24. 7. 2011

Podpořte petici „Za obnovení přípravy Palačovské spojky“


Příprava Palačovské spojky probíhá již od roku 2001. Územní rozhodnutí bylo vydáno v r.2009 a realizace byla plánována do r.2016. Tento stav stále trvá. Na ŘSD stále probíhá proces ekonomického posuzování nákladů stavby a hledání možných úspor. Realizace se stále odsouvá a proto představitelé měst Hranic, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní  Teplic nad Bečvou a.s. odeslali minulý týden výzvu panu ministrovi dopravy, aby se zasadil o urychlené obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná – Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň 1. etapy do r. 2015.
Stavba Palačovské spojky je dlouhodobě odkládána a s neustále narůstající intenzitou tranzitní zejména nákladní automobilové dopravy je situace již neudržitelná. Trasa silnice I/35 v úseku Hranice – Valašské Meziříčí délky 20 km a silnice I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí délky 17 km jsou vedeny v dopravně nevyhovujících průtazích obcemi, které neumožňují jakékoliv zvýšení kapacity. Navíc jsou z hygienického hlediska naprosto nevyhovující. Platné hygienické limity hluku , vibrací a znečištění ovzduší, jsou trvale překračovány a zdraví obyvatel poškozováno. Současně jsou nadměrnou tranzitní dopravou ničeny i nově rekonstruované silnice III/44016 Bělotín – Kunčice – Špičky délky 5,5 km a sil.III/0487 Palačov – Lešná délky cca 6 km
Realizací stavby dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na opravy a údržbu sil. I/35 a I/57. Jen za poslední 4 roky činily náklady na opravy cca 250 mil. Kč. Nyní je uvažováno se zahájením stavby až v r.2018. Další odkládání stavby po roce 2015 není pro obyvatele přijatelné a zdůvodnitelné.
Požadavek na obnovení přípravy a realizace mohou občané podpořit svými podpisy petice  „Za obnovení přípravy Palačovské spojky“. Podpisové archy jsou k dispozici na podatelně MěÚ Hranice ve dvoraně zámku, v informačním centru města v přízemí staré radnice na náměstí a v klubovně tenisového areálu v Teplicích. Podpisové archy je také možno stáhnout ZDE

Základní informace o Palačovské spojce můžete najít ZDE 

Ing Karel Hübl,
koordinátor pro styk s Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR

22. 7. 2011

Ad Ad: Stanovisko k bodu č.19 Zásady transparentnosti města Hranic na posledním zasedání zastupitelstva


Pan místostarosta
Mgr. Miroslav Wildner
Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice                                                                                           

Stanovisko k bodu č.19 „Zásady transparenstnosti města Hranic“ ZM 16.6.2011
Žádost o vysvětlení odpovědi pana místostarosty ze dne 15.7.2011.

Vážený pane místostarosto,
Vaše odpověď je naprosto nedostatečná a prosím o její doplnění.

Ad1) Proč město zadalo naprosto zbytečnou studii proveditelnosti revitalizace kasáren za 1,1 mil. Kč?
K jakému rozhodnutí její zpracování mělo sloužit? Jaké bylo zadání?
 Město zbytečně zaplatilo 1,1 mil. Kč a vznikla škoda ve výši 1,1 mil. Kč. Kdo je za vzniklou škodu zodpovědný?
Při výběru byly pouze dvě nabídky, což je v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek. Jaká byla výběrová kritéria a jaké bylo zadání? Komplexnost nabídky měla být řešena v zadání, aby byly srovnávány nabídky se stejným rozsahem a hlavním hodnotícím kritériem měla být především cena.
K přijetí rozhodnutí, že město kasárna nekoupí a nebude řešit jejich revitalizaci bylo možno přijmout i bez zpracování studie. Potřebné informace pro toto rozhodnutí bylo možno získat z měst, která revitalizaci kasáren již realizovala.

