3. 12. 2012

Připravuje se rozdělení Ekoltesu

Z informací zveřejněných na webu Městského úřadu vyplývá, že Zastupitelstvo města na svém zasedání 15.listopadu uložilo starostce města ing. Ondriášové zajistit zpracování podrobných podkladů pro rozhodnutí o oddělení a následném prodeji tepelného hospodářství Ekoltesu, a.s., jehož příprava byla Radou města a vedením Ekoltesu zahájena v prvním pololetí roku.
Předkladatelem návrhu usnesení byl ing. Karel Hübl. Z jeho vystoupení vyjímáme:

„Ve znaleckém posudku, který je součástí projektu odštěpení kotelen formou založení nové společnosti Teplo Hranice s.r.o. se mimo jiné uvádí:
S ohledem na současný vývoj lze předpokládat, že hlavní nápor odpojování od centralizovaného vytápění pominul a nemělo by nadále docházet k výraznému poklesu tržeb, jak tomu bylo v minulých šesti letech. Stejně tak faktor energetických úspor v podobě zateplování nemovitostí odrážejících se v poklesu objemu dodávek se již na rozsah realizace těchto opatření vyčerpal.
Tato nová skutečnost je v přímém rozporu s důvody vyhlášení záměru prodeje kotelen uvedených v materiálu ZM 3.5.2012 (body 1-3). Požádal jsem proto o vyjádření Ekoltes, který se odvolává na jednání 29.10.2012- tedy souhlasí se závěry auditora.Ve vysvětlení auditora k dopadu odštěpení kotelen se mimo jiné uvádí:
 • Pro Ekoltes bude odštěpení a prodej kotelen  znamenat snížení zdrojů krytí (odpisy +zisk) ročně cca 8 mil. Kč.
 • Po rozdělení bude jedna společnost generovat zisk (Teplo- bude muset platit daně) a druhé společnosti vznikne ztráta (Ekoltes)
Z pohledu těchto nových skutečností oddělení a následný prodej kotelen nemá smysl a další kroky by měly být zastaveny nebo řádně zdůvodněny, protože hrozí, že nejsou v zájmu města jako jediného majitele společností.

Na základě informací z nových materiálu žádám o podání následujících vysvětlení :

 1. V posudku se uvádí, že společnost Ekoltes měla problém se zahrnováním přiměřeného zisku do ceny tepla a čelila zvýšeným nákladům v podobě uložených pokut za porušení cenových předpisů. Žádám o veškeré podrobné údaje o výši a důvodech všech pokut a způsobu jejich vypořádání.
 2. Přesně specifikovat a vyčíslit všechny důsledky navrženého snížení základního kapitálu Ekoltesu o 71,2 mil. Kč.
 3. Provoz tepelného hospodářství byl ziskový. Pokud rozdíl 6 mil. Kč (odložený daňový závazek) vznikl v důsledku ztráty, kterou vykazoval celý Ekoltes, jedná se o zkreslení skutečné hodnoty tepelného hospodářství. Jak vysoký odložený daňový závazek vykazuje celý Ekoltes?

 1. Doplnit podrobnou analýzu všech krátkodobých a dlouhodobých důsledků oddělení a prodeje kotelen na město a na Ekoltes. Tato analýza je nezbytná pro zodpovědné rozhodnutí o prodeji kotelen.
 2. Jak nahradí Ekoltes zisk z kotelen a zajistí casch flow po ztrátě pravidelného příjmu plateb za teplo.
 3. Proč je reálná hodnota kotelen cca 30 mil. Kč, když ročně investoval do kotelen 6 – 7 mil. Kč (za 10 let 60 – 70 mil. Kč). Znamená to, že investice do tepelného hospodářství byly značně ztrátové. Žádám o podrobný rozbor investic za posledních 10 roků, včetně řádného zdůvodnění a vyhodnocení.
 4. V materiálech pro zastupitelstvo se hovoří o rozborech, které mají prokazovat, že realizace domovních kotelen nepřinese pro družstvo nebo vlastníky domu očekávané úspory. Realita však je zřejmě jiná. Kotelny byly financovány většinou úvěry a náklady měly rychlou návratnost. Vlastníci jsou spokojeni. Ekoltes řeší situaci žalobami, což zřejmě není nejšťastnější strategie. Proč se lépe nekomunikovalo s majiteli bytů, zejména při jejich prodeji? Proč se teplo prodávalo za jednotnou cenu? Pokud by se řešila každá kotelna samostatně, moderní kotelny by měly konkurenceschopnou cenu a byty by se neodpojovaly. Neefektivní kotelny by se musely modernizovat (případně i pomocí úvěru) nebo by se řešily odpojením a stavbou domovní kotelny. Nejedná se spíše o špatnou dlouhodobou strategii a špatnou komunikaci Ekoltesu a města s majiteli bytů.
 5. Proč při vkladu kotelen a plovárny do majetku Ekoltesu v devadesátých letech byla jejich hodnota nadhodnocena.
 6. Prosím o podrobný rozbor hospodaření bazénu a zdůvodnění neúnosně vysokých provozních nákladů.
 7. Žádám o návrh úsporných opatření ke snížení neúnosně vysoké ztráty v hospodaření bazénu. 
Prodej tepelného hospodářství je závažné rozhodnutí, pro které je nutno předložit podrobné podklady. Termín konečného rozhodnutí se blíží a předložené podklady si navzájem odporují a nejsou dostatečně vypovídající pro zastupitele, kteří nejsou v této problematice
odborníky.

Závěry k dalšímu postupu přípravy rozdělení Ekoltesu a reakce vedení města a Ekoltesu na uvedené požadavky a otevřené otázky budou předmětem dnešního mimořádného zasedání zastupitelstva.
Redakce
  

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Proč tuto informaci zveřejňujete tak pozdě?

Anonymní řekl(a)...

No možná je to proto, protože to nikoho nezajímá. Kolik občanů dorazilpo na jednání zastupitelstva o této problematice?
Koho jste si zvolili toho máte!! Lidé bděte a zajímejte se co se děje! Spoustu věcí můžete ovlivnit.
Vezměte svůj osud do svých rukou, nebo to za vás udělají ostatní (Hašové, Hlavinkové, TJ Slovanové, Vlasákové, Tvrdoňové, atd.)