29. 4. 2011

Heslo dneAť už byl Tvůj pracovní den jakýkoliv,
je třeba odcházet domů vždy se vztyčenou hlavou!!!


26. 4. 2011

Sliby se slibují…

Mgr. Miroslav Raindl

Dnes měla být průjezdná ulice Komenského. Ale už před velikonocemi vše nasvědčovalo tomu, že tomu tak nebude. A zklamaní řidiči dál hledají objízdné trasy přes město.

Říká se, že fotbal nemá logiku. Já bych to rozšířil i na rozhodnutí kompetentních z městské radnice. Uzavřena Komenského ulice, současně probíhající práce na ulici Hviezdoslavova, kde se jezdí jen jedním pruhem. A je zaděláno na problém v dopravě. A navíc jsou slíbeny úpravy nešťastně „zpomalujících hrbů“ v Komenského ulici. Takže se dočkáme znovu zpomalení dopravy v této části Hranic.

Akce pro akce, aneb šetřit, šetřit a zase šetřit

Redakce

Na redakci se obrátil občan, který vyjádřil některé názory k současnému dění na radnici. Především k ekonomickým problémům. I když má blíže ke koalici, přesto kriticky zhodnotil vynakládání prostředků na vybrané kulturní akce, kdy jdou desetitisíce z rozpočtu města a přitom účast na těchto akcích je v řádu jednotlivců. Navrhl, zda by nebylo na místě prostředky využít pro místní kulturu, než se radnice finančně vzpamatuje.

Ano, s tímto názorem lze souhlasit. I když prakticky všude je kultura ztrátová. Stejně jako prostředky vložené do sportu pro děti a mládež. Ale tento názor není ojedinělý. Stačí se podívat na zbytečně vynaložené prostředky do nerealizovaných projektových dokumentací….

21. 4. 2011

Je možno představitelům Ekoltesu věřit?

Zdeněk Špiřík

Na posledním zasedání zastupitelstva města představitel uvedené městské společnosti prohlásil:
„My jsme chtěli udělat diferenciaci už před 6 lety a ERÚ se proti tomu postavil z těch důvodů, které jsem říkal. Tzn., že prodáváme na daném území a ta politika by měla být jednotná.“

Vzhledem k tomu, že takové pravomoci platná legislativa Energetickému regulačnímu úřadu (dále ERÚ) nedává, požádal jsem volené představitele města, s odvoláním na Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících podkladů:
-   Rozhodnutí ERÚ, které Ekoltesu ukládá považovat soustavu jím provozovaných kotelen za Centrální zásobování teplem včetně jednotné ceny za dodávky tepla.
-   Rozhodnutí (usnesení) orgánů města, která Ekoltesu ukládají používat jednotnou cenu za dodávky tepla  z tzv. CZT.

V zákonné lhůtě jsem však žádné podklady ani vyjádření neobdržel. V podmínkách Hranic to není nic výjimečného. Odpovědi podepsané ing. Ondriášovou jsem se dočkal až po odeslání stížnosti adresované na Krajský úřad v Olomouci. Z odpovědi vyplynulo, že žádné rozhodnutí ERÚ neexistuje.

12. 4. 2011

Rekonstrukce komunikace Studentská – Hviezdoslavova

 Ing Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Na minulém zastupitelstvu města byla ve velkém shonu schválena realizace investice města „Rekonstrukce ulice Studentská - Hviezdoslavova“ za cca 20 mil. Kč. Projekt však vůbec nerespektuje ustanovení stavebního zákona a novelizovaného vodního zákona, která požadují zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění dešťových vod do vod povrchových nejen u nových staveb, ale i u změn staveb. Navržená rekonstrukce komunikace napojuje dešťové vody do jednotné kanalizace, což vyvolává nutnost investičně náročné  rekonstrukce kanalizace a budování dešťových zdrží na kanalizační síti.

11. 4. 2011

Velkorysá „Rekonstrukce parku Sady Čs. legií“

Ing Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Na minulém zastupitelstvu města byl schválen rozpočet města s investiční akcí „Rekonstrukce parku Sady Čs.legií“ za 26 mil. Kč. Nákladný projekt neuvažuje s možností zatopení při povodních a navrhuje řadu nákladných objektů, které při povodních mohou být zcela zničeny. Projekt měl být upraven, protože hrozí, že veřejné prostředky budou ve velkém rozsahu vynaloženy neúčelně a nehospodárně.


10. 4. 2011

Dilema místních politiků v Ekoltesu, aneb na koho přehodit vinu?

Zdeněk Špiřík

Pokud si Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v panelových domech chce postavit svoji vlastní domovní kotelnu, musí respektovat Zákon o ochraně ovzduší, který v § 3 uvádí:

„Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla.“

Uvedené ustanovení obsahuje 3 povinnosti:
  1. Prokázat technickou nebo ekonomickou nepřijatelnost využívání tzv. CZT Ekoltesu.
  2. Prokázat, že postavením nové kotelny nedojde ke zhoršení čistoty ovzduší.
  3. Ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.

4. 4. 2011

Údajně usilují o transparentní radnici

Zdeněk Špiřík

Poslanci ČSSD údajně usilují o likvidaci zlozvyku spočívajícího v obsazování představenstev a dozorčích rad společností s majetkovou účastí měst a krajů zastupiteli. V podmínkách Hranic se to nijak neprojevilo.


Starostka s místostarostou se bratrsky podělili o první takové funkce uvolněné v tomto volebním období. Starostka Ing. Ondriášová se stala členkou představenstva VaK Přerov,  místostarosta Mgr.Wildner členem představenstva nemocnice.