27. 9. 2011

Obětní beránci

Zdeněk Špiřík

Další ze zpráv, které kontrolní výbor předložil na posledním zasedání zastupitelstva, se týkala kontroly použití 2 milionů korun uvolněných z městské pokladny na opravy šaten na koupališti v roce 2010. K výsledkům kontroly se ještě vrátím v některém z dalších příspěvků.
Všechny podklady si vyžádala policie v souvislosti s podnětem k prošetření tohoto případu podaným starostkou města.  Pro tuto chvíli proto pouze konstatuji, že peníze byly určeny zejména na řešení problémů s napojením objektu šaten na inženýrské sítě (komunikace, kanalizace, voda, elektro).

Nedostatky v práci řídících a kontrolních orgánů Ekoltesu zaznamenáváme téměř pravidelně. Všeobecně známá je i příčina – jak řídící, tak kontrolní funkce vůči Ekoltesu jsou obsazeny stejnou skupinou místních politiků. S trochou nadsázky se tato skupina řídí a zároveň kontroluje – viz schéma tohoto „systému“ řízení. Rovněž kořeny zjištěných problémů týkajících se způsobu použití poskytnutých 2 mil. korun tkví v chybách, kterých se dopustili právě zmínění vrcholní funkcionáři.
Rada města svým usnesením z 8.9.2009 nechala z projektu rekonstrukce šaten v souvislosti s žádostí o dotaci vypustit přípojky inženýrských sítí…. a nenechala je připravovat jako samostatnou stavbu!

25. 9. 2011

Sami sobě

Zdeněk Špiřík
Pravidla nemusí být napsaná, vyžaduje to však korektní partnery, kultivované vztahy a respektování dobrých mravů.
______________________________________________________________________
Další zpráva, kterou Kontrolní výbor (dále KV) předložil na zářijovém zasedání zastupitelstva, se zabývala postupem rady města při rozhodování o výši cestovních náhrad pro účastníky cesty do družebního města v Polsku.
Ve zprávě se uvádí:
„… pět ze šesti přítomných radních na zasedání 17.5.2011 „sami sobě“ schválili nenárokovou výhodu proplacení kapesného včetně jeho výše…“. Abych byl přesný: nejdříve si radní schválili, že oni sami budou členy městské delegace a poté si schválili kapesné.

22. 9. 2011

Závěr k seriálu o názvu Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka

Zdeněk Špiřík

Když se nyní ohlédneme, jakou stopu zanechalo po téměř 5ti letech svého působení volené vedení města při řešení problému tzv. Bezejmenného potoka (dále BP), není čeho se zachytit. Pokud zmiňuji volené vedení města, mám na mysli Radu, starostu a místostarostu. To proto, že proces rozhodování zastupitelstva je většinou deformován zákulisními dohodami v rámci koalice, která je různými výhodami vesměs vzájemně propojena.
Výsledkem pak je, že vrcholoví představitelé města mohou porušovat jednací řád zastupitelstva, mohou předkládat zavádějící informace, mnohdy dokonce lhát, odmítnout udělení slova tomu, kdo by v diskuzi mohl reagovat na jimi přednášené hlouposti.
Takže když se dnes podíváme do městské lokality, kterou trápí BP, ve srovnání s koncem roku 2006 spatříme jen toto nové betonové dílo:

Ale ani to nezůstane trvalým pomníkem aktivity našich radních. O pomníku za 224.509,- korun, pro jistotu opakuji – za čtvrt milionu korun, naše starostka tvrdí, že je jen dočasný – do doby, než se pod Partyzánskou ulicí postaví nový – náš - tunel Blanka (viz jedno z jejích stanovisek ke zjištěním při kontrole).

20. 9. 2011

Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - 3.část

Z. Špiřík
Znění 6.zjištění v zápisu z kontroly:
14.10.2010 starosta Mgr. Wildner na jednání s Projektantem (JV Projekt) podepsal, že nové zatrubnění v Partyzánské ulici bude vyprojektováno s "maximálně možným průtočným profilem (prostorově vychází Q100)".
Mgr.Wildner v prosinci 2010:
„Samozřejmě, že jsme si nechali tady tu zakrytou příkopu posoudit odborníky, kteří nám jasně sdělili, že kapacitně nestačí…. 
…Na základě dalších studií, které byly provedeny, opět nám odborné firmy sdělily, že je nutno posílit kapacitu tady v této části této příkopy…“
Mgr. Wildner však na zasedání kontrolního výboru 20.7.20011 nebyl schopen posudky odborníků a stanoviska odborných firem doložit.

