečnější proto, že na sebe váže zdraví nebezpečné těžké kovy. Zavlažování tedy nemůže mít na množství polétavého prachu z automobilového provozu v ovzduší našeho města prakticky žádný vliv

Reálným přínosem k řešení tohoto palčivého hranického problému (je notoricky známo, že Hranice patří k nejvíce zasaženým městům) by proto byl plynulejší provoz na frekventovaných ulicích. Jak tuto možnost radnice využívá? Staví další a další retardéry, tedy umělé hrby, viz Komenského ulice a nově v ulicích Studentská a Hviezdoslavova. Některé z nich nepřejede řidič s trochou citu k autu rychleji než dvacítkou. To znamená, že město oficielně „bojující“ s polétavým prachem nutí řidiče zpomalovat a znovu se rozjíždět. Tak ovšem vzniká většina polétavého prachu ve zmíněných ulicích. Tato problematika byla donekonečna probírána v souvislosti s hrby v ul. Komenského. Tam by se snad v budoucnu měly odstranit „kočičáky“ a nahradit hladkými nájezdy, nic se tam ale prozatím opravovat údajně nemůže, protože se tamní úprava financovala z dotací.

Stejným problémem Hranic je i hluk. Snižování otáček motorů s následným jejich zvyšováním hluk samozřejmě zvyšuje. Ještě více ho zvyšuje nájezd pneumatik na „kočičáky“, kterými radnice i přes zkušenosti a výsledky měření hluku v Komenského ulici (v okolí retardérů jsou překračovány hygienické limity hluku) nechala obložit i nájezdy na tyto hrby ve Studentské a Hviezdoslavově. Za zvěrstvo považuji postavení takových hrbů třeba několik metrů od oken přilehlých domů. Nechala by si něco takového postavit paní starostka před okny svého domu?
Drahnou dobu je známo, že existují k životnímu prostředí šetrnější řešení, uvedu jako příklad tzv. inteligentní semafory. Rozsvítí s velkým předstihem červenou autu překračujícímu povolenou rychlost. Rovnoměrnější průjezd auta podstatně sníží tvorbou polétavého prachu i hluku. Pokud by realizaci tohoto řešení bránily vyšší pořizovací náklady, je možné je eventuelně doplnit fotoaparátem a vybírat pokuty za překročení rychlosti.
Menší část polétavého prachu vzniká drcením a vířením nečistot ležících na komunikacích. Ty se ale také neodstraní „zavlažováním“, o kterém mluví ředitel Ekoltesu, ale skutečnou očistou a následným spláchnutím zbytků nečistot.
Shrnuji:
Množství polétavého prachu v Hranicích velmi často, zejména v hustě obydlených částech města i v blízkosti škol, překračuje hygienické limity. Hranice patří k nejvíce postiženým městům v ČR.
Akce „Očista města“, zaměřená oficielně na snížení množství polétavého prachu v ovzduší, které dýcháme, je v interpretaci ředitele Ekoltesu i při sledování reálných kroků radnice pouhá parodie na očistu, jejímž výsledkem je navíc další stupňování poškozování životního prostředí nárůstem nejen polétavého prachu, ale i hluku.
J. Novák

27. 8. 2012

Konec pohádky o dobrém Ekoltesu a zlých občanech

Dne 12.6.2012 vydal Krajský úřad Odbor strategického rozvoje kraje rozhodnutí č.j.KUOK48147/2012,Spis.Zn:KÚOK/29318/2012OSR/7099 se závěrem, že zamítá odvolání Ekoltesu proti výstavbě kotelny v domě Galašova 1742 - 1743  Hranice. Za tímto malým textem je skryto vítězství nad vládnoucími politiky města Hranice. Je to dobrá zpráva i pro ostatní žadatele o výstavbu kotelen ve vlastních domech.Bylo by docela zajímavé sledovat, co se stane, když  lidé podají žalobu na Ekoltes z důvodu například ušlých úspor.Takže závěrem, vládnoucí představitelé města Hranice mohou lidem znepříjemnit život, ale naštěstí jen to. Je smutné, že se na tom podílí místostarostka Tvrdoňová a Ing.Hübl. Od ostatních vládnoucích činitelů se nic jiného nedá čekat.
P.S. V případě zájmu o celý text Rozhodnutí…jsem připraven jej dát k dispozici.

Spokojený občan s vlastní kotelnou

25. 8. 2012

Poučení pro místní politiky

 Hranická radnice  17. srpna 2012
Rekonstrukce kotelen na školách byla zahájena

V rámci rekonstrukce dojde k výměně starých neefektivních kotlů za nové kondenzační kotle do výkonu  50kw.  Zatímco dosud měla každá škola jednu centrální kotelnu, čímž docházelo k velkým ztrátám tepla  kvůli dlouhým rozvodům, nové řešení bude jiné.  ZŠ 1. máje bude mít kotelny dvě  a ZŠ a MŠ Šromotovo dokonce tři  - pro starou  a novou budovu a pro  tělocvičnu.  Vyhneme se tak zbytečným tepelným ztrátám…
Nové řešení odpovídá současným požadavkům, je úsporné na spotřebu plynu (moderní výkonné kotle), ekologické (decentralizací kotelen nedochází k tepelným ztrátám dlouhými rozvody) a ekonomické (každá budova má vlastní kotel).
 
Výše uvedené nádherné, logické řešení bylo zveřejněno na webu radnice. Jeho autory jsou nejspíše vedení škol a úředníci z MěÚ. Článek by si měli přečíst politici, kteří se nechali svými mateřskými stranami najmenovat do dozorčí rady a představenstva Ekoltesu, včetně jeho ředitele. Kteří to jsou? Hlavinka, radní (ODS), Úlehla, zastupitel (ČSSD), Juračka, zastupitel (Hranice 2000), Zima, radní (ČSSD), Sedláček, zastupitel (tzv. Nezávislí), Průcha, předseda místní ODS, Vinkler (v poslední době se profiloval jako propagátor Kosmodisku, předtím si hrál na Zeleného). Již mnoho let je jejich politickou prioritou konzervování neefektivního řešení vytápění paneláků, nazývaného nesmyslně, ale vznešeně Centrální zásobování teplem, spojeného s prioritou modernizace dlouhých potrubí rozvodů tepla, před diverzifikací výroby tepla za současného nákupu moderních kondenzačních kotlů. Neštítí se přitom vést za peníze města právní spory se svými spoluobčany a brzdit tak jejich vlastní investice do řešení, které „je úsporné na spotřebu plynu (moderní výkonné kotle), ekologické (decentralizací kotelen nedochází k tepelným ztrátám dlouhými rozvody) a ekonomické (každá budova má vlastní kotel).
A. Bajer

24. 8. 2012

Rada Města – ústřední výbor trafikantů

Tak nám Rada Města rozdělila trafiky. Někomu za odměnu, někomu za odvolání z postu, někomu za loajalitu…Věřím, že vše ku prospěchu našeho města a občanů.
Přeji Ústřednímu výboru trafikantů dlouhá a úspěšná léta ve funkcích.

