30. 6. 2010

Námořníci na radnici v Hranicích  „Kapitáne, kam s tou lodí……..“ zpívala kdysi dávno Pavlína Filipovská. Jak se zdá, námořníci jsou i mezi námi, není jich zrovna málo a loď nenesou do poschodí, ale do pekla.

    Starosta pan Wildner je, zdá se, spolumajitelem kamenolomu. Jak jinak si vysvětlit fakt, že si přímo „libuje“ v dláždění všeho druhu. Po rekonstrukci a opravě Komenského ulice, dostal spásný nápad a vehementně prosadil vybudování retardérů, které zdomácněly pod názvem „Wildnerovy hrby“. Co na tom, že spíš ohrožují bezpečnost provozu, že každý řidič musí opakovaně řadit rychlostní stupně a zbytečně tak znečišťuje ovzduší. Slušivé autobusy MHD také jistě trpí tímto vrtochem starého muže. 

Přes vydlážděné náměstí a přilehlé okolí se dostáváme k dalšímu námořnickému kousku. Výstavbu ostrůvků! Zvlášť originální nápad byl vybudovat ostrůvek před restaurací Slávie. Úzká komunikace byla ještě zúžena  a pokud přijíždí větší auto ze směru od dálnice a obce Velká, stává se odbočení hodně velikým problémem.

      Pan kapitán má zdatné pomocníky. Společnost Ekoltes Hranice, a.s., kde zastává funkci ředitele pan Vinkler. Mimo jiné tato společnost je odpovědná za údržbu komunikací, zeleně, úklidové práce. Při pohledu na Výpis z Obchodního rejstříku člověk žasne, co všechno tato společnost stihne udělat.

Bohužel, skutečnost je jiná. Bydlím na sídlišti, kterému se přezdívá „Ruské pole“. Úředníci města a společnosti Ekoltes se zřejmě domnívají, že sídliště je někde v Rusku a tak nepatří k městu Hranice a co víc, nemají povinnost v zimě uklízet sníh a led a v létě se starat o zeleň. Před 14 dny nějaký pán s vozidlem Ekoltes posekl louku na prostranství za sídlištěm, co na tom, že tam nikdo nechodí, zřejmě potřeboval nějaký pracovník trávu pro králíky, či jiné domácí zvířectvo. Prostory před domy a okolí chodníku je nadále neposečeno. 
Abychom se v zimě nebrodili sněhem a neklouzali se po ledu, čistili jsme chodníky sami. V lednu a únoru 2010 se zde nikdo z údržby neobjevil.

Milan Coufal
 

24. 6. 2010

Starostova rychlá odpověď, aneb dohnat to, co dlouho neřešil.Již minimálně dvě volební období byli naši volení zástupci na radnici informováni občany ulic Potštátská,Alešova a dalších, že při větších prudších deštích jsou tyto ulice  zaplavovány vodou. Volení úředníci se stále vymlouvali na různé tzv. objektivní potíže.
A hle jak se to najednou začalo řešit, když jim bylo řečeno, že se vzniklá situace, kterou neřeší, bude muset řešit na jiné úrovni. Proto byl starosta města  požádán o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (aby nedošlo ke špatné interpretaci, jsou dotaz i odpovědi autentické) –cituji:
 „Jak a kdy bude vyřešena tekoucí voda  při deštích na Potštátskou ulici s neudržované městské komunikace  ( za Frenštátskou lesní, a.s.) vpravo vede k opravně trafostanic a rourou vytékající z pozemku na vozovku, který jste prodali a nazýval se Potštátská průmyslová zóna. Tato voda při trochu prudších deštích  teče po celé šířce  ulic Potštátské a Alešové (viz snímky dvě hodiny po dešti), tam se tento proud rozdvojuje a teče na ulice Nádražní a Máchova.
Tato voda se dostává do sklepů obyvatel v tomto prostoru. Informace Vám jistě rádi poskytnou občané tam bydlící! Tento problém byl městskému úřadu předložen již v minulém století, ale intenzivně před třemi lety a pak několikrát opakovaně a nic jste pro nápravu neudělali.“   

