20. 12. 2009

Postřehy z jednání zastupitelstvaJiž tradičně je zastupitelstvo děleno na koalici a opozici. Od obou stran se však očekává, že budou společně řešit problémy města a přispívat ke spokojenějšímu životu svých spoluobčanů.

Realita je však mnohdy právě opačná, a to zejména ze strany koaličních zastupitelů. Ti se totiž pravidelně scházejí vždy před jednáním zastupitelstva a „nacvičují“ schvalování jednotlivých materiálů. Takže jsme mnohdy svědky jednotného koaličního hlasování, kdy názor starosty je vlastně názorem celé koalice.

Opoziční zastupitelé na straně druhé, svými konkrétními příspěvky a postřehy konstruktivně vstupují do jednání a vhodně usměrňují předkládané materiály. A co je na nich sympatické, jsou to právě oni, kteří přednášejí názory občanů a poukazují na jimi vznášenou kritiku nedostatků ve městě.

Např. na posledním zasedání zastupitelstva v prosinci 2009 ze strany vůbec nejaktivnějšího zastupitele Mgr. Miroslava Raindla zaznělo upozornění na zdroj prachu na Tř. 1. máje /několik týdnů ležící hromada písku, která tam leží i v době vydání tohoto příspěvku/, nepořádek před kinem a autobusovou zastávkou na náměstí 8. května, na poničené lavičky před hřbitovem, nepořádek na školní zahradě na Struhlovsku, přerostlé stromy. Dále na stížnosti občanů na hluk v sobotu a neděli ve Slavíči ze strany společnosti Pressbeton i na žádost občanů Teplické ulice o zklidnění této lokality, která se zřejmě stává zkratkou pro řidiče jedoucí na Valašské Meziříčí.

Mgr. Raindl ocenil i práci společnosti Ekoltes, zároveň je však třeba si položit otázku, zda nemá celou řadu těchto problémů sledovat někdo z kompetentních a za tuto práci placených pracovníků. Je však také třeba ocenit, že občané nejsou lhostejni ke svému městu a na nešvary otevřeně poukazují.

Jednou z dalších možností, jak přispět k řešení vzniklých obtíží, je i vyjádření v našich Listech. Uvítáme Vaše příspěvky, názory i konkrétní návrhy řešení. Stejně jako jsme ochotni je přednést a realizovat na jednáních zastupitelstva. Tak tomu bude i v roce příštím, volebním.

Popřejme si společně do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A navíc i dobrou práci se slušným finančním ohodnocením.

Redakce19. 12. 2009

Rozpočet města na rok 2010 je schodkový


Na listopadovém zasedání ZM jsem opakovaně upozorňoval na rizika spojená s krizovým obdobím, ve kterém projednáváme rozpočet na rok 2010. Doporučoval jsem investiční část rozpočtu města projednávat až v únoru 2010, tedy na základě dalších informací, zejména výsledku hospodaření města za celý letošní rok. Rada toto doporučení neakceptovala a na prosincovém zasedání zastupitelstva předložila návrh rozpočtu včetně investiční části. Nepovažovala přitom za nutné předložit zastupitelům ani celkový přehled požadavků občanů města a návrhů odborů MěÚ, ani přehled projektů, na nichž se už pracuje. Zastupitelům tak v materiálech k projednání návrhu rozpočtu rada dala k dispozici pouze svůj výběr akcí.

V pozadí se přitom hromadí další potřeby města, pracuje se na nových projektech, předložený schodkový rozpočet nepokrývá ani částečné dofinancování investic, na které jsou žádány dotace, atd.

Za závažný nedostatek předloženého návrhu schodkového rozpočtu považuji rovněž absenci návrhů projektů, které by v budoucnu pomohly zvětšovat rozdíl mezi příjmovou stránkou městského rozpočtu a opakovanými výdaji, ze kterého jsou financovány nové investice a velké opravy.

