26. 10. 2011

Ke změnám na radnici

Zdeněk Špiřík

„…ta politická scéna u nás, to je prostě jeden tým. Jestli je někdo právě u moci a druhý v opozici, příště se to vymění, ale dělat se bude prakticky téměř  totéž, ti lidé mezi sebou prostě jsou sehraní, budou se respektovat jedni druhé, to znamená, když si demonstranti pozvou na svou akci politiky, tentokrát z ČSSD, z KSČM, Strany zelených, tak vlastně tím pádem ten protest je prosystémový. On není proti tomu, jak se u nás blbě dělá politika, tam je jenom proto, oni chtějí jenom, aby se ti politici mezi sebou vyměnili, ale ten systém, o kterém stále tady hovořím, že je prostě vadný, tak ten zůstane, ten se vůbec nezmění…“
Ivan Hoffman v pořadu Jak to vidím, Český rozhlas 2, 24.10.2011

Zákulisní jednání o přeskupení sil voleného vedení města nejsou zřejmě jednoduchá. To, jak dlouho trvají, není však tak důležité. Důležitější je, aby se pozitivně promítly do činnosti orgánů města.

Zda dojde na radnici ke skutečné změně se ukáže záhy například na tom, jak se obměněná koalice postaví k otázce řízení Ekoltesu. Pokud budou placená místa v představenstvu a dozorčí radě této společnosti opět použita jako nástroj ke „slepení“ koalice, bude to signálem, že i v Hranicích platí: „…politická scéna u nás, to je prostě jeden tým…“ 

25. 10. 2011

Špína pana Vinklera

Zdeněk Špiřík
Pokaždé, když upozorním na nějaké nedostatky v práci vedení Ekoltesu, objeví se kýbl špíny vyprodukovaný panem Vinklerem, používajícím nejprimitivnější metodu lidí, kterým chybí argumenty. Stalo se tak po jedné kontrole v Ekoltesu v roce 2009 (o co se jednalo, naleznete ZDE1 a ZDE2) a opakuje se to letos po několika dalších zjištěních kontrolního výboru zastupitelstva.
Místo diskuze, jak postupovat např. v případu chyb ve financování rekonstrukcí majetku Ekoltesu, jak zabránit dalšímu poškozování stromů při sečení trávy, jak zlepšit plnění smlouvy mezi městem a Ekoltesem atd., pan Vinkler odvádí pozornost a srdnatě bojuje… se svými výmysly.

Tak třeba lidem, ochotným mu naslouchat, podsouvá, že jsem byl velitelem Lidových milicí a k tomu ještě špatný J! Co na tom, že jsem nikdy nebyl ani jejich členem... a jak to vůbec souvisí s nedostatky zjištěnými kontrolním výborem? Nebo jako bývalý generální ředitel údajně nesu odpovědnost za poškozování životního prostředí starou cementárnou. Co na tom, že generálním ředitelem jsem se stal až po zahájení realizace modernizace cementárny, přičemž koncepci technického řešení, které snese srovnání s nejlepšími cementárnami, vypracoval technický úsek pod mým vedením?... A mohl bych pokračovat stejně dlouho, jako v podobné situaci z roku 2009 zmíněné výše.

Při vymýšlení různých lží a sprostých urážek je pan Vinkler nesmírně plodný. Jak ale hodlá řešit nedostatky v práci vedení Ekoltesu, zjištěné v letošním prvním pololetí kontrolním výborem zastupitelstva, jsme se od něho nedozvěděli. Udělal by však lépe, kdyby pomluvami utrácený čas věnoval své práci a řádnému plnění svých povinností. Protože po nezdarech či katastrofách v jeho předchozí kariéře, se mu může začít houpat i židle, na které sedí nyní.