                                                                                           Občan Brych

19. 8. 2012

Není hluk jako hluk

    Občan města Hranic, který bydlí na Potštátské a Alešové ulici a také části tř. 1.máje se již několikrát mohl seznámit s prohlášením Bakovského z MěÚ Hranice, jak jsou úředníci na nás občany hodní a dokonce nám chtějí ZADARMO vyměnit okna stará za nová plastová více odolná hluku. Poslední jeho výjev byl uveden v novinách 5 +2. Je smutné, že se  vzniklou situaci rozhodli  řešit  až teď, dost dlouho od doby, kdy byla zprovozněna  dálnice D 1. Že občané těchto ulic nadměrným provozem dopravy trpí, zjistili vygumované palice na krajském a městském  úřadě až  po stížnostech občanů. Je v Hranicích  nenapadlo, že  když si vydupali na ŘSD křížení, že  když pustí bez řešení  nějakého obchvatu dopravu z mimoúrovňového křížení nějakým jako přivaděčem do města, tak že z toho bude jen b……  
    Proč nám Bakovský podsouvá, jak  je všechno perfektně řešeno. Kecá a lže občanům.  Vyměněná okna, ale ne všech,  nevztahuje se na chodby, koupelny, komory, tam asi hluk nedoléhá a tam občanovi   zaručeně  asi nevadí. Proč nám Bakovský jen kecá samé  hlouposti. Již od roku 2005 občanské sdružení Zdravé Hranice několikrát poukazovalo na modelu nárůstů dopravy ve městě na uváděné trase o kolik se zvedne zatížení. Tehdy se uvádělo, že nárůst může být mezi šesti až osmi tisíci vozidel za den. Dnes oficiální zpráva uvádí, že touto lokalitou projíždí denně pět  až sedm tisíc vozidel.  Mýlilo se nějak občanské sdružení? Jenže vygumované palice na MěÚ Hranice to nechtěly slyšet a všechny návrhy a doporučení smetly ze stolu. Aby se neunavili přemyšlením o řešení situace, zvolili  řešení podle hesla „vono se to nějak vyřeší samo“, ale nevyřešilo. Podle názoru mnoha občanů je výměna oken jen jedním z mnoha bodů jak řešit tento stav. Přece když půjdu po uvedených ulicích, tak mě – občana - málem smete hluk, který není přípustný uchu člověka a přiotráví smogem znečištěné ovzduší z projíždějících vozidel.
    Nikdo z těch, kteří před lety o sjezdu z dálnice rozhodovali, dnes nepřizná, proč tato situace nastala. Kdyby trochu přemýšleli (to zřejmě nejsou schopni), tak by tato situace určitě nevznikla.  Viz některé lokality v okolí, které to zvládly výborně a vozidla, hlavně těžká po obcích nejezdí.
    Za stav, který v Hranicích máme, můžeme poděkovat našim dlouhodobým zasloužilým radním a zastupitelům. Ti chtějí podle jejich tvrzení  všechno nejlepší pro občany města. Je to pravda? Asi ne! Chtějí všechno nejlepší pro sebe. Jenom pro příklad můžu jmenovat Juračku, Hašu,  Hlavinku, donedávna Wildnera, Ondiášovou a jejich vzorné přitakávače Úlehlu, Zímu, Ludmilu, Kutého, Švarcovou, Vlasákovou, Sedláčka a v době nedávné Vinklera. Tito všichni ovlivnili svým nic neděláním to, že máme v Hranicích takový provoz, to znamená hluk a znečištěné ovzduší.  Můžou  si za tento stav občané města, když jsme je některé několikrát za sebou volili? Ano! Myslete na to při příštích volbách.
   A teď to zajímavé závěrem. Bakovský nám vnucuje, že kraj bude muset vyměnit okna u 33 objektů,celkem to má být 161oken. Mluví Bakovský pravdu, nebo jen balamutí občany? Asi pravdu nemluví. Když si občan projde uváděnou trasu, tak zjistí, že nejméně polovina objektů má okna vyměněna buď za kvalitní plastové, nebo EUROOKNA dřevěná, určitě lepší kvality než nabízí kraj. Majitelé s novými okny si nemovitosti určitě kvůli oknům kraje nenechají ničit a tak výměnu za nějaké recyklované šunty odmítnou. V tom momentě ztrácejí na výměnu nárok, nic se jim nevymění,  nemají ani nárok na kompenzaci za vynaložené prostředky, které vynaložili při vlastní výměně kvůli hluku, který svým nezodpovědným jednáním  zavinili úředníci Olomouckého kraje a města  Hranic. Protože si kraj dosti dlouho počkal, hodně ušetří. A o tom není v článku Bakovského ani slovo. Proto trvám na tom, že lže veřejně občanům a kecá nesmysly.
M.Klousek

10. 8. 2012

Jak je to s rekonstrukcí Zámecké zahrady

  Někdy v roce 2008  za vlády na radnici Wildnera s Ondriášovou byla projednávána  studie k rekonstrukci Zámecké zahrady.  Rekonstrukce zahrady byla tehdy doporučena komisí pro rozvoj města i komisí pro životní prostředí. Schválená studie byla  předána k projednání radě města Hranic. I dlouho, dlouho se nic nedělo, až se občan naštval a v únoru 2011, to se vláda na radnici otočila na variantu Ondriášová s Wildnerem, byla starostka požádána o poskytnutí informace (úplné znění):

V roce 2008 byla   projednána městskými orgány  dokumentace (studie) k rekonstrukci Podzámecké zahrady. Vím, že byla doporučena urychlená realizace s využitím dotačních titulů. Žádám vyjádření, v jakém stadiu je dnešní  stav realizace tohoto projektu. 

   Uplynulo kolem deseti dnů a přišla povzbudivá odpověď (úplné znění):

K Vašemu dotazu týkajícímu se stavu projektu Zámecká zahrada Vám sděluji:
Na základě zpracované a projednané projektové dokumentace bylo stavebním úřadem MěÚ Lipník nad Bečvou vydáno dne 11.5.2010 územní rozhodnutí pro celou stavbu. Následně bylo dne 14.2.2011 vydáno stavební povolení MěÚ Hranice – odborem dopravy – na dlážděné, štěrkové pěší komunikace, schodiště, dřevěnou lávku a dne 3.2.2011 bylo zahájeno vodoprávní řízení MěÚ Hranice – odborem životního prostředí na studnu a zavlažovací systém
   Dne 19.1.2011 byla podána žádost  o stavební povolení na MěÚ Hranice – stavební úřad, následně Krajský úřad OK odbor strategického rozvoje pověřil k projednání a rozhodnutí v předmětné žádosti MěÚ Hranice Lipník – stavební úřad.
   Projekt Zámecké zahrady projednávala na své schůzi 8.3.2011 rada města a doporučila zastupitelstvu města podání žádosti o grant pro daný projekt z Nadace Proměny.
S přáním pěkného dne
Radka Ondriášová
starostka města

