27. 2. 2011

Mlýnský potok, pár metrů od výtoku z Bečvy

Zdeněk Špiřík

Na pozemcích podél Mlýnského potoka, které jsou z velké části ve vlastnictví Povodí Moravy, vlastníci neprovádí řadu let žádnou údržbu. Není divu, že se to tam postupně mění ve smetiště. Reálný stav je zřejmý z několika fotografií pořízených jen pár metrů od nátoku z Bečvy. M.j. je na ta místa shora krásně vidět z nové cyklostezky Bečva. To je ona cyklotrasa, o které se v městských propagačních materiálech uvádí, že je součástí ojedinělého projektu první „cyklodálnice C1“ v České republice.

Co na tamní nepořádek říká vedení radnice?

24. 2. 2011

Další selhání rady města?

Zdeněk Špiřík

Rada našeho města zadává zakázky společnosti Ekoltes, ve které město drží 100% akcií, bez výběrového řízení.

Výjimka ze Zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, je možná ve vztahu města vůči Ekoltesu dle § 18, odst. j) pouze v tomto případě:
„Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli, osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva“.

Nad veřejnými zakázkami v ČR vykonává již od roku 1995 dohled Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  (ÚHOS). Na jeho webových stránkách je k dispozici Metodika zadávání veřejných zakázek podle Zákona č. 137/2006 Sb. V ní je formulace výše zmíněného §18 vyložena takto: 
„…osoba, které je veřejná zakázka veřejným zadavatelem zadávána, musí vykonávat
převážnou část veškeré své činnosti ve prospěch zadávajícího veřejného zadavatele;
přípustný objem činností vykonávaných ve prospěch jiných osob není přesně
stanoven, nicméně s ohledem na kontext práva EU by se mělo jednat pouze o
okrajové činnosti nahodilého charakteru“.

Cituji z JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  A KONCESÍ :

„Pokud jde o výklad podmínky spočívající v „uskutečňování většiny činností s obcí, která podnik vlastní“, ESD uvedl, že tuto podmínku lze mít za splněnou tehdy, když je činnost daného podniku vyhrazena hlavně této obci, přičemž jakákoli jiná činnost má jen okrajový charakter.“

Práce zadávané Městským úřadem však představují, jak často představitelé Ekoltesu zdůrazňují, jen asi jednu třetinu obratu Ekoltesu. Ikdyž bych vzal v potaz pouze zakázky Ekoltesem realizované pro jiné podnikatelské subjekty a obce, nejedná se o okrajovou činnost, což ovšem opět potvrzují i představitelé Ekoltesu.

 Koaliční rada města však po celou dobu platnosti tohoto zákona, tedy od roku 2006, „uděluje“ Ekoltesu výjimku, tzn. městské zakázky jsou Ekoltesu zadávány bez výběrových řízení. Přesto, že jsem v posledních letech několikrát upozorňoval na řadu podobných závažných chyb, kterých se stále stejní lidé sedící v radě města v kontaktu s Ekoltesem dopouštějí, nevidím z jejich strany sebemenší snahu po nápravě.
Snad si ve své nadutosti ani neuvědomují, jak balancují na hraně trestného činu.

21. 2. 2011

Věci veřejné v Hranicích řeší havárii zaklenutého potoka

  
Havárie vznikla 24.-25 - června 2009 při extrémních přívalových srážkách, kdy spadlo během dvou hodin 85 – 95 mm srážkového úhrnu. Při extrémním průtoku povrchových vod došlo k zahlcení zaklenutého potoka a zatopení ulice Partyzánské včetně přilehlé zástavby.
Příčinou havárie byly potrubí chráničky plynovodu a kabelu, které procházejí napříč profilem zaklenutého potoku. Při přívalovém průtoku dochází k zachycení naplavenin na obě potrubí, snížení kapacity profilu a způsobuje značné škody při zatopení ulice Partyzánské.
Město tento stav řešilo objednáním studie a projektové dokumentace za více jak 400 tis. Kč na přeložku potoku za cca 3,5 mil. Kč. 
Jako zastupitel opozičních Věci veřejných jsem na nesmyslnost  tohoto počínání upozorňoval již na třech zasedání zastupitelstva a požadoval zastavení projektových prací a okamžité nařízení přeložek chrániček u jejich správců. Bohužel marně. Ani na čtvrtečním  zasedání 17.2.2011 zastupitelstvo opět díky koalici nepřijalo žádné usnesení. Zima se chýlí ke konci a nebezpečí záplav začíná být opět aktuální.
Na další projednávání s koaličními zastupiteli jsem již rezignoval. Nelze nečinně čekat na další povodeň a utrácet peníze daňových poplatníků za zbytečné projekty.
 Co není schopna zajistit koalice, zařídí Věci veřejné.
V neděli večer jsem proto osobně sepsal žádost na nařízení provedení přeložek v souladu se stavebním zákonem a odeslal ji na stavební úřad.
Věřím, že nyní již stavební úřad rychle sjedná nápravu a k dalším záplavám v ulici Partyzánské již nedojde.
Doufám, že město rovněž zastaví projektové práce a zamezí dalšímu zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky z rozpočtu města.
Podrobnosti o havárii jsou k dispozici ZDE
Zatrubněný potok se zachycenými splaveninami na chráničkách po povodni