19. 9. 2011

Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - 2.část

Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.4:
Koordinace prací s VaK Přerov, a.s. byla nutná a vždy je nutné přípravu a realizaci koordinovat s dalšími provozovateli inženýrských sítí. Společné provádění např. výkopových prací naopak představuje úsporu nákladů.
A jaká je skutečnost?
Ukázalo se, že souběžná realizace kanalizace s BP není možná…Úvaha ing.Ondriášové o úsporách na výkopech je tedy chybná, město však musí díky těmto „úvahám“ zaplatit drahého projektanta (RM měla k dispozici cenově výhodnější nabídku, navíc by tento projekt měl jako vyvolanou investici hradit VaK Přerov).
Projektantem navržené trasy kanalizace a BP v Partyzánské ulici jsou patrné na dalším snímku (modrá-BP, červená-kanalizace):

18. 9. 2011

Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - 1.část

Znění 1.zjištění v zápisu z kontroly:
Nekoncepční postup Rady města, která při svém operativním rozhodování o dílčích problémech nebrala v potaz potřebu komplexního řešení pro celé ohrožované území a tím tedy ani vzájemné vazby jednotlivých částí řešení.

Stanovisko Ing. R.Ondriášové ke zjištění č.1:
 „Rada města při svém rozhodování vždy brala v potaz potřebu komplexního řešení…“

Příklady zájmu RM o komplexní řešení BP
Dotaz: Jaký je závěr po projednání studie proveditelnosti o názvu Bezejmenný potok z roku 2007 v komisi rozvoje a v radě?
 Odpověď starosty, říjen 2008:  Materiál je připraven tak, aby prošel radou a byly stanoveny další kroky.
Dotaz: Jak reagovala rada města na doporučení komise rozvoje města z 1.pololetí 2009 ve věci ochrany povodí Bezejmenného potoka před povodněmi?
Odpovědět na zastupitelstvu starosta v dubnu 2010 odmítl.
Na následnou žádost s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím odpověď zněla:
Komise jen sdělila co my už dávno víme -  těch recipientů musí být několik, problém je v tom, že Bezejmenný potok je jen název, ale vodní tok to není – je to jen povrch po kterém se pohybuje voda a to jen někdy. Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší.

Po téměř 5ti letech rada města není schopna předložit žádné konkrétní komplexní řešení …pouze sliby, že vše vyřeší Mikroregion.

Ad: Kulturnost už se nenosí


Cestou tiskového mluvčího radnice jsme obdrželi příspěvek starostky města ing. R.Ondriášové. Předpokládáme, že podobně jako v nás i v našich čtenářích vyvolá řadu nezodpovězených otázek. Rozhodli jsme se proto, místo polemiky s něčím imaginárním, těžko uchopitelným, postupně zveřejnit kompletní písemné podklady, průběh diskuze a pro maximální objektivnost poskytnutých informací i zvukové a v případě potřeby video záznamy příslušných částí jednání zastupitelstva. Stovky pravidelných návštěvníků Hranických listů tak budou mít možnost si na příspěvek ing. Ondriášové vytvořit vlastní názor.

Redakce 

Kulturnost už se nenosíIng. Radka Ondriášová

Stalo se módou obviňovat koalici z arogance a  nevstřícného jednání. Jenže každá mince má dvě strany. Z posledního jednání zastupitelstva  jsem si odnesla  několik dojmů.  Zejména, že mám právo jen sedět, mlčet  a nechat se napadat. Jakmile  totiž zareaguji, dotyčný, který se do mě celou dobu „navážel““ se najednou cítí dotčen, osobně uražen a požaduje omluvu.

Podle mne ale kulturnost projevu nespočívá pouze v tom, že dotyčný pěkně mluví, nekřičí a nepoužívá sprostá slova, ale také v tom, že  nemanipuluje s fakty, nevytrhává výroky ze souvislostí nepřidává k nim do prezentací „smajlíky“. A neříká tomu „nestranný závěr kontroly“. 
Nemohlo by se pak stávat, že řečník, upozorněný na chybu , která se mu nehodí  „do krámu“,  ji jen přejde, obalí  do nejasností a zamluví.  Ale to, že někoho zahltí slovy, neznamená, že má pravdu.  U mnohých vystupujících mám ale dojem, že je vždy správný jen jejich názor, přičemž neberou v potaz názor odborníků, kteří preferují jiný postup. Běda však, když se ozvete, okamžitě to berou jako osobní útok. 