24. 10. 2011

Vyjádření k záznamu z jednání Povodňové komise Města Hranic – 6.10.2011

Bezejmenný potok
  1. Dle odst.1 § 72 zákona o vodách  č.254/2001 Sb. se povodňovými prohlídkami zjišťuje, zda v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou  závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Zaklenutý potok v Partyzánské ulici leží v záplavovém území Bečvy a proto protipovodňové prohlídky zde měly být prováděny.
  2. Pokud by prohlídky byly prováděny, bylo by zjištěno v průtočném profilu uložení 2x chráničky plynovodu RWE, 1 x chráničky  neznámého majitele a 1 x uložení kanalizace DN 400 VaK Přerov, které způsobují snížení kapacity zaklenutého potoka, zachytávání , usazování splavenin a způsobily havárii na zaklenutém úseku potoku v ulici Partyzánské. Pokud by vodohospodářský orgán na základě protipovodňových prohlídek včas nařídil všem majitelům potrubí v zaklenutém profilu jejich  přeložení, nemuselo k havárii a zatopení zástavby v Partyzánské ulici vůbec dojít .
  3. Řešení přeložky kanalizace VaK Přerov  za finanční prostředky města v rámci DUR a DSP akce „Hranice – stavební úpravy přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací, v ulici Partyzánské“ je  v rozporu s účelným hospodařením s majetkem obce.
  4.  Pokud bylo skutečně prováděno čištění zaklenutého potoku v Partyzánské ulici, musela být zjištěna potrubí napříč zaklenutým profilem, která výrazně snižují jeho kapacitu. Proč tedy nebylo nařízeno vlastníkům jejich odstranění? Přeložku plynovodního potrubí nařídil stavební úřad až na základě mojí žádosti. Moji žádost o nařízení přeložky kanalizace VaK mimo průtočný profil postoupil stavební úřad odboru životního prostředí. Bohužel odpověď na moji žádost jsem ani po cca půl roce stále neobdržel.
  5. Dle mého názoru by povodňová komise měla provést dodatečnou povodňovou prohlídku, sepsat řádný zápis a nařídit  majitelům odstranění zbývajících potrubí ze zaklenutého profilu potoka a opravu poškozených úseků, aby se zamezilo vzniku další havárie.
  6. U vlastníků potrubí v průtočném profilu potoka, která způsobila havárii by mělo město uplatnit náhradu vynaložených nákladů na projektovou dokumentaci, provizorní zajištění, na čištění a opravu potoka.
V Hranicích 23.10.2011                                                      Ing.Karel Hübl

Reakce na aktivity koordinované Ing.K.Hüblem ve prospěch realizace Palačovské spojky

23. 10. 2011

Poděkování za rychlou reakci všech zúčastněných

Redakce
Vracíme se k příspěvku Co se děje pod dálničním mostem ve Velké?
Na základě zásahu odboru životního prostředí MěÚ jako vodoprávního orgánu byly pařezy odstraněny na začátku tohoto týdne. Pařezy odstranilo ŘSD Olomouc za přímé asistence Povodí Moravy s.p.

Ještě jednou k rezignaci Kontrolního výboru

Jarmila Žurmanová 

Poskytla jsem  p. Mašlaňovi z Hranického deníku písemné odpovědi na jeho otázky  k rezignaci 5 členů Kontrolního výboru. V jeho článku jsem se ke svému překvapení dozvěděla mimo jiné i toto: „Jisté je, že vzájemné vztahy nebyly ideální ani mezi jednotlivými členy KV“.  To považuji za naprostý nesmysl. Vztahy mezi jednotlivými členy byly korektní a všichni jsme pracovali na svých úkolech poctivě a zodpovědně. Chtěli jsme upozornit na nedostatky a navrhovali jsme jejich řešení. Od počátku našeho působení jsme se potýkali s neochotou vedení města společně řešit vzniklé problémy. Nesouhlasím také s názorem paní starostky, že se vedení města snažilo KV vše náležitě vysvětlit.  Kdyby tomu tak bylo, došli bychom společně k nějakému řešení a nerezignovali na své členství v KV.  Taktéž hlasování koalice na ZM jasně ukázalo, že se nic řešit nebude.  To nás přesvědčilo, že nemá smysl dál pokračovat a plýtvat zbytečně časem.  Co se týče paní Kopřivové, nenabyla jsem dojmu, že by chtěla rezignovat v KV a já necítila potřebu s ní rozebírat svoji rezignaci. Paní Kopřivová bude dle mého přesvědčení dál pracovat v KV s nově zvolenými členy.  Jak se bude vyvíjet dál práce KV a co bude jeho náplní, na to jsem sama zvědavá.  Odstupující členové pracovali profesionálně a za to jim patří moje poděkování. 

