28. 5. 2012

Radnice zveřejňuje lživé informace

Pan Raindl má v předchozím příspěvku o sečení trávy pravdu. Na webu radnice, popř. Ekoltesu budete program sečení trávy ve městě hledat marně. Proč? S neinformovanými občany se lépe manipuluje. Aby nám radnice mohla lhát, že je vše v pořádku a v souladu se smlouvou s Ekoltesem, nepotřebuje, aby občané města měli tuto smlouvu k dispozici.
Jako příklad může posloužit zpráva zveřejněná na webu radnice, která již v nadpisu manipuluje se skutečností:


Podle Rámcové smlouvy uzavřené mezi městem a Ekoltesem má být 1.seč v lokalitách 1.kategorie ukončena do konce května. Do 1.kategorie lokalit nepatří jen Sady Československých legií, ale i lokalita U žáby a uváděný parčík naproti mostu. Formulace "Místo toho se uskuteční sečení okolních pozemků (U žáby a parčík...)" ve 2.odstavci článku je zavádějící. Ekoltes musí vykázat úsporu odpovídající tomu, že letos neproběhne několik sečí v Sadech Čs. legií.

Podle smlouvy mezi městem a Ekoltesem má 1.seč trávy i na plochách zařazených do 2.kategorie proběhnout rovněž v květnu. Proto informace v posledním odstavci, že "Do konce června bude,..." znamená, že všechny uváděné lokality (patří do 2.kategorie) budou posečeny o 1 měsíc později.
Za problémy se sečením trávy nemohou pracovníci, kteří trávu sečou. Jedná se o mnohaletý organizační problém a za chyby v organizaci práce nese vinu vedení Ekoltesu. 
Město však sankce neuplatní. Městští politici vládnoucí koalice v čele města (a placení městem) by museli potrestat politiky téže koalice ve vedoucích funkcích v Ekoltesu (a placené Ekoltesem).
(red)

25. 5. 2012

Jak se řeší stav dopravy a parkování v historickém jádru města po hranicku.

    V říjnu 2011 usnesením 243/2011 uložilo zastupitelstvo starostce města vytvořit pracovní skupinu k vyřešení optimalizace dopravy a parkování v historickém jádru města, která navrhne zastupitelstvu ke schválení návrh optimalizačních opatření.
 Trochu historie jak se k tomuto usnesení došlo:
   V době rekonstrukce náměstí již bylo známé, že se doprava v historickém jádru města musí zklidnit. Tehdejší představitele města prohlásili, že situace se bude řešit až bude provedena rekonstrukce některých  ulic, hlavně Komenského (musím upozornit, že v pracovní skupině byli  členové kteří toto prohlášení tehdy podpořili v radě města, změnili názor a teď vystupuji s,opačnými názory). Protože rekonstrukce Komenského již dávno proběhla, s jakým výsledkem, to občané vědí, a dochází k ukončení rekonstrukce dalších ulic, je řešení dopravy v jádru města prvotní.
  Již od počátku jednání pracovní skupiny bylo zřejmé, že představitelům města se do řešení dopravy moc nechce. Některým členům pracovní skupiny se od začátku zdálo, že starostkou počínaje se bude hrát celý případ do "autu".

  Teď konkrétně k jednotlivým jednáním (byla celkem tři):
 Na prvním jednání se řešilo, že by se mohla částečně uzavřít Jiráskova
ulice s tím, že by průjezd měla městská doprava, dopravní obsluha a služby. Ostatním by byl průjezd zakázán. Ulicí Janáčkovou by byl vjezd na Pernštejnské náměstí a ulicí Zámeckou by byla vracečka na náměstí pro běžná vozidla. Zástupce občanského sdružení předložil návrh pro studii z roku 2005, která byla tehdy zaslána starostovi města a vedoucímu dopravy Kolomazníkovi. Nic se do dneška neřešilo. Bylo starostkou řečeno, že se změny a problematika musí projednat se zástupci City Parking Group s.r.o, kteří řeší parkování. Tím bylo jednání skupiny ukončeno.

Na druhém jednání v březnu se řešila otázka související s dopravou a parkování.  Místostarosta rekapitulovala zápis z posledního jednání.

