27. 11. 2014

Stanovisko MěV KSČM Hranice k výsledku komunálních voleb.

V úterý 18. listopadu bylo na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva zvoleno nové vedení města. Vzhledem k množícím se reakcím občanů, oslovujících nás s dotazem, jaký je podíl KSČM na tomto vývoji a jakým způsobem zastupitelé za KSČM vzniklé situaci čelili, vydáváme následné prohlášení:

       KSČM vystupuje dlouhodobě jako zásadová politická síla. Prosazuje transparentní řízení města, komunální politiku čitelnou a plně srozumitelnou pro občany. Usilujeme o vykořenění jakýchkoliv forem klientelistických vazeb a vztahů vzájemné výhodnosti a provázanosti v procesu řízení městské politiky. Jsme pro zásadní řešení problematiky obsazování řídících a dozorčích orgánů společnosti Ekoltes Hranice, jakož i dalších společností s účastí města Hranic, nikoliv zastupiteli ale nezávislými odborníky. 

       Požadujeme, aby při formování vládnoucí koalice v našem městě konečně rozhodovala svobodná vůle občanů, politické schopnosti, síla konkrétních argumentů, kvalita volebních programů, čestnost a autentičnost v jednání vůči voličům, a nikoliv materiální a zájmové popudy, lepící dohromady koalici. V ekonomické oblasti prosazujeme kroky vedoucí k efektivnějšímu vynakládání prostředků města, chceme investovat do takových programů, které zajišťují městu zisk a návratnost, do programů bydlení, řešení nezaměstnanosti, budování průmyslové, sociální a dopravní infrastruktury.

      Jsme přesvědčeni, že vůle občanů, vyjádřená výsledky komunálních voleb, volala po právě takovémto způsobu politiky. Vznikla a voliči byla preferována nová volební seskupení, hlásající přímost, transparentnost a otevřenost vůči občanům. Některá z těchto volebních seskupení si tyto proklamované ideje dokonce včlenila do názvu – bohužel pouze do názvu…

      Ve výsledku ale byli občané volající po změně, jako již ostatně mnohokrát v minulosti, oklamáni. Navzdory lákavým politickým příslibům i reálným výsledkům voleb byl realizován opět stále stejný a totožný politický projekt, připravený „pro všechny případy “. Jeho počátky pozorný pozorovatel může vystopovat již jeden rok před komunálními volbami.  Vzniklá situace bohužel konzervuje stávající politickou elitu, metody a vztahy. Pouze ke stmelení koalice přispěl další včleněný politický subjekt, shodou okolností právě jeden z těch, do kterého voliči vkládali velká očekávání.

      Ne náhodou se ocitá v opozici skutečný vítěz voleb ANO a náš politický klub – tedy jediné dva zásadově vystupující politické subjekty, volající po komplexním řešení situace a po tolik potřebných změnách. KSČM vedla politická jednání s cílem vytvořit městskou koalici, která by v praxi umožnila realizovat zásadní změny městské politiky. Možnost alternativy k současné koalici tady rozhodně byla, ale nebyla příslušnými politickými subjekty v jednáních preferována a využita.     

      Děkujeme všem občanům, kteří se ztotožnili s potřebou nutných změn v našem městě a kteří nám ve volbách vyslovili důvěru, a slibujeme, že i jako opoziční politická síla dáme o sobě vědět a nepolevíme ze zásad důsledného prosazování politiky pro občany a ve prospěch města Hranic.
      
 Hranice, 26. 11. 2014                                           MěV KSČM Hranice


19. 11. 2014

Quo vadis lidé města Hranic?

Nedávno jsme oslavili 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Je již 25 let od události, kdy se studenti postavili zhmotnělé moci socialismu a stáli proti ozbrojeným složkám příslušníků SNB. A jak jsme pokročili po 25 letech?? Jak vypadá dnešní doba? A co naše město?

Na ustanovujícím zastupitelstvu jsem se jen tiše divil a upadal do čím dál větší deprese, z toho co je možné a jak my lidé přijmeme vše a ještě tleskáme. Výročí boje za demokracii jsme oslavili nedemokratickým hlasováním veřejným, prý je to již stejně vše veřejně známo (podle paní Ondriášové).