Ad2) Hospodaření s dešťovou vodou u projektů města nebylo dosud  uplatněno, i když je to vyžadováno platnou legislativou. Jedná se například o projekty - rekonstrukce komunikací, regenerace panelových sídlišť, regenerace náměstí, ul. Svatoplukovy, rekonstrukce komunikace Skalní, Hviezdoslavovy, Farní, oprava chodníků a dalších akce.
Důsledkem je nutnost rekonstrukce kanalizace a budování nákladných dešťových zdrží na kanalizační síti a neúnosné znečišťování vodních toků odlehčovanými vodami z jednotné kanalizace. Dalším důsledkem je opakované rozkopávání nových asfaltových vozovek a opakované uzavírky komunikací, které zbytečně znepříjemňují život občanům města.

Ad3) Přijatá opatření ke snížení rizika zaplavení parku (vybudování poldru a zkapacitnění jezu) budou realizována až po rekonstrukci parku. Pokud dojde k zatopení parku budou veškeré nové objekty zcela zničeny a městu vznikne škoda cca 25 mil. Kč. Kdo za vzniklou škodu ponese zodpovědnost? Park se nachází v aktivní záplavové zóně, proč to město nerespektuje? Není možno projekt odložit, až bude povodňové riziko zmenšeno a aktivní záplavová zóna zrušena?
Ad4)V ulici Hviezdoslavově dochází k zahlcování kanalizace a zaplavování sklepů. navíc bylo zjištěno, že je nutno opravit napojení přípojek do kanalizace. Rekonstrukcí Hviezdoslavovi ulice se zvýší množství dešťových vod přiváděných do kanalizace z vozovek a chodníků a problémy se zatápěním sklepů se ještě zvětší. Vyvložkování kanalizace kapacitní problémy neřeší a je zřejmě zcela zbytečné. Nutno je odpojit z kanalizace povrchové vody ze sil.I/47 a zpevněných ploch benzinových čerpacích stanic. Do projektu rekonstrukce ulice Hviezdoslavovy je nutno doplnit vsak dešťových vod nebo odvedení do povrchových vod. Rovněž je nutno, aby VaK před rekonstrukcí  ulice provedl opravu napojení domovních kanalizačních přípojek, jinak opět dojde k rozkopání nového povrchu komunikace a chodníků. Z uvedeného vyplývá, že koordinace města a VaK  je nedostatečná.

Ad5) Zbytečná projektová příprava akce „Bezejmenný potok“ pokračuje. Navrhované řešení zvětšení průtočného profilu je velmi nákladné a nešťastné. Snížení povodňového průtoku lze dosáhnout dodržováním protierozního režimu při hospodaření na zemědělských pozemcích v horní části povodí, vybudováním protierozních opatření a vybudováním poldru. Vyřeší se tak protipovodňová ochrana celého povodí nejen ulice Partyzánské za podstatně menší investiční prostředky města. Podmínkou je zpracování studie proveditelnosti s jejímž zajištěním město stále otálí. Okamžitého zlepšení odtokových poměrů v ul. Partyzánské bude dosaženo přeložkou chrániček plynu a kanalizace VaK z průtočného profilu potoka. Náklady na pročištění potoka by měl nést VaK, protože zanášení profilu způsobuje kanalizace uložená v rozporu s platnými normami.
Je naprosto nepochopitelné, proč město stále pokračuje v nákladném projektu rekonstrukce  potoku v ul. Partyzánské a zbytečně utrácí veřejné finanční prostředky. V současnosti již bylo zbytečně vynaloženo cca 600 tis. Kč a pokud bude projekt pokračovat bude zbytečně vynaloženo cca 4,8 mil Kč.

V Hranicích 20.7.2011                       ing Karel Hübl, 28.října 127, 753 01 Hranice
                                                           

Ad: Stanovisko k bodu č.19 Zásady transparentnosti města Hranic na posledním zasedání zastupitelstva

Reakce místostarosty města na předchozí stanovisko Ing. Karla Hübla:
21. 7. 2011

Stanovisko k bodu č.19 Zásady transparentnosti města Hranic na posledním zasedání zastupitelstva