Stejné místo po vyčištění
 

Místo havárie v ulici PartyzánskéJde to lépe
ing Karel Hübl, zastupitel Věci veřejných v Hranicích

18. 2. 2011

Super úsporná varianta Palačovské spojky do superstrategie ministersva dopravy

ing Karel Hübl, zastupitel za VV
S ohledem na nedostatek investičních prostředků Fondu dopravní infrastruktury byla po vydání územního rozhodnutí v roce 2010 zastavena další příprava Palačovské spojky. V superstrategii Ministerstva dopravy (MD) je uvažováno s realizací Palačovské spojky až po r.2015. V současnosti se sice na podnět zástupce petičního výboru petice „Za obnovení přípravy Palačovské spojky“ a hranického klubu VV na ŘSD ČR projednává úspornější řešení, které snižuje původní investiční náklady ve výši 2,6 mld.Kč na 1,6 mld. Kč, na vyřazení ze superstrategie MD to však bohužel nemá vliv.

Stavba Palačovské spojky plní funkci obchvatu Hranic, Nového Jičína a dalších obcí na sil.I/35 a I/57 a zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území a odstraní překračování hygienických limitů hluku a znečištění ovzduší v ukazateli polétavého prachu PM10, které jsou překračovány v rozporu s normami EU.

Hranický klub VV a zástupce petice nyní zpracovali návrh superúsporné varianty s náklady 1.etapy nižšími jak 1 mld. Kč a budou se snažit jej prosadit do superstrategie MD. Pana ministra dopravy požádali o prověření, zda tuto vysoce efektivní stavbu přece jen nelze  zařadit do superkoncepce MD.

14. 2. 2011

Ekoltes a radnice

Zdeněk Špiřík

Již v minulém volebním období jsem několikrát upozorňoval na nenormálnost postavení Ekoltesu vůči městu, na nedokonalost smluv uzavřených s městem, navíc neplněných, na škodlivost dlouhodobě používaného způsobu jeho řízení a kontroly akcionářských zájmů ze strany města.

Uplynulo několik měsíců od posledních komunálních voleb a nadále přežívá absurdní situace, kdy političtí představitelé koalice na radnici, z velké části stále stejní lidé, ovládají nejen představenstvo, ale tatáž koalice kontroluje sama sebe i prostřednictvím dozorčí rady a opět tatáž koalice z pozice rady města vykonává funkci valné hromady.

Nedávno na tento nešvar opakovaně upozornil šéf nevládní protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka a dodal: „Je potřeba tyto věci alespoň neustále zveřejňovat. Jedině veřejný tlak může zvrácený systém změnit“.

Důsledky takového řízení jsou zřejmé. Problémy Ekoltesu koalice svádí na všechno možné, pochopitelně jen ne na selhání řadu let uplatňovaného systému řízení. Jako příklad můžeme vzít rozpad tzv. CZT – vinni jsou podle představitelů koalice na radnici občané, kteří si ve vlastní režii zefektivňují vytápění svých domů. A proto je třeba je k tomu, aby i nadále nakupovali teplo od Ekoltesu, všemi prostředky přinutit.  Počínaje matoucími výpočty návratnosti domovních kotelen a konče hledáním jakékoli právní kličky. Praví viníci vzniklé situace pochopitelně nepřiznají, že vedení Ekoltesu před lety, díky tomuto sice počtem šéfů předimenzovanému, ale laickému způsobu řízení, zaspalo. Podle jejich rétoriky občané města mají povinnost odebírat teplo i ze čtvrt století starých kotelen. Ekonomické důsledky hrubých chyb v řízení  Ekoltesu by však neměli nést občané, ale představitelé města, kteří se jich dopustili!

10. 2. 2011

Hloupost, arogance nebo obojí?

