23. 11. 2009

Starostova výzva

.
Místní kuriozity byly 20.listopadu obohaceny o výzvu našeho starosty, kterou dotyčný nechal zveřejnit za obecní peníze na předplacené stránce Hranického deníku:
Pan starosta se obrací na „provozovatele a podnikatele", aby na základě dobrovolnosti realizovali některá z opatření, která řeší Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v paragrafech 4, 23, a 52 takto:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním nepoškozoval životní prostředí.

Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby neznečišťoval pozemní komunikaci…Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání.

Zdeněk Špiřík

12. 11. 2009

Reakce na článek „Výplaty nemocenské se stále zpožďují, lidé se nemohou bránit“ zveřejněný v Právu 10.listopadu 2009.


Tato zpráva měla projít médii už dříve. Už delší dobu totiž někteří lidé nemají ani co JÍST! Protože nedostanou peníze včas. Nechápu, proč nejsou stanoveny termíny pro doručení a po jeho překročení stanovena sazba za zpoždění výplaty nemocenské. V tomto státě je takový bordel, že to už snad není normální!! A obávám se, že EU to nezachrání. Koho si tu zvolíme, ten tady bude řádit a evidentně za posledních 20 let jsme nevolili dobře. Stejně jako před tím... http://www.projektfuturum.cz 
Je listopad 2009. Slavíme 20 let trvání svobody. Přesto se domnívám, že stuhy trikolory můžeme směle opět umístit na důstojná a viditelná místa. Netvrdím, že před listopadem bylo lépe. Přesto shrnu do následujícího výčtu důvody proč opět připevnit stuhu na kabát:

- Korupční prostředí v našem státě bují více než před rokem 1989.
- Díky podlézavé politice našich demokraticky zvolených vlád jsme opět ztratili suverenitu.
- Ekonomická situace velkého počtu rodin je více než katastrofální.
- Nezaměstnanost se stále prohlubuje. Není to jen vinou světové krize.
- Státní dluh a deficit státního rozpočtu se pohybuje v několikanásobně větších hodnotách než před 20ti lety.
- Důchodová reforma stále není dopracována a nikdo dnes vlastně netuší jak zajistit svou penzi
- Kriminalita v naší zemi několikanásobně stoupla. Mnohdy zůstává bez trestu.
- Financování zdravotnictví je v katastrofálním stavu v kombinaci s finanční situací pacientů
- Bují rasismus, nenávist. Pravda je pošlapávána a lásku nikdo nevidí.
- Z části lidí se stali bezohlední sobci starající se pouze o svůj konzumní způsob života.
- Stáváme se součástí nové totality založené na modelu fiktivní demokracie a globální svobody.
- Legislativa naší země umožňuje podnikatelské manipulace vedoucí k arbitrážím vůči ČR.
- Nikdo nás nechrání před předraženými veřejnými stavbami hrazenými z daní nás všech.
-  Od počátku členství v NATO jsme prakticky neustále ve válce a to aktivně zapojenými jednotkami...a mohl bych pokračovat dál. To už přece musí skončit! Kdy lidé pochopí?
Ing. Ivo Holec

10. 11. 2009

Dva obrázky ze sídliště HCV

Jamila Žurmanová

Podchod mezi sídlištěm HCV a ulicí Nová. Smutný a nevábný pohled. Sprejeři se vyřádili. Některé schody se rozpadají.
Protihluková stěna mezi sídlištěm HCV a Albertem (býv. Hypernova). Dle mého názoru zbytečná. Zhoršuje rozhledové poměry. Z estetického pohledu -"hrůza". Možná by se hodila na straně k Ekoltesu, při pohledu do dvora firmy.

7. 11. 2009

Chodník na levém břehu Bečvy

Zdeněk ŠpiříkS kolegou zastupitelem Mgr. Miroslavem Raindlem jsme na zasedáních zastupitelstva již mnohokrát upozorňovali současné vedení radnice také na špatný stav řady městských chodníků. Po roce a půl opakovaného upozorňování, včetně promítání fotek na zastupitelstvech, se před několika dny začal čistit rovněž již mnoho let zanedbaný chodník mezi mostem a jezem na levém břehu Bečvy. Díky spoluobčanům, kteří chodník důkladně čistí! Snad si nyní, v době krize,  vedení města uvědomí potřebu péče i o starý majetek města.


                                                                  

Revitalizace

.
Bydlím na sídlišti Nová ulice /tzv. „Ruské pole“/. Tím, že po odkoupení obecních bytů vznikla sdružení vlastníků, se podařilo opravit většinu panelových domů. Sídliště jakoby barevně prohlédlo. Mění se i složení nájemníků, lidé více dbají o své společné prostory, o svá bydlení.

