28. 3. 2011

Toulky naší radnicí

Ivo Macháček

Chtěl bych se se čtenáři podělit o příběh, který příliš nekoresponduje s palcovými titulky o absolutně transparentní radnici a podobných blábolech, které máme možnost dnes a denně číst na oficiálním městském webu. Upozorňuji, že se jedná o mou osobní, nedávno získanou zkušenost s prací naší radnice. 


V úvodu se pro přehlednost sluší zmínit, že jsem členem Kontrolního výboru ZM a Komise pro kulturu a památky RM. Jako člen Komise pro kulturu a památky jsem nově také jedním z lidí, kteří rozhodují o každoročním rozdělení grantových peněz mezi podané žádosti. Nejedná se přitom o žádný pakatel, Komise ročně rozděluje zhruba třičtvrtě miliónu Kč. Je běžnou praxí, že členové Komise jednotlivé projekty žadatelů vůbec nečtou a při svém rozhodování vycházejí z jakési tabulky, kterou dodá Odbor školství, kultury a tělovýchovy. Do této tabulky pověřená úřednice zanese jméno (název) žadatele, požadovanou částku, předpokládané příjmy a výdaje. V posledním políčku umně shrne celý, několika stránkový, projekt do 5-10 slov.

27. 3. 2011

Ad: Mlýnský potok, …

Zdeněk Špiřík

Od Ing. Moniky Jahnové z odboru životního prostředí jsem obdržel písemnou reakci k příspěvku 


Ze sdělení paní inženýrky vyjímám: 

„…OŽP  vyzval  15.3.2011 vlastníky  pozemků   ( Povodí Moravy, s.p. a UNIPOL spol. s r.o.) k úklidu pozemků v termínu do 1.4.2011.“


Oceňuji tuto reakci!

                

Výjimečnost vyjímečných


Jednotlivé strany a hnutí v zastupitelstvu byly požádány, aby předložily své návrhy na delegování zástupců města do orgánů společností, v nichž má město svou majetkovou účast.
Klub zastupitelů KSČM navrhl ing. Karla Hübla do představenstva VaK Přerov a MUDr. Ivana Sumaru do Společnosti Nemocnice Hranice, a. s.
Rada se zřejmě zabývala našim návrhem velmi důkladně. A došla k závěru, že navrhované osobnosti nemají potřebnou kvalitu.
A tak si sama navrhla své zástupce. Do představenstva společnosti VaK Přerov Ing. Radku Ondriášovou /starostka/. Do společnosti Nemocnice Hranice Mgr. Miroslava Wildnera /místostarosta/.
Co k tomu dodat. Ještě že nemusíme navrhovat hejtmana kraje, premiéra či prezidenta. Už asi tušíte kdo by byl nominován.
Ale uvidíme jak rozhodne zastupitelstvo. Některým lidem prostě chybí soudnost. Že by kniha pana Mňačka "Ako chutí moc" měla trvalou platnost?
Hezké a spokojené dny přeje M. Raindl

Ekologická pohroma - modernizace Presbetonu v Drahotuších.

Ing. Karel Hübl, klub Věcí veřejných Hranice

Uprostřed obytné zástavby v Drahotuších se připravuje velmi kontraverzní stavba
 Modernizace výroby dlažby v PRESBETONU DRAHOTUŠE s.r.o. – Zavedení velkoformátových betonových desek“.
Prach ze sil s cementem
Stavba je v hrubém rozporu s územním plánem, který v tomto území připouští pouze nutnou stavební údržbu. Přesto zde Presbeton prosazuje výstavbu nové výrobní haly, skladování cementu a další objekty.
Občané z okolní bytové zástavby si dlouhodobě stěžují a píší petice, protože výrobní proces začíná v 6,00 hod a končí v 3,00 hod. Z areálu Presbetonu se po celou dobu provozu šíří do okolí hluk z vibračních lisů, vibrátorů, kompresoru a pojíždějících vysokozdvižných vozíků.. Po celou dobu výrobního procesu se z provozu rovněž šíří značné množství prachu, který se usazuje v okolních zahrádkách, proniká i do bytů a znepříjemňuje život obyvatel. Životní prostředí v okolí provozovny je navíc ještě obtěžováno každodenní těžkou nákladní dopravou zajišťující dopravu materiálu do firmy a odvoz hotových výrobků.
Zatopené zahrady u Presbetonu
To však ještě bohužel není vše. Při rozšířování ploch Presbeton zaklenul meliorační svodnici potrubím o malém profilu, které způsobuje při přívalových deštích zatápění okolních zahrad a objektů. To vše se děje při nečinnosti úřadů a aroganci zástupců firmy, kteří stížnosti obyvatel vůbec neřeší. Zcela zjevně je zde porušováno základní lidské právo na zdravé životní prostředí, přesto zodpovědní zástupci úřadů a vedení firmy se touto situací příliš nezabývají a plánují další rozvoj výroby.
V únorovém zastupitelstvu města se snad alespoň podařilo prosadit zamezení dalšímu záboru pozemků pro rozšiřování firmy.
Zdánlivě neřešitelná situace. Přesto by bylo možno při troše dobré vůle a pochopení najít snadné řešení pro obě strany. Mimo obytnou zástavbu se nachází areál opuštěných kasáren Jaslo, kam by bylo možno provozovnu Presbetonu přemístit a zde by nikoho nemusel provoz obtěžovat.
Město má možnost získat na revitalizaci nevyužívaných objektů dotaci až 75 % investičních nákladů a pronajmout revitalizované plochy a objekty podnikatelským subjektům na 5 let a následně prodat za cenu výhodnou pro obě strany. Problém je, že město neřeší potřeby podnikatelů a obyvatel. Při projednávání nabídky na odkup kasáren se v zastupitelstvu žádná diskuse nerozvinula a návrh Věci veřejných na provedení nového průzkumu zájmu o společný projekt města s podnikateli nebyl přijat.
V současné době jsou kasárna již prodána a město má poslední možnost se pokusit s novým majitelem dohodnout na společném projektu a přece jen zhodnotit 1,3 mil. Kč, které zaplatila za studii proveditelnosti revitalizace kasáren.
Otázkou je zda začne město konečně hájit zájmy svých obyvatel a bude hledat řešení přijatelné pro obě strany nebo bude pokračovat v nečinnosti a ponechá obyvatele svému osudu?

