25. 5. 2012

Jak se řeší stav dopravy a parkování v historickém jádru města po hranicku.

    V říjnu 2011 usnesením 243/2011 uložilo zastupitelstvo starostce města vytvořit pracovní skupinu k vyřešení optimalizace dopravy a parkování v historickém jádru města, která navrhne zastupitelstvu ke schválení návrh optimalizačních opatření.
 Trochu historie jak se k tomuto usnesení došlo:
   V době rekonstrukce náměstí již bylo známé, že se doprava v historickém jádru města musí zklidnit. Tehdejší představitele města prohlásili, že situace se bude řešit až bude provedena rekonstrukce některých  ulic, hlavně Komenského (musím upozornit, že v pracovní skupině byli  členové kteří toto prohlášení tehdy podpořili v radě města, změnili názor a teď vystupuji s,opačnými názory). Protože rekonstrukce Komenského již dávno proběhla, s jakým výsledkem, to občané vědí, a dochází k ukončení rekonstrukce dalších ulic, je řešení dopravy v jádru města prvotní.
  Již od počátku jednání pracovní skupiny bylo zřejmé, že představitelům města se do řešení dopravy moc nechce. Některým členům pracovní skupiny se od začátku zdálo, že starostkou počínaje se bude hrát celý případ do "autu".

  Teď konkrétně k jednotlivým jednáním (byla celkem tři):
 Na prvním jednání se řešilo, že by se mohla částečně uzavřít Jiráskova
ulice s tím, že by průjezd měla městská doprava, dopravní obsluha a služby. Ostatním by byl průjezd zakázán. Ulicí Janáčkovou by byl vjezd na Pernštejnské náměstí a ulicí Zámeckou by byla vracečka na náměstí pro běžná vozidla. Zástupce občanského sdružení předložil návrh pro studii z roku 2005, která byla tehdy zaslána starostovi města a vedoucímu dopravy Kolomazníkovi. Nic se do dneška neřešilo. Bylo starostkou řečeno, že se změny a problematika musí projednat se zástupci City Parking Group s.r.o, kteří řeší parkování. Tím bylo jednání skupiny ukončeno.

Na druhém jednání v březnu se řešila otázka související s dopravou a parkování.  Místostarosta rekapitulovala zápis z posledního jednání.

Konkrétní doslovné vyjádření ze zápisu druhého jednání pracovní skupiny:
Zástupci City Parking Group s.r.o. odpověděli na otázky položené v předcházejícím jednání:
-           Omezení parkování na Jiráskově ulici jen pro dopravní obsluhu s tím,
že nebude volně pro veřejnost průjezdná znamená reálný pokles tržeb o 60 tis ročně (při důsledném dodržování systému však až o možný trojnásobek). Pokud by parkovací místa (je jich 24) změnila režim na abonentní resp. rezidentní činily by maximální tržby cca 12 a více tis. za rok (tj. podle skladby).
Velký pokles tržeb je zřejmý.
-           Omezení parkování na pravé straně náměstí znamená rovněž snížení
tržeb cca o 760 tis. Kč/rok (při důsledném dodržování systému však až o možný trojnásobek).
-           Návrh na zvýšení parkovného v historickém jádru společnost
každopádně nedoporučuje. Dle jejich vyjádření je návštěvníky neakceptovatelné.
Dále zástupci společnosti konstatovali, že budou akceptovat každé rozhodnutí města.

Velitel MěP:
-    Po prověření navrhovaného vymezení obvodu náměstí pro zásobování tuto
variantu nedoporučuje, neboť by plocha byla zaplněna celodenně stojícími vozidly
bez placení a to často samotnými provozovateli prodejen - s odkazem na zásobování. Podélná stání musí být v režimu placeného stání. Dále pak se přiklání (s ohledem na nemožnost efektivní kontroly průjezdů) k omezení průjezdu Jiráskovou ulicí.
Ing. Šenk souhlasí s  velitelem MěP ve věci podélného parkování.

Zástupci podnikatelů, kteří zaslali na město Hranice petici (doručena dne
2.3.2012) tuto upřesnili dopisem ze dne 13.3.2012, kde požadují následující:
-           neměnit stávající systém na náměstí
-           nepřipustit jakékoliv omezování dopravy v centru
-           vytvořit v levé straně náměstí (směrem ke kašně) nová parkovací
místa vyčleněná pro zásobování a upravit tak stávající poměry na náměstí, kdy zásobování někdy zajíždí na chodníky.
Dále pak doporučují zvýšit počet parkovacích míst pro návštěvníky na úkor abonentů a rezidentů, a to např. na Zámecké ulici, kde je to již s podnikateli předjednáno.

  Zástupce  OD se vyjádřil, že ačkoli se z pohledu náměstí jeví omezení jako přínos, z dopravního hlediska není změna vhodná. Znamená značnou zátěž spočívající v dvojnásobném prodloužení trasy jízd vozidel v centru a následně jejich objíždění přes kpt. Jaroše s následnou kumulací na silnici II/440 pod kinem.
Tímto závěrem zástupce OD bylo jednání ukončeno.