17. 10. 2011

Odvolání místostarosty, jak dál?

Mgr.Miroslav Raindl
Zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání odvolalo místostarostu. Důvody byly již popsány. Ale co je zarážející, že nikdo z koalice /až na Ing. Hašu/ nebyl schopen vystoupit a veřejně se mgr. Wildnera zastat. Nebo alespoň sdělit zastupitelům a veřejnosti co vedlo Radu k takovým závěrům.
Což mě ale nepřekvapuje. S podobným jednáním některých koaličních zastupitelů jsem se setkal již v roce 2006, kdy nerespektovali předem dojednané podmínky spolupráce.
Jak jsem vyrozuměl, bezprostředně po jednání zastupitelstva se koaliční zastupitelé uchýlili někam do prostor radnice a zřejmě začala doba výčitek. Kdo jak hlasoval, kdo podrazil…
Pan bývalý místostarosta to lakonicky následně shrnul v místním tisku: „Koalice rozhodla sama o sobě“.
Nabízí se několik řešení. Volba nového místostarosty. Otázkou je kdo? Rezignace celé Rady a následné volby? Hledat místostarostu v opozici? Bude koalice ochotna ke kompromisu?
Až čas ukáže, jak se celá situace vyřeší.
Je zde však jedno poznání. V koalici panuje napětí a nejednotnost. Což není dobrá informace pro občany města. 

Opět se prokázalo, že opomíjení opozice je nesprávná cesta. Řada radou předkládaných materiálů mívá vážná pochybení. Opoziční zastupitelé na tyto případy nesčíslněkrát upozorňovali. Stejně tak na rizika vyplývající z takového postupu koalice a navrhovali předjednávání klíčových materiálů předkládaných zastupitelstvu i za účasti zástupců opozičních klubů. Marně. 
Místo toho rada, pracující v téměř nezměněném složení již druhé volební období, dává zastupitelům nepokrytě najevo, že se jí jedná pouze o odhlasování předložených návrhů, tedy nikoli o diskuzi.

Není tedy divu, že kontrolní výbor zastupitelstva odhalil letos řadu nedostatků, které jsou mnohdy až za hranou zákona. Bohužel ani v těchto případech, podložených řadou důkazů, představitelé koalice na radnici nereagují a snaží se tato zjištění zahrát do autu (čtenáři HL mají možnost si přečíst o většině výsledků kontrol na těchto stránkách samostatné články). To je vážný signál pro budoucnost.

Co se děje pod dálničním mostem ve Velké?

Redakce
Obdrželi jsme mail tohoto znění:
„…Na pozemku ŘSD někdo uložil na dlažbu řadu pařezů. Při velké vodě ve Veličce dojde k situaci, že pařezy začnou hromadně odplouvat a způsobí stržení mostů a lávek a vytvoření zátarasů, které můžou způsobit rozlití vody mimo koryto.  V každém případě došlo k porušení zákona. V případě povodně jsou ohroženy i Hranice. Tento "téměř teroristický" čin musel udělat nějaký blázen (a podle váhy pařezů určitě nebyl sám).“
Co na to Odbor životního prostředí?

15. 10. 2011

Tento týden na radnici našeho města

Zdeněk Špiřík
Arogance a neschopnost sebereflexe několika představitelů koalice soustředěných řadu let zejména v radě města dosáhla již takového stupně, že bylo jen otázkou času, kdy a jakou formou začnou sklízet ovoce své „činnosti“.
„Sklizeň“ začala v pondělí rezignací kontrolního výboru zastupitelstva, který už nebyl ochoten neefektivně vynakládat čas a energii v boji s arogancí slepence na radnici vznešeně označovaného za koalici…O pár dnů později se tato koalice rozpadá. 
Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva byl - na návrh přednesený PhDr.V.Juračkou jménem volebního uskupení Hranice 2000 - v tajném hlasování odvolán Mgr.M.Wildner z funkce místostarosty.
V této souvislosti dříve nebo později někdo připomene podobnou situaci z minulého volebního období. Tehdejší starosta Mgr.Wildner v prosinci 2006 inicioval odvolání m.j. čerstvě zvoleného místostarosty PhDr.Juračky. Jestliže se však tehdejší starosta Mgr. Wildner na otázku o důvodu tohoto kroku zmohl pouze na plácání o „manželství a třetím“ a Ing.Kutý (oba ODS) o tom, „že chtějí pracovat pospolu“, bylo zdůvodnění čtvrtečního návrhu předneseného Dr.Juračkou opřeno o hrubé porušení etického kodexu zastupitele a ustanovení zákona o obcích (více naleznete ZDE).
Je otázkou, co se odehraje v následujících dnech. Při současném rozložení sil v zastupitelstvu k zásadní změně atmosféry na radnici dojít nemůže. Snad tedy dojde aspoň k částečnému ozdravení.