Pokud se však podíváte po okolí opravených panelových domů, není nad čím jásat. Nepořádek, zanedbaná zeleň a chodníky, po mnoha urgencích se podařilo alespoň opravit některé chodníky. Ale v těch místech, kde nebylo třeba. Takže nám nezbývá, než čekat. Ale snad se podaří v příštích volbách, že bude do zastupitelstva zvolen někdo z naší ulice, dostane se do Rady města a prosadí úpravu celého okolí. Vždyť se tak děje na Hromůvce, v Teplické, na nábřeží.

Obracím se proto s prosbou – věnujte Nové ulici více pozornosti.
PP /Adresa je v redakci HL/

6. 11. 2009

Občané města nás upozornili
Jeden den  Ekoltes chodník důkladně očistil, druhý den započaly výkopové práce.
Už druhý měsíc není tato díra v chodníku na Tř. 1.máje zasypaná, ani zakrytá.

5. 11. 2009

Kdy bude vedení města reagovat na ekonomickou krizi?„Ze struktury příjmové a výdajové stránky rozpočtu města vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a opakovanými výdaji se bude dále zmenšovat. Tím i manévrovací prostor pro velké opravy a investice. Je to důsledek skutečnosti, že dlouhodobě realizujeme malý podíl investic zaměřených na snižování výdajů, resp. zvyšování příjmů. Naopak realizujeme investice generující nové, opakující se náklady.
Neznáme přesné důsledky celosvětové krize na hospodaření i našeho města.
Získáme další dotace, které budou vyžadovat podíl na financování ze strany města. Už letošní rozpočet počítá s ev. financováním akcí, na které je podána žádost o dotaci úvěrem…atd.
Případné úvěry z tohoto údobí by se splácely v době, kdy místo 150 mil. Kč bude mít město na velké opravy a investice 35 a méně mil.Kč.
Z uvedeného vyplývá, pokud se město nemá dostat v dalším desetiletí do vážné finanční tísně, mělo by s pomocí úvěrů financovat pouze návratné akce......“


To jsou slova, která jsem na zasedání zastupitelstva města přednesl už před asi 12 měsíci při diskuzi o návrhu rozpočtu města na letošní rok, m.j.  v reakci na názory některých představitelů města, ať již na zasedání zastupitelstva, či v kuloárech, o „únosnosti“ zadlužení ve výši 70 -100mil. korun a že si občané „zaslouží“, aby se touto formou řešily jejich potřeby. Chápu, že se volby blíží, ale na svých slovech ani po řadě měsíců nemám co měnit.

Jaká byla reálná situace na začátku roku (opět jsou to čísla, která jsem přednášel na zasedání ZM při sestavování rozpočtu na tento rok) ? :
Podle rozpočtu na letošní rok činí předpokládané příjmy očištěné o jednorázové tržby za prodej bytů a za poskytnuté dotace 340,042 mil. Kč. Opakované výdaje na chod města 305,890 mil. Kč. Rozdíl (k volnému použití, např. na investice) je pouhých 34,152 mil. Kč.
Ekonomická krize mezitím každý měsíc ukrajuje milionové částky z tehdejší optimistické představy zakotvené do příjmové stránky rozpočtu města na tento rok. Ještě „zpřesnění“ rozpočtu doporučené radou města ke schválení na únorovém zasedání zastupitelstva vedlo ke zvýšení plánovaných výdajů o 26 mil. Kč, při zachování původní plánované výše příjmů.


Realitě vývoje ekonomiky je však určitě blíže analýza, kterou zastupitelstvu na říjnovém zasedání, v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2010, představil vedoucí finančního odboru inž. Zemek. Prognózuje, na základě skutečného výnosu daní za údobí leden až září, propad letošních plánovaných příjmů o 16,2 mil. Kč, což je dáno meziročním poklesem daňových výnosů o 21 mil. Kč. Pro rok 2010 tato analýza předpokládá pokles daňových příjmů městské pokladny o dalších 16,8 mil.Kč.Odbory Městského úřadu vzhledem k vývoji za leden až září navrhly škrty na výdajové straně letošního rozpočtu v celkové výši 5 mil. Kč. Příjmy však podle výše uvedené prognózy poklesnou ve srovnání s rozpočtem o asi 16 mil. Kč. Tzn., že rozdíl (k volnému použití) letos klesne z 34,152 mil.Kč na asi 23 mil. Kč. Rozpočet letošního roku je sice ještě vylepšen příjmy z prodeje městských bytů ve výši 14 mil. Kč, prodej bytů však končí, což se projeví již v roce 2010 - současně s dalším poklesem daňových výnosů v předpokládané výši 16,8 mil. Kč.