Zdeněk Špiřík

Zborcení koryta a opěr. zdí u vtoku do propustku
Tuto otázku jsem si položil po poslechu zvukových záznamů z listopadového a prosincového zasedání zastupitelstva a po prostudování dostupných podkladů ve věci havárie na tzv. bezejmenném potoku. Jedná se o 110 metrů dlouhou zaklenutou část potoka, která prochází pod Partyzánskou ulicí a je vyústěna před propustkem pod silnicí I/35 vedoucí do Val. Meziříčí. Po přívalových deštích v letech 2009 a 2010 došlo k postupnému zborcení vyústění zatrubnění a opěrných zdí před propustkem pod silnicí na Val. Meziříčí v délce asi 3 metrů. Přibližně o 100 metrů dál proti toku se na zatrubnění propadla šachta. Obě místa jsou patrná na fotografiích.

Propadlá šachta
Vedení města, aniž by považovalo za vhodné projednat tuto záležitost v zastupitelstvu města (ZM), v závěru minulého volebního období zadalo společnosti Voding zpracování technicko-ekonomické studie zaměřené na zjištění příčin havárie s návrhem opatření. Vše, co je na téma příčin havárie ve studii uvedeno, je formulováno takto:

„…vlivem přívalového deště za povodně a podmáčení, které je způsobováno podzemními, nenapojenými přítoky, bylo zborceno zatrubnění toku….Celý stávající úsek zatrubněného úseku v ulici Partyzánské je v havarijním stavu, je jen otázkou času, kdy vlivem intenzivnějšího deště dojde k dalšímu propadu.“

9. 2. 2011

Politické hrátky

Jan Macalík

Tak jako na celostátní úrovni, jsou politické hrátky módou i na místní úrovni. Vytváření takové situace však neprospívá městu a občanům především. 

Budeme-li vycházet z posledních výsledků voleb, neodpovídá obsazení vedení radnice těmto výsledkům. Jde spíše o přání vyhovět celostátnímu trendu, tj. vyloučit ty, kteří to s městem a pro občany myslí upřímně. Tak se stalo, že do Rady města nebyl nominován ani jeden zastupitel z opozice, který by, nebo určitě, přicházel s konstruktivními návrhy na řešení místních problémů a ve prospěch občanů. Jeví se mi to, že jsou tam navoleni tzv. podavači per, než osoby, které by mohly něco podnětného pro město udělat. Navíc z posledního obsazení radnice si přisvojují výsledky práce konstruktivních zastupitelů.

4. 2. 2011

Kasárna Jaslo budou mít nového majitele

Ing. Karel Hübl, zastupitel za VV
17. ledna 2011 bylo uzavřeno příjímání nabídek na koupi kasáren Jaslo. V březnu, po vyhodnocení nabídek armáda ČR zveřejní jméno vybraného uchazeče. Město nabídku nepodalo a tak je již zřejmé, že  město novým majitelem kasáren nebude.
V  listopadu 2009 město zajistilo zpracování studie proveditelnosti kasáren Jaslo za cca 1,125 mil. Kč . Celkové náklady na revitalizaci kasáren byly ve studii vyčísleny na 1,5 mld. Kč. V závěrečném doporučení jsou uvedeny tři varianty :
1. Město se stane vlastníkem areálu – při současném rozpočtu města, který uvažuje s finančními prostředky na investice v r.2011 ve výši cca 18 mil. Kč tato varianta naprosto vyloučena.
2. Město nebude vlastníkem areálu – tato varianta byla nejpravděpodobnější a v březnu se zřejmě naplní. Město může ovlivňovat revitalizaci pouze prostřednictvím územního plánu. Je zde riziko, že revitalizovány budou pouze některé objekty a zbytek areálu bude nadále chátrat. Pokud se novému majiteli se nepodaří jeho podnikatelský záměr naplnit a případně se dostane do insolvence, můžou kasárna po pár letech připadnout městu sice zdarma, ale v daleko horším stavu než v současnosti. 
Navíc již nebude moci využít pro financování revitalizace kasáren využít dotace z programu MMR 217 118 podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. Možnost dotace je v současnosti 75% nákladů a podmínkou Město je, že objekty musí být 5 let v majetku města. Zpracovanou studii proveditelnosti nebude zřejmě možno využít ani v územním plánu, protože nový majitel bude mít zcela jistě jiný podnikatelský záměr.
3. Město bude realizovat revitalizaci jako společný projekt s jedním nebo více partnery. Tato varianta mohla být pro město i pro zájemce nejvýhodnější. Město mohlo využít dotace a podnikatelé se mohli podílet na revitalizaci vlastními prostředky a získat za výhodných podmínek revitalizované objekty pro své podnikatelské záměry. 
 Město rovněž mohlo řešit i své záměry jako například :

Dobrá zpráva

Ing. Ivo Holec

Město Hranice prodává domu SVJ Přátelství  503 ,504 a 507 pozemky uprostřed města a to za  cenu 270 Kč za metr čtvereční.Jde o pozemky parc. číslo 510/9  a parc. číslo 510/10 a  parc. číslo 510 /15.Celkem jde o výměru okolo 1000m čtverečních. 