23. 5. 2012

Kosení

Opět zde máme jarní měsíce a opět starý známý problém. Kosení trávy v jednotlivých lokalitách města. Už druhý týden se na mě obracejí občané, jak je to s kosením trávy v našem městě. Zřejmě se domnívají, že i zastupitel, který není v koalici, něco zmůže.
Takže jim trpělivě vysvětluji, že pravděpodobně se již všechno připravuje a brzy se dočkáme údržby travních porostů na sídlištích a v ulicích. Jen to chce trpělivost. Požádal jsem paní místostarostku o základní informace. Můj požadavek přenesla do společnosti Ekoltes a dostalo se ji zajímavé odpovědi, kterou mi přeposlala. Zmíněnou odpověď naleznete v pokračování tohoto příspěvku.
Měl by to být harmonogram kosení trávy ve městě. Podle mého by takový plán kosení /údržby/ měl mít úplně jiné parametry. Postrádám vyznačené lokality, konkrétní den, která technika, atd.
V našem zařízení víme, že jsme schopni malou travní sekačkou v rámci pracovní terapie běhen 2 hodin posekat 400 m2 pozemků. Za osm hodin by to dělalo 1600m2. Ekoltes disponuje samozřejmě mnohonásobně výkonnější technikou. Takže stačí spočítat zatravněné plochy, vynásobit, vydělit…, zpracovat do tabulky Excel a je to. Možná jsou tam některé úkony navíc. Ale domnívám se, že to nemůže být problém. Je to jen o počtech a manažerských schopnostech. 
V době internetu by každý občan našeho města měl mít možnost nahlédnout do takového harmonogramu a zjistit, kdy se bude provádět údržba trávníků v okolí jeho bydliště. Současně bych chtěl ocenit ty občany, kteří si sami uklidili před svými domy. Stejně jako v zimě, i na jaře udržují plochy města svými prostředky. O to ti kompetentní mají méně práce a více úspor.
                                                        
Hezké jarní a pohodové dny přeje                                                                
Miroslav Raindl


15. 5. 2012

Komentář k článku Nic neříkající odpověď také odpověď

Tento svůj komentář k článku pana M. Klouska o názvu Nic neříkající odpověď také odpověď z 12.5. posílám touto formou, protože potřebuji k vysvětlení i fotografie, které do formuláře pro komentáře umístit není možné. Fotografie jsem si stáhl z  článku pana M. Klouska, který jste zveřejnili 15.4. pod názvem Stará se město dobře o zeleň? 
Zopakuji, že občan města se obrátil na starostku města ing.Ondriášovou s dotazem
 jaký byl důvod vykácení devíti stromů v parčíku u obchodu na rohu ulic Nádražní  a Maxe Švabinského“
Přejděme skutečnost, že ing.Ondriášová z výšin starostky občana města vůbec nevidí a že se příště může klidně stát, že ho nebude vidět ze své výše ani vedoucí odboru a možná ani příslušný referent Městského úřadu. Každý občan města tedy nechť vezme na vědomí, že volby budou ještě za dlouho a odpovědi na korespondenci adresovanou starostce budou příště podepsané třeba radničním mluvčím.
Nechci se nyní ale zabývat kulturou komunikace paní na zámku s podzámčím v době, kdy jsou volby ještě daleko, a podívejme se na kvalitu obsahu této komunikace. Aby čtenář nemusel hledat v předchozích článcích, překopíroval jsem znění odpovědi na dotaz zmíněného občana města:
Vážený pane,
zasílám odpověď na Vaši  žádost  dle zák.č.106/1999 Sb. ve věci   kácení na ul. Nádražní, Hranice:
   Kácení stromů v ulici Nádražní v Hranicích proběhlo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy proběhlo správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les.  V případě, že obvod kmene stromu je menší než 80cm ve výšce 130 cm nad zemí, vlastník stromu nepotřebuje k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody.  Jedná se o dva rozdílné pozemky a dva různé vlastníky. Jedna žádost byla podána na kácení 5ks borovic a 1ks smrku a druhá na kácení 1ks borovice. Byly podány žádosti, které obsahovaly náležitosti dle vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě podaných žádostí bylo vydáno rozhodnutí. Důvody ke kácení byly: nebezpečí zlomu větví, ohrožení elektrického vedení a nemovitosti a napadení jehlic parazitickou houbovou chorobou. Orgán ochrany přírody posoudil důvody a kácení dřevin povolil.
  S pozdravem
Ing.  Ivana Zaoralová vedoucí odboru  životního prostředí MěÚ Hranice