Rekonstrukce Podzámecké zahrady možná bude.

Antonín Honysz

  V roce 2008 byla projednávána na MěÚ Hranice studie k rekonstrukci Podzámecké zahrady.  Rekonstrukce zahrady byla tehdy doporučena komisí pro rozvoj města i komisí pro životní prostředí. Schválená studie byla  předána k projednání radě města. Požádal jsem proto po uplynutí více jak dvou let starostku o poskytnutí informace jaký je stav příprav rekonstrukce a kdy bude předpoklad provedení rekonstrukce Podzámecké zahrady.

  Předkládám doslovnou odpověď starostky:
   - na základě zpracované a projednané projektové dokumentace bylo stavebním úřadem MěÚ Lipník nad Bečvou vydáno dne 11.5.2010 územní rozhodnutí pro celou stavbu. Následně bylo dne 14.2.2011 vydáno stavební povolení MěÚ Hranice - odborem dopravy - na dlážděné, štěrkové pěší komunikace, schodiště, dřevěnou lávku a dne 3.2.2011 bylo zahájeno vodoprávní řízení MěÚ Hranice - odborem životního prostředí na studnu a zavlažovací systém.
 Dne 19.1.2011 byla podána žádost  o stavební povolení na MěÚ Hranice - stavební úřad, následně Krajský úřad OK odbor strategického rozvoje pověřil k projednání a rozhodnutí v předmětné žádosti MěÚ Hranice Lipník - stavební úřad.
  Projekt Zámecké zahrady projednávala na své schůzi 8.3.2011 rada města a doporučila zastupitelstvu města podání žádosti o grant pro daný projekt z Nadace Proměny.

  Podle odpovědi paní starostky to vypadá, že se něco s projektem děje a že nezapadl do nějakého spodního šuplíku v kanceláři některého úředníka, jak se již jednou stalo.

  Málokterý občan města Hranic si pamatuje, že rekonstrukce Podzámecké zahrady se připravovala již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy měla proběhnout rekonstrukce částečně jako odpočinková zahrada a dětské hřiště pro mateřské školky.  Různé organizace již vkládaly příspěvky do této akce a připravovalo se zahájení prací. Bohužel euforie podzimu roku 1989 a nabubřelost nastoupivších tzv. nových funkcionářů OF na radnici tuto akci smetla se stolu. Kam se poděly sdružené příspěvky na tuto akci? Na to by nám ještě dnes mohli odpovědět někteří komunální politici hranicka, kteří se dodnes drží u "korýtek".
  
  Doufám, že rekonstrukce Podzámecké zahrady bude zahájena co nejdříve a že nebudou žádné žabomyší tahanice v zastupitelstvu města o konečné provedení a dokončení tohoto projektu.

20. 3. 2011

Hranický rozpočet na rok 2011 byl schválen

Zdeněk Špiřík

Na svém posledním zasedání naše zastupitelstvo schválilo rozpočet na letošní rok. Podívejme se, co na téma rozpočtových pravidel územních rozpočtů říká Zákon 250/2000 Sb.

Rozpočet územního samosprávného celku
§4, odst. 3: „…Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu“.

Rozpočtový výhled
§3, odst. 1: „…Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet“.

Pokud na webu města nalistujete podklady, které při schvalování rozpočtu měli zastupitelé k dispozici, budete rozpočtový výhled Hranic marně hledat. Zřejmě se tak bude opakovat situace z minulého volebního období, kdy se nejdříve schválí roční rozpočet a teprve dodatečně se na tento rozpočet „napasuje“ rozpočtový výhled. Že by to mělo být obráceně, aby schválení chybně sestaveného rozpočtu nevedlo ke vzniku obtížně řešitelných finančních problémů v budoucnu? Ano, jeho dodatečné zpracování postrádá smysl.

Rada města zjevně "jede" ve starých kolejích. Ostatně její sestava se po posledních volbách změnila vesměs jen způsobem „škatule, škatule hejbejte se“. A opozice v zastupitelstvu po neschválení rozpočtu na prosincovém zasedání dala, zřejmě při pohledu na bezradnost koaličních představitelů města na radnici, přednost aspoň nějakému rozpočtu.

18. 3. 2011

Zvýšení transparentnosti rozhodování zastupitelů při nakládání s veřejným majetkem

Zdeněk Špiřík

Pod tímto názvem předložil zastupitel ing. Karel Hübl v bodu 20 programu zasedání posledního zastupitelstva města návrh těchto 4 opatření:

1.    Město Hranice zveřejní na internetu bez omezení přístupu po dobu jejich platnosti veškeré výzvy k podání nabídky na veřejné zakázky od 20 000,- Kč,  ceny všech přijatých nabídek, zdůvodnění vybrané zakázky, smlouvu s vybraným dodavatelem, dodatky, přílohy, předávací protokoly, faktury a zprávy z kontrol, které lze zveřejnit.
2.    Každá nová smlouva města bude mít ustanovení, ve kterém smluvní strany souhlasí s uvedením smlouvy ve veřejně přístupné evidenci smluv na internetu a současně s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nejsou považovány za obchodní tajemství. Každá smlouva uzavřená mezi městem Hranice je tedy veřejným dokumentem. Evidence smluv je proto veřejně přístupná na internetových stránkách. Každý občan zde může najít základní údaje o konkrétní smlouvě a následně požádat odbor kanceláře starosty o nahlédnutí do této smlouvy
3.    Město Hranice zajistí veřejně přístupnou evidenci jmenovitého hlasování v radě a zastupitelstvu města Hranic na internetových stránkách města, jako nástroje pro kontrolu rozhodování a zvýšení osobní odpovědnosti politiků.
4.   Každý nový projekt o celkových nákladech větších než 500 tis. Kč musí být schválen zastupitelstvem ještě před zadáním zpracování přípravné a projektové dokumentace. Do celkových nákladů projektu se započítávají veškeré náklady na projektové práce a inženýrskou činnost.

Starostka města, ing. R. Ondriášová nedoporučila návrh ing. K. Hübla schválit, m.j. za pomoci tohoto argumentu: „…Vy tady uvádíte věci, které dneska už doopravdy fungují a Vy je chcete znova schválit“. Jak známo, zastupitelstvem nakonec prošel protinávrh paní starostky spočívající v ustavení pracovní skupiny, která by téma korupce měla řešit obecně.