    Toť vše velmi pěkná pohádka, která určitým způsobem oblbuje občana v tom, že úřad a jeho vedení se staví, jak velmi kvalitně pracuje a plní přání svých občanů. Bohužel opak je pravdou. Uplynul více jak rok, a na  přípravě rekonstrukce podle vyjádření Bakovského se toho moc neudělalo, dá se říci nehlo se ani prstem. Podle něj není dán předpoklad, že se rekonstrukce zahájí v roce 2013,…14. A to vedoucí představitelé města tvrdili, že rekonstrukce zámecké zahrady začne hned po ukončení rekonstrukce parku Čs.legií. Jsou to kecy, lež, kecy, lež, kecy a lež a tak se dá pokračovat donekonečna. Po roce 2014 už bude  nové vedení města, věřme v to, že možná bude kvalitnější než dnešní. To stávající jen oblbuje občana a lže, jak když tiskne.   
    Podle malého průzkumu, který provedlo  ve městě občanské sdružení Zdravé Hranice se přes 65% občanů vyjádřilo, že by dalo přednost rekonstrukci zámecké zahrady před rekonstrukcí parku Čs.legií. Jako hlavní důvod tehdy byla uváděna snadná dostupnost a univerzální využití (v zahradě má být malé podium s hledištěm, odpočinková parková úprava a u Zámeckého klubu i posezení s občerstvením). Vše za podstatně menši částku než kolik stála rekonstrukce parku Čs.legií, kde není vyřešena otázka záplav, které mohou kdykoliv park znovu zničit. To zámecké zahradě nehrozí.
   Závěrem si myslím, že neprůhledná radniční koalice (už není ani jasné, kdo ji vlastně tvoří) je dnes velký mišmaš napříč politickými stranami a spolky pod taktovkou místní ČSSD a ODS, tvořený tedy zejména těmi, kteří chtějí být u koryta a nedá se jim proto věřit. Jsou mezi nimi lumpové, podvodníci a lháři, kteří již ani neví, kdy lžou a kdy mluví něco pravdy. Omlouvám se těm, kteří to myslí s městem a občany poctivě.
M.Klousek

4. 8. 2012

Omluva

Technickým nedopatřením jsme nezveřejnili ve správném formátu příspěvek Ing.Karla Hübla z 2.července o názvu Nevýhodná smlouva o provozování parkovacího systému v Hranicích. Za chybu se omlouváme.
Příspěvek naleznete ZDE

3. 8. 2012

Vláda hodlá vystavit stopku obsazování dozorčích rad a představenstev politiky

www.zpravy.rozhlas.cz,  25. července  2012 v 09:29  

Dozorčí rady městských a státních podniků by už neměly sloužit jako štědře placené trafiky pro politiky. Vláda chce, aby v nich seděli odborníci, a dnes posoudí materiál, který zpřísňuje pravidla obsazování těchto postů.
Nová pravidla se mají vztahovat na všechny podniky a obchodní společnosti, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek podíl, a to včetně jejich dceřiných společností. 
Ministerstva a územní samosprávné celky mají do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona zveřejnit seznam podniků a obchodních společností. U každého státního podniku a u každé obchodní společnosti mají navíc uvést charakteristiku jednotlivých funkcí, kterých se výběr týká. 
Větší důraz se má klást na odbornost a zprůhlednit se má i systém odměňovaní členů dozorčích rad a představenstev. 
Pokud bude vláda s předlohou souhlasit, připraví příslušná ministerstva do září paragrafové znění zákona. Do legislativního procesu by se norma mohla dostat na začátku roku. 
Předlohu vítá nezisková organizace Ekologický právní servis. Advokát sdružení Martin Fadrný má ale k materiálu několik výhrad: 
„Myslíme si, že by lidi do dozorčích rad měly navrhovat expertní komise, nikoliv samotní politici. Bylo by dobré, kdyby jednání bylo veřejné a kdyby došlo k nějakému odůvodnění volby. Ve druhém sledu je potřeba říct, že je celkově nutné zvýšit odpovědnost těchto lidí v dozorčích radách například tím, že se kompletně přepíšou stanovy obecních a státních podniků.“ 

1. 8. 2012

Ekoltes zůstává krmítkem místních politiků

Paní starostka nepřekvapila, nevybočila ze svých zvyků. Je všeobecně známo, že ráda úkoly zadává, ale nerada plní požadavky druhých. Tím spíše, pokud se to zrovna moc nehodí „do krámu“. Když jsem psal 14. července žádost o poskytnutí již měsíc zamlčovaných informací o novém složení představenstva a dozorčí rady městské společnosti Ekoltes, vsadil jsem se s kamarádem, že odpověď dostanu v pondělí 30.července, pár minut před 17. hodinou. Byl to totiž poslední den daný pro poskytnutí informace Zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pracovní doba na radnici v pondělí končí v  17:00 hod. Sázku jsem vyhrál, odpověď od ing.Ondriášové jsem obdržel skutečně 30.července a s časem odeslání 16:48 hodin. 

K vyčerpávající odpovědi stačily paní starostce 3 věty:
„Valná hromada dne 19.6.2012 odvolala  ing.Martina Lose z dozorčí rady společnosti a jmenovala PhDr.Vladimíra Juračku členem dozorčí rady.
Volbu představenstva provedla dozorčí rada na svém prvním jednání dne 19.6.2012.
Dozorčí rada jmenovala podle ustanovení čl.16 odst.1 písm.h) Stanov a.s. EKOLTES Hranice a.s. tyto členy představenstva společnosti: Ing. Radka Hlavinku, Milana Vinklera, Ph.D., Radka Průchu, Jaroslava Sedláčka a Ing. Vojtěcha Zimu.“

Pro úplnost doplňuji to, co z uvedené informace nepřímo vyplývá – že předsedou dozorčí rady zůstává Josef Úlehla. Jedinou změnou je tedy náhrada Ing.Lose (údajně své aktivity přenesl do jiného města), novým členem dozorčí rady PhDr. Juračkou a představenstvo  zůstává v původním složení.

Obsazování placených míst ve státních a obecních firmách politiky bez výběrových řízení v rámci „lepení koalic“ pomocí veřejných peněz je čím dál častěji terčem kritiky ze strany odborníků i občanů. Podle posledních informací se dokonce připravuje zákon, který by tomu mohl zabránit.
Představenstvo i dozorčí rada Ekoltesu v předchozích letech jednoznačně selhaly (viz několik příspěvků v HL na toto téma) a v normální firmě by jejich členové nebyli opakovaně jmenováni z jednoho prostého důvodu – byli by již dávno odvoláni. Přesto budou pracovat dál v původním složení s jedinou kosmetickou změnou spočívající ve jmenování PhDr. Juračky do dozorčí rady. To také nepřekvapuje, účel v tomto případě zjevně světí prostředky.
Oficielní zdůvodnění, proč se bude před našima očima dál odvíjet tato komedie o řízení Ekoltesu, by mohlo znít: „Ekoltes se pod dosavadním vedením dostal do složité situace, proto není účelné jeho úspěšné vedení v současné době měnit“.
Zní Vám to divně? Mně také. Ale jak to napsat jinak? Nad tím koalice na radnici od 19.června zřejmě přemýšlí a nejspíš proto se dodnes neozvala.