Lidé se diví, že  mládež se dnes  neumí chovat,  ale ona se učí od svého okolí. Když mladí vidí, že staří zkušení matadoři pod rouškou slušnosti  nerespektují pravidla a obratně jimi manipulují a zjistí, že s výrazem slušňáka lze beztrestně popichovat  a  shazovat úsilí druhých, rychle se učí podobnému chování. Bez sebemenšího byť i jen náznaku zdvořilého dotazu, si natáčí záznamy, ze kterých účelově vytrhávají pouze to, co se jim hodí.  Rozdílný legitimní názor  bezostyšně označují za lež. Jakoby pouze jejich názor byla jediná zjevená pravda. Často  navzdory názorům odborníků. Nepřipomíná nám to něco? 

Ten, kdo hraje podle pravidel, je pak ve zjevné nevýhodě. Ti druzí je neustále  pokrytecky připomínají a přitom  se chovají, jako by pravidla platila pouze pro jednu stranu – tu druhou. Klidně mluví o „atmosféře vzájemné spolupráce“ a konají přitom podle hesla  „Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí“.

14. 9. 2011

Účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město

Zdeněk Špiřík

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města (dále KV) předložil na zářijovém zasedání několik zpráv o provedených kontrolách. Jednou z nich byla 
Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město na základě uzavřené Rámcové smlouvy. 
Součástí závěrů z kontroly je mimo jiné upozornění, že Rámcová smlouva neobsahuje technické podmínky k prováděným činnostem. Tato skutečnost je podle názoru kontrolního výboru i jednou z příčin poškození pravděpodobně stovek stromů vysazených v posledních letech. Několik desítek z nich kontrolní výbor zdokumentoval. 

Na nedostatky v Rámcové smlouvě jsme upozornili již v minulém volebním období. Odpověď Ing.R.Ondriášové z počátku roku 2010 zněla: 
„Správce je odborně způsobilý a zodpovídá za řádné provedení prací, sám posuzuje vhodný způsob jejich provedení.“

Podívejme se tedy na jeden z mnoha příkladů uplatňování vhodného způsobu provedení sečení trávy kolem nově vysazených stromů.


Lokalita: stromořadí naproti Sokolovny
13. 9. 2011

Rada našeho města překypuje aktivitou

Zdeněk Špiřík
 Zastupitel ing.Karel Hübl na zasedání zastupitelstva města v červnu upozornil na velký vliv způsobu využívání orné půdy ve spádovém území Bezejmenného potoka. Radním ing.Miroslavem Kutým mu bylo sděleno, že město nemá nástroje, kterými by to mohlo ovlivnit. Starostka, místostarosta ani jiný radní nereagovali…  

Vzpomněl jsem si na tuto situaci nedávno, když jsem poslouchal informaci o případu, kdy se starostovi obce podařilo přimět družstvo pěstující kukuřici na spádových pozemcích směrem k obci, aby změnilo osevní plány a zaplatilo v rámci mimosoudního vyrovnání část vzniklé povodňové škody. Ten starosta asi nevěděl, že se to nedá „ovlivnit“. 

Evropská unie před časem pohrozila České republice sankcemi ve výši 180 miliónů korun za nedůsledné dodržování takzvaných zásad správné zemědělské praxe v uplynulém období. Erodované půdy mimo jiné zhoršují průběh povodní.  

Cestu k nápravě současné situace Ministerstvo zemědělství vidí v dobrém hospodaření a návratu krajiny do jejího dřívějšího stavu. Pravidla pro šetrnější hospodaření (známá pod zkratkou GAEC) mají být od 1. července rozšířena ze současného přibližně jednoho procenta na asi 15 procent orné půdy v ČR.  

Takže naši radní – stále trváte na tom, že nemá smysl hledat možnost snížení povodňových rizik v povodí Bezejmenného potoka i touto cestou?

11. 9. 2011

Kontrolní výbor překáží koalici na radnici

Zdeněk Špiřík

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města (dále KV) při plánovaných kontrolách v prvním pololetí narazil na řadu závažných nedostatků v práci koaličních představitelů města (vrátíme se k některým z nich v samostatných příspěvcích). Za samostatné pojednání stojí reakce starostky města, protože určuje tón přístupu celého voleného vedení města ke kontrolám KV.
Jedna z kontrol - Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - se přímo týkala vrcholového voleného vedení města. Zápis z kontroly starostka města převzala 6.června 2011.