Podívejme se tedy, jaká je skutečnost těch „doopravdy fungujících věcí“, které chce ing. Hübl „znova schválit“.

Ad 1) Interní městská směrnice QS 74-01 Zadávání zakázek a veřejných zakázek uvádí, že u zakázek do 100 tis. korun provádí výběr dodavatele vedoucí odboru dle vlastní zkušenosti a aktuálního seznamu dodavatelů na intranetu MěÚ. Nemůže být proto ani řeči např. o cenách „všech přijatých nabídek“ atd.

Ad 2) Interní městská směrnice QS 74-01 Zadávání zakázek a veřejných zakázek neukládá vyžadovat při uzavírání smlouvy s dodavatelem zakázky do výše 500 tisíc korun jeho souhlas s případným zveřejněním smlouvy. Evidence uzavřených smluv není veřejně přístupná na internetových stránkách města.

Ad 3) Veřejně přístupná evidence jmenovitého hlasování v radě a v zastupitelstvu města na internetových stránkách města neexistuje.

Ad 4) Požadavek, aby každý nový projekt o celkových nákladech větších než 500 tis. korun byl schválen zastupitelstvem není plněn.

Z této analýzy vyplývá, že žádný ze 4 návrhů v Hranicích není v navrhované podobě realizován. Paní starostka opět nemluvila pravdu a postup, který zvolila, zabrzdil diskuzi o smyslu předložených návrhů, jejich realizovatelnosti, o případném organizačním a technickém zabezpečení a eventuelně i o časovém rámci realizace.

16. 3. 2011

Připomínky k projektu stavby „Rekonstrukce ul.Skalní-1.etapa“

Ing Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Na minulém zastupitelstvu města byl schválen rozpočet města s investiční akcí „Rekonstrukce ulice Skalní“ za 20 mil. Kč. S projektem jsem se seznámil až dodatečně a zjistil jsem některé nedostatky. Domnívám se, že je možno projekt realizovat efektivněji a lepší koordinací s dalšími připravovanými stavbami lépe využít __________________________

1.    V projektu není zohledněn princip hospodaření s dešťovou vodou požadovaný legislativou a schváleným generelem kanalizace města Hranic. V rozporu s tímto principem jsou veškeré dešťové vody z rekonstruovaných zpevněných ploch napojeny do stávající přetížené jednotné kanalizace, ačkoliv by je bylo možno snadno odvést přímo do recipientů. (odst.3 §5 Vodní zákon 254/2001 Sb.v platném znění, stav. zákon a související předpisy)

2.    Stavba nezohledňuje budoucí potřebu rekonstrukce kanalizace a stavbu dešťové zdrže u odlehčovací komory před křižovatkou s Komenského ulicí. Hrozí rozkopání rekonstruované vozovky u křižovatky s ul. Komenskou. Tak, jako v současnosti se připravuje rekonstrukce kanalizace v ul. Potoční a Svatoplukově, které byly v loňském roce nákladně rekonstruovány. Tato chyba by se neměla opakovat. Rekonstrukce tohoto úseku by se měla realizovat až po rekonstrukci kanalizace s dešťovou zdrží. Hrozí nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

3.    Zpomalovací retardéry s kostkami nahradit jinými typy, které nejsou tak hlučné, případně je úplně vypustit.

4.    Stavba není zkoordinována s plánovanou rekonstrukcí rozvodů NN v Komenského ulici. Hrozí rozkopání rekonstruované vozovky u křižovatky s ul. Komenskou.

5.    Křižovatky s ulicí Komenskou a ze Sklenného kopce by bylo vhodnější vybudovat jako malé okružní,  které jsou považovány za nejbezpečnější formu uspořádání křižovatky vůbec a nabízejí poměrně vysokou kapacitu na malém prostoru.

Porovnáme-li výhody a nevýhody jednotlivých typů křižovatek, dojdeme k následujícím závěrům: průsečná nebo styková křižovatka je méně kapacitní, než obdobná křižovatka s usměrněním dopravy pomocí ostrůvků. Ta je však stále schopná převést ve stejném čase menší množství dopravy, než okružní nebo světelně řízená křižovatka. Světelná křižovatka má však provozní náklady vyšší, než křižovatka okružní.

Podíváme-li se na celou situaci z pohledu bezpečnosti chodců, tak průsečné a stykové křižovatky sice umožňují přecházení přes všechny větve, ale jejich umístění mnohdy není v místě, kde je po přecházení největší poptávka. U okružní křižovatky je možné provedení přechodů v poměrně těsné blízkosti křižovatky, čímž se zkracuje docházková vzdálenost pěších. Vozidla jedoucí přes neusměrněnou stykovou nebo průsečnou křižovatku mohou jet vyšší rychlostí - volba rychlosti vozidla je pouze na řidiči, takže je chodec mnohem více ohrožen, než na okružní křižovatce.


I z pohledu řidiče je možné okružní křižovatky hodnotit kladně - při vjezdu do křižovatky jsou všichni řidiči na vedlejší a musí dávat přednost pouze vozidlům jedoucím zleva. Takže řidič musí sledovat jenom chodce a vozidla jedoucí zleva, což je z psychologického hlediska mnohem méně náročné, než průjezd stykovou nebo průsečnou křižovatkou. Tam jsou pohyby vozidel všesměrné a tedy i nevyzpytatelné. To ovlivňuje délky zdržení, které jsou obecně na okružních křižovatkách kratší - z toho mohou vyplývat menší hodnoty hluku a zplodin.


Křižovatky ve městech se spolupodílí na utváření městského a uličního prostoru a tuto skutečnost je proto nutné zohlednit. U křižovatek, kde se vyskytují ostrůvky, je možné tyto ostrůvky osadit zelení - keře, stromky, květiny, do středového ostrovu je možné vložit prvek charakterizující město či obce (lázeňské město - kašnu či fontánu s vodotryskem, přístavní město - kotvu…).                                 