Požadavek o informaci byl podán 30.května 2010. Odpověď  přišla překvapivě rychle - již 1.června, a to velmi zajímavá:
„Záležitost na Potštátské – výtok vody monitorujeme již od prvního tání sněhu. V obvyklém roce se po stání sněhu situace zklidní a k výtokům nedochází. To letos neplatí, proto si město nechalo zpracovat od odborné firmy návrh technického řešení.  
Rada města na svém jednání 1.6.2010 bude rozhodovat o zadání této zakázky a rozpočtovém opatření.  Následně bude provedena oprava, která bude řešena mimo stávající silnici II/440.“
Druhá odpověď byla zaslána také velmi rychle, a to již 11. června 2010 :
Usnesení 2826/2010 - RM 94 ze dne 1.6.2010
Oprava  odvodnění komunikace v ulici Potštátská v Hranicích
Rada města Hranic po projednání: schvaluje
zadání zakázky „Oprava odvodnění komunikace v ulici Potštátská“ firmě Dušan Kleiber - VaK STAV Drahotuše
dle důvodové zprávy. Termín 29.6.2010. Odpovídá ved.OD MěÚ 
Ukládá odboru dopravy neprodleně zabezpečit tuto akci. Termín 29.6.2010 Odpovídá ved. OD MěÚ
   Tyto odpovědi jsou určitě překvapivé, hlavně pro občany města bydlící na Potštátské, Alešové a přilehlých ulicích. Popsaný problém sužuje občany nejméně třináct let (možná i více) a již se jím mnohokrát  v minulosti  MěÚ údajně zabýval , ale  nikdy ho nedořešil tak, aby výsledek byl odpovídající potřebám občanů.
Nechejme se překvapit, jaký výsledek bude po termínu, který stanovila rada města. Jestli uvedené ulice nebudou při každém prudším dešti řekou, která vše zaplavuje. Již v  minulosti bylo mnoho nějakých termínu a vždy to skončilo do ztracena.
Tento článek je také napsán proto, aby občané města věděli, že někteří jejich spoluobčané se snaží řešit situace, které životní podmínky pro nás všechny trochu zlepšují. Kéž by nás bylo více!
Je zřejmé, že výše popsané vzepjetí aktivity volených představitelů města souvisí s blížícím se koncem volebního období a je výrazem jejich snahy po zachování svých pozic i po podzimních komunálních volbách.
  Rozhodnutí rady je tedy asi jen koaliční předvolební manévr, aby občané viděli, že se pro ně něco dělá, protože nejméně čtyři roky občanské sdružení  ZH bombarduje radnici marně. Nikdo ani starosta, místostarostka (ta má tuto oblast v kompetenci), ani úředníci radnice si  po celou tuto dobu neudělali prostor a  čas se tímto problémem hlouběji  zabývat. Až nyní, před blížícími se komunálními volbami. Jak by to bylo krásné, kdyby byly komunální volby každý rok!

Antonín Honysz

14. 6. 2010

Starosta nejraději rozhoduje o všem.


Letos, jako každý rok, se vybíral „Strom roku Hranicka 2010“.  Do roku 2009 o výběru stromu roku rozhodovala komise životního prostředí, která má nelogických šest členů, kdy sedmého rada města vyloučila a dodnes nikdo neví proč. V roce 2009 se pan starosta asi sám jako radní nominoval za člena komise pro výběr stromu roku a přizval si jako dalšího člena předsedu komise pro životní prostředí. Nejlepší na tom je, že nikdo ani předseda komise ani starosta neinformoval předem komisi životního prostředí, že se něco změnilo, že bude sám rozhodovat jen se svým vazalem, protože všemu nejlépe rozumí. Informovat komisi je pod úroveň starosty, protože on rozhodl a je to. Možná mu tento počin posvětila rada kejvačů. Pracovnici odboru životního prostředí přizvali do komise proto, aby jim všechno sepsala. Jen pro ilustraci, komise životního prostředí se za první pololetí tohoto roku bohužel sešla „jen“ jednou, podle rady města a starosty je asi vše co se týče životního prostředí občanů města úplně v pořádku. Myslíte si to také? Tento postup starosty je vrcholně demokratický v tom, že všemu dobře rozumí, všude byl, všechno ví a o všem by nejraději rozhodoval sám. Viz jeho prosazení  rozhodnutí o velbloudích hrbech v Komenské, teď  se moudře vyjadřuje o protipovodňových opatřeních uveřejněných v Sedmičce 10.června 2010, když den předtím na zastupitelstvu  proti mnohým opatřením reagoval negativně. Poslední fopa starosty je ještě nedávné vyzvedávání tzv „Palačovské spojky“ a výhody pro Hranice, možná chudák ani dodnes pořádně neví, že byla vládou „odpískána“ do autu. Co bude chudák vyzvedávat teď, když auta jezdí přes město a opatření, jak tomu čelit, jsou v neznámu. Když jsem na zastupitelstvu  ve  čtvrtek 10.června poslouchal řeči o tom, co by se všechno mělo udělat k omezení povodní a co se udělalo vyšla mi nula. To znamená, když to vezmu od roku 1997 tak žádné kloudné opatření nebylo se strany rady města provedena. I když podle tzv. vodního zákona má úřad města dost velké pravomoce při těchto krizových a havarijních stavech. Bohužel na radnici sedí lidé, pro které je něco dělat strašný problém. To nám krásně ukázala povodeň před pár dny a následky v plaveckém areálu, to ještě nestojí tenisová hala sponzorovaná z našich peněz v zátopovém území.