To, že Juračka měl v roce 2011 zcela odlišný názor, jak prezentovala paní Tvrdoňová, nikoho nezajímalo, dokonce nereagoval ani před volbami velmi agresivní kritik tehdejší koalice pan Kudláček. Myslím, že to je již dokonalý rozklad společnosti.
Ti co se nemuseli, na sebe dělají cukrbliky, ředitelé velkých firem, kterým protékají miliardy se nechají zmanipulovat, nové, rádoby po změnách volající uskupení, Otevřená radnice (mezi lidmi nazývaná  místo ra doplňte za), manažeři, vlastníci podniků, kteří něco dokázali, se nechají vmanipulovat do veřejného hlasování. To, že podlehnou koaličním vyjednávání, celkem chápu, to bylo, je a bude, ale že se nechají vmanipulovat do veřejného hlasování, to mi opravdu rozum nebere. Mám na mysli „ach, ta povaha česká“. Začal jsem přemýšlet, kam by vedlo jednání těchto vzdělaných lidí v době nacismu, či komunismu. Nechci věci ani domýšlet. Myslíte, že je to nadnesené? Věřte mi není.

Vzdělaní lidé, lékaři, učitelé, inženýři a vše podstoupí… pro co asi? Stojí jim to za to? A my občané? Necháme  vše se stoickým klidem být, ještě jim zatleskáme a někteří jdou a osobně pogratulují. Prosím, odpovězte! K čemu? Vždyť nerespektují naše názory. Ale nedivme se, my sedíme doma, a budeme jen dál nadávat. Morální hodnoty jdou vniveč. Quo vadis národe český? Quo vadis lidé města Hranic?


17. 11. 2014

Tak nevím...

M. Novotná

Poslechla jsem si v televizi zdůvodnění pánů Zimy a Juračky, proč odmítli jakékoli jednání o koalici s hnutím ANO, tedy s vítězem místních komunálních voleb. Na mysl mi přitom vytanula slova psychologa Stanislava Štecha:

„Psychologie a psychiatrie rozlišují jednak perverzi v předmětu, kdy objektem pudového konání není obvyklý, „normální“ předmět, ale předmět nějak odchylný, úchylný. V našem případě tedy nejde o hodnoty, ideové cíle, ale o něco jiného – zcela hypoteticky např. o peníze.
Jednak hovoří o perverzi ve způsobu jednání. Takoví lidé neuspokojují své potřeby konvenčním způsobem, ale nepřiměřenými postupy – zcela hypoteticky třeba lživým tvrzením o názorech jiné osoby.“

A tak nevím. Že by se také díval na naši regionální televizi?

Volby roku 2011.

Takto probíhal mechanismus voleb v roce 2011.
Přepis  zvukového záznamu z jednání zastupitelstva ze dne 11.10.2011 k projednávanému bodu č. 2 a 3, volba místostarosty a člena rady města.

Úryvek z prohlášení Hranice 2000, který přednesl Mgr. Bedřich Novák:
„Vyzýváme vás tady, abyste hlasovali v zájmu občanů města Hranic i místních částí, nikoli na základě koaličně kupeckých počtů…“

Pak následuje rozprava, kde si vyměňují názory dr. Juračka s Ing. Ondriášovou
Dr. Juračka: …“ A ten dotaz na paní starostku zní a bylo to takhle uveřejněno v MF včerejší. Proč si nedovedete představit spolupráci se mnou? Je to o nedostatku představivosti nebo o nedostatečných morálně volních vlastnostech? Takhle to zůstává jako naprosto zatemněno a já bych tu odpověď rád znal…..“

Jak se debata rozvíjela dál, si můžete poslechnout ze zvukového záznamu.

Zajímavý je ještě závěr rozpravy k tomuto bodu.

Dr. Juračka: „Paní starostko, ještě technická poznámka k těhletěm volbám. Ty volby proběhnou tajně, není – liž pravda?

Starostka: „ Já jsem chtěla shrnout  co nás momentálně čeká a připravila jsem si to“.

Dr. Juračka: „ Tak já jenom technickou poznámku. Aby nám skrutátorky nerozdávaly hlasovací lístky, aby návrhová a zároveň volební komise tyto lístky vydávala až před plentou, aby dohlédla na to, aby byly vyplněny v řádném tajném hlasování tzn. za plentou.“

Jaký mechanismus je zvolen pro letošní rok? To se dozvíme 18.11.2014.  Bude pan PhDr. Vladimír Juračka postupovat konzistentně jako v minulosti nebo zvolí veřejnou volbu?

Celý proslov si můžete poslechnout na ftp://217.31.56.37/  10.11.2011. /..slova :..těhletěm volbám jsou na 2h 29 min/

Ing. Ivo Holec

14. 11. 2014

Vážení občané,

je důležité začít tím, že toto město je Vaše.  Svými hlasy nevolíte politiky, ale správce našeho společného majetku.  23 lidí, kteří by měli zastupovat vaše zájmy v Zastupitelstvu města Hranic.
Lze hospodařit špatně nebo dobře. Pokud budeme hospodařit dobře, můžeme mít zimní stadion, lze poskytovat více služeb a dokázali bychom uvolňovat i více peněz pro kulturu a sport. Pokud na hospodaření nebudeme důsledně dohlížet, bude se mít dobře jen hrstka lidí.