            Na základě výše uvedených bodů navrhuji projekt rekonstrukce ulice Skalní pozastavit a doplnit o :
1.    Samostatné odvedení dešťových vod do recipientů a zrušit napojení do jednotné kanalizace.
2.    Min. dvě okružní křižovatky (s ulicí Komenskou a ze Sklenného kopce)
3.    Úsek, kde je navržena rekonstrukce kanalizace realizovat až po rekonstrukci kanalizace.
4.    Provést průzkum a posouzení únosnosti rekonstruované komunikace a na jejich základě prověřit zda odpovídají dopravnímu zatížení. Na základě nového posouzení stanovit stav vozovek  podle TP 87 – Navrhování údržby a opravy netuhých vozovek  a navrhnout jejich opravu. Případně přehodnotit rozsah navrhovaných rekonstrukcí.

            Obecně by mělo platit, že efektivnější je v lokalitách s novou výstavbou budovat kompletní infrastrukturu s komunikacemi za využití dotací, než ponechat budování komunikací soukromým stavebníkům z jejich finančních prostředků po částech a s různou únosností. Velmi nešťastné je provádět celkovou rekonstrukci až po zastavění celého území.
Je to dražší a obyvatelé zbytečně trpí zhoršeným životním prostředím  po dobu rekonstrukce komunikace.Teplická přehrada – opuštěná varianta.

Ing.Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Před r.1989 se intenzivně připravovala výstavba Teplické přehrady o retenčním objemu cca 92 mil. m3 vody, která by spolehlivě ochránila před povodněmi všechny města a obce na Bečvě pod Teplicemi a na Moravě pod soutokem s Bečvou.(Otrokovice,Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav).

Od záměru se upustilo zejména s ohledem na vysoké investiční náklady a nutnost přeložky železnice a silnice do Valašského Meziříčí.

Po povodni v r.1997 se výstavba Teplické nádrže stala opět aktuální. S ohledem na negativní stanoviska obcí na jejichž katastru se stavba nachází a vysoké investiční náklady (cca 9 mld. Kč), se rozhodlo přistoupit ke kompromisnímu řešení – vybudování suchého poldru o retenčním objemu cca 32 mil. m3 vody, který sníží povodňové riziko, ale ve městech je nutno ještě budovat lokální protipovodňová opatření. Dle mého názoru byla Teplická přehrada nejúčinějším a nejefektivnějším řešením. Investiční náklady cca 9 mld. Kč jsou sice hodně vysoké, ale škody při povodni v r.1997 byly ještě vyšší. Zastavení přípravy vodní nádrže Teplice v 90. letech bylo rozhodnutí především politické a z hlediska vodohospodářského zjevně chybné. V době rozhodnutí zřejmě nikdo nepředpokládal, že již v r. 1997 a 2010 dojde k povodním tak velkého rozsahu.

Po loňské povodni je toto téma opět velmi aktuální. Můžeme opět předpokládat, že podobné povodně se nebudou opakovat? Jsme tak bohatí, že můžeme navrhovat levná řešení?

Teplická nádrž by kromě zajištění 100 % protipovodňové ochrany Bečvy a Moravy pod Teplicemi měla i další významné přínosy :
  • umožnila by nadlepšovat minimální průtoky v suchém letním období v Bečvě a Moravě, což by se příznivě projevilo na kvalitě vody a růstu řas. V Bečvě a Moravě by se bylo možno opět v létě koupat.
  • pozitivně by se ovlivnila hladina spodních vod v podzemních vodárenských zdrojích podél Bečvy a Moravy.
  • zvýšila by se výroba el.energie v malých vodních elektrárnách na jezích na Bečvě a Moravě.
  • nad Teplicemi v okolí nádrže by vznikla významná letní rekreační oblast, která by přispěla k rozvoji turistického ruchu a drobného podnikání.
  • v Hranicích a Teplicích by byla konečně odstraněna tranzitní automobilová a železniční doprava, což by se výrazně přispělo ke zvýšení atraktivity bydlení  a turistického ruchu.
Pro financování by bylo možno využít fondy EU.
Základní problém však je získání podpory obyvatel obcí v zatopeném území a změny postoje  ekologických hnutí. Nic není zadarmo a je nutno pečlivě zvážit všechny dílčí veřejné zájmy a správně rozhodnout o prioritách. Pravdou je, že pro protipovodňovou ochranu Bečvy citelně chybí přehrada s dostatečným  retenčním  objemem. Prakticky jediným vhodným přehradním profilem na Bečvě jsou Teplice a její vybudování je zřejmě jen otázkou času a dalších povodní.

12. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část čtvrtá

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV při zastupitelstvu

Tímto příspěvkem navazuji na předchozí tři příspěvky z posledních dnů.  Popíši další část diskuze k návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) při zastupitelstvu města (ZM). Konkrétně se v této části jednalo o bod č.2, který zní:
Kontrola plnění podmínek u namátkově zvolených poskytnutých dotací.

Ing. J.Haša:
„Já nebudu hlasovat, a to zejména proto, co už tady bylo řečeno. Ta kontrola je prostě bezbřehá, to jsou bianko šeky na to, aby si KV dělal, co se mu zlíbí. Já nejsem vůbec proti tomu, aby se zvolily dotace, ale co to je namátkově? Tak si vyberte tři třeba a řekněte, budeme kontrolovovat to a to.“
Pozn.: Ing. Haša opomněl říci, že takový seznam dotací by v zastupitelstvu samozřejmě podléhal schválení koalice. Ještě jasněji řečeno, koalice v ZM by kontrolnímu výboru nadiktovala, co může ze seznamu dotací kontrolovat.

J.Žurmanová: Z čeho máte strach?

Ing. R.Ondriášová, starostka:
„My nemáme z ničeho strach, ale nám jde o to, aby se vědělo a nachystaly se podklady a aby lidé na úřadě měli také čas na práci. O nic jinčího nejde. Taklenc je to opravdu bianko šek.“

Ing. Z.Špiřík:
 „To je něco úděsného, co tady sleduju. Ten, kdo nemá strach, ten má všechno v pořádku. A obráceně. A co se týče kontroly, paní starostko, 4 roky jsem dělal kontroly, vždycky jsem se předem ohlásil, to je zásada slušnosti, nikdy jsem nepřišel, někomu nezaklepal na dveře,“já dělám kontrolu“, a nezačal jsem se tam hrabat v papírech v regálech. Řekl jsem, které podklady budeme potřebovat a předem jsem byl domluvený…“
PhDr. V.Juračka:
„….Ty argumenty proti tomu plánu jsou naprosto zástupné. To jen hledáme způsoby, jak odradit, otrávit ten kontrolní výbor, jak to zamést všechno pod koberec.“
Poslední slovo měla opět Ing. R.Ondriášová:
„Kontrolu peněz má podle mne provádět finanční výbor“.