Antonín Honysz

10. 6. 2010

Protipovodňová ochrana Hranic a jeho místních částí

Hranice i jeho místní části jsou protkány několika vodními toky, což s sebou nese kromě výhod i starosti. Dalo by se předpokládat, že otázka protipovodňové ochrany bude trvale v centru zájmu rady města, starosty a místostarostky. Že tomu tak není, jsem upozorňoval po celé 4 roky všemi prostředky, které jsem měl k dispozici – na zasedáních zastupitelstva, na stránkách HT, na webu Hranické listy, na veřejných setkáních s občany atd. Měl jsem tak možnost zažívat nezájem zmíněných představitelů města „z první ruky“. Vyzkoušel jsem několik způsobů, jak upoutat jejich pozornost a přimět je k plnění jejich, ať již „zákonných“, či morálních povinností v této sféře. Promítal jsem jim na zastupitelstvech fotografie závad v povodí jednotlivých toků, prezentacemi jsem jim připomínal jejich povinnosti vyplývající z platných zákonů, společně s inž.Hüblem jsme „soukromě“ zajišťovali podklady a návrhy řešení na ředitelství Povodí Moravy a předkládali je výše uvedeným představitelům města.  V rámci plnění povinností v kontrolním výboru při zastupitelstvu jsem prokázal rozpory mezi sliby a informacemi starosty města na jedné straně a skutečností na straně druhé. Několikrát mě podpořila i část koaličních zastupitelů a zastupitelstvem tak prošlo několik usnesení, úkolujících radu města, starostu a místostarostku.

A výsledek? Mlžení, mlácení prázdné slámy, žvanění, slibování, nekonečné odkládání byť třeba jen odpovědi, natož nějakého rozhodnutí směřujícího skutečně k reálnému řešení. V jednom případě starosta neváhal nechat hlasováním na zastupitelstvu zrušit diskuzi na protipovodňové téma, v jiném radní inž.Kutý starostovi navrhoval při diskuzi o loňské povodni nechat hlasovat o ukončení diskuze. Můžeme se potom divit, že stav naší protipovodňové ochrany je v současné době ještě horší než na začátku volebního období?

A v této situaci nám pan starosta vítězoslavně sděluje: „My to všechno připravíme a na stříbrném podnose předáme další politické garnituře“. Hovoří o přípravě údajných protipovodňových opatření.  Ve skutečnosti se ale o žádné protipovodňové opatření nejedná. Externí firmě byl zadán projekt (víc se v tomto volebním období nestihne), jehož realizace za předpokládaných 10,8 mil.Kč  by někdy v budoucnu měla urychlit předávání informací o tom, který potok se vylije nebo právě vylévá z břehů. (Neodpustím si přitom vyslovit pochybnost, zda je k tomuto účelu nutno vynaložit tak velký objem peněz a kladu si otázku, zda by nebylo účelnější část z nich použít na skutečnou protipovodňovou ochranu.) Vedení města tak m.j. reaguje na jedno ze svých selhání při povodni v červnu 2009, kdy v průběhu 3 hodin nedokázalo v rámci činnosti povodňové komise vyhlásit aspoň některý stupeň povodňové aktivity. Přitom informace z automatického měření hladiny na Veličce přímo pod zámkem byla k dispozici i v radničních počítačích.
Velmi často jsme v průběhu volebního období slýchali argument, že město není správcem Bečvy, Veličky nebo Ludiny. Naši představitelé se tak alibisticky zbavují zodpovědnosti za účinné prosazovaní oprávněných zájmů občanů, kteří je volili. Nedivme se proto, že např. ohrázování Veličky v prostoru mezi mostem na silnici I/35 (směr Val. Mez.) a soutokem s Ludinou se po celé volební období zhoršuje až do stavu, pro který je i výraz havarijní už příliš slabý.