Zdeněk Špiřík

26. 7. 2012

Degenerace místní politické scény

V prostředí, kde obecné normy, pravidla a zákony platí jen pro někoho, se nežije dobře. Kvete tam klientelismus, korupce obecně a strádá sama podstata demokracie.

Tvrzení v nadpisu jsem vyslechl v řadě podstatně tvrdších variant od místních občanů, kteří sledují chování komunálních politiků. Vzpomněl jsem si na ně při sledování průběhu jednání starostky, radních a zastupitelů ve věci vybudování parkoviště v parku "Sady Československých legií". Shrnuji to nejpodstatnější:

-       Předchozí vlastník tenisových kurtů v parku nedostal souhlas ani s dočasným umístěním nafukovací haly nad některými kurty po několik zimních měsíců. Panu Zimovi například vadil zimní pohled z jeho domu na takto „znetvořený“ park, pan Úlehla to považoval za necitlivý zásah do jedinečné kulturní památky, slečně Ondriášové stačil jen fakt, že se o památku jedná, atd. Nafukovací hala přitom nepřesahovala obrys tenisového areálu a její postavení nevyžadovalo trvalé stavební úpravy.
Ještě hůře to dopadlo s žádostí o povolení postavení parkoviště za tenisovým areálem. Pro neprůchodnost zastupitelstvem byla žádost stažena z programu zasedání.
V kontrastu s těmito postoji nikomu nevadila mnohaletá devastace parku až do stavu, kdy ho bylo nutno za 17 milionů obnovit.
 
-       S žádostí o povolení výstavby parkoviště přišla i nová majitelka kurtů a Rada města (včetně tří výše jmenovaných představitelů města) v tomto případě doporučila zastupitelstvu povolení formou zřízení „věcného břemene pro strpění stavby parkoviště a sjezdu“ schválit!
Zastupitelé se na červnovém zasedání z předložených materiálů dozvěděli, že „někdo“ již dávno předem dal příslušným pracovníkům na radnici pokyn k vypuštění prostoru budoucího parkoviště z žádosti o dotaci na obnovu parku.
Bez povšimnutí prošly i informace, že v okolí je již nyní dostatek parkovacích míst, že záměr je v rozporu s územním plánem, že na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability je zakázáno povolovat jakékoliv stavby, že navrhovaný záměr se nachází ve vyhlášené aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy, kde nesmí být povolována nová výstavba, že Městský park "Sady Československých legií" byl prohlášen MK ČR v roce 1997 za nemovitou kulturní památku, atd.

Příspěvek vezměte jako výraz znechucení nad stavem místní politiky, kdy se vůči někomu zákony hájí a ve prospěch druhého vědomě porušují...a to nejvyššími představiteli města. Krásný příklad pro mládež a běžného občana.
Míra potřebnosti zmíněného parkoviště je tématem na jiný rozbor.
I. Navrátil

15. 7. 2012

Od Husa k Marxovi aneb zakryté značky

Jeden z ohlasů na vzpomínku Mistra Jana Husa zněl: „Hus se dnešním mocným nehodí a to je dobře, protože Husovi následovníci vraždili a bořili. Ostatně jako následovníci Marxe, kteří teď vzpomínají na Huse“. Vážený /á/ R. R. 6. červenec je státní svátek požehnaný Parlamentem ČR. A podsouvat Marxovi nějaké výzvy k násilí je velmi, ale velmi chabá invektiva. Marx byl vyhodnocen jako jeden z největších filozofů, má v Evropě své ulice, pamětní desky…
Můžeme napsat o čarodějnických procesech, kdy samotná církev si vybírala své oběti mezi bohatými. Kdy samotný papež žehnal kanónům v I. světové válce, kdy dodnes jsou mrtví na straně katolíků a protestantů i v moderních evropských státech…

Ale R. R. plně Vás chápu. Někdo musí dělat i tu „světovou politiku“. Zřejmě to tak máte v rodině. Někdo umývá nádobí a někdo se věnuje globálním problémům. Nechme Husa Husem. Byla to významná osobnost se silným sociálním cítěním a touhou po spravedlivém světě. Osobně nerozpoutal žádnou válku. Jen chtěl poctivost, skromnost a spravedlnost.
Já se raději držím komunální politiky. I když jsem dějiny studoval, nechám to na jiných. Historii si ponechávám jako zálibu.

Dnes jsem se opět prošel po městě. Nepochopil jsem, proč se značky ve Studentské ulici umísťují mezi rozkvetlé lípy. Není vidět např. značka hlavní silnice, ani upozornění na příčný práh. Zde projektanti zřejmě udělali chybu, že se značky osazovaly brzy na jaře. Podchod u ubytovny má sice nové osvětlení, které je ale ve velmi zanedbaném stavu. Přes pavučiny není vidět. Už několik měsíců je doporučeno, aby vozidla přepravující sypké materiály z lomu Hrabůvka měly plachty. Jezdí vesele dál a sypou, kudy jedou. Stačí se podívat na kruhový objezd u restaurace Acer. Na Jaselské ulici proběhla očista. Poctivě, kvalitně. Avšak kazí ji „drobnosti“. Vysoká tráva kolem telefonní budky, zarostlý koš na psí hovínka. Na konci bývalé Vojenské akademie je v autobusové zastávce plakát EU. Promoklý, špinavý. Jako by signalizoval, kam spěje Evropská unie? Také by bylo třeba, aby aspoň občas Ekoltes umyl ulepenou a špinavou dlažbu v horním podloubí. A když už jsem u Ekoltesu, proč dosud není zveřejněno nové složení dozorčí rady a představenstva této městské společnosti?
Pro někoho jsou to možná maličkosti. Ale jak nás učili na vojně: Nesplnění úkolu začíná přehlížením drobných maličkostí. I když „neviditelná“ dopravní značka není maličkost.
Hezké letní dny přeje M. Raindl

4. 7. 2012

6.červenec - den upálení mistra Jana HusaKlub zastupitelů KSČM zve všechny občany na do Parku Čs. legií k uctění památky
mistra Jana Husa dne 6. 7. 2012 v 10:00 hod.

2. 7. 2012

Nevýhodná změna smlouvy o provozování parkovacího systému v Hranicích.