Poslední zoufalý pokus paní starostky o zdůvodnění, proč nemůže být návrh plánu kontrol schválen, samozřejmě nemá v platné legislativě oporu. Navíc paní starostka asi přehlédla, že chvíli předtím bezproblémově schválený plán činnosti finančního výboru vedeného radním ing.Hašou žádnou kontrolu kromě těch podkladů, které vesměs jako radní sám schvaluje, neobsahuje.

Pro schválení předloženého návrhu plánu kontrol KV hlasovali všichni opoziční zastupitelé, tedy 5 zastupitelů zvolených za Hranice 2000, 4 za KSČM, a 2 za Věci veřejné.

Velmi si vážím, společně s dalšími členy KV, pomoci 3 členek tzv. koalice na radnici při hlasování.  Nepodlehly scénáři vypracovanému podle všeho už před zasedáním ZM. Jsou to Mgr. Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice), Karla Vlasáková (ODS), Bc. Lenka Kopřivová (ČSSD). Kéž by se jednalo o příslib změny atmosféry jednání v zastupitelstvu. Pro schválení návrhu hlasovalo 14 zastupitelek a zastupitelů (zastupitelstvo je 23členné).

Závěrem bych chtěla vyzvednout fundované vstupy do diskuze pana PhDr. Vladimíra Juračky (Hranice 2000).  Měl společně s panem Mgr. Miroslavem Raindlem (KSČM) významný podíl na skutečnosti, že se diskuze o plánu činnosti KV nezvrhla v obvyklé arogantní válcování opozice.

11. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část třetí

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV při zastupitelstvu

Tímto příspěvkem navazuji na předchozí 2 příspěvky zveřejněné v posledních dnech. Popíši další část diskuze k návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) při zastupitelstvu města (ZM). Konkrétně se v této části jednalo o bod č.3, který zní:
Kontrola úplnosti protikorupčních opatření města v porovnání s jinými obcemi.

Ing. R.Ondriášová, starostka:
„…teď se podívám konkrétně na bod 3, my jsme si odsouhlasili nějaké usnesení, které hovoří o tom, že provedeme analýzu stávajícího stavu, stanovíme pracovní skupinu, která se na to všechno podívá a podle mne by poté měl vpodstatě nastoupit kontrolní výbor, který by měl kontrolovat, zda teda dochází k plnění. A nevím, jakým způsobem se bude kontrolovat ta úplnost, to je další věc“.

I.Macháček, člen kontrolního výboru:
„Tady to není v rozporu s ničím, to klidně může vzniknout, ta komise rady to může zpracovat. Já mám za úkol zkontrolovat stávající protikorupční opatření města v porovnání s jinými obcemi a závěr té kontroly by měl být poradní impuls zastupitelstvu, jak na tom v porovnání s jinými obcemi jsme. To tedy není vůbec nic proti ničemu“.

Ing. R.Ondriášová:
„Já si naopak myslím, že je. Protože my jsme se dneska shodli na tom, že je zde v podstatě spoustu opatření, které nebyly ani pojmenovány a já se přiznám, že opravdu, že pokud tu nebude nějaká návaznost a časová posloupnost, já pro takto předložený plán činnosti KV nebudu hlasovat“.

Paní starostka, v křečovité snaze zabránit schválení navrženého plánu kontrol, si sama protivořečí. Plán kontrol byl zpracován dávno před zasedáním ZM a usnesení, na které se paní starostka odvolává, bylo schváleno po 3 měsících diskuzí na třech zasedáních zastupitelstva asi 2 hodiny před projednáváním plánu kontrol. Jak mohl být plán kontrol s následným usnesením zastupitelstva „propojen“?

Za větší pozornost však stojí, jak se paní starostka snaží kontrolu nasměrovat do zcela jiného prostoru. Místo srovnání s jinými radnicemi by KV měl kontrolovat pouze plnění toho, co zatím neexistující komise v budoucnu pod vedením paní starostky možná vymyslí.

Ještě obtížněji je vysvětlitelná její formulace „my jsme se dneska shodli na tom, že je zde v podstatě spoustu opatření, které nebyly ani pojmenovány..“ . Doposud volené vedení města obhajovalo tézi, že na cestě k „transparentní radnici“ není téměř co k řešení.

10. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část druhá

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV při zastupitelstvu

Tímto příspěvkem navazuji na první část, zveřejněnou včera, tzn. 9.března. Popíši další část diskuze k návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) při zastupitelstvu města (ZM). Konkrétně se v této části jednalo o bod č.1, který zní:
Kontrola plnění smluvních vztahů mezi městem a a.s. Ekoltes

PhDr. V.Juračka (Hranice 2000) navrhl, aby finanční výbor (FV) při ZM při této kontrole úzce spolupracoval s KV.
Ing. J.Haša, předseda FV, nesouhlasil a zdůvodnil to takto:
„Návrh KV je tak neurčitý, smluvní vztah je tak široká oblast…“.

Ing. R.Ondriášová (starostka) položila přítomným zástupcům KV otázku, o jaké smlouvy se jedná.
Ing. Z.Špiřík, člen KV:
„Představenstvo Ekoltesu je koalice, žádný zástupce opozice. Dozorčí rada je koalice, žádný zástupce opozice. Valná hromada je rada města, žádný zástupce opozice. A vy se nás ptáte, jaké jsou smlouvy mezi městem a Ekoltesem? My se můžeme dohadovat. Já vím třeba o tom, že existuje nějaká rámcová smlouva, nebo existovala v minulém volebním období, když jsem tam prováděl kontrolu a zjistil jsem hrubé chyby. Nejen tedy ve formulaci té smlouvy, ale i v jejím plnění. A že město platilo úkony podle hodinových sazeb místo za čtvereční metry, jak to bylo v rámcové smlouvě a podobně.
Přičemž jaký je stav nyní já nevím a nemůže to vědět nikdo z opozice.“
Ing. R. Ondriášová:
„Já nerozumím tomu, že pokud tam byly takové hrubé věci, že v podstatě zastupitelstvo nedostalo z kontroly….
Ing. Z.Špiřík:
„Paní starostko mě to udivuje, protože jste dělala místostarostku a mohla jste si, pokud jste spala na zastupitelstvu, když jsem podával tuto informaci o té zprávě, mohla jste si to přečíst aspoň na internetu, kde jsme vyvěšovali pravidelně výsledky a protokoly ze všech kontrol. Všechny podklady jsme posílali cestou tajemnice KV do sekretariátu starosty s tím, že jsem si nechával tyto sporné protokoly podepisovat starostou, respektive místostarostou. Paní místostarostka mi některé protokoly podepsala také.“
Ing. R.Ondriášová. „Dobře“.

9. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část první

Jarmila Žurmanová

Pocit vyjádřený v nadpisu příspěvku si asi ze zasedání zastupitelstva odnesla většina přítomných. Pro lepší orientaci čtenářů doplňuji, že kontrolní výbor při zastupitelstvu se na svém prvním zasedání dohodl na zásadách své činnosti a s úmyslem smysluplně a poctivě naplnit své kontrolní povinnosti vyplývající z platné legislativy navrhl zastupitelstvu ke schválení následující plán činnosti na rok 2011:


 1. Kontrola plnění smluvních vztahů mezi městem a a.s. Ekoltes
 2. Kontrola plnění podmínek u namátkově zvolených poskytnutých dotací
 3. Kontrola úplnosti protikorupčních opatření města v porovnání s jinými obcemi
 4. Kontrola použití mimořádného příspěvku města, poskytnutého a.s. Ekoltes v roce 2010 ve výši 2 mil. Kč na provoz plaveckého areálu
 5. Kontrola činnosti příspěvkových organizací se zaměřením na DDM a MKZ
 6. Kontrola plnění mandátních smluv
 7. Kontrola vyúčtování grantů
 8. Kontroly plnění namátkově zvolených usnesení RM a ZM
 9. Kontroly dodržování právních předpisů (předem namátkově kontrolujícím zvolených) finančním výborem a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
 10. Kontrolní úkoly, kterými bude KV pověřen ZM
 11. Řešení podnětů vznesených občany města na KV při respektování pravidel pro vyřizování stížností a peticí.

Protože se zřejmě několik koaličních představitelů města leklo, že KV chce skutečně něco reálně kontrolovat, byla diskuze k návrhu téměř nekonečná - zveřejním ji proto po částech.

Ing. R.Ondriášová, starostka města:
„Můžete mi vysvětlit tu devítku – dodržování právních předpisů finančním výborem?“
Ing. Z.Špiřík, člen kontrolního výboru:
„Paní starostko, to se mě ptáte Vy? Starostka města? Přečtěte si Zákon o obcích. Uvádí pouze 3 úkoly, obecné úkoly kontrolního výboru. Toto je opsaný jeden z těch 3 úkolů uvedených v Z. o obcích. Je to §19, odst. 3b).“
(Pro úplnost informace uvádím plné znění uvedeného paragrafu 119, odst.3):
„b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,“ )
J. Sedláček, člen koalice na radnici:
Já si myslím, že jestliže je to v zákonu, tak tady to nemá co dělat. Tady by mělo být v plánu to, co v zákonu není. Protože zákon je vyšší právní síly jako usnesení zastupitelstva. Je to zákon? Je to zákon. Já neříkám, že je to v rozporu, ale rozumíte, my se tady nadřazujem nad zákon. Je to v zákonu, je!
No já tomu rozumím, já jenom chci říct, že jestli je tady deklarováno, že je to v zákonu, my se nemůžem nadřazovat nad zákon. Zastupitelstvo není nad zákonem, zákon je nad zastupitelstvem.“ 
PhDr. V.Juračka, Hranice 2000, opozice:
Jardo, při vší úctě, ty to strašně pleteš dohromady. Ty si pleteš problematiku právní síly různých právních norem, ale tady se jedná o plán práce, takže pro pořádek – to tam musí býti uvedeno… Takže naprosto nemáš pravdu.“
Mgr. M.Wildner, ODS, místostarosta:
„Já mám technickou. Zbytečně se trápíme. Udělejme to tak, že příští zastupitelstvo a tím chci požádat kontrolní výbor ten plán práce rozpracuje jako daleko podrobněji a budeme mít víc času se na to podívat, ať tady zbytečně potom neuzavřem nějaké usnesení, které bude k ničemu. To je můj návrh, takhle to zpracujme a můžem jít dál.“

6. 3. 2011

Výňatek ze zprávy o činnosti MěÚ v roce 2010


"Odchyt divokých holubů ve městě Hranice za účelem snížení počtu holubí populace:

Holubi a holubí vajíčka - likvidace dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Odchyt byl prováděn od 1. listopadu 2010 do 31. prosince 2010 na čtyřech odchytových místech. Celkový počet odchycených divokých holubů -  97 ks.
Ukradl ji asi hranickým radním
Provádění pravidelného vybírání holubích hnízd, tzn. holubích vajíček a právě vylíhnutých mláďat. Odběr byl prováděn od 15. dubna 2010 do 15. října 2010.  Celkový počet odebraných mláďat - 78 ks a holubích vajíček – 149 ks."
Počet odebraných holubích vajíček a mláďat a počet odchycených holubů činil 324 kusů.
Náklady: 100.000,- Kč.
Průměrné náklady na jedno vajíčko, mládě, či holuba: 308,6 Kč.
Pozvánka na oslavu Mezinárodního dne žen

Kde začít při budování „transparentní radnice“?

Zdeněk Špiřík

Mluvíme-li o transparentní radnici, znamená to průhlednost a tedy i kontrolovatelnost dění na radnici občanem města při pohledu zvenčí. Pokud se má skutečně důsledně omezovat prostor pro korupční jednání ve veřejné správě našeho města, nemělo by být těžiště pozornosti vedením radnice směrováno k novému etickému kodexu úředníků MěÚ, či ke slohové práci o názvu „Desatero“, jak vyplývá z informací, které se objevují ve sdělovacích prostředcích.
_____________________________

Volný prostor vyplněný mlhou, jako stvořený pro reálné korupční jednání, se nalézá v řadě míst procesů probíhajících na radnici. Jedno mají v drtivé většině případů společné – tuto „mlhu“ má na svědomí, resp. odstranit ji může, pouze nejužší volené vedení města. Nikoli radniční úředníci.
  
