29. 9. 2009

Jak volení představitelé města plní své povinnosti

aneb o čem se z oficielních sdělovacích prostředků nic nedozvíte.

Na objednávku VaK Přerov, ve které drží naše město něco přes 10 % akcií, dopracovala koncem roku 2007 externí specializovaná firma pod názvem Generel kanalizace analýzu stavu kanalizační sítě Hranic.

Součástí Generelu kanalizace je rovněž návrh opatření k odstranění následujících zjištěných nedostatků:

- Přetížení některých částí stokové sítě.
- Nedostatečná kapacita části odlehčovacích komor.
- Potenciální lokality vytápění nemovitostí.
- Ve většině případů dochází ke zpětnému vzdutí vod z vodních toků přes odlehčovací komory do stokové sítě.

Na přiložených snímcích je patrná část důsledků těchto úzkých míst na městské kanalizační síti.


Usnesením č. 432/2008 z 29.5.2008 zastupitelstvo uložilo radě města zpracovat ve spolupráci s VaK,a.s. Přerov do příštího zasedání zastupitelstva 26.6.2008 koncepci odstraňování zjištěných nedostatků.
Kontrolní výbor při zastupitelstvu dne 3.12.2008 v rámci kontroly plnění zmíněného usnesení č.432/2008 konstatoval:
„Při kontrole bylo zjištěno závažné a dlouhodobé neplnění úkolů uložených zastupitelstvem města starostovi města a poskytování nepravdivých informací zastupitelstvu.
Zjištěné nedostatky:
1. Zastupitelstvem schválené usnesení s termínem plnění 26.6.2008 dosud není splněno.
2. Usnesení bylo již před pěti měsíci označeno za splněné.
3. Informace starosty města na zasedání ZM 26.6.2008 -„Čekáme na písemnou zprávu, až bude písemná zpráva, tak Vám ji předložím. Autoři generelu dostali od nás dopis a úkol, aby na tyto čtyři body písemně odpověděli“ – se ve světle poskytnutých podkladů nezakládá na pravdě. Dopis z našeho města je datovaný 26.11.2008.“
Na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2009 byl přítomný ředitel VaK Přerov inž.Dundálek. Na moji otázku týkající se zmíněné koncepce odpověděl:
„Nic nebrání tomu, abychom jednali o koncepci postupné realizace navržených opatření. Výsledek jednání by mohl být podkladem pro projednání v představenstvu VaK“.
Ani toto vyjádření nerozhýbalo k aktivitě místostarostku ing. Ondriášovou, která naše město ve VaK Přerov zastupuje, ani jiné představitele města.
Proto jsem na zasedání zastupitelstva v červnu požádal, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o následující písemnou informaci:  Co, kdy, ve spolupráci s kým, za jaké účasti a s jakým závěrem vykonala místostarostka města od 05/2008 do dneška ve prospěch splnění tohoto usnesení. Zmíněný zákon 106/1999 Sb. ukládá poskytnout požadované informace do 15 dnů.
Přes opakovaný podnět na zářijovém zasedání ZM jsem obdržel pouze tuto odpověď:
"Rada města projednala a pověřila místostarostku jednáním s ředitelem Vak Přerov".
Usnesení zastupitelstva č.432/2008 již mělo být před 15 měsíci splněno – stále není.
Zdeněk Špiřík
.

17. 9. 2009

Bez obchvatu z města kamiony a hustá doprava nezmizí

.
Starosta a koaliční radní (ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislí) by konečně měli pochopit, že podstatnou část hluku a prašnosti je možno z města dostat pouze obchvatem. Je jedno kudy obchvat povede, ale je to jediná možná alternativa řešení, jak významněji zlepšit životní prostředí města. Že je to nutné, ukazují výsledky posledního měření znečistění ovzduší ve městě, kdy byl zaznamenán další podstatný nárůst suspendovaných částic prachu PM 10 a kdy dle měření hluku je postižena obytná zóna kolem silnice II /440, t.j. od ulice Potštátská průtahem po kpt. Jaroše a silice I /37 od Hranické až po Smetanovo nábřeží. Nadměrná intenzita provozu má dopad na hlučnost a prašnost a sníženou bezpečnost na většině ulic města. Řešením je vybudování obchvatu celého města. Tady je ale nutná iniciativa ze strany rady a zastupitelstva města.