V roce 2006 uzavřelo město Hranice s firmou ACTIV s.r.o. (nyní City Parking Group s.r.o.) mandátní smlouvu na provozování parkovacího systému v Hranicích.
Na základě této smlouvy se tržby z parkovacího systému měly rozdělit v poměru 45% město a 55% ACTIV. Navíc však město muselo zaplatit DPH z podílu fy. ACTIV a zajistit 1strážníka nejméně 8 hod denně od pondělí do pátku ( s odvody cca 450 tis. Kč/rok). Veškeré příjmy za přiložení a odstranění botiček za parkování v rozporu s parkovacím systémem je příjmem Fy ACTIV (ročně cca 260 tis.Kč). Firma ACTIV se navíc zavázala garantovat minimální výnosy z městského parkovacího systému. Smlouva byla uzavřena na 10 let do r.2016.

Rozdělení tržeb je podrobně uvedeno v Tab.1, ze které je patrno že při započtení veškerých příjmů a nákladů je skutečný příjem města 27 % tržeb – 8 960 775 Kč/10 let a příjem ACTIV (CPG) 73% - 24 600 000 Kč. Pořizovací hodnota parkovacích automatů cca  2,5 mil. Kč se uhradila provozovateli za  tři roky. Náklady na 1 pracovníka provozovatele, opravy automatů a další správní režie včetně přiměřeného zisku nepřesáhnou 100 tis. Kč/měsíc, což činí 12 mil. Kč/10 roků. Pro provozovatele parkovacího systému velmi lukrativní podnikatelský záměr. Pro město a obyvatele neskutečně nevýhodná smlouva. Vzorová ukázka nehospodárného nakládání s veřejným majetkem.

27. 6. 2012

Letní pel – mel

Řádnému jednání zastupitelstva 14. 6. předcházelo pracovní setkání, kdy se jednalo o složení představenstva a dozorčí rady společnosti Ekoltes. Pracovní schůzka jakoby rádoby demokratická forma řízení města? Ale s pachutí předem domluvného paktu mezi koalicí a části opozice? Kdy byla předem doporučena osoba p. Juračky do orgánů Ekoltes. Dokonce bylo ředitelem společnosti doporučeno, aby p. Juračka dostal předem materiály jednání valné hromady.

25. 6. 2012

Teď již máme co jsme (ne)chtěli

   Tak konečně došlo k tomu, že  hluk a určitě i jeho doprovod prašnost zasáhly město Hranice od Potštátské ulice přes Alešovu, třídu 1.máje ke křižovatce u bývalého kina Svět. Určitě se jedná i o  jiné části města, o tom se zatím veřejně nemluví. Po   komunikaci II/440 totiž vede dálniční přivaděč  z D 1 . Po mnoha letech konečně  MěÚ Hranice přiznal,  přes mluvčího pana Bakovského (objevili Ameriku), že došlo k výraznému zvýšení provozu, v průměru o 40% . Tím se podstatně v této hustě obydlené části města  zhoršily životní podmínky občanů. Občanské sdružení Zdravé Hranice argumentovaly v roce 2009 s odhadem zvýšení provozu o 45 – 55%.

20. 6. 2012

Stav prací na přípravě stavby Palačovské spojky.

Stavba sil.I/35 Lešná-Palačov délky 5 km odvede tranzitní zejména nákladní automobilovou dopravu ze stávajícího úseku I/35 Hranice-Valašské Meziříčí a sil.I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí. Nahradí tak celkem 50 km sil.I.třídy vedoucích přes hustě zastavěné území Hranic, Nového Jičína, lázní Teplic nad Bečvou, Milotic a Hodslavic. Trvale jsou zde překračovány platné hygienické limity hluku a znečištění ovzduší vlivem nadměrné dopravy.

Dne 14.6.2012 proběhlo na ŘSD Zlín projednání změny dokumentace pro územní rozhodnutí Palačovské spojky. 
Předmětem jednání byla změna řešení křižovatky MÚK Palačov (napojení přeložky sil.I/35 na sil.R48.) Nové řešení mění tvar křižovatky a poloměry nájezdů. Dojde ke snížení rozsahu mostních objektů a snížení investičních nákladů o cca 100 mil.Kč. Hlavním přínosem nového řešení je však možnost provizorního napojení sil. I/35 na D48 v případě, že R48 nebude realizována současně s Palačovskou spojkou. Umožní to snížit investiční náklady o cca 1 mld. Kč na rekonstrukci R48, kterou je možno odsunout do další etapy. Potřebné investiční náklady na 1.etapu Palačovské spojky Lešná-Palačov se tak sníží na cca 1,5 mld. Kč.

13. 6. 2012

Naši obětaví politici v Ekoletsu

V tomto měsíci vyprší funkční období členů představenstva a dozorčí rady městské společnosti Ekoltes. Ve vzduchu visí otázka, zda se konečně dočkáme sebereflexe současných funkcionářů, kteří si dříve obvyklou délku fungování (rozuměj parazitování) v Ekoltesu prodloužili o rok, nebo bude šaškárna spočívající v „řízení“ pomalého skomírání Ekoltesu místními politiky pokračovat dále.

Poskytnout informaci, to je problém

 Před několika dny jsem byl přítomen vcelku odstrašující situaci na náměstí T.G.M při vyústění do Zámecké ulice u obchodu EMOS. V tomto místě přecházela vozovku postarší žena. Tu se po náměstí řítilo, "určitě" předepsanou rychlostí 30 (podle  vyjádření ved.OD  omezení všichni řidiči dodržují), vozidlo BNW tmavé bary s tmavými skly. Asi vozidlo místního tzv.významného podnikatele. Před ženou prudce zabrzdil tak, že zastavil od ní jen malý kousek, žena byla s tohoto počinu řidiče dosti vystrašená. V tom se stáhlo okno u řidiče a to, co se stalo, bylo šokující. Muž středního věku "hulákal", vědom si své vysoké "inteligence", vulgární slova. "Ty jedna s.., co se s.. na cestě, tady nemáš přechod, tak vypadni než se nas...". Pak ještě padlo několik peprných slov, nejdou napsat, budily by pohoršení. Pak inteligent ve vozidle zavřel okno a předvedl nám, jak se má po historickém centru města jezdit, "odpálil to na plné kule".

10. 6. 2012

Snížení smluvní pokuty

Při sledování činnosti současného voleného vedení města není nouze o překvapení. Nebyli o ně ochuzeni ani občané města, kteří si nenechali ujít poslední zasedání Zastupitelstva města. Jedním z šokujících zážitků byl způsob projednávání velkého pardónu firmě Inter-stav, která sice vyhrála v minulém roce výběrové řízení na provedení zateplení Domova seniorů, ale stavbu ve smluvním termínu nakonec ani nezahájila. Zřejmě mezitím získala zajímavější zakázku. Stavba zahrnující m.j. opatření ke snížení nákladů na vytápění tak byla o jeden rok odsunuta.To, co potom následovalo, jsme si mohli přečíst na stránkách Deníku:

3. 6. 2012

Bude parkoviště u tenisových kurtů?