K uvedené odpovědi mám tyto připomínky:
Žlutě podtržené tvrzení – Autorka odpovědi má na mysli parcely 2637/1 a 2637/2. Nejsou však ve vlastnictví dvou subjektů, ale pouze jednoho.
Modře podtržená část
 – První žádost, která je v odpovědi zmíněna se týká prostoru před budovou (směrem k Nádražní ulici) - z 5 borovic však 2 měly obvod kmene ve výšce 130cm pravděpodobně menší než 80cm. To znamená, že žádost by se měla správně týkat nikoli 5, jak uvádí autorka odpovědi, ale pouze 3 borovic a 1 smrku – viz první fotografii. 

- Druhá žádost se týká borovic vedle budovy (směrem ke Švabinského ulici) – všechny tři borovice prokazatelně měly obvod kmene v předepsané výšce větší než 80cm – mělo se tedy žádat o povolení kácení nikoli jedné, ale 3 borovic – viz  druhá fotografie.

Formulaci „mělo se žádat“ jsem použil z toho důvodu, že však jedna ze tří borovic stála navíc na pozemku města!... a o žádosti o povolení kácení této borovice žádná zmínka, protože neexistuje.
Takže celá odpověď je pěkný zmatek a celé povolení orgánu ochrany přírody je pěkný zmetek.
Zeleně podtržená část
Autorovi dotazu adresovaného ing.Ondriášové doporučuji, aby podal stížnost ke Krajskému úřadu  i pro neúplnost poskytnuté informace, protože takto formulované vysvětlení důvodů povolení kácení neříká vůbec nic. Jaký byl tedy konkrétní důvod kácení u kterého stromu, nebo skupiny stromů? Minimálně ve Švabinského ulici dráty nejsou, 1 smrk na straně k Nádražní ulici skácen, 2. kousek od něho zůstal…a tak by se mohlo pokračovat.
J.Navrátil

13. 5. 2012

Prodej kotelen V

Na webu města do dnešního dne není k dispozici ani zápis, ani zvukový záznam z posledního zasedání zastupitelstva města (konalo se 3.května). Budu se tedy zabývat pouze podkladovým materiálem, který měli zastupitelé k dispozici k bodu programu o názvu Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s..  Zastupitelé rozhodovali o zahájení výběrového řízení (vyhlášení záměru) na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství, společnosti Ekoltes.

Z materiálu předloženého zastupitelům vyjímám (po doplnění chybějících údajů z jiných, dříve poskytnutých podkladů) následující informace o provozu tepelného hospodářství:

Odpisy:                                   Hospodářský výsledek:          Investice:
2007…    6 500 000                   2011…. 2 069 191              2007…    2 214 534 
2008…    6 560 396                   
2010…. 1 342 280              2008…    3 321 700 
2009…    6 649 665                   
2009…. 3 153 616              2009…    5 531 387 
2010…    6 691 000                   
2008……  491 957             2010…        296 990 
2011…    6 103 637                   
2007…..2 790 079             2011…     6 819 410 
Celk.přibl.32 500 000               
Celkem 9 847 123             Celkem   18 184 021


V odstavci Cíl v investiční politice vedení Ekoltesu deklaruje toto
„Zvýšení efektivity výroby tepla. V dalších letech kompletní – generální výměna veškerého zařízení v kotelnách, které již nedosahují technické úrovně dnešní doby. Jedná se postupně o tyto kotelny: K3, K4, K5, K7, K8, K9, K14, K15, K27, K 16, K21, K22, K 23, K24, K28, K 29, K31, K32, K34 a K 20.“

Závěr k výše uvedenému:

Rada města a ředitel Vinkler v předloženém materiálu tvrdí, že celkem 20 z celkových 28 kotelen provozovaných Ekoltesem „nedosahuje technické úrovně dnešní doby“.
Provoz tepelného hospodářství přitom za posledních 5 let vytvořil zdroje (zisk a odpisy promítnuté do ceny tepla a občany města - odběrateli tepla - zaplacené) ve výši víc než 40 mil. Kč.
Na modernizaci tepelného hospodářství bylo použito pouze 18 mil. Kč. Zbytek se „rozplynul“ v celkových výsledcích Ekoltesu.  To je jeden z důvodů, proč cena tepla dodávaného Ekoltesem patří k nejvyšším v ČR. V této situaci je vrcholem licoměrnosti vedení města i Ekoltesu přehazování viny na občany města, kteří nečekali a moderní kotelny o „technické úrovni dnešní doby“ si již pořídili, či se k tomu chystají. A jak to bohužel obvykle už bývá, eventuelní důsledky prodeje provozu tepelného hospodářství by nepocítili praví viníci (volené vedení města, ředitel a místní politici v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu, kteří situaci dovedli do současného stavu), ale pracovníci tohoto provozu a občané města (při prodeji se předpokládá ekonomická ztráta).
Není třeba být doslova odborníkem, ale i při použití zdravého selského rozumu musí být podivné, na základě jak chatrných podkladů museli zastupitelé na zasedání zastupitelstva zaujmout stanovisko. Z výše uvedeného totiž rovněž vyplývá, že na vykazovaných pozitivních výsledcích provozu tepelného hospodářství je značně závislé hospodaření celého Ekoltesu. Je zřejmé, že provoz tepelného hospodářství trvale zlepšoval ekonomické výsledky Ekoltesu a to jsem se nezmiňoval o dalších důsledcích jeho prodeje. Jedná se např. o část podnikové správní režie, kterou provoz tepelného hospodářství nyní v ceně za teplo nese, atd. Zastupitelstvu však při rozhodování o dalším osudu tohoto provozu nebyla radou a vedením Ekoltesu předložena ani analýza dopadů jeho eventuelního prodeje na budoucí výsledky redukované společnosti.
Zdeněk Špiřík

12. 5. 2012

Nic neříkající odpověď také odpověď.

Jak jsem uvedl již v příspěvku Stará se město dobře o zeleň?, obrátil se občan našeho města na starostku ing.Ondriášovou níže uvedenou žádostí o poskytnutí informace, proč se kácely stromy na rohu ulic Švabinského a Nádražní:
 
Vážená paní,
žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Proč a jaký byl důvod vykácení devíti stromů v parčíku u obchodu na rohu ulic Nádražní  a Maxe Švabinského? Stromy podle pařezů neměly žádné známky hniloby a ani jiné poškození.

Tady je velmi kvalifikována odpověď vedoucí odboru, která nic neříká, ale občane dostal jsi odpověď. Úplné znění:

Vážený pane,
zasílám odpověď na Vaši  žádost  dle zák.č.106/1999 Sb. ve věci   kácení na ul. Nádražní, Hranice:
   Kácení stromů v ulici Nádražní v Hranicích proběhlo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy proběhlo správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les.  V případě, že obvod kmene stromu je menší než 80cm ve výšce 130 cm nad zemí, vlastník stromu nepotřebuje k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody.  Jedná se o dva rozdílné pozemky a dva různé vlastníky. Jedna žádost byla podána na kácení 5ks borovic a 1ks smrku a druhá na kácení 1ks borovice. Byly podány žádosti, které obsahovaly náležitosti dle vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě podaných žádostí bylo vydáno rozhodnutí. Důvody ke kácení byly: nebezpečí zlomu větví, ohrožení elektrického vedení a nemovitosti a napadení jehlic parazitickou houbovou chorobou. Orgán ochrany přírody posoudil důvody a kácení dřevin povolil.
  S pozdravem
Ing.  Ivana Zaoralová vedoucí odboru  životního prostředí MěÚ Hranice

Glosa na závěr:
Starostka města nemá ani tolik slušnosti, aby alespoň parafovala to, co nějaký úředník napíše. Okrasné borovice o výšce do 6 metrů ohrožovaly budovu? Nebo elektrické vedení, které tam není?  Jediný strom (smrk), který tam zůstal, není tedy „nebezpečný“. Druhý, vzdálený 1 metr, byl označen za nebezpečný a pokácen. Nebo spíš někdo potřeboval více dřeva na zimu? Z odpovědi není ani zřejmé, který orgán ochrany přírody to povolil (města, kraje, nebo?).  Proč by se tím starostka zabývala, když žádá jen nějaký občan (potenciální volič), jak je to ve městě s tou zelení. Určitě takový občan takovou „inteligentní“ a arogantní volenou úředníci, jako je starostka, již nikdy volit nebude.

