24. 2. 2014

Svoz odpadu:někde se připlatí, jinde se neplatí nic.

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu se měnit v Hranicích nebudou. Jsou však města, kde poplatky klesnou a jsou i města, kde se poplatky za odpad neplatí vůbec. Poplatky klesají v Kadani, Jihlavě. Snížit poplatek radnicím umožňuje lepší třídění. Za vytříděný odpad dostávají peníze. Za odpad se vůbec neplatí v Teplicích, Mostě a nově od letošního roku v Mladé Boleslavi. Proč se musí platit v Hranicích? Neumí snad občané Hranic třídit odpad a nebo je pes zakopaný jinde?
HI

19. 2. 2014

Mnoho otazníků kolem kanalizace

Podivovali jsme se, proč radnice na svém webu tentokrát neposkytla občanům města týden před zítřejším zasedáním zastupitelstva  program zasedání a předem připravené materiály. Když jsme se o tom zmínili, dokonce od několika zastupitelů ze tří volebních uskupení jsme je dostali, za což ještě jednou děkujeme. Jednu z nejzajímavějších částí našim čtenářům níže nabízíme. Klademe si přitom otázku, proč volené vedení města (potažmo starostka) reaguje až nyní. Proč kromě řady chyb, které jsme naznačili v předchozích příspěvcích vedení města promrhalo  víc jak půl roku prostoduchou snahou bagatelizovat kritiku stavu projektu a žádosti o dotaci na kanalizaci mnohonásobně vznášenou radním Ing. Karlem Hüblem. Tento ztracený čas nyní chybí... a bude zjevně město stát hodně peněz. Klademe si však řadu dalších otázek, například proč není k projednání v zastupitelstvu předložena mimo jiné i varianta dalšího postupu zahrnující řádné technické a ekonomické posouzení  všech možných řešení kanalizace ve Velké (z neznámých důvodů nebyla zpracována před zahájením prací na projektu). Možná by se tak našlo ze všech - dnes pro město špatných - to nejméně špatné řešení.
(jno)

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014

Předkládá: Ing. Radka Ondríášová
Zpracoval: Ing Radka Ondriášová
                  Bc Alena Macháčková
                  Ing. Vladimír Zemek
Název bodu:   Rozhodnutí o pokračování v projektu Výstavba a kanalizace Hranice

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. rozhodlo
(varianty)
a.  o pokračování projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ v plném rozsahu včetně podání žádosti o změnu závazných parametrů projektu spolufinancovaného
z Operačního programu životní prostředí
b.  o pokračování projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice" v místní části Velká včetně podáni žádosti o změnu závazných parametrů projektu spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí
c.  ukončení prací na projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice*
2. schvaluje
předfinancování akce formou úvěru v maximální výši 63 mil. Kč
3. pověřuje
starostku města jednáním se Státním fondem životního prostředí o změně projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hraníce“ dle varianty ….
4. ukládá
starostce města průběžně informovat zastupitelstvo města o změnách v projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice"
T:    03. 04. 2014
O:   Ing. V. Zemek. Ing. R. Ondriášová

5. 2. 2014

Připomínky k projektu nezodpovězeny

Co odeznělo na zasedání zastupitelstva města 12. prosince 2013, část týkající se projektu rekonstrukce kanalizace ve Velké a výstavba kanalizace Pod Hůrkou (navazujeme na dva předešlé příspěvky).

Starostka ing. R.Ondriášová:
 „Pan inženýr Hübl nám tady několikrát v podstatě hovořil o kanalizaci ve Velké, o vypouštění odpadních vod ve Velké. Já jenom se osobně domnívám, že zastupitelstvo nemá pravomoc ukládat něco orgánu státní správy." 
(Pozn. red.: Z kontextu vyplývá, že R.Ondriášová má na mysli oddělení vodního hospodářství na radnici.)
Roli a kompetenci vodohospodářského orgánu při schvalování projektu o něco později paní starostce vysvětlila zástupkyně vedoucího odboru na úseku životního prostředí ing.T.Drábková – viz níže.

