3. 6. 2012

Bude parkoviště u tenisových kurtů?

   Dlouhé měsíce, ba roky se jedná o tak banální věci, jako je vybudování parkoviště pro několik vozidel u tenisových kurtů v parku Čs. Legii. Již v šedesátých letech minulého století se hovořilo o nutnosti vybudovat u kurtů parkoviště, protože automobily postávaly volně na travnaté ploše za kurty směrem k lázním Teplice a rozježděná plocha nevypadala již tehdy nijak vábně.
   Přibližně před čtyřmi lety se dostal na MěÚ Hranice požadavek od jednoho podnikatele vybudovat parkoviště pro přibližně dvacet pět automobilů v prostoru za parkem od dnes stojící zastávky MD směrem k lázním Teplice. Občané různých aktivit se tvrdě postavili proti tomuto návrhu a již zpracované studii. Je ovšem zajímavé, že úředníci MěÚ v Hranicích, z odboru školství pánové Vystrčil a Bušina celkem souhlasili že by tam parkoviště být mohlo i když se jedná o prostor spadající do katastru památkově chráněném.   Minulé vedení města včele se starostou Wildnerem po nátlaku občanů  poslalo nápad na vybudování parkoviště v tomto prostoru k ledu.
   Vozidla  stojí dál na nezpevněné ploše za tenisovými kurty a tento rozježděný prostor je dost velkým protikladem s probíhající rekonstrukcí celého parku. Dnešní majitelé tenisových kurtů v parku Čs.legií mají zájem tuto situaci řešit a podali požadavek na MěÚ Hranice na vybudování malého parkoviště pro deset automobilu a dvě místa pro automobily tělesné postižené těsně za budovou tenisových kurtů. Byla vytvořena pracovní skupina k vyřešení  parkoviště tak, aby zapadal do prostoru a vytvořil jednolitou plochu, která by zapadala do okolní zeleně. Možná, že se stala chyba již tehdy, když se připravoval prováděcí projekt pro rekonstrukci parku Čs.legii, že se do projektu nezahrnulo i vybudování parkoviště za tenisovými kurty. Prostor,kde má byt parkoviště také patří do katastru památkové ochrany. Někdo asi zaspal!

   Je zajímavé, že uvedení panové z školského odboru neměli podstatné připomínky k vybudování parkoviště pro více vozidel za zastávkou MD ale mají nepřekonatelné výhrady k parkovišti, které je podstatně menší a jen o pár metrů blíže k parku Čs. Legií, hned za budovou tenisových kurtů.
  Byla předložena na MěÚ Hranice petice  - iniciátor Ing. Vlasáková – nesouhlas s vybudováním parkoviště v lokalitě Sady Čs. Legií za kurty. Celé znění petice je k dispozici na MěÚ Hranice,Odbor dopravy.
  Také se vyjádřil pan Zdenek Haderka – který reagoval písemně:
„Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v zóně mezi stávající budovou tenisových kurtu a pozemkem pana Kadlíka. Stávající kapacita parkovacích míst v blízkosti kurtu je dostatečná, stačí, aby se paní Rudolfová domluvila s majiteli okolních parkovišť.“ Neuvedl, kterých parkovišť se to týká a kde tato parkoviště jsou.  Proč nesouhlasí? Neuvedl.
  Vedení tenisového klubu pro objasnění se domluvilo s Vak Přerov, že v mimopracovní době mohou tenisté využívat omezeně parkoviště pro jejich zaměstnance. 

    Pro úplnost uvedeme poslední doslovný zápis z jednání pracovní komise dne 15.5. 2012:

   V úvodu místostarostka města uvedla přítomné do problematiky a zrekapitulovala problematiku daného prostoru, tak aby bylo zajištěno parkování v lokalitě.

PhDr. Žurek jako odborník na památky konstatoval:
-       Seznámil přítomné s historií a záměry původního parku, uvedl že se jedná se torzo původně navrženého parku,
-       V 70 letech se vybudovaly kurty (dva tam byly ještě před válkou – Ing. Hűbl) a stávající zázemí,
-       Ta část parku, která je předmětem zájmu je ve velmi špatném stavu a parkovací místa v provedení vegetačních tvárnic se jeví jako vhodné řešení,
-       Krajští zástupci památkové péče vydali nejednoznačné doporučení, které nemá žádné relevantní argumenty,
-       Doporučuje pokračovat a rozvíjet aktivity k získání 10-15 stání v navrhovaném místě. Prostor následně ošetřit i zelení, která by prostor odclonila.
Paní Rudolfová uvedla že :
-       Kurty jsou hojně využívány dětmi, které vozí rodiče,
-       Připravuje se petice pro vybudování potřebných stání,
-       Jsou v běhu aktivity pro získání územního řízení,
-       Na zastupitelstvu se bude jednat o možném zřízení věcného břemene na danou plochu, včetně samostatného příjezdu z krajské silnice. Zástupce OD toto řešení doporučuje.

   Nebylo předloženo od posledního jednání pracovní skupiny žádné nové řešení – situování, kácení dvou vzrostlých stromů se jeví jako příliš násilná varianta pro posunutí stání směrem k stávající budově. Vzhledem k variantám  studii parkoviště to není nutné. S tím vyjádřili zúčastnění souhlas.

    K problematice se postupně vyjádřili všichni účastníci jednání s tím že Ing. Hűbl, místostarostka, pan Synek, pan Honysz a ing. Kolomazník podporují iniciativu paní Rudolfové na vybudování parkovacích stání.
    Ing. Vlasáková trvá na svém minulém vyjádření( viz petice) nesouhlasí s vybudováním parkovacích stání,  údajně na úkor zeleně a navíc se  nezměnily navržené situace parkování.
     Na závěr proběhlo hlasování o navrženém řešení, vybudovat parkoviště pro 10 + 2 vozidla pro tělesně postižené:
                             -hlasování - 6 účastníků bylo pro vybudování parkoviště a 1 proti.
    V tomto duchu bude zpracován i návrh odpovědi na petici Ing. Vlasákové a předloženo zastupitelstvu města k projednání na červnovém zasedání 2012.
   Jenom doufáme, že zastupitelé města Hranic  jsou  natolik inteligentní, že konečně pochopí záměr a odsouhlasí vybudovaní parkoviště za tenisovými kurty v parku Čs. Legií podle navrhované studie.

Sepsal podle faktů
            M. Klousek

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Tak nevím jaký závěr udělali zastupitelé. Že pracovní komise doporučila zastupitelů akci schvávit ještě neznamená, že zastupitelé doporučení schváli. Možná čekají co za to. Dát na internet jednání posledního zastupitestva je pro hranický úřad probém, když při dnešní technice je to doba okamžiku, tak nevím? Článek dal vědět co se ve městě děje.

Anonymní řekl(a)...

Tak to naší košelé konečně schválili. Taky to nějaký ten rok trvalo. Snad se záměr tenisového klubu podaří a do roka a do dne budou mít vlastní parkoviště.