Na zasedání zastupitelstva v 16.června radní, prostřednictvím svých koaličních zastupitelů, prosadili stažení tohoto bodu z programu se zdůvodněním, že součástí zápisu z kontroly není stanovisko kontrolovaného! Nevěříte, že něco takového je možné? Tak to zopakuji pro jistotu jinými slovy. Paní starostka a celá koalice se zlobila, že KV ke své zprávě nepředložil stanovisko starostky, které ovšem dotyčná Kontrolnímu výboru nedala…a zprávou KV se s tímto odůvodněním odmítli zabývat.

Trochu odbočím, abych čtenářům připomněl, že Zákon o obcích dává kontrolovaným možnost ke zprávě o výsledcích kontroly přiložit jejich stanovisko, ale neukládá jim to. A KV v tom případě samozřejmě nemá právo stanovisko kontrolovaného vymáhat.
Kdyby ing.Ondriášová řekla, že to nestihla, tak by se vlastně nic nestalo a nebyl by důvod se na sebe vzájemně mračit. Snad jen s poznámkou, že pokud by nebyly při kontrole zjištěny závažné problémy, nebyl by ani problém stanovisko kontrolovaného zpracovat.
Paní starostka zvolila nestandadní postup a - ostatně jako už několikrát - prokázala neznalost základních právních předpisů pro samosprávu a nevadilo jí prosazovat usnesení, kterým ZM Kontrolnímu výboru uložilo projednat opakovaně, za její účasti, závěry z kontroly.

Tím to ale neskončilo. Ani na mimořádném zasedání KV, svolaném o měsíc později (20.července) za tímto účelem, své písemné stanovisko ing.Ondriášová nepředložila. Po čtvrhodině ústního projednávání neuchopitelného, pružně se měnícího stanoviska paní starostky se KV rozhodl jednání ukončit a uložit pevný termín, do kdy má ing.Ondriášová stanovisko předložit. Na další mimořádně svolané zasedání KV však starostka nepřišla a diskuze, o kterou dotyčná stála natolik, že muselo být o 3 měsíce odloženo projednání v zastupitelstvu, se nekonala.

Nezbývá než si povzdechnout – jak by to bylo krásné, kdyby zmiňovaní volení představitelé, místo averze ke všemu, s čím KV přijde, navodili atmosféru vzájemné spolupráce při hledání možností zlepšování fungování radnice ve prospěch občanů tohoto města.
Několikrát v průběhu našich letošních kontrol, při různých příležitostech – i na veřejném zasedání ZM - jsme deklarovali připravenost k takové spolupráci. Marně.

5. 9. 2011

Podpořte petici„Palačovská spojka“ je nový úsek silnice mezi Palačovem a Lešnou délky 5 km, který převede tranzitní automobilovou dopravu z Hranic do Valašského Meziříčí mimo Hranice a výrazně přispěje ke snížení intenzity dopravy v centru Hranic, v lázních Teplicích a dalších obcích.
Příprava Palačovské spojky probíhá již od roku 2001 a realizace byla plánována do r.2016.
Bohužel v loňském roce byla další příprava stavby zastavena s ohledem na nedostatek investičních prostředků a hrozí, že se realizace stavby odsune o dalších 10 let.
Přínosy Palačovské spojky pro Hranice :
-          výrazně se zlepší životní prostředí a kvalita života obyvatel ve městě.
-          sníží se intenzita dopravy ve středu města a nebudou se již vytvářet dlouhé kolony při
      denních špičkách.
-          zvýší se bezpečnost chodců a cyklistů ve městě
-          sníží se hlučnost a prašnost podél hlavních komunikací ve městě. V současnosti jsou vlivem nadměrné automobilové dopravy překračovány hygienické limity znečištění ovzduší a hluku. Trvale je tak poškozováno zdraví obyvatel města.
Petice s podpisy občanů Hranic a dalších měst a obcí bude předána 16.září ministru dopravy. Pokud Vám není lhostejná devastace životního prostředí v Hranicích, můžete petici podpořit svým podpisem i vy. Podpisové archy jsou k dispozici na podatelně MěÚ Hranice, v informačním centru města v přízemí staré radnice na náměstí, na městském bazénu, v lázních na recepci LD Janáček a v klubovně tenisového areálu v Teplicích. Podpisové archy je také možno stáhnout z http://www.hranicke-listy.cz/2011/07/palacovska-spojka-vyzva-predstavitelu.html.
Základní informace o Palačovské spojce můžete najít na http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf134/$file/s35-lesna-palacov.pdf