Třetí jednání pracovní skupiny v květnu bylo již v režii nositelů názoru „neřešit omezení dopravy v historickém jádru města“.
V úvodu paní starostka přivítala přítomné a celé jednání zahájila a zrekapitulovala zápis z posledních jednání a nastínila možnost nějakého časově omezeného částečného řešení. Uvedla, že při změně parkování by došlo ke snížení výnosu z parkování o cca 800 tis,. Kč a společnost CPG souhlasí s touto změnou, ale v žádném případě nesouhlasí se zvýšením parkovného. Diskuse se následně prioritně zabývala změnou dopravního režimu. Dále se postupně vyjadřovali přítomní:

Ing. Svitek jako dopravní autorizovaný inženýr:
-           Nekloní se k uzavření Jiráskovy ulice,
-           Znamenalo by to značně složitou dopravní situaci na Pernštejnském
náměstí,
-           Je více než pravděpodobné ucpání silnice II/440 pod kinem,
-           Proto nedoporučuje toto řešení.

Ing. Šenk jako  komunikační inženýr Policie ČR - Dopravního inspektorátu:
-           Upozornil na nevhodnou skladbu komunikace na Zámecké ulici, kde
naznačený chodník je jen z jedné strany a zásobování probíhá ze strany podloubí,
-           Přiklání se k názoru Ing. Svitka a změnu nedoporučuje.

Ing. Haša, člen rady města:
-           Nedoporučuje změnu a upozorňuje na velmi problematickou zatáčku u
EMOSu při výjezdu ze Zámecké ulice. Obecně, bez stavebních úprav nerealizovatelné.
-           Pěší zóna rovněž není z geografického pohledu vhodná, jakékoli
omezení znamená velkou bariéru,
-           Jako jedinou možnou pomoc navrhuje osvětu a určitou pravidelnou
formu  represe.

Ing.Kolomazník, vedoucí OD:
      -   Historickým jádrem projíždí bez zastavení jen  asi 17 % vozidel
zjištěno v  roce 2007.

Pan Honysz, občansko sdružení:
-           Občanské sdružení v roce 2008 napočítalo poměr přibližně 6 průjezd
: 4 parkující v roce 2008
-           Dotaz, jak se přišlo k číslu 17 %, bez odpovědi

Pan Matuška, jako zástupce podnikatelů:
-           Nesouhlasí s jakoukoli změnou,
-           Navrhuje úpravu retardérů na Komenského ulici.

Ing. Hűbl, člen rady města:
-           Upozornil, že rekonstrukcí náměstí se značně zhoršilo životní
prostředí v centru města,
-           Je zastáncem změny a navrhuje změnu vyzkoušet min.  po dobu 14-ti
dní.

Pan Honysz, občansko sdružení:
-           Jestli vedení města nemá zájem řešit parkování a součastný stav
dopravy v historickém jádru města, podle průběhu jednání to tak vypadá, tak ať starostka ukončí jednání pracovní skupiny a problém pro město je vyřešen. 

Ing. Ondriášová, starostka:
-           Opětovně otevřela otázku časově omezené úpravy např. v nočních
hodinách.

Bc. Mann, velitel MěP:
-           Z pohledu Policie by přivítal pěší zónu.

Závěrem:
Starostka města pověřila vedoucího OD vypracovat návrh a doporučení
na červnové zasedání zastupitelstva.Jaké doporučení, to je otázka. Komise se jednoznačně nevyjádřila, ale podle složení pracovní skupiny, kde převládali členové, kterým stav vyhovuje, je závěr jasný. Pěkně nahraná fraška podle hesla "Vlk se nažral a koza zůstala celá".
Nejlepší byl výrok zástupce tzv. podnikatelů na náměstí. Tím, že by se uzavřela částečně Jiráskova ulice a vozidla by se Zámeckou vracela zpět na náměstí TG.Masaryka by se zhoršilo životní prostředí ! Podle jeho „úvahy "
méně aut způsobí asi více hluku a více smogu.
 Úplně závěrem – jednalo se o půlroční alibistickou frašku radních města, s
konstatováním:  Oni se přece snažili součastný stav dopravy a parkování v historickém jádru řešit. Že to nevyšlo, za to přece nemohou.
 Sepsal podle faktů  M. Klousek 

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

1. Je již i časem potvrzeno, že Juračkova rádobyhistorická partička rekonstrukci "historického" jádra města zpackala jak jen to šlo. Dokonce se ani nenamáhala s dodržením technických a dopravních norem. Nejdůležitější jsou přece vyrovnané řady sloupků, jako v kasárnách.
2. Pokusy o omezení dopravy na náměstí a okolí jsou stejné jako přikládání pijavic chudokrevnému. Už teď mizí život i peníze z našeho blbákova vzrůstajícím tempem.
3. Napravit technicky doslova debilně "zrekonstruované" dopravní cesty městem sociálním inženýrstvím je stejně debilní pokus hodný naší městské správy, zavánějící navíc totalitou.
4. Jediné co by se teď, kdy již je postaveno, dalo udělat, pokud to má mít nápravný dopad je pokutovat všechny odpovědné potentáty, odvézt připitomnělé litinové sloupky do šrotu a za získané peníze spravit co půjde.
5. Bod 4 je, bohužel, čistě teoretický, ale prakticky se dá do budoucna občansky více mlátit městskou správu přes prsty a tak zabraňovat realizaci pitomostí.
6. I bod 5 je teoretický, neboť nejsme občané, ale ovce.

Anonymní řekl(a)...

Jak se psalo v článku.koalice madam Ondriášové nemá a neměla zájem cokoliv měnit a řešit v historickém jádru města. Celkem jasně to dal najevo poskok na dopravě Kolomazník. Hranická lobistická partička tzv. podnikatelů a nami volených zástupců si udělela s občanů zase jednou srandu. Ten,co to spackal Juračka dal návrh na změnu.Jím přijata drahá firma na parkování to neodsouhlasila a radnice se s toho ........ Tak to u nás v Hranicích chodí pořád dokola. Chudák občan.