Lidová moudrost říká, že ryba smrdí od hlavy. A i proces budování transparentní radnice se stane hodným důvěry, až rada města zbourá „hradby“, které kolem sebe postavila a vyplnila mlhou bezprostředně po komunálních volbách pod názvem „vítězná koalice“ skupinka vesměs mnohaletých místních představitelů politických stran či jiných uskupení na radnici. V této mlze, před oficielním projednáváním v zastupitelstvu několik jednotlivců formuluje závěr budoucího projednávání v zastupitelstvu. Projednávání v zastupitelstvu se pak často mění ve frašku, při které o argumenty a zájmy občanů vůbec nejde. Deklarované snaze představitelů koalice po zprůhlednění radnice bude proto možno uvěřit až poté, když budou k projednávání důležitějších rozhodnutí zváni i zástupci opozice a když příslušné rozhodnutí představitelé radnice jasně a srozumitelně občanům zdůvodní. Zatím se tak ovšem neděje, příkladem za všechny další může být dění kolem Bezejmenného potoka, jak jsem je popsal v příspěvku, který naleznete ZDE.

 Jiná forma porušování zásady transparentnosti, tedy průhlednosti dění na radnici spočívá ve způsobu řízení městské společnosti Ekoltes. Řídící a kontrolní orgány společnosti jmenovala rada města, aniž by se v zastupitelstvu třeba jen pokusila své kroky projednat a nebo tento vrcholný orgán města aspoň informovat. Jak je asi konání radniční koalice v Ekoltesu průhledné, když jedna skupina představitelů města ovládá valnou hromadu, představenstvo i dozorčí radu Ekoltesu? Když pak představitel koalice žádá pro Ekoltes  o další neplánovaný příspěvek města ve výši 2 mil. Kč, protože to Ekoltesu před koncem roku nevychází, nezdržuje se ani předložením průkazného písemného zdůvodnění. A předem dohodnutá koalice v zastupitelstvu to bez vysvětlení prohlasuje. Jak může být taková radnice průhledná pro občany města, když se chová neprůhledně i vůči zastupitelům, byť jsou opoziční?

Jednou z příčin tristního stavu je právní nepostižitelnost zastupitelů za jejich chyby a škody, které městu svým hlasováním způsobí. Nepostižitelnost vyplývá z toho, že neexistuje evidence individuelního hlasování jednotlivých zastupitelů. Ruční pořizování evidence hlasování každého z 23 zastupitele je pro svoji pracnost dlouhodobě nereálné. Již v průběhu minulého volebního období jsem proto navrhl pořízení hlasovacího zařízení, které stojí přibližně 150 tis. Kč. Vezmu-li v potaz četnost podivných hlasování v ZM, pak by se takové zařízení díky jmenovité i trestní odpovědnosti za osobní podíl každého zastupitele na výsledku hlasování samo zaplatilo. Návrh zastupitelstvem neprošel, mlha kolem toho, jak kdo v jednotlivých případech hlasoval, zůstává. Především pro koaliční zastupitele je to výhodné, ale je v tom případě konání zvolených funkcionářů na radnici ze strany voliče – občana města – kontrolovatelné, tedy transparentní?

Volení představitelé města kladou všemožné překážky zveřejňování materiálů a zápisů z rady města. Ani kontrolní výbor při zastupitelstvu je „nemá nárok“ v běžném pracovním postupu dostávat. Titíž představitelé města se chlubí transparentností svého konání, když zástupce sdělovacích orgánů informují, že dokonce na stránkách města uveřejňují usnesení rady města. Stojí za to se na formulaci takových usnesení podívat. Zde je náhodně vybraný příklad z posledního zveřejněného výpisu usnesení RM:

Usnesení 160/2011 ze dne 22.2.2011:
Energetické úspory ZŠ 1.máje – dodatek č.1 k SOD č.16/MaK-16/01-02/10
Rada města po projednání:
1. schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č.16/01-02/10 ze dne 21.9.2010
2. pověřuje starostku města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.16/MaK/16/01-02/10
 Vzhledem k tomu, že občan města nemá přístup k materiálům a zápisům z rady a rada o těchto zásazích do rozpočtu neinformuje dokonce ani zastupitelstvo,  je možné si udělat představu, jak volené vedení města chápe pojem transparentní radnice. Cestou podobných dodatků a rozpočtových opatření rada města prakticky anonymně každý rok rozděluje mnohamilionové částky. Je takové počínání transparentní, tedy průhledné a kontrolovatelné ze strany občanů? 

Podobně jako v zastupitelstvu stačí, aby hlasování v radě nebylo úplně jednotné a radní jsou reálně za své rozhodování nepostižitelní. Ani v pouze sedmičlenné radě města se jmenovité hlasování neeviduje – názorný příklad „průhledné“ radnice v podání radních.

V minulém volebním období se mi po nechutných tahanicích podařilo získat většinovou podporu pro zavedení bodu Zpráva o činnosti orgánů města do programu každého zasedání ZM (jedná se přitom o bod programu výslovně předepsaný Zákonem o obcích). Mělo by být logické a i výrazem slušnosti vůči voličům, podat takovou informaci za předchozí období na začátku pracovní části zasedání a teprve poté řešit nové problémy. Protože takový bod vytvářel prostor pro diskuzi a vystoupení občanů města v době pro ně nejpřijatelnější, rada po krátké době přesunula tento bod až na závěr zasedání zastupitelstva. V praxi to znamená, že např. ve 21 hodin, někdy i později, informuje rada o svém minulém konání, ale na židlích pro občany města už zpravidla nikdo nesedí. Nedivím se - proč by měli předtím několik hodin poslouchat projednávání řady jiných bodů programu, které je nemusí zajímat. Současné vedení radnice je z velké části totožné s tím předchozím, takže mě pokračování této arogance nepřekvapuje. Jde však takové jednání dohromady s pojmem transparentní radnice?

Je dobře, že se na webových stránkách města začala objevovat aspoň část podkladů týkajících se výběru nejlepší nabídky pro městské zakázky. Činnost výběrové komise je však jen jednou ze tří nejrizikovějších fází procesu výběru dodavatele.