Před nedávnem nám Bečva opět ukázala, co umí. A o suchém poldru Teplice se mluví a mluví. Kolik že to už je roků? Pro město by přitom byl výhodnější obtok jezu. Diskuzi na toto téma jsme otevřeli (opět soukromě) loni v květnu s inž. Hüblem na Povodí Morava v Brně. Po technické stránce jsme se shodli na účelnosti takového opatření i na velikosti jeho účinku na výšku hladiny Bečvy v našem zájmovém území. Správci Bečvy se logicky do obtoku nechce – usiluje o poldr. Ten však představuje miliardovou investici a z toho důvodu je termín jeho realizace nejasný. Město by proto mělo učinit první kroky k získání dotace na realizaci obtoku z vlastní iniciativy. Rada města v čele se starostou však pro tento projekt odmítá nechat zpracovat byť jen studii a proto jejich odvolávání se na územní plán považuji za pouhou výmluvu. Studie je naopak nutná pro určení rozsahu chránění území pro tento účel a samozřejmě k tomu, aby se vůbec mohlo o možnosti jeho financování začít jednat. 
Pro hrubé zorientování – obtok jezu by při nedávné povodni např. v prostoru mostu pomohl snížit hladinu vody v Bečvě víc jak o metr! Kolik problémů a kolik zbytečně vynaložených prostředků bychom městu a našim spoluobčanům ušetřili!   
Na druhé straně titíž představitelé města prosadili v zastupitelstvu uvolnění příspěvku 5,4 mil. Kč z obecní pokladny na výstavbu soukromé tenisové haly v záplavové oblasti vedle jezu. Neměl by být postup obrácený? Nejdříve snížit riziko zaplavení investic v této lokalitě (viz, jak nedávno dopadla plovárna, házenkářská hala a další objekty) a teprve potom tam stavět něco nového?

Starosta s místostarostkou za přihlížení radních však neřeší problémy s vodou ani tam, kde město závislé na cizím správci vodního toku není. Ing. Zahradníčková ve studii odvedení dešťových vod z okolí viaduktů již v roce 2007 navrhla obnovit původní odvodňovací příkopy z obou stran viaduktů.
V říjnu 2008 mi starosta města na dotaz, jak se studií naložilo vedení města, odpověděl: „vedení města se problematikou intenzívně zabývá s cílem najít řešení“. Podobné, různě „vyšperkované“ odpovědi jsem musel potom vyslechnout ještě několikrát. Když odbor životního prostředí navrhl začlenit do návrhu letošního rozpočtu prostředky na vypracování potřebné dokumentace, rada to odmítla. To, že se opět jednalo jen o mnohaleté výmluvy, dokumentuje zveřejněné vyjádření pana Dušana Michálka z předchozích dnů: „Do deseti minut tam byla technika a do půl hodiny bylo po problému“. Stalo se tak bohužel poté, co se opět „Mexikem“ převalila voda z nedalekých polí. Protože obnova původního příkopu za viadukty proběhla v promáčeném terénu, je třeba ji považovat pouze za provizorium. Opatření bylo realizováno v souladu s platnou legislativou a bylo možné je realizovat v příhodnější době a co je důležitější – již před lety.