12. 10. 2011

Rezignace členů kontrolního výboru zastupitelstva města

Kontrolní výbor dokončil v letošním roce devět kontrol. Již v průběhu těchto kontrol jsme v řadě případů naráželi na neochotu, zatajování a deformace poskytovaných informací, v jiných případech i na lhaní ze strany některých volených představitelů města. Přesto, že nám to značně ztížilo práci, snažili jsme se kontroly korektně dokončit.

Jediným naším cílem bylo upozornit na existující nedostatky a dát impuls k jejich odstranění. S politováním musíme konstatovat, že odezva ze strany několika koaličních představitelů města zavedla průběh diskuze o zjištěných nedostatcích do slepé uličky a velká část naší práce tak přišla vniveč. A nejen to. Setkali jsme se s osočováním, pokusy o dehonestaci kontrolujících, neochotou na většinu zjištění z kontrol reagovat.

Nabyli jsme přesvědčení, že další poctivá práce v KV by pro nás byla jen plýtváním energií a časem a s pouze formálním plněním svých povinností vyplývajících z členství v KV nemáme v úmyslu se spokojit. Více informací než člen Kontrolního výboru totiž může v současné situaci na radnici získat každý občan města s pomocí Zákona o svobodném přístupu k informacím a větší smysl, než zprávy z kontrol zamítnuté koaličními zastupiteli svázanými různými dohodami a výhodami, mají např. příspěvky na webu Hranických listů nebo v Hranickém deníku.
Z výše uvedených důvodů na své funkce v KV rezignujeme k 10.10.2011. Děkujeme za důvěru těm zastupitelům, kteří nás do těchto funkcí zvolili, a věříme, že našemu kroku porozumí.
Jarmila Žurmanová v.r., předsedkyně KV
Ing. Ivo Holec v.r., člen KV
Ivo Macháček v.r., člen KV
Ing. Zdeněk Špiřík v.r., člen KV
Ing. Filip Konečný MBA v.r., člen KV

Konec povodní v Partyzánské ulici?

Ing. Karel Hübl
Na základě výzvy stavebního úřadu provádí na své náklady RWE přeložku plynu ze zaklenutého profilu potoku v Partyzánské ulici. Při přívalových deštích zde docházelo k zachycení splavenin na potrubí a následně k zatopení Partyzánské ulice s přilehlou zástavbou. Riziko povodní se tak v této lokalitě výrazně sníží.

Zatrubněný potok s plynovodním potrubím
 – stav po přívalovém dešti


Nyní je ještě potřeba zajistit přeložení stávající kanalizace VaK Přerov z profilu zaklenutého potoka, které způsobuje zanášení spodní části zaklenutého potoka před křížením se silnicí I/35 do Valašského Meziříčí.
Bohužel, tento problém řeší odbor životního prostředí zbytečně za finanční prostředky města rekonstrukcí zaklenutého potoka. Dosud vynaložilo na projektovou dokumentaci, pročištění a provizorní zajištění více jak 0,5 mil. Kč. Vlastní realizace bude stát více jak 4 mil. Kč. Odbor životního prostředí má možnost stejně jako stavební úřad nařídit vlastníku kanalizace (VaK Přerov a.s.) odstranění závadného stavu na své náklady. Proč stavební úřad může šetřit finanční prostředky města a odbor životního prostředí ne, je naprosto nepochopitelné. Zodpovědnost za zbytečně vynaložených 4,5 mil. Kč z veřejných prostředků města zřejmě nikdo nemá.                                                                                                    

6. 10. 2011

Ministr dopravy k Palačovské spojce

Redakce
Ministr dopravy Pavel Dobeš na svých webových stránkách zveřejnil informaci o plnění svých slibů. Nachází se mezi nimi i jeho slib týkající se Palačovské spojky. Informaci jsme převzali v plném znění.