Zastupitel Mgr.M.Raindl:
„Je tady někdo kompetentní, kdo by vyvrátil tyto návrhy pana inženýra? Vidím u něho obrovský zájem dořešit tuto situaci. Jeho argumenty jsou pro mě velmi významné. Probírali jste to na radě?“

Radní ing.K.Hübl:
Probírali jsme to na radě, ale byl jsem tam s tímto názorem osamocen“.

1. 2. 2014

Projekt Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice

Radní inž. Karel Hübl už asi půl roku své kolegy v radě a následně v zastupitelstvu opakovaně upozorňuje na nedostatky projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace. Projekt vypracovaný již v roce 2010 zahrnuje výstavbu nové kanalizace Pod Hůrkou a rekonstrukci staré kanalizace ve Velké. Na investici byla předběžně přislíbena dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Citujeme některé části z jeho písemných materiálů pro poslední zasedání zastupitelstva:

„Zpracovaný projekt je v nesouladu s implementačními podmínkami OPŽP a hrozí reálné riziko krácení až ztráty celé dotace ve výši cca 43 mil. Kč. Projekt neřeší odstranění balastních vod ze stávajících přípojek jednotné kanalizace ve Velké a reálně hrozí, že množství balastních vod z přípojek několikanásobně převýší množství splaškových vod. Tím může být celá investice znehodnocena a nebude ji možno zkolaudovat a napojit na ČOV Hranice. V projektu nejsou posouzeny dešťové oddělovače a hrozí, že bude dodatečně nutno doplnit dešťové zdrže na odlehčení do vodního toku. V projektu není posouzen vliv napojení zředěných odpadních vod z Velké za deště na hydraulickou kapacitu kanalizační sítě v Hranicích…

Rozhodnutí o rekonstrukci kanalizace  ve Velké vložkováním projektant neuváženě převzal pouze na základě zprávy z kamerového průzkumu. Žádné technickoekonomické posouzení dalších variant bohužel zřejmě vůbec nebyly provedeny, což je asi základní vada celého projektu. V obdobných případech se preferuje vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a ponechání stávající kanalizace pouze pro odvádění dešťových vod.
Pokud by stávající kanalizace byla ponechána jako dešťová, tak by náklady na její rekonstrukci byly minimální, protože dešťová kanalizace nemá nároky na odstranění balastních vod. Náklady na novou splaškovou kanalizaci by byly výrazně menší než navržená rekonstrukce jednotné kanalizace vložkováním. Navíc by vodní tok Velička nebyl zatěžován odlehčovanými vodami z jednotné kanalizace a byla by respektována stávající legislativa, implementační podmínky OPŽP i zdravý selský rozum…

Rekonstrukce vložkováním je investičně nejnáročnější způsob rekonstrukce kanalizace a jeho použití je v rozporu s implementačními podmínkami OPŽP -Specifická kritéria přijatelnosti u oblasti podpory 1.1
Projekty řešící rekonstrukci oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace jsou přijatelné pouze tehdy, je-li prokazatelně zdůvodněna nezbytnost této rekonstrukce.
Projekty řešící odkanalizování lokality systémem jednotné kanalizace jsou přijatelné tehdy, je-li prokazatelně zdůvodněna účelnost tohoto řešení
Rozhodnutí o vložkování bylo ukvapené a nebylo řádně doloženo.
Standartně se k takovému rozhodnutí přistupuje alespoň na základě jednoduché studie proveditelnosti, která srovnává více variant řešení, což se bohužel nestalo…

Realizace oddílné kanalizace by znamenalo úsporu  cca 30 mil. Kč oproti navržené rekonstrukci kanalizace, navíc při splnění platné současné legislativy! Z čehož jednoznačně vyplývá porušení specifického kritéria přijatelnosti implementačních podmínek - „Projekty řešící odkanalizování lokality systémem jednotné kanalizace jsou přijatelné tehdy, je-li prokazatelně zdůvodněna účelnost tohoto řešení“ Hrozí riziko ztráty celé dotace.“
Celý text naleznete pod bodem 31 ZDE.