   Dlouhé měsíce, ba roky se jedná o tak banální věci, jako je vybudování parkoviště pro několik vozidel u tenisových kurtů v parku Čs. Legii. Již v šedesátých letech minulého století se hovořilo o nutnosti vybudovat u kurtů parkoviště, protože automobily postávaly volně na travnaté ploše za kurty směrem k lázním Teplice a rozježděná plocha nevypadala již tehdy nijak vábně.
   Přibližně před čtyřmi lety se dostal na MěÚ Hranice požadavek od jednoho podnikatele vybudovat parkoviště pro přibližně dvacet pět automobilů v prostoru za parkem od dnes stojící zastávky MD směrem k lázním Teplice. Občané různých aktivit se tvrdě postavili proti tomuto návrhu a již zpracované studii. Je ovšem zajímavé, že úředníci MěÚ v Hranicích, z odboru školství pánové Vystrčil a Bušina celkem souhlasili že by tam parkoviště být mohlo i když se jedná o prostor spadající do katastru památkově chráněném.   Minulé vedení města včele se starostou Wildnerem po nátlaku občanů  poslalo nápad na vybudování parkoviště v tomto prostoru k ledu.

28. 5. 2012

Radnice zveřejňuje lživé informace

Pan Raindl má v předchozím příspěvku o sečení trávy pravdu. Na webu radnice, popř. Ekoltesu budete program sečení trávy ve městě hledat marně. Proč? S neinformovanými občany se lépe manipuluje. Aby nám radnice mohla lhát, že je vše v pořádku a v souladu se smlouvou s Ekoltesem, nepotřebuje, aby občané města měli tuto smlouvu k dispozici.
Jako příklad může posloužit zpráva zveřejněná na webu radnice, která již v nadpisu manipuluje se skutečností:


Podle Rámcové smlouvy uzavřené mezi městem a Ekoltesem má být 1.seč v lokalitách 1.kategorie ukončena do konce května. Do 1.kategorie lokalit nepatří jen Sady Československých legií, ale i lokalita U žáby a uváděný parčík naproti mostu. Formulace "Místo toho se uskuteční sečení okolních pozemků (U žáby a parčík...)" ve 2.odstavci článku je zavádějící. Ekoltes musí vykázat úsporu odpovídající tomu, že letos neproběhne několik sečí v Sadech Čs. legií.

Podle smlouvy mezi městem a Ekoltesem má 1.seč trávy i na plochách zařazených do 2.kategorie proběhnout rovněž v květnu. Proto informace v posledním odstavci, že "Do konce června bude,..." znamená, že všechny uváděné lokality (patří do 2.kategorie) budou posečeny o 1 měsíc později.
Za problémy se sečením trávy nemohou pracovníci, kteří trávu sečou. Jedná se o mnohaletý organizační problém a za chyby v organizaci práce nese vinu vedení Ekoltesu. 
Město však sankce neuplatní. Městští politici vládnoucí koalice v čele města (a placení městem) by museli potrestat politiky téže koalice ve vedoucích funkcích v Ekoltesu (a placené Ekoltesem).
(red)

25. 5. 2012

Jak se řeší stav dopravy a parkování v historickém jádru města po hranicku.

    V říjnu 2011 usnesením 243/2011 uložilo zastupitelstvo starostce města vytvořit pracovní skupinu k vyřešení optimalizace dopravy a parkování v historickém jádru města, která navrhne zastupitelstvu ke schválení návrh optimalizačních opatření.
 Trochu historie jak se k tomuto usnesení došlo:
   V době rekonstrukce náměstí již bylo známé, že se doprava v historickém jádru města musí zklidnit. Tehdejší představitele města prohlásili, že situace se bude řešit až bude provedena rekonstrukce některých  ulic, hlavně Komenského (musím upozornit, že v pracovní skupině byli  členové kteří toto prohlášení tehdy podpořili v radě města, změnili názor a teď vystupuji s,opačnými názory). Protože rekonstrukce Komenského již dávno proběhla, s jakým výsledkem, to občané vědí, a dochází k ukončení rekonstrukce dalších ulic, je řešení dopravy v jádru města prvotní.
  Již od počátku jednání pracovní skupiny bylo zřejmé, že představitelům města se do řešení dopravy moc nechce. Některým členům pracovní skupiny se od začátku zdálo, že starostkou počínaje se bude hrát celý případ do "autu".

  Teď konkrétně k jednotlivým jednáním (byla celkem tři):
 Na prvním jednání se řešilo, že by se mohla částečně uzavřít Jiráskova
ulice s tím, že by průjezd měla městská doprava, dopravní obsluha a služby. Ostatním by byl průjezd zakázán. Ulicí Janáčkovou by byl vjezd na Pernštejnské náměstí a ulicí Zámeckou by byla vracečka na náměstí pro běžná vozidla. Zástupce občanského sdružení předložil návrh pro studii z roku 2005, která byla tehdy zaslána starostovi města a vedoucímu dopravy Kolomazníkovi. Nic se do dneška neřešilo. Bylo starostkou řečeno, že se změny a problematika musí projednat se zástupci City Parking Group s.r.o, kteří řeší parkování. Tím bylo jednání skupiny ukončeno.

Na druhém jednání v březnu se řešila otázka související s dopravou a parkování.  Místostarosta rekapitulovala zápis z posledního jednání.

23. 5. 2012

Kosení

Opět zde máme jarní měsíce a opět starý známý problém. Kosení trávy v jednotlivých lokalitách města. Už druhý týden se na mě obracejí občané, jak je to s kosením trávy v našem městě. Zřejmě se domnívají, že i zastupitel, který není v koalici, něco zmůže.
Takže jim trpělivě vysvětluji, že pravděpodobně se již všechno připravuje a brzy se dočkáme údržby travních porostů na sídlištích a v ulicích. Jen to chce trpělivost. Požádal jsem paní místostarostku o základní informace. Můj požadavek přenesla do společnosti Ekoltes a dostalo se ji zajímavé odpovědi, kterou mi přeposlala. Zmíněnou odpověď naleznete v pokračování tohoto příspěvku.
Měl by to být harmonogram kosení trávy ve městě. Podle mého by takový plán kosení /údržby/ měl mít úplně jiné parametry. Postrádám vyznačené lokality, konkrétní den, která technika, atd.
V našem zařízení víme, že jsme schopni malou travní sekačkou v rámci pracovní terapie běhen 2 hodin posekat 400 m2 pozemků. Za osm hodin by to dělalo 1600m2. Ekoltes disponuje samozřejmě mnohonásobně výkonnější technikou. Takže stačí spočítat zatravněné plochy, vynásobit, vydělit…, zpracovat do tabulky Excel a je to. Možná jsou tam některé úkony navíc. Ale domnívám se, že to nemůže být problém. Je to jen o počtech a manažerských schopnostech. 
V době internetu by každý občan našeho města měl mít možnost nahlédnout do takového harmonogramu a zjistit, kdy se bude provádět údržba trávníků v okolí jeho bydliště. Současně bych chtěl ocenit ty občany, kteří si sami uklidili před svými domy. Stejně jako v zimě, i na jaře udržují plochy města svými prostředky. O to ti kompetentní mají méně práce a více úspor.
                                                        