Ing. Karel Hübl

Bez vůle k transparentnímu rozhodování a financování, k umožnění kontroly a zapojení veřejnosti nelze stavět základ pro boj s korupcí a nepomůže tomu ani sebelepší protikorupční strategie, a už vůbec ne etický kodex, který jen opakuje zákony.
Koaliční zastupitelé a větší část městského úřadu v Hranicích nejsou ochotni vést konstruktivní debatu s občany a opozicí při přípravě projektů rozvoje města.
Návrh projektů k realizaci v r. 2011 byl předložen opozičním zastupitelům na poslední chvíli a bez podrobných informací. Příliš často se stává, že projekty města jsou schváleny s vadami a nejsou dostatečně koordinovány s ostatními správci inženýrských sítí. Následně jsou nemalé částky z veřejného rozpočtu vynakládány neúčelně a nehospodárně. Koalice za svá špatná rozhodnutí odmítá převzít jakoukoliv zodpovědnost a stejné chyby neustále opakuje, což vede k zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky.
Pokud koalice s městským úřadem protikorupční opatření myslí opravdu vážně, měla by také občanům města vysvětlit např.: 

15. 7. 2011

Lež má krátké nohy i krátký rozum

Ivo Macháček

Můj další článek o červnovém zasedání zastupitelstva bude mít spíše humorný charakter. Sám jsem se po několika úmorných hodinách na zmíněném zasedání upřímně a od srdce zasmál. A čemuže?

Kontrolní výbor byl ze strany hranické koalice napadán, že nepředložil své zprávy radě města, která je tak nemohla projednat. Tím, že se jedná o zjevný nesmysl, který nemá oporu v žádném zákoně ani vyhlášce,  jsem se zaobíral v minulém článku. Nicméně při projednávání poslední kontrolní zprávy nakonec překvapivě vyšlo najevo, že rada města všechny zprávy projednala a argument o neprojednání je tak nejen zcela nesmyslný, ale rovněž lživý. Nejlepší na tom však je, že tentokrát se koalice ze lži usvědčila sama.

A jak k tomu došlo? Pan zastupitel a radní Zima se lidově řečeno prokecl. Podívejte se sami: 

Toho si všimla paní zastupitelka Žurmanová a ihned na to upozornila. Jak můžete vidět, pan Zima pak chtě nechtě musel přiznat, že rada všechny zprávy z kontroly 
projednala:

Pro mě se tak pan Zima stal největším hrdinou zmíněného zasedání, protože jako jediný koaliční zastupitel dokázal říct pravdu. Sice omylem a nechtěně, ale na to se historie ptát nebude.

Alarmující ovšem je, že naše rada neprojednává věci po faktické stránce, ale místo toho projednává taktiku, jak věci na zastupitelstvu shodit ze stolu. Kdyby se se stejnou vervou pustila do řešení skutečných problémů ve městě, budeme mít zřejmě nejlepší samosprávu v celé republice.

13. 7. 2011

Palačovská spojka - výzva představitelů měst a obcíOceňujeme úsilí, které vyvíjí Ing. Karel Hübl ve prospěch realizace Palačovské spojky. V následujících dnech zveřejníme informaci, kde bude možno připojit podpis na petiční archy.
Tiskopisy petičních archů naleznete ZDE

Informaci Ředitelství silnic a dálnic o aktuálním stavu přípravy Palačovské spojky naleznete ZDE
Redakce HL

Mgr. Pavel Dobeš
Ministerstvo dopravy
nábř. L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1    

Výzva představitelů měst Hranic, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní  Teplic nad Bečvou a.s. 

Ad: Kontrolní výbor na válečné stezce

Zdeněk Špiřík


Ve své reakci na příspěvek paní starostky se přenesu přes hlouposti o „politické válce“, že „každý podraz je vítán“, o „mistrech kontroly“, že jde „o politické nebo osobní antipatie“, že KV „dští na webu oheň a síru o aroganci koalice“, „vymýšlí nyní výmluvy“ atd., atd. Neodpustím si však poznámku, že v celých Hranických listech nenajdete příspěvek od některého z přispěvatelů, který by obsahoval podobné primitivní invektivy. Čtenáři Hranických listů si příspěvky těch autorů, které takto starostka města uráží, mohou v originále připomenout zde:

Pro informaci paní starostky uvádím, že na tomto webu zveřejnili své příspěvky občané z 8 hranických občanských a politických uskupení i občané neorganizovaní. Tím je dán i ráz těchto stránek – upozorňovat korektní formou na nedostatky, se kterými se v životě zejména našeho města setkáváme. Tolik ke starostčině politické paranoii.