K dotazu „jaký je závěr po projednání studie proveditelnosti o názvu Bezejmenný potok z roku 2007 v komisi rozvoje a v radě“ (řeší lokalitu Pod Hůrkou a U Kostelíčka) mi starosta města v říjnu 2008 odpověděl takto: „materiál je připraven tak, aby prošel radou a byly stanoveny další kroky“. Na tom projednání a „krocích“ se pracuje rovněž dodnes.
Odpovědět na otázku "jak reagovala rada města na doporučení komise rozvoje města z 1.pololetí 2009 ve věci ochrany povodí Bezejmenného potoka před povodněmi" starosta na zastupitelstvu letos v dubnu odmítl, musel jsem o ni žádat s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím.  Odpověď starosty města zní – kopíruji z originálu: "Komise jen sdělila co my už dávno víme -  těch recipientů musí být několik, problém je v tom, že Bezejmenný potok je jen název, ale vodní tok to není – je to jen povrch po kterém se pohybuje voda a to jen někdy. Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší. Je tam také hodně soukromých špatně přístupných pozemků." A "voda pohybující se po povrchu" vzápětí opakovaně předvedla, co umí.

Závěrem si kladu otázku, jak dlouho si to vše postižení spoluobčané nechají líbit. Nedivil bych se, kdyby demokratická defenestrace proběhla při podzimních komunálních volbách.

Zdeněk Špiřík, jedná se o článek předaný k otištění do HT.

8. 6. 2010

Volby vyhráli Háva a Bárta. A Havel. Pravicový volič nemá, proč by se radoval


Volby jsou za námi. Má se pravicový volič radovat? Nerad bych někomu jeho radost kazil, ale já spíše výsledek letošních voleb vnímám s rozpaky.

Při zběžném pohledu na nové rozdělení poslaneckých křesel bych sice mohl být spokojen – údajná pravice má ve Sněmovně pohodlnou většinu 118 křesel. Rýsuje se tak šance na středopravicovou vládu. Tak výrazná většina by navíc byla pro zemi balzámem, o podobné převaze se tu dříve vládám ani nesnilo.

Když se ale nebudeme řídit pouhou suchou aritmetikou, tolik důvodů k radosti zase není. A tím nemyslím jen to, že čistě teoreticky by vedle této oficiální koalice mohla stejně tak pohodlně existovat levicová koalice hlasovací – ČSSD, KSČM a tytéž Věci veřejné, protože posledně zmiňovaná strana může jít stejně tak doleva, protože se sama označuje za středovou.

Abych tedy vlil ctěnému čtenářstvu do žil pár kapek pesimismu, předkládám několik svých poznámek a úvah na téma, čeho jsme mohli být uplynulý víkend svědky:

- Ještě před čtyřmi lety se umocňoval trend dvou velkých stran, kdy ostatní strany jen paběrkují. Agresivní kampaně přivedly k volbám mnoho lidí, kteří jinak dříve zůstávali doma – a rozdělily si je obě velké strany, které tak získávaly rekordní počty hlasů. Po čtyřech letech najednou obě velké strany ztrácí a de facto se z nich stávají strany střední velikosti, ne příliš vzdálené od dvou nových stran, které nyní nově uspěly. Česká republika se tak místo systému dvou velkých soupeřících a čitelných bloků (pravicového a levicového) vydala cestou neslaných nemastných markentingově řízených subjektů, účelově zřizovaných těsně před volbami. Volební klání 2010 ukázalo, že to jde. Že dostatek peněz a na klíč vyrobená strana k volebnímu úspěchu stačí. Můžeme se tak těšit na další nevyzpytatelné partaje, protože mnozí budou chtít tento úspěch napodobit?

- Trik se založením mladší sestry ODS vyšel (strany tak dohromady získaly více, než kolik by byla schopna získat ODS sama). TOP 09 ale vzrostlo sebevědomí a nebude chtít být pouze dvojkou ODS (vždyť je dělí jen tři procenta). Stejně tak i Věci veřejné budou chtít získat co nejvíce. Zmiňovaná koalice ODS, TOP 09 a VV tak nemusí být vůbec jednoduchá. Bavím se už jen při pomyšlení na to, jak se podaří vyhovět některým protichůdným zájmům – například požadavku VV na škrty v rozpočtu pro armádu na jedné a zájmům největšího českého zbrojaře Richarda Hávy napojeného na Miroslava Kalouska na straně druhé.