Při investicích takového rozměru, jako je obchvat, se naráží na omezené finanční možnosti a v případě již plánovaného obchvatu i na problémy související s majetkovým vypořádáním pozemků potřebných k výstavbě. Proto by starosta města s radou měli více, kvalitně a cíleně spolupracovat s Krajským úřadem v Olomouci na možnosti řešení tohoto problému. Již dnes, pokud není pozdě, řešit s Krajským úřadem úpravu územního plánu kraje, kde vyznačit obchvat města východním směrem od dálnice D 47(D1) přes silnici II /440 na silnici I /47 a pokračovat dál na silnici I /35. S využitím peněz z Fondů Evropské unie, Státního fondu dopravní infrastruktury, Krajského úřadu Olomouckého kraje, za přispění Lázní Teplic nad Bečvou a vlastních by se mohlo dosáhnout kýženého výsledku.
Velkým dopravním problémem, i když si to vedení města přímo nepřipouští, je také blízkost kamenolomu v Hrabůvce. Jediná silnice, která ho spojuje se komunikacemi vyšší třídy prochází poblíž nebo v těsné blízkosti obytné zástavby.
V posledním období se podařilo prosadit omezení nákladní dopravy v některých úsecích ulic města. Došlo k tomu, že nákladní vozidla již nemají povolen vjezd od obou nájezdů I / 47 na tř. 1.máje směr centrum města a na Zborovské ulici (mimo dopravní obsluhy a zásobování). Toto omezení však má jen dílčí vliv na snížení intenzity provozu v ulicích města, mírně se možná snížila hlučnost.
Podle názorů občanů v severní části města se dopravní zatížení po zprovoznění dálnice D 47 (D 1) nezklidnilo a je nutné, aby se rada města probudila a po roce od uvedení dálnice do provozu zajistila provedení dopravního průzkumu. Dopravní průzkum by objektivizoval informace o počtech jednotlivých druhů vozidel projíždějících nejvíce zatíženými ulicemi a umožnil by srovnáním s výsledky předcházejících měření.
Pokud se tento závažný problém nebude okamžitě řešit a stále jen odkládat, bude se město Hranice v budoucnu topit v hluku a nadměrném prachu, jinak řečeno se bude potýkat s velkou zátěží na životním prostředí a tím se špatnými podmínkami pro život obyvatel. To by si všichni volení zástupci občanů města měli uvědomit a začít pro občany něco zásadního v této oblasti dělat. Když jde obchvat realizovat v jiných obcích, proč by to nemělo jít v Hranicích.
Anonín Honysz

Neřešené problémy městské kanalizace

.
Česká republika se zavázala evropskému společenství k implementaci směrnice rady č.91/271 (EHS), ve které se mimo jiné uvádí, že do r. 2010 v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 EO budou městské odpadní vody před vypouštěním čištěny podle přísnějších požadavků (NV č. 61/2003 Sb.). V Hranicích není dosud napojeno na kanalizaci cca 1 800 obyvatel. Jak rada města, odbor životního prostředí a VaK Přerov tuto směrnici implementují v Komenského ulici je patrné ze snímků výústí kanalizace do nově rekonstruovaného koryta potoku Ludina. Prakticky nečištěná odpadní voda vytéká do Ludiny na několika místech. V korytě se usazuje zahnívající kal z kanalizace a podél potoka se šíří nepříjemný zápach. Na rozšíření kanalizace bylo možno dosud získat dotace z EU až 90 %. Po roce 2010 nebude možno získat již ani korunu dotace.


Minulá generace starostů šanci dobudování kanalizace promarnila. Za získané prostředky z prodeje městského majetku postavila bazén za 120 mil. Kč, do průmyslové zóny na výkup pozemků a infrastrukturu obětovala cca 55 mil. Kč z obecních prostředků a realizovala další pochybné projekty za desítky mil. Kč, za které lobovali členové rady města. Zanechala tak za sebou neblahé dědictví a spoustu nevyřešených problémů, které budou muset řešit jejich nástupci.

Z čeho bude financována chybějící kanalizace a další inženýrské sítě v lokalitách Pod Hůrkou a Pod Křivým současná rada města neřeší. Oprávněné požadavky obyvatel odbyla v tomto volebním období zadáním studie a další projektové dokumentace. Vlastní realizaci tak přenechává svým nástupcům. Chybějící infrastrukturu však bude přece jen jednou nutno vybudovat. Kde se pak vezmou potřebné finanční prostředky? Dotace již nebude možno získat. Obecní majetek je již ze značné části rozprodán. Na provoz nerozumně realizovaných projektů je nutno každý rok vynakládat nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Opravy a údržba stávajícího obecního majetku je dlouhodobě zanedbávána.
Jediným možným řešením je, aby se rada města přestala starat pouze o své prebendy, lobbing za své ambiciózní projekty bez ohledu na budoucí provozní náklady a začala se chovat zodpovědně.

V současné době budovat asfaltové komunikace a osvětlení v lokalitách, kde není kanalizace a ostatní inženýrské sítě bude nutno rekonstruovat, je hodně nešťastné a připomíná spíše Kocourkov než moudré radní v našem městě.
Ing. Karel Hübl
.