Hnutí Ano jasně v minulém volebním období definovalo oblasti nehospodárnosti, prostřednictvím Kontrolního výboru je předložilo Zastupitelstvu města a navrhlo řešení zjištěných nedostatků.Po zhodnocení programů voliči udělili našemu hnutí nejvíce mandátů z politických stran a hnutí.Úsměvné je však, že místo vyjednávání o cílech a o naplňování programů si tradiční uskupení rychle rozdělila pozice a dva dny po volbách oznámila i obsazení postů.  Vůle voličů tak byla opět pošlapána.
Pro uspokojení svého svědomí oznámili občanům, že s panem Kudláčkem jednat nebudou, protože hnutí ANO jedná s komunisty, vedlo negativní kampaň a pan Kudláček je revolucionář.

Představitelé ČSSD a pan Juračka, kteří tuto informaci oficiálně sdělili do místní televize a tisku by si asi měli poslechnout své vrstevníky a spoluzaměstnance z doby před rokem 1989. Pan Zíma, člen KSČ, měl jako člen milicí doma přidělenou zbraň na ochranu strany a vlády, pan Úlehla jako představitel odborů byl stranickým agitátorem a prováděl kádrové dohledy.  S úctou, manželka pana Juračky byla předsedkyní KSČ oblastní organizace v Jednotě a také pamětníci krajské organizace jsou pohoršeni, jak se k nim pan Juračka chová dnes, když mu zajišťovali i pracovní místo a kariéru. Také si dovoluji oživit vzpomínku na nedávnou minulost, kdože zajistil desítky milionů korun na opravy naší radnice a města.  Bohužel to nebyl pan Juračka.

Dovoluji si jasně prohlásit, že já nejsem komunista.  Důležitá je však skutečnost, že to byla jediná politická strana, která si nás pozvala a požádala o vysvětlení programu, navrhovaných řešení a předložila své programové cíle a priority.  Komunistické straně vyčítáme dnes řadu věcí z prožité historie, ale dle mého soudu, lidé jako pan  Raindl nebo paní  Žurmanová  mají rovnější páteř než uvedení lidé.

Na kandidátku hnutí Ano byli pozváni nestraníci, kteří nešermují ideologiemi, ale mají schopnost poskytnout po své práci našemu městu něco navíc.

Nejsem skeptik, analyzuji předložené sliby ve volebních programech a těším se, že je ve svém věku tito lidé splní.  Dnes vím, že byli tak stresováni možnou ztrátou placených funkcí, že ani nevnímali rozsah svých slibů. Máme tedy snadnou práci, budeme se pouze ptát na jejich plnění.  Pokud k tomu přidáme důslednou kontrolu cash flow, budou muset všichni své vytoužené příjmy odpracovat a to je v pořádku. 

Jednací řád nám dal do ruky řadu pravomocí a nový Občanský zákoník zase zvýšil tlak na odpovědnost při správě cizího majetku. Ukončuji tedy tímto žabomyší válku a těším se na kvalitní práci nového Zastupitelstva.

Jiří Kudláček – hnutí ANO  


                      

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zastupitelstvo města Hranic, které se koná dne 18.11. 2014 v 16 h v Sokolovně. Na zastupitelstvu proběhnou volby starosty a místostarosty. Pro osvěžení paměti je dobré si připomenout zastupitelstvo ze dne 10.11.2011, kdy se PhDr. Vladimír Juračka podivoval, proč není on zvolen za místostarostu, když získal více hlasů než zvolená Mgr.Pavla Tvrdoňová. 
Zveřejněná dohoda současné koalice, kterou vede PhDr.Vladimír  Juračka asi na uvedené argumenty zapomněla, když nevolí za starostu vítěze voleb  Mgr.Pavlu Tvrdoňovou, která získala největší počet preferenčních hlasů.

Výpis ze zápisu z jednání zastupitelstva města konaného dne 10.11.2011:

Ad 2.  Volba místostarosty města Hranic

Ing. Ondriášová – za sdružení volebních stran ČSSD, ODS, KDÚ-ČSL, Změna pro Hranice a Nezávislí navržena Mgr. Pavla Tvrdoňová

Mgr. Novák – volební strana Hranice 2000 navrhuje PhDr. Vladimíra Juračku
·      v posledních volbách získal ze všech kandidátů nejvíce hlasů.
·      působí v regionální správě již několik let – má zkušenosti
·      strana Hranice 2000 působí v komunální politice přes 10 let – ve volbách vždy patřila mezi 3 nejsilnější stranyProhlášení uveřejněno na stránkách www.hranice2000.cz

Ing. Ondriášová – Mgr. Tvrdoňová žije v Hranicích a dlouhodobě pracuje ve školství - přináší nový pohled ve městě. Každý zastupitel hájí zájmy občanů.