Jak může formulace zadání a podmínek v něm obsažených ovlivnit výběr dodavatele, je vidět na jednom z příkladů, na webu města zveřejněných, výběrových řízení. Zakázku Čisté ovzduší pro Moravskou bránu za víc než 9 milionů získal uchazeč, který v soutěži zůstal sám.

A jak snadno lze ovlivnit výběr nejlepší nabídky při aktu otevírání obálek ukázal nedávný skandál ve Znojmě. Od té doby tam otevírá obálky rada města doplněná opozičním předsedou KV. Projekty s  rozpočtovými náklady do 50.000 korun vyřizuje starosta s předsedou KV. Na webu našeho města by proto neměl chybět protokol o otevírání obálek, samozřejmě včetně složení komise a informace o plnění zadání a podmínek k dané zakázce.

Na několika výše uvedených příkladech jsem chtěl naznačit, že i v Hranicích toho máme hodně k řešení, abychom mohli bez uzardění mluvit o „transparentní“ radnici. Ostatně to dokládá i řada dalších návrhů předkládaná uskupeními Změna pro Hranice a Věci veřejné. Proto by se mělo, místo často dětinského vymlouvání, začít konat.

1. 3. 2011

Boj s korupcí v Hranicích, aneb kozel zahradníkem

Zdeněk Špiřík

Nesouhlasím s paušálním podezříváním, popřípadě s obecným podsouváním obvinění z korupce či nehospodárného nakládání s veřejnými zdroji vůči pracovníkům Městského úřadu. Tím spíše, že na hraně takového jednání, v dosud známých případech, balancují spíše někteří dlouholetí představitelé volené části vedení města.
Pravdou ale je, že korupce veřejnou správu našeho státu prorostla jako rakovina. Je proto naší občanskou povinností učinit vše pro snížení rizik takového jednání i v našich podmínkách.
______________________________

Jeden z nejzajímavějších bodů posledního zasedání zastupitelstva měl název Zvýšení transparentnosti rozhodování zastupitelů při nakládání s veřejným majetkem, který předložil ing. Karel Hübl, zastupitel zvolený za Věci veřejné. Jak je patrno z celého materiálu, který je k dispozici ZDE, působnost 4 navržených opatření je širší, než vyjadřuje název.

Ne každý z předložených návrhů opatření bylo možno bezprostředně na zasedání zastupitelstva 17. února bez dalšího rozpracování schválit. Sám předkladatel to viděl takto: „…Je to běh na dlouhou trať a bylo by dobré začít. A kdyby se schválil aspoň jeden bod, byl by to malý krůček kupředu“. A pisatel tohoto příspěvku dodává, že už jedním takovým krůčkem bylo před nedávnem zahájené zveřejňování výsledků výběrových řízení dodavatelů na městské zakázky navržené stranou Změna pro Hranice.

Rozhodující pro další osud 4 předložených návrhů bylo zřejmě opakované negování ze strany starostky ing. Ondriášové. Ta zdůrazňovala potřebu vytvoření blíže nespecifikovaného SYSTÉMU. Jádro svých protiargumentů formulovala takto:

…Měla bych tu alternativní návrh na usnesení, ve kterém zastupitelstvo uloží radě města jednak opravdu udělat analýzu, sestavit souhrn těch stávajících protikorupčních opatření a zároveň a 2.bod, protože by to mělo být ve shodě celého zastupitelstva, uloží radě sestavit pracovní skupinu k vytvoření toho systému jako takového. Aby to opravdu bylo podle třeba deseti takového desatera, které vzniklo, na webových, nebo které je zveřejněno na webových stránkách Měst bez korupce a kde m.j. je to občanské sdružení o němž ví i pan ing. Hübl se tady pod todlencto desatero podepsal.

Takže to je můj návrh, abychom opravdu ten systém měli úplný a věděli jsme, nebo abysme ho měli v zásadách, tak jak je to i zde vytaženo ze státní strategie a abychom se věděli prostě, jak ten systém máme nastavený.“

Pokusím se to přeložit. Paní starostka považuje za důležité ustavit pracovní skupinu, která vypracuje nějaký „systém“, pokud možno s efektním názvem, a vyřeší otravný problém s korupcí. Proto bylo 17.února na návrh paní starostky přijato usnesení, že za tím účelem bude v termínu do 31.března na radnici ustavena komise. A až komise „systém“ vyřeší, bude třeba vypracovat harmonogram jeho postupné realizace. To dá přece rozum, že všechno nejde vyřešit najednou. Přičemž značná část tohoto harmonogramu protikorupčních opatření se stane nejdůležitější součástí volebního programu současných lídrů koalice na radnici pro příští volební období.

A abych dokončil překlad myšlenkového toku paní starostky - do doby, než ustavená komise pod laskavým dohledem rady města „systém“ vytvoří, paní starostka předpokládá, že nikdo nebude koalici na radnici zdržovat nějakými protikorupčními návrhy, které do rámce ještě neexistujícího „systému“ nemohou zapadat – to je přece logické!

Přesto mi vrtá hlavou, proč ale nemohlo být z třetího bodu návrhu ing.Hübla ihned schváleno opatření „…Město Hranice zajistí veřejně přístupnou evidenci jmenovitého hlasování v radě města Hranic na internetových stránkách města, jako nástroje pro kontrolu rozhodování a zvýšení osobní odpovědnosti politiků“

Paní starostka zapomněla vysvětlit, proč je k přijetí takových opatření třeba „systém“. A když už byl tedy návrh paní starostky na zřízení komise k vytvoření „systému“ schválen, doporučuji ho na příštím zasedání rozšířit o ustanovení doživotního členství v takové komisi, protože hledání možností eliminace prostoru pro korupční jednání je nikdy nekončící proces a jednorázové „desatero“, ať bude jeho obsah jakýkoliv, to nevyřeší.

Paní starostce ale rozumím, já jsem tuto konstruktivní metodu kdysi v minulosti, ještě za socialismu, používal také. Například když se nám ve fabrice nechtělo aplikovat Zlobinovu metodu. Než byla za tím účelem ustavena komise, než dokončila svoji práci, než jsme prodiskutovali harmonogram postupné realizace, než byly pro realizaci vytvořeny podmínky a než jsme zahájili zkušební ověřování účinnosti metody na jednom příkladu…… na Zlobinovu metodu se zapomnělo.