Rada města předloženým návrhem nerespektovala své vlastní programové prohlášení, které dokonce jako první prioritu uvádí „Dlouhodobé hospodaření s vyrovnaným rozpočtem“ a „Hospodaření na základě plánování rozpočtu ve střednědobém výhledu“. Návrh rozpočtu není vyrovnaný, ani zpracovaný na základě plánování ve střednědobém výhledu.

Zvolený postup projednávání a schvalování rozpočtu města je rovněž v rozporu se Zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který stanovuje v

§2 „Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem“
§4 „Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu“.

Aktuální rozpočtový výhled, který v tomto turbulentním období má podstatně větší význam, než za normálních okolností, rada zastupitelům rovněž nepředložila. Nic na věci nemění skutečnost, že zpracování rozpočtového výhledu v současných podmínkách není jednoduché.

Při pohledu na radou prosazenou variantu investiční části rozpočtu je nepochopitelné, proč se rada v průběhu celého roku nesnažila aspoň o částečné finanční krytí akce Plynofikace Valšovic dotací. Za legitimní považuji rovněž otázku, zda skutečně musí rekonstrukce šaten na koupališti stát město v příštím roce, dle radou předložených podkladů, 18 mil. Kč. Úvěr k profinancování jen této částky bude město na úrocích stát asi 5 mil. Kč. Především radní však diskuzi na toto téma odmítli.

Je nepochybné, že bylo třeba v rozpočtu respektovat např. potřebu zvýšení kapacity školek již od příštího školního roku. Zdravému rozumu se však příčí pochopit, proč rada nebyla při projednávání návrhu rozpočtu schopna předložit uspokojivé projekční řešení. Jen proto, aby se neztratil další rok, schválili jsme něco, pro co je i „studie“ honosný název. Podnět k řešení nedostatečné kapacity školek jsem přitom vznesl již na začátku tohoto volebního období, zastupitelstvo tehdy tento podnět akceptovalo a radě uložilo do 31.8.2007 !! zajistit návrh řešení disproporce mezi potřebou a kapacitami mateřských školek.
Závěrem shrnuji, že rozpočet města na rok 2010, schválený zastupitelstvem města 10. prosince 2009, předpokládá úvěrování investičních výdajů města ve výši 33,9 mil. Kč. Pro srovnání uvádím, že finanční odbor MěÚ předpokládá v roce 2010, už po výrazném krácení výdajů na běžný život města, rozdíl mezi příjmy a opakovanými výdaji ve výši jen 10 mil. Kč. A nedá se předpokládat, pokud neuvažujeme prodej městského majetku, že podmínky pro sestavení rozpočtu budou v nejbližších letech výrazněji příznivější.

Zdeněk Špiřík

5. 12. 2009

S Vašimi starostmi se obracejte na lampárnu.....

Zdeněk Špiřík


Obyvatelé domu stojícího za prodejnou Albert na Třídě 1.máje se na mne před týdnem obrátili s prosbou týkající se poruchy osvětlení parkoviště, příjezdové komunikace a chodníků v okolí jejich domu. V čem je problém jsem se dozvěděl z níže uvedené kopie dopisu zaslané městskou společností Ekoltes prodejně Albert.
Z dopisu vyplývá, že Ekoltes zajistil bezporuchové osvětlení v jedné části Hranic tím, že odpojil osvětlení v jiné části města. Nádavkem jsem obdržel prostřednictvím pracovníka Ekoltesu, aniž bych s kýmkoli z Ekoltesu na toto téma hovořil, vzkaz ředitele Vinklera, abych se s dotazy obracel na prodejnu Albert.

Panu řediteli přikládám fotografii, jak to v uvedeném místě nyní vypadá a našim čtenářům pro úplnost upřesňuji, že se jedná o osvětlení kolem domu, jehož všechny tři bloky se před časem odpojily od tzv. centrálního zásobování teplem Ekoltesu.