 SLIB: Zařazení silnice I/35 Lešná – Palačov mezi dodatečné priority v případě vyšší verze rozpočtu SFDI
Stavba I /35 Lešná–Palačov (dále Palačovská spojka) je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava.
Na trase stávající I/35 je také veden evropský silniční tah E 442 hranice SR (Makov)–Valašské Meziříčí–Hranice–Olomouc–Hradec Králové–Liberec–Děčín. Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze stávající trasy I/35, vedoucí přes města Hranice a T eplice nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na R48 u Palačova. Více informací ZDE.
Ministr Pavel Dobeš při výjezdu do Olomouckého kraje převzal petici občanů „Za obnovení přípravy a realizace Palačovské spojky“, kterou mu osobně předal pan Ing. Karel Hübl, předseda klubu VV v Hranicích. Ministr konstatoval, že si je vědom dopravního významu této stavby, nicméně ministerstvo dopravy musí prioritně realizovat stavby, jež jsou kofinancované z fondů Evropské unie; posléze je potřeba stavět již zasmluvněné stavby, jež jsou financovány z národních zdrojů. Teprve poté jsou na řadě další stavby, jež jsou v tom kterém kraji prioritní.
PLNĚNÍ SLIBU: Na rok 2012 byly alokovány finanční prostředky ve výši 16 milionů Kč na přípravu stavby a výkup pozemků. Se samotnou výstavbou se ale v nejbližších letech nepočítá vzhledem ke sníženému objemu finančních prostředků v rozpočtu MD.
__________________________________________
Iniciátor petice na podporu realizace Palačovské spojky zastupitel ing. Karel Hübl dodává:
V současné době je to zřejmě maximum, čeho bylo možno dosáhnout“.

A my dodáváme:
Škoda několika předchozích předkrizových let promarněných představiteli našeho města.

5. 10. 2011

Vzpoura podtalentů

Jiří Čtrnáct

V posledních letech se pravidelně setkáváme s tvrdošíjným omylem některých členů městské rady, kteří ztotožňují prospěch dceřinných organizací města s veřejným zájmem. Takový postoj je – mírně řečeno – zjednodušující a nepřesný. Každý ví, že dceřinné podniky slouží obcím mimo jiné k legálnímu obcházení rozpočtových pravidel. To samo o sobě není žádný zločin, pokud se tak děje ve veřejném zájmu a ne kvůli upevnění politické moci nebo pro osobní prospěch. Veřejný zájem ovšem nespočívá jen v hospodaření s majetkem obce. Spolužití v obci stojí na určitých morálních zásadách a právě samospráva je tu od toho, aby přirozenou slušnost, lidskost a zdravý rozum uplatnila tam, kde selhává stát nebo zákon.
Morálka je neustálý zápas člověka se sebou samým, věčné úsilí porozumět řádu věcí, trvalá snaha vyvážit ve svém nitru sebevědomí a pokoru. Vidíme kolem sebe davy lidí, kteří si rychle osvojili pravidla zachování majetku a moci, ale skutečná morální síla jim chybí: to jejich vinou se známé liberální heslo „Co není zakázáno, je dovoleno,“ stalo prostředkem k ospravedlnění morálních poklesků. Veřejný zájem si jistě žádá správné hospodaření s majetkem obce. Ale majetek jako kdyby žil samostatným životem: tvoří si vlastní zásady, omezuje naši svobodu, nutí nás k činům, za které se stydíme. Proto má být správa věcí veřejných svěřována jen skutečným osobnostem, morálním autoritám, které se nestydí pochybovat samy o sobě.
Jak to ale udělat, když politické strany plní volitelná místa kandidátních listin především jmény osob, které jsou ochotny být poslušnými pěšáky v bitvě o získání nebo udržení moci, o účast na přerozdělování rozpočtu a lukrativních zakázkách? Existuje pořekadlo, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Dokud si každý neuvědomí, že štvát se za vlastním prospěchem mu není mnoho platné, není-li zaručena spravedlivá ochrana zájmu veřejného, dokud se každý nezbaví pohodlnosti nebo dokonce strachu veřejný zájem prosazovat, můžeme si o skutečných morálních hodnotách opravdu jen nechat zdát.
    V zemích, kde svoboda neztratila tradici, jsou kvetoucí obce důkazem toho, co všechno samospráva dokáže – když správně funguje, když je věcí všech. Ani tam nic nepadá z nebe, i tam občané musí za veřejný zájem tvrdě bojovat, i tam morálka často utrpí porážku. Ale řadoví občané si ani neumějí představit, že by se vzdali, že by rezignovali na rozhodování ve vlastní obci, ve vlastní zemi. Svoboda a sebeúcta jsou totiž dvě strany mince, která se nerozdává zadarmo…  