Pokračování:
http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/06/volby-vyhrali-hava-barta-havel.html

1. 6. 2010

Volby nedopadly špatně


Volby skončily a jak se zdá, velká část levice nepochopila, že dopadly v zásadě na výbornou. Vládu nyní sestaví výhradně pravicové strany a za veškeré dění v příštích několika letech budou odpovídat právě ony a pouze ony. To je mnohem lepší, než kdyby další patová situace umožnila každému vymlouvat se na toho druhého, jak jsme toho byli svědky doposud. Z výsledků svého vládnutí se nyní již pravice tak snadno nevykroutí.
V podstatě jsou zde dvě možnosti dalšího vývoje. Tou první je, že pravice splní všechny své sliby, které voličům a celé společnosti dala. Zatočí rázně s korupcí (zodpovídá: Radek John, termín: pokud možno okamžitě). Výrazně sníží zadlužení státu a dá základy k vyrovnanému rozpočtu (zodpovídá: Miloslav Kalousek, termín: do příštích voleb). A konečně zprůhlední daně, podpoří domácí firmy, zvýší kupní sílu obyvatel, zaručí, aby se vyplácelo pracovat (zodpovídá: Petr Nečas, termín: v horizontu spíše měsíců než let).

Pokud se toto všechno pravicí podaří – a měli bychom jí k tomu upřímně držet palce – pak budeme patrně jedinou zemí v Evropě, která vyjde ze světové hospodářské krize posílena. Jenom naprostý hlupák by si něco takového nepřál.
Je v zájmu pravice samotné, abychom všichni velice bděle dohlíželi na to, jak rychle se jí její sliby podaří naplňovat. Nesmí se již opakovat situace, kdy Topolánkova ODS pošlapala prakticky všechny body své slavné „smlouvy s občany“.

Druhá možnost je, že pravice voliče obelhala a není schopna, či dokonce ani ochotna dané sliby plnit. V tom případě, jak jsem předznamenal, budou všichni moci dosvědčit, že pravice voliče sprostě podvedla. V tom případě bude mít levice našlápnuto k bezkonkurenční výhře v příštích volbách.
Levice na tom bude o to lépe, že letošní volby ji zbavily celé řady handicapů. Nikoliv nevýrazné oslabení KSČM bere argumenty těm, kdo by chtěli stále dokola strašit návratem komunistů. Sociální demokracie se zbavila Paroubka a Tvrdíka, kteří – jak je nyní vidno – výrazně snižovali její volitelnost (možná i o deset procent). Snad se vzpamatuje celá sociální demokracie, která svým chováním odrazovala stále více potenciálních voličů levice.
Veřejnost se měla možnost zbavit posledních iluzí o potenciálu Miloše Zemana, škodlivých iluzí, které levici zbytečně odebraly téměř pět procent. Podivná Strana zelených vypadla již definitivně z velké politiky, což je úleva nejen pro levici, ale jsem přesvědčen, že i pro přírodu.

Osobně se domnívám, že pravděpodobnější je bohužel scénář druhý. Vím totiž, že zadlužování státu není důsledkem příliš rozmařilé sociální politiky. Lze to doložit na číslech a na srovnání s dalšími evropskými státy. Pokud tedy pravice neudělá velmi rychle něco s rozbujelou korupcí, ale bude pouze dále zbídačovat už tak sociálně nejkřehčí kategorie a nechá dále zchudnout veřejný sektor, bude státní dluh narůstat stejnou měrou jako nespokojenost početně stále významnějších skupin obyvatelstva. Nepůjde již zdaleka jen o dolní vrstvy, ale stále více o vrstvy střední – letošní voliče pravice. Pokud se Evropa nerozpadne, nebude moci pravice ani pomýšlet na nějaký ošklivě nedemokratický způsob zastření svého selhání.

Lze namítnout, že změny, které může učinit v průběhu několika příštích let, budou již nevratné. Tomu nevěřím. Pokud je politická vůle, lze demokratickými procedurami napravit jakékoliv tahy politiků, pokud jsou pro většinu obyvatel nepřijatelné.
Měli bychom tedy letošní volby oslavit společně s pravicí. Poměry u nás byly hrubě zamlžené podobně jako letošní jaro. Sluníčko voleb, které nepřipouštějí další patovou situaci, je báječně prosvětlí.

Jan Keller, sociolog