Konečně se občanům podařilo stvořit koalici, kdy se jde na ruku občanům. Protože koupit uprostřed města a navíc ještě v památkově chráněném pozemku takovýto pozemek je terno. Škoda, že téměř ti samí radní nebyli osvícení stejnou myšlenkou, když  jsme my - SVJ Tř.1.Máje 1725 a 1726 - chtěli koupit pouhý jeden metr čtvereční pod komín v roce 2007. 

Možná si řeknete, za tuto sumu se nedá v Hranicích koupit ani metr zahrady. Další možná napadne, co vše je součástí odhadu, dřeviny, plot, apod.? Proč se má prodej uskutečnit jen předem určenému subjektu a za směšnou cenu? Ovšem pokud bude rada města postupovat při dalších prodejích takto „shovívavě“ i pro ostatní žadatele města Hranic o odkup pozemku, je tento prodej vynikajícím signálem. 

Pokud však rada města nebude v budoucnu takto postupovat, je potřeba se ptát proč oni a proč ne my. V tom případě odpověď budou znát jen ti, co pro prodej budou hlasovat a snad ještě majitelé domu na ulici Přátelství 503,504 a 507. Seznam obyvatel a možnou odpověď naleznete, když se podíváte do katastru nemovitostí, kdo je majitelem bytu v uvedeném domě: 
Závěrem nezbývá, než si počkat k čemu může být pozemek „předem určen……“

2. 2. 2011

Kdy bude dokončen chodník v Alešově ulici

Antonín Honysz

Chodník v Alešově ulici končí u autobusové zastávky a pár metrů od zastávky směrem k podjezdu není již několik let dokončeno. Je to jako v Kocourkově - vedení města nakupuje za stovky tisíc korun nové autobusové zastávky, ale lidé se k zastávce v tomto případě dostanou jen blátem a loužemi.
Vedoucí odboru dopravy mi k tomu sdělil: „Dobudování chodníku na Alešově ulici mezi autobusovou zastávkou a chodníkem pod viaduktem nebylo dosud schváleno při návrzích rozpočtu, proto neprobíhá ani projektová příprava pro územní a stavební řízení.“
"Chodník" na Potštátské ul."
Dlužno dodat, že v žádném návrhu rozpočtu, který v posledních letech rada města zastupitelstvu předložila, jsem zmínku o těchto pár metrech chodníku nenalezl. Je tedy „žábou na prameni“ staronová rada města? Nebo šetří peníze na další soukromý projekt?
Připadá mi to podobný problém, kdy chodník na celé Poštatské ulici budují vesměs stejní lidé ve vedení města nejméně patnáct let a dodnes jsou to jen sliby a nic uděláno.

1. 2. 2011

Kdy bude dokončena oprava chodníku na Třídě 1. máje?

Antonín Honysz

Oprava chodníku na Třídě 1. máje byla na podzim ukončena u domu č. 1620. Pár desítek metrů původního chodníku opraveno nebylo, přestože je ve velmi špatném stavu.

Vedoucí odboru dopravy mi na toto téma sdělil:
„Na podzim roku 2010 byla mimořádně uvolněna určitá částka na předlažbu chodníků. Odbor dopravy se správcem komunikace navrhl směrem k vedení města určité chodníky. Jako možná třetí etapa bylo i dokončení Vámi zmiňovaného chodníku. Z důvodu nedostatku financí však k tomu nedošlo. Pokud zastupitelstvo města schválí necílené prostředky na předlažby chodníků, bude tato trasa jednou z priorit.“

Do dnešního dne však tento návrh rada města zastupitelstvu nepředložila.
Připadá mi to jako v Kocourkově. Myslím si,že by to chtělo trochu logiky a dělat akce tak, aby se dokončily v určitých celcích, t.zn. cíleně. Ostatně tento názor, že by se takové celky měly dokončovat, obhajovala v minulosti i současná starostka Ondriášová… To však byly chodníky v ulicích, kde bydlí koaliční radní!