Převzato z webových stránek hranice2000.cz 

2. 10. 2011

Ad: Zářijové zastupitelstvo schválilo podivnou dohodu...

Redakce

Poslechli jsme si zvukový záznam jednání zastupitelstva na téma, které je předmětem předešlého příspěvku od zastupitele Ing.K.Hübla.
Jeden z nás si při poslechu záznamu vzpomněl na slova Jiřího Šimáně,
 většinového majitele holdingu Unimex Group:
 „…nemám žádný recept na to, jak porazit hloupost a aroganci. Všude nás obklopují, všichni s tím bojujeme. A vím, že v politice by to byl boj s větrnými mlýny…“ - Lidové noviny 3.9.2011.


Nabízíme několik vstupů z jednání, které vystihují atmosféru „diskuze“ o použití několika milionů korun z obecní pokladny:

Část zvukového záznamu, na kterém ing.R.Ondriášová odpovídá na otázky ing.K.Hübla naleznete ZDE
Paní starostka nepřetržitě skákající do řeči ZDE
Starostka města zřejmě diskuzi o několikamilionovém výdaji z obecní pokladny považuje za ztrátu času. Přece stačí pouze odsouhlasit předloženou dohodu - naleznete ZDE
Otázka zní, co je v tomto případě demagogie - ZDE
To vše na zasedání zastupitelstva v den, kdy zastupitelstvo schválilo Etický kodex zastupitele a Zásady transparentnosti města - ZDE

Závěr - zastupitelstvo schválilo předloženou dohodu hlasy koaličních zastupitelů těsnou většinou jednoho hlasu. 

Zářijové zastupitelstvo schválilo podivnou dohodu o spolupráci při opravě kanalizace – ul. Hviezdoslavova a Studentská s Vak Přerov

Ing.Karel Hübl


Ještě v letošním roce se má zahájit rekonstrukce komunikace v ul. Studentské, kdy bude odstraněna v celé šířce stávající vrchní konstrukce vozovky v tl. 0,29 cm a nahrazena novou o stejné tloušťce..
Nyní těsně před zahájením pan místostarosta na zářijovém zastupitelstvu předložil návrh dohody s VaK Přerov na opravu kanalizace vložkováním, ještě před rekonstrukcí komunikace a předkládá ke schválení dohodu o spolupráci s VaK. V dohodě o je v bodě 3.3 cena celkem za opravu kanalizace cca 4,2 mil Kč včetně DPH.

Je zde několik podivných okolností :
1.    Vložkování DN 300 vychází dle dohody bod 3.3 cenově cca na cca 8 444 Kč/m. Pokud by se provedla výměna kanalizace v otevřeném výkopu ve stejné trase, náklady by činily dle nabídky stavební firmy 3 830,- Kč/m . Vložkování se zpravidla provádí v případech, kdy není možné rozkopat povrch, což není tento případ.
2.    V nabídce firmy, která má vložkování realizovat je v bodě 2 Stoky pro Město Hranice zjevně omylem– položka Š3081 – Š3114 DN 500,  25 m á 8 500,- = 212 500,- Kč, která patří do kanalizace VaK a není důvod, proč by ji mělo hradit město Hranice. přesto, že jsem na chybu upozornil dohoda nebyla opravena.