Hezké jarní a pohodové dny přeje                                                                
Miroslav Raindl


15. 5. 2012

Komentář k článku Nic neříkající odpověď také odpověď

Tento svůj komentář k článku pana M. Klouska o názvu Nic neříkající odpověď také odpověď z 12.5. posílám touto formou, protože potřebuji k vysvětlení i fotografie, které do formuláře pro komentáře umístit není možné. Fotografie jsem si stáhl z  článku pana M. Klouska, který jste zveřejnili 15.4. pod názvem Stará se město dobře o zeleň? 
Zopakuji, že občan města se obrátil na starostku města ing.Ondriášovou s dotazem
 jaký byl důvod vykácení devíti stromů v parčíku u obchodu na rohu ulic Nádražní  a Maxe Švabinského“
Přejděme skutečnost, že ing.Ondriášová z výšin starostky občana města vůbec nevidí a že se příště může klidně stát, že ho nebude vidět ze své výše ani vedoucí odboru a možná ani příslušný referent Městského úřadu. Každý občan města tedy nechť vezme na vědomí, že volby budou ještě za dlouho a odpovědi na korespondenci adresovanou starostce budou příště podepsané třeba radničním mluvčím.
Nechci se nyní ale zabývat kulturou komunikace paní na zámku s podzámčím v době, kdy jsou volby ještě daleko, a podívejme se na kvalitu obsahu této komunikace. Aby čtenář nemusel hledat v předchozích článcích, překopíroval jsem znění odpovědi na dotaz zmíněného občana města:
Vážený pane,
zasílám odpověď na Vaši  žádost  dle zák.č.106/1999 Sb. ve věci   kácení na ul. Nádražní, Hranice:
   Kácení stromů v ulici Nádražní v Hranicích proběhlo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy proběhlo správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les.  V případě, že obvod kmene stromu je menší než 80cm ve výšce 130 cm nad zemí, vlastník stromu nepotřebuje k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody.  Jedná se o dva rozdílné pozemky a dva různé vlastníky. Jedna žádost byla podána na kácení 5ks borovic a 1ks smrku a druhá na kácení 1ks borovice. Byly podány žádosti, které obsahovaly náležitosti dle vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě podaných žádostí bylo vydáno rozhodnutí. Důvody ke kácení byly: nebezpečí zlomu větví, ohrožení elektrického vedení a nemovitosti a napadení jehlic parazitickou houbovou chorobou. Orgán ochrany přírody posoudil důvody a kácení dřevin povolil.
  S pozdravem
Ing.  Ivana Zaoralová vedoucí odboru  životního prostředí MěÚ Hranice

K uvedené odpovědi mám tyto připomínky:
Žlutě podtržené tvrzení – Autorka odpovědi má na mysli parcely 2637/1 a 2637/2. Nejsou však ve vlastnictví dvou subjektů, ale pouze jednoho.
Modře podtržená část
 – První žádost, která je v odpovědi zmíněna se týká prostoru před budovou (směrem k Nádražní ulici) - z 5 borovic však 2 měly obvod kmene ve výšce 130cm pravděpodobně menší než 80cm. To znamená, že žádost by se měla správně týkat nikoli 5, jak uvádí autorka odpovědi, ale pouze 3 borovic a 1 smrku – viz první fotografii. 

- Druhá žádost se týká borovic vedle budovy (směrem ke Švabinského ulici) – všechny tři borovice prokazatelně měly obvod kmene v předepsané výšce větší než 80cm – mělo se tedy žádat o povolení kácení nikoli jedné, ale 3 borovic – viz  druhá fotografie.

Formulaci „mělo se žádat“ jsem použil z toho důvodu, že však jedna ze tří borovic stála navíc na pozemku města!... a o žádosti o povolení kácení této borovice žádná zmínka, protože neexistuje.
Takže celá odpověď je pěkný zmatek a celé povolení orgánu ochrany přírody je pěkný zmetek.
Zeleně podtržená část
Autorovi dotazu adresovaného ing.Ondriášové doporučuji, aby podal stížnost ke Krajskému úřadu  i pro neúplnost poskytnuté informace, protože takto formulované vysvětlení důvodů povolení kácení neříká vůbec nic. Jaký byl tedy konkrétní důvod kácení u kterého stromu, nebo skupiny stromů? Minimálně ve Švabinského ulici dráty nejsou, 1 smrk na straně k Nádražní ulici skácen, 2. kousek od něho zůstal…a tak by se mohlo pokračovat.
J.Navrátil

13. 5. 2012

Prodej kotelen V

Na webu města do dnešního dne není k dispozici ani zápis, ani zvukový záznam z posledního zasedání zastupitelstva města (konalo se 3.května). Budu se tedy zabývat pouze podkladovým materiálem, který měli zastupitelé k dispozici k bodu programu o názvu Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s..  Zastupitelé rozhodovali o zahájení výběrového řízení (vyhlášení záměru) na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství, společnosti Ekoltes.

Z materiálu předloženého zastupitelům vyjímám (po doplnění chybějících údajů z jiných, dříve poskytnutých podkladů) následující informace o provozu tepelného hospodářství:

Odpisy:                                   Hospodářský výsledek:          Investice:
2007…    6 500 000                   2011…. 2 069 191              2007…    2 214 534 
2008…    6 560 396                   
2010…. 1 342 280              2008…    3 321 700 
2009…    6 649 665                   
2009…. 3 153 616              2009…    5 531 387 
2010…    6 691 000                   
2008……  491 957             2010…        296 990 
2011…    6 103 637                   
2007…..2 790 079             2011…     6 819 410 
Celk.přibl.32 500 000               
Celkem 9 847 123             Celkem   18 184 021


V odstavci Cíl v investiční politice vedení Ekoltesu deklaruje toto
„Zvýšení efektivity výroby tepla. V dalších letech kompletní – generální výměna veškerého zařízení v kotelnách, které již nedosahují technické úrovně dnešní doby. Jedná se postupně o tyto kotelny: K3, K4, K5, K7, K8, K9, K14, K15, K27, K 16, K21, K22, K 23, K24, K28, K 29, K31, K32, K34 a K 20.“

Závěr k výše uvedenému:

Rada města a ředitel Vinkler v předloženém materiálu tvrdí, že celkem 20 z celkových 28 kotelen provozovaných Ekoltesem „nedosahuje technické úrovně dnešní doby“.
Provoz tepelného hospodářství přitom za posledních 5 let vytvořil zdroje (zisk a odpisy promítnuté do ceny tepla a občany města - odběrateli tepla - zaplacené) ve výši víc než 40 mil. Kč.
Na modernizaci tepelného hospodářství bylo použito pouze 18 mil. Kč. Zbytek se „rozplynul“ v celkových výsledcích Ekoltesu.  To je jeden z důvodů, proč cena tepla dodávaného Ekoltesem patří k nejvyšším v ČR. V této situaci je vrcholem licoměrnosti vedení města i Ekoltesu přehazování viny na občany města, kteří nečekali a moderní kotelny o „technické úrovni dnešní doby“ si již pořídili, či se k tomu chystají. A jak to bohužel obvykle už bývá, eventuelní důsledky prodeje provozu tepelného hospodářství by nepocítili praví viníci (volené vedení města, ředitel a místní politici v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu, kteří situaci dovedli do současného stavu), ale pracovníci tohoto provozu a občané města (při prodeji se předpokládá ekonomická ztráta).
Není třeba být doslova odborníkem, ale i při použití zdravého selského rozumu musí být podivné, na základě jak chatrných podkladů museli zastupitelé na zasedání zastupitelstva zaujmout stanovisko. Z výše uvedeného totiž rovněž vyplývá, že na vykazovaných pozitivních výsledcích provozu tepelného hospodářství je značně závislé hospodaření celého Ekoltesu. Je zřejmé, že provoz tepelného hospodářství trvale zlepšoval ekonomické výsledky Ekoltesu a to jsem se nezmiňoval o dalších důsledcích jeho prodeje. Jedná se např. o část podnikové správní režie, kterou provoz tepelného hospodářství nyní v ceně za teplo nese, atd. Zastupitelstvu však při rozhodování o dalším osudu tohoto provozu nebyla radou a vedením Ekoltesu předložena ani analýza dopadů jeho eventuelního prodeje na budoucí výsledky redukované společnosti.
Zdeněk Špiřík

12. 5. 2012

Nic neříkající odpověď také odpověď.

Jak jsem uvedl již v příspěvku Stará se město dobře o zeleň?, obrátil se občan našeho města na starostku ing.Ondriášovou níže uvedenou žádostí o poskytnutí informace, proč se kácely stromy na rohu ulic Švabinského a Nádražní:
 
Vážená paní,
žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Proč a jaký byl důvod vykácení devíti stromů v parčíku u obchodu na rohu ulic Nádražní  a Maxe Švabinského? Stromy podle pařezů neměly žádné známky hniloby a ani jiné poškození.

Tady je velmi kvalifikována odpověď vedoucí odboru, která nic neříká, ale občane dostal jsi odpověď. Úplné znění:

Vážený pane,
zasílám odpověď na Vaši  žádost  dle zák.č.106/1999 Sb. ve věci   kácení na ul. Nádražní, Hranice:
   Kácení stromů v ulici Nádražní v Hranicích proběhlo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy proběhlo správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les.  V případě, že obvod kmene stromu je menší než 80cm ve výšce 130 cm nad zemí, vlastník stromu nepotřebuje k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody.  Jedná se o dva rozdílné pozemky a dva různé vlastníky. Jedna žádost byla podána na kácení 5ks borovic a 1ks smrku a druhá na kácení 1ks borovice. Byly podány žádosti, které obsahovaly náležitosti dle vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě podaných žádostí bylo vydáno rozhodnutí. Důvody ke kácení byly: nebezpečí zlomu větví, ohrožení elektrického vedení a nemovitosti a napadení jehlic parazitickou houbovou chorobou. Orgán ochrany přírody posoudil důvody a kácení dřevin povolil.
  S pozdravem
Ing.  Ivana Zaoralová vedoucí odboru  životního prostředí MěÚ Hranice

Glosa na závěr:
Starostka města nemá ani tolik slušnosti, aby alespoň parafovala to, co nějaký úředník napíše. Okrasné borovice o výšce do 6 metrů ohrožovaly budovu? Nebo elektrické vedení, které tam není?  Jediný strom (smrk), který tam zůstal, není tedy „nebezpečný“. Druhý, vzdálený 1 metr, byl označen za nebezpečný a pokácen. Nebo spíš někdo potřeboval více dřeva na zimu? Z odpovědi není ani zřejmé, který orgán ochrany přírody to povolil (města, kraje, nebo?).  Proč by se tím starostka zabývala, když žádá jen nějaký občan (potenciální volič), jak je to ve městě s tou zelení. Určitě takový občan takovou „inteligentní“ a arogantní volenou úředníci, jako je starostka, již nikdy volit nebude.

M.Klousek

4. 5. 2012

Ukázka "péče" o životní prostředí města

V rámci výstavby dálnice D1 došlo ke kácení zeleně na katastrálním území Velká. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin v letech 2007,2008 a 2009 byla realizována náhradní výsadba. Rozhodnutí  Odboru životního prostředí z 23.6.2005 pro realizaci výsadeb dřevin mimo jiné požaduje vysadit tyto počty dřevin:
2007 – 1620 ks, 2008 – 1320 ks, 2009 -
1620 ks, celkem tedy 4560 dřevin.
Vyjímám některé z dalších požadavků:
-  všechny nově vysázené stromy budou opatřeny kůlem
-  následná péče po dobu 5 let
-  zálivka 5x za rok, vždy po 50 litrech vody na jeden strom
-  2x ročně okopat a odplevelit rostliny
-  2x přihnojit pomalu rozpustným hnojivem „Silvanix“
-  nahrazení uhynulých jedinců atd.

Jak zodpovědný dodavatel plní uvedené požadavky je patrné na obrázcích náhradní výsadby několika desítek stromků podél silnice v lokalitě pod Kostelíčkem v Hranicích.
Shrnuji:
- předepsaná zálivka nebyla prováděna, v suchých obdobích některé stromky uschly
- okopání a odplevelení od doby výsadby stromků nebylo provedeno
- stromky od výsadby nikdo neošetřil, neostřihal, neobnovil chránění proti okusu, resp. nepovolil ochrannou pásku při zvětšování průměru kmínku
- uhnilé kůly nebyly vyměněny, visí na stromcích, resp. stromek lámou, část stromků je bez kůlů
- uschlé stromky nebyly nahrazeny.

Poklepáním je obrázky možno zvětšit
Obdobné nedostatky je možné vidět ve větší nebo menší míře téměř na všech lokalitách náhradní výsadby. Výše zmíněná 5letá lhůta následné péče u části výsadby letos končí. Kdo je ve městě zodpovědný za škody vzniklé městu, protože následná péče není důsledně vyžadována? Troufám si tvrdit, že při tak vysokém počtu stromů se jedná o statisícové škody. V čí kapse peníze z rozpočtu na výstavbu dálnice zaplacené státem za neprovedenou následnou péči o vysazené stromy skončily? Asi ještě větší škody s sebou nese skutečnost, že takový šlendrián přes mnohá upozornění nezajímá ani vedení města - je považován za normální stav. Paradoxní je, že mnohem větší pozornost je věnována ze strany představitelů města slohovým cvičením na téma Péče o životní prostředí města.
Z. Špiřík