Mgr. Tvrdoňová – po odvolání Mgr. Wildnera jsem navrhovala na místo místostarosty opozičního kandidáta – jednání v širší úrovni

Mgr. Raindl – koalice není důvěryhodná - řešit novými volbami.

PhDr. Juračka – v posledních událostech jednání s ČSSD. Hranice 2000 by se staly součástí koalice, která by byla složena z 3-4 největších stran, které by měly rozděleny mandáty. Proč si starostka města nedovede představit spolupráci se mnou? Proč byl dosazen kandidát s nejmenším počtem hlasů a ne ten, který má zkušenosti a měl nejvíce hlasů?

Ing. Ondriášová – nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, ale lépe se mi bude spolupracovat s Mgr. Tvrdoňovou

Ing. Zima – jednalo se o možné budoucí spolupráci se stranou Hranice 2000. ČSSD se stala členem koalice – dodržení koaliční smlouvy. Podporuji Mgr. Tvrdoňovou. 

PhDr. Juračka – koaliční smlouva padla – je vypovězena.

p. Sedláček – dřívější rada, ve které jste byl, nepracovala bezchybně. 

 Ing. Ivo Holec

4. 11. 2014

V politice je možné všechno

M. Novotná

V souvislosti s volbou nového místostarosty na konci roku 2011 (po odvolání Mgr. Wildnera) jsme si na webu Hranice 2000 mohli přečíst tento argument pro volbu PhDr. Juračky:

„V posledních řádných volbách pan PhDr. Vladimír Juračka získal ze všech kandidátů všech volebních stran nejvíce hlasů od občanů města Hranic a jeho místních částí.
Musíme konstatovat, že paní Mgr. Pavla Tvrdoňová naopak získala ze současných zastupitelů nejméně hlasů, přičemž nezískala ani polovinu těch, které získal lídr volební strany Hranice 2000, pan PhDr. Vladimír Juračka.“

Zastupitelé, kteří získali nejvyšší počet hlasů v letošních volbách:

Tvrdoňová Pavla, Mgr.       1337   ANO 2011
Ondriášová Radka, Ing.      1147  ČSSD
Polášek Ctirad, MUDr.       1050   HORA
Švarcová Jana, MUDr.       1042   NK
Juračka Vladimír, PhDr.     1015   TOP 09
Raindl Miroslav, Mgr.          999    KSČM
Šturalová Blanka,  Mgr.      950    ANO 2011

Architekt nové místní koalice – tentýž pan PhDr. Juračka – patrně přehlédl, že paní Tvrdoňová za svoji práci v komunální politice od voličů získala bezkonkurenčně nejvíc hlasů. Dokonce i o asi 32% více, než pan Juračka, který skončil při takovém srovnávání až pátý. 
Nepochybuji, že si brzy budeme moci přečíst zbrusu nová odůvodnění složení nového vedení města.

1. 11. 2014

Karel Čapek stále živý

J. Navrátil

Podle postupně unikajících informací z místního politického podsvětí se představitelé několika volebních uskupení dohodli na způsobu rozparcelování sfér vlivu již před komunálními volbami. Oficiální smlouva byla podepsána krátce po volbách. Na to, že smlouva o vznešeném názvu Koaliční smlouva obsahuje jen výsledek kšeftování s funkcemi upozornil pan Novák v článku z 26.října.

K tomuto nešvaru se už před devadesáti lety vyjádřil i Karel Čapek:

„…Vzestup demokracie je myslitelný jen ve formě občanské autonomie. Nikde není tak naze vidět nepolitičnost našeho života jako v úpadku samosprávy. A v našem centralismu, ano; ale to dvoje jde nejspíše nějak pospolu. Byl jsem nedávno na jednom malém městečku; měli tam zrovna na náměstí veřejnou schůzi o papežském nunciovi; ale pokud vím, neměli tam dosud na náměstí tábor lidu o místním vodovodu.
Dělat na malém městě politiku, to, jak se zdá, znamená převářet parlamentní polévky; to znamená přísahat na koalici místo na lepší budoucnost okresní silnice…

Karel Čapek, O věcech obecných čili zoon politikon, 1924