Ing Karel Hübl, koordinátor pro styk s ministerstvem dopravy a ŘSD ČR

Výzva představitelů měst

Ministr financí
Ing Miroslav Kalousek
Ministerstvo financí
nábř. L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1       
                                                                                             
 Výzva představitelů měst Hranic, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní  Teplic nad Bečvou a.s.

Vážený pane ministře,

Žádáme Vás, abyste se zasadil o posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r.2012, aby bylo možno obnovit přípravu dopravních staveb a umožnit vyčerpání evropských dotací z operačního programu doprava, včetně realizace Palačovské spojky do r. 2016.
Vláda České republiky na svém zasedání 20. července 2011 schválila výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 37 miliard korun. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 10 miliard oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012.
Vláda České republiky současně rozhodla omezit výši čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu doprava na částku 3,74 miliard korun. Toto snížení představuje téměř 50% propad oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Primárním cílem investiční politiky musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, což znamená nutnost vyčlenit národní zdroje na spolufinancování prostředků EU.
Jestliže vyčleníme národní prostředky v objemu zhruba 3 miliard na spolufinancování evropských prostředků, fakticky tím dojde ke zkrácení národního rámce o 13 miliard korun. Toto řešení představuje pokles o 27% z původního objemu prostředků, na který byly vybrány stavby k realizaci.
Tento scénář zpomalení, či zastavení staveb, vyvolá vícenáklady, které všechny projekty ve svém důsledku prodraží. Drastické snížení rozpočtu dále znamená zastavení, nebo odsunutí příprav staveb, včetně staveb připravovaných pro nové programy EU od roku 2014:
Je pravděpodobné, že kvůli těmto opatřením nebude Česká republika schopna od roku 2014 začít efektivně čerpat finanční podporu EU. Nevyčerpání Evropských peněz, prakticky znamená odmítnutí jedinečné šance, kdy za každou naší vloženou korunu dostáváme z Evropy a jejích fondů  trojnásobek. To je nabídka, která se v budoucnu již nemusí opakovat.
Omezení výstavby dopravní infrastruktury způsobí navíc zvýšení nezaměstnanosti v důsledku propouštění ve stavebnictví a další negativní dopady.
Naprosto chápeme, že je nutno dodržet schválený schodek státního rozpočtu ve výši 105 mld korun, což je 3,5% HDP. Uvědomujeme si samozřejmě situaci v Evropě, kdy vláda nechce dopustit další zadlužování ČR nad hodnotu, která byla schválena v konvergenčním programu. Přesto však nemůžeme souhlasit s návrhem kapitoly pro resort dopravy.
„Když se podíváme do návrhu výdajů (viz. tabulka v příloze) a porovnáme ho s vládou a poslaneckou sněmovnou schváleným výhledem pro rok 2012 (PSP schválila 15.12.2010) vidíme, že například resort obrany, který má v návrhu více než dvojnásobný objem financí než ministerstvo dopravy, škrtá pouhých 400 milionů. Úřad zemědělství dokonce posiluje o 2 miliardy, tedy o celých 20%. Ministerstvo financí  pro chod svého úřadu přidává na rok 2012 více než 150 milionů.
Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste znovu důkladně zvážil možnosti potřebného snížení  rozpočtu v jiných resortech ( např. obrany) a pro resort dopravy ponechal potřebné finanční prostředky pro další potřebný rozvoj dopravní infrastruktury.
V našem regionu se již od roku 2001 připravuje vysoce efektivní stavba přeložky sil. I/35 v úseku Palačov – Lešná délky 5 km, která nahradí 50 km nevyhovující úsek sil. I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí a úsek sil. I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí. Na stavbu je již vydáno právoplatné územní rozhodnutí a stavba měla být dokončena v r. 2016. V důsledku úsporných opatření byla další příprava stavby v loňském roce zastavena a nyní v důsledku drastického snížení rozpočtu SFDI není vůbec jasné, kdy bude možno stavbu realizovat.