Kontrolní výbor na válečné stezce

Radka Ondriášová

Na válečnou  stezku se  zjevně vydal kontrolní výbor zastupitelstva města Hranic.  A v politické válce neplatí žádná ženevská konvence, žádné válečné právo, žádní zajatci se neberou.

6. 7. 2011

Důsledky nečinnosti vedení města

Zdeněk Špiřík 
Městský park Sady Čs. legií byl 27.9.1997 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Zde je část vyrozumění o tomto zápisu (zmíněná kulturní památka zahrnuje vlastní park i parcely mezi silnicí a Bečvou za tenisovými kurty) :

5. 7. 2011

Pozvání


Srdečně zveme všechny příznivce na krátkou vzpomínku na Mistra Jana Husa, která se koná dne 6. 6. 2011, do hranického parku v 10:00 hod.
Organizátoři a redakce HL

1. 7. 2011

Omyl č. 2- Kontrolní výbor je výborem rady města

Ivo Macháček

I takto by se dalo parafrázovat tvrzení, které se nám někteří koaliční zastupitelé snažili neustálým omíláním vštípit a kterým rovněž odůvodňovali smetení zápisů z kontrol ze stolu. Zápisy z kontrol prý mají být předkládány starostce, místostarostovi a radě, potom až zastupitelstvu. Že se opět jedná o bezostyšnou lež asi netřeba příliš zdůrazňovat. Nicméně pokusím se problém rozebrat a ukázat proč. Nejprve doporučuji zhlédnout video s vystoupením všestranného zastupitele Jaroslava Sedláčka. Z toho je totiž možné udělat si poměrně autentický obrázek o koaliční argumentaci v této věci. 

Proč se zastupitel Sedláček mýlí?

Kontrolní výbor je orgán zastupitelstva. Dle § 118 odst. 1 zákona o obcích se výbor ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Laicky by se dalo říci, že kontrolní výbor je jakousi prodlouženou rukou zastupitelstva, jeho nástrojem ke kontrole ostatních orgánů obce na úseku samostatné působnosti. Zákon o obcích naprosto jednoznačně určuje postup projednávání zápisů z kontrol v §119 odst. 5 tak, že Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce;…

Aplikování postupu navrhovaného panem Sedláčkem by podle mě popíralo zákonné ukotvení kontrolního výboru ve struktuře vazeb orgánů obce. Netroufnu si říci, zda je návrh pana zastupitele protizákonný, ovšem domnívám se, že v této věci přinejmenším směřuje naprosto proti záměru zákonodárce. Je logické, že když se všechny návrhy standardně projednávají po ose rada - zastupitelstvo, tak by kontrola měla jít po jiné cestě. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR také předkládá svá zjištění sněmovně, nikoliv vládě.

Dle mého názoru kontrolní výbor ani nemohl předložit své zápisy radě. Jen a pouze zastupitelstvu. To až zastupitelstvo může následně svým usnesením např. postoupit zápis radě nebo úkolovat radu, aby zajistila nápravu situace. Pokud tedy pan Sedláček chtěl, aby zápisy byly předloženy radě, měl jako zastupitel navrhnout, aby zastupitelstvo svým usnesením předložilo zápisy kontrolního výboru radě. To však samozřejmě neudělal.

Pan zastupitel by si měl vzpomenout na své zmatené vystoupení z únorového zastupitelstva, kdy se, zřejmě po přelouskání jednoho odstavce v bulvarním deníku na dané téma, pustil do rozboru právní síly norem.

Tehdy pan Sedláček vypeskoval kontrolní výbor za to, že v plánu práce uvedl i povinnosti stanovené zákonem a tím se prý nadřazuje nad zákon, tentokrát po kontrolním výboru pro změnu chce, aby nepostupoval podle zákona. Pan zastupitel by si měl možná konečně přečíst zákon o obcích. Anebo ještě lépe, mlčet.

Skončil bych citátem francouzského realisty Gustava Flauberta, který podle mě přesně vystihuje marnost snažení kontrolního výboru o zlepšení situace na radnici: „Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá.“