Možnosti sestavení rozpočtu na následující období limituje kromě krize přímo nebo nepřímo i řada předchozích rozhodnutí (nehodnotím je, avšak je nutné vědět o jejich vlivu na rozpočet města). Mezi jen několika příklady uvádím i některé podstatně rostoucí rozpočtové výdaje (částky jsou uvedeny v mil. Kč).                                                                                               
- Roční ztráta Ekoltesu z provozu krytého bazénu   10,376  (údaj za rok 2008)                                 
- Roční příspěvek města na krytý bazén          3,0                  
                                                   koupaliště           1,3
- Svoz a zneškodňování komunálních odpadů   9,794(2007), 13,435(2009) – už od doby sestavování rozpočtu mi nikdo nedokázal uspokojivě doložit tento nárůst.
- Roční příspěvek na městskou hromadnou dopravu  5,519(2007),  9,980(2009).


Město bude mít zjevně při financování svých potřeb v následujících letech značně omezený manévrovací prostor. Situace není katastrofická, základním předpokladem zachování finanční stability města je však nyní rychlá adaptace na změněnou situaci, která je podmíněna zásadní změnou  myšlení a konání představitelů města. Jinými slovy - znamená to přejít od rádoby líbivého k trvale udržitelnému chování. V tomto světle bylo již zbytečně ztraceno mnoho času a ztracený čas, zvláště v této době, stojí hodně peněz. Proto je namístě otázka, kdy představitelé města, které jsme byli dosud zvyklí vídat hlavně při stříhání pásek a podobných představeních, představí a obhájí ucelenou strategii, kterou hodlají reagovat na víc jak rok probíhající změny ve vnějším ekonomickém prostředí.
Zdeněk Špiřík

Podzim a oslavy výročí
Podzim a jeho příchod je charakteristický různými projevy. V přírodě se na stromech barví listí, které při prvních mrazících opadá. V dopravě dá o sobě podzim vědět rychle postavenými uzávěrami silnic, frézováním jejich povrchů a kladením nové živice na mokrou a někdy zamrzající odfrézovanou část vozovky. Co na tom ,že  za rok, či dva se bude tato část vozovky opravovat znovu, stát to zaplatí.
Podzim nezapomněl ani na občana, zejména v letošním roce. Media se předhánějí, kdo přinese novinku v aférách vysokých škol, o počtu onemocnění prasečí chřipkou, o uzavíraných podnicích a chystaném propouštění. A protože je listopad, je nutné občana zmasírovat i výročím revoluce. Zda to byla revoluce nebo převrat, o to se dnes přou historici a tak si musí každý udělat obrázek sám.
 Zprávy ze světa ho přesvědčují, že Taliban, potažmo svobodu, je nejlépe si koupit tak, aby přešel na tu „správnou“stranu. Ta samá media jej však na jaře letošního roku přesvědčovala, že armáda ČR musí navýšit počet bojovníků v Afganistánu.
 Politici občana přesvědčují, že vše zlé je daň za svobodu. Není to pravda, jednání lidí plyne z jejich morálky a zákonů. Zejména slova o svobodě zní falešně z úst předsedy ústavně právního výboru Marka Bendy, který, jak se ukazuje, získal zřejmě titul neoprávněně. Který jiný orgán poslanecké sněmovny by měl lépe střežit, aby nedocházelo k úpadku morálky a dodržování práva?
A co na to občan, který má své denní starosti? Skloní hlavu a přemýšlí, jak zaplatit rodinné životní náklady. Letos tak bude přemýšlet zřejmě mnoho rodin. Nevím, jestli při těchto starostech bude přemýšlet o svobodě a slavit. Ale až se začne zajímat o věci veřejné a řekne dost, to stačilo, zvedl hlavu. Protože si třeba řekne, je nesmyslné utrácet peníze ze státního rozpočtu za nákupy vozidel a zbraní od zahraničních firem, když domácí nemají práci. Je nesmyslem vyhazovat prostředky za nekvalitní opravy silnic. Možná si položí otázku, co má v listopadu vlastně slavit, jestli svobodu nebo svátek podvodu. Ten opad listí se ovlivnit nedá, ten zbytek je v našich rukou.  
 Ing. Ivo Holec