M.Klousek

4. 5. 2012

Ukázka "péče" o životní prostředí města

V rámci výstavby dálnice D1 došlo ke kácení zeleně na katastrálním území Velká. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin v letech 2007,2008 a 2009 byla realizována náhradní výsadba. Rozhodnutí  Odboru životního prostředí z 23.6.2005 pro realizaci výsadeb dřevin mimo jiné požaduje vysadit tyto počty dřevin:
2007 – 1620 ks, 2008 – 1320 ks, 2009 -
1620 ks, celkem tedy 4560 dřevin.
Vyjímám některé z dalších požadavků:
-  všechny nově vysázené stromy budou opatřeny kůlem
-  následná péče po dobu 5 let
-  zálivka 5x za rok, vždy po 50 litrech vody na jeden strom
-  2x ročně okopat a odplevelit rostliny
-  2x přihnojit pomalu rozpustným hnojivem „Silvanix“
-  nahrazení uhynulých jedinců atd.

Jak zodpovědný dodavatel plní uvedené požadavky je patrné na obrázcích náhradní výsadby několika desítek stromků podél silnice v lokalitě pod Kostelíčkem v Hranicích.
Shrnuji:
- předepsaná zálivka nebyla prováděna, v suchých obdobích některé stromky uschly
- okopání a odplevelení od doby výsadby stromků nebylo provedeno
- stromky od výsadby nikdo neošetřil, neostřihal, neobnovil chránění proti okusu, resp. nepovolil ochrannou pásku při zvětšování průměru kmínku
- uhnilé kůly nebyly vyměněny, visí na stromcích, resp. stromek lámou, část stromků je bez kůlů
- uschlé stromky nebyly nahrazeny.

Poklepáním je obrázky možno zvětšit
Obdobné nedostatky je možné vidět ve větší nebo menší míře téměř na všech lokalitách náhradní výsadby. Výše zmíněná 5letá lhůta následné péče u části výsadby letos končí. Kdo je ve městě zodpovědný za škody vzniklé městu, protože následná péče není důsledně vyžadována? Troufám si tvrdit, že při tak vysokém počtu stromů se jedná o statisícové škody. V čí kapse peníze z rozpočtu na výstavbu dálnice zaplacené státem za neprovedenou následnou péči o vysazené stromy skončily? Asi ještě větší škody s sebou nese skutečnost, že takový šlendrián přes mnohá upozornění nezajímá ani vedení města - je považován za normální stav. Paradoxní je, že mnohem větší pozornost je věnována ze strany představitelů města slohovým cvičením na téma Péče o životní prostředí města.
Z. Špiřík

2. 5. 2012

O jednání mimořádného pracovního zastupitelstva

Skutečně uvážlivý správce veřejného majetku  by měl postupovat při nakládání s ním opatrně a soudně. Proto vítám  vstřícnost současné městské vládnoucí koalice a plně podporuji relativně nový zvyk poradit se o způsobu nakládání se strategickým majetkem nás všech – tedy občanů města - napřed se  zástupci opozice a před praktickými kroky svolávat mimořádné pracovní zasedání zastupitelstva města, kde může být problém v klidu a dostatečně předem předjednán.
Tím ale již bohužel musím skončit s chválou….
Na pondělí 23-5-2012 a to dosti narychlo, bylo p.starostkou svoláno mimořádné veřejné zasedání ZM Hranic. Jeho cílem  byla informace o provozu teplelného  hospodářství města Hranic provozovaného a.s. EKOLTES . Abych tedy situaci zjednodušil, z 32 domovních kotelen provozovaných EKOLTESEM  pouze 10 odpovídá technologicky současnosti a 22 je jich zastaralých, ztrátových.
Do těchto kotelen nebylo v minulých letech adekvátně investováno. Výsledkem je, že zatímco v minulosti bylo provozování tepelného hospodářství pro EKOLTES i město jednoznačně ziskové, v současnosti není firma  schopna zajistit konkurenceschopné ceny za teplo a teplou vodu a jejich výslednice  je průměrem cen za energii ve všech provozovaných kotelnách, takže klienti připojení k těm moderním doplácejí na kotelny ztrátové.