20. 12. 2009

Postřehy z jednání zastupitelstvaJiž tradičně je zastupitelstvo děleno na koalici a opozici. Od obou stran se však očekává, že budou společně řešit problémy města a přispívat ke spokojenějšímu životu svých spoluobčanů.

Realita je však mnohdy právě opačná, a to zejména ze strany koaličních zastupitelů. Ti se totiž pravidelně scházejí vždy před jednáním zastupitelstva a „nacvičují“ schvalování jednotlivých materiálů. Takže jsme mnohdy svědky jednotného koaličního hlasování, kdy názor starosty je vlastně názorem celé koalice.

Opoziční zastupitelé na straně druhé, svými konkrétními příspěvky a postřehy konstruktivně vstupují do jednání a vhodně usměrňují předkládané materiály. A co je na nich sympatické, jsou to právě oni, kteří přednášejí názory občanů a poukazují na jimi vznášenou kritiku nedostatků ve městě.

Např. na posledním zasedání zastupitelstva v prosinci 2009 ze strany vůbec nejaktivnějšího zastupitele Mgr. Miroslava Raindla zaznělo upozornění na zdroj prachu na Tř. 1. máje /několik týdnů ležící hromada písku, která tam leží i v době vydání tohoto příspěvku/, nepořádek před kinem a autobusovou zastávkou na náměstí 8. května, na poničené lavičky před hřbitovem, nepořádek na školní zahradě na Struhlovsku, přerostlé stromy. Dále na stížnosti občanů na hluk v sobotu a neděli ve Slavíči ze strany společnosti Pressbeton i na žádost občanů Teplické ulice o zklidnění této lokality, která se zřejmě stává zkratkou pro řidiče jedoucí na Valašské Meziříčí.

Mgr. Raindl ocenil i práci společnosti Ekoltes, zároveň je však třeba si položit otázku, zda nemá celou řadu těchto problémů sledovat někdo z kompetentních a za tuto práci placených pracovníků. Je však také třeba ocenit, že občané nejsou lhostejni ke svému městu a na nešvary otevřeně poukazují.

Jednou z dalších možností, jak přispět k řešení vzniklých obtíží, je i vyjádření v našich Listech. Uvítáme Vaše příspěvky, názory i konkrétní návrhy řešení. Stejně jako jsme ochotni je přednést a realizovat na jednáních zastupitelstva. Tak tomu bude i v roce příštím, volebním.

Popřejme si společně do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A navíc i dobrou práci se slušným finančním ohodnocením.

Redakce19. 12. 2009

Rozpočet města na rok 2010 je schodkový


Na listopadovém zasedání ZM jsem opakovaně upozorňoval na rizika spojená s krizovým obdobím, ve kterém projednáváme rozpočet na rok 2010. Doporučoval jsem investiční část rozpočtu města projednávat až v únoru 2010, tedy na základě dalších informací, zejména výsledku hospodaření města za celý letošní rok. Rada toto doporučení neakceptovala a na prosincovém zasedání zastupitelstva předložila návrh rozpočtu včetně investiční části. Nepovažovala přitom za nutné předložit zastupitelům ani celkový přehled požadavků občanů města a návrhů odborů MěÚ, ani přehled projektů, na nichž se už pracuje. Zastupitelům tak v materiálech k projednání návrhu rozpočtu rada dala k dispozici pouze svůj výběr akcí.

V pozadí se přitom hromadí další potřeby města, pracuje se na nových projektech, předložený schodkový rozpočet nepokrývá ani částečné dofinancování investic, na které jsou žádány dotace, atd.

Za závažný nedostatek předloženého návrhu schodkového rozpočtu považuji rovněž absenci návrhů projektů, které by v budoucnu pomohly zvětšovat rozdíl mezi příjmovou stránkou městského rozpočtu a opakovanými výdaji, ze kterého jsou financovány nové investice a velké opravy.

Rada města předloženým návrhem nerespektovala své vlastní programové prohlášení, které dokonce jako první prioritu uvádí „Dlouhodobé hospodaření s vyrovnaným rozpočtem“ a „Hospodaření na základě plánování rozpočtu ve střednědobém výhledu“. Návrh rozpočtu není vyrovnaný, ani zpracovaný na základě plánování ve střednědobém výhledu.

Zvolený postup projednávání a schvalování rozpočtu města je rovněž v rozporu se Zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který stanovuje v

§2 „Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem“
§4 „Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu“.

Aktuální rozpočtový výhled, který v tomto turbulentním období má podstatně větší význam, než za normálních okolností, rada zastupitelům rovněž nepředložila. Nic na věci nemění skutečnost, že zpracování rozpočtového výhledu v současných podmínkách není jednoduché.

Při pohledu na radou prosazenou variantu investiční části rozpočtu je nepochopitelné, proč se rada v průběhu celého roku nesnažila aspoň o částečné finanční krytí akce Plynofikace Valšovic dotací. Za legitimní považuji rovněž otázku, zda skutečně musí rekonstrukce šaten na koupališti stát město v příštím roce, dle radou předložených podkladů, 18 mil. Kč. Úvěr k profinancování jen této částky bude město na úrocích stát asi 5 mil. Kč. Především radní však diskuzi na toto téma odmítli.

Je nepochybné, že bylo třeba v rozpočtu respektovat např. potřebu zvýšení kapacity školek již od příštího školního roku. Zdravému rozumu se však příčí pochopit, proč rada nebyla při projednávání návrhu rozpočtu schopna předložit uspokojivé projekční řešení. Jen proto, aby se neztratil další rok, schválili jsme něco, pro co je i „studie“ honosný název. Podnět k řešení nedostatečné kapacity školek jsem přitom vznesl již na začátku tohoto volebního období, zastupitelstvo tehdy tento podnět akceptovalo a radě uložilo do 31.8.2007 !! zajistit návrh řešení disproporce mezi potřebou a kapacitami mateřských školek.
Závěrem shrnuji, že rozpočet města na rok 2010, schválený zastupitelstvem města 10. prosince 2009, předpokládá úvěrování investičních výdajů města ve výši 33,9 mil. Kč. Pro srovnání uvádím, že finanční odbor MěÚ předpokládá v roce 2010, už po výrazném krácení výdajů na běžný život města, rozdíl mezi příjmy a opakovanými výdaji ve výši jen 10 mil. Kč. A nedá se předpokládat, pokud neuvažujeme prodej městského majetku, že podmínky pro sestavení rozpočtu budou v nejbližších letech výrazněji příznivější.

Zdeněk Špiřík

5. 12. 2009

S Vašimi starostmi se obracejte na lampárnu.....

Zdeněk Špiřík


Obyvatelé domu stojícího za prodejnou Albert na Třídě 1.máje se na mne před týdnem obrátili s prosbou týkající se poruchy osvětlení parkoviště, příjezdové komunikace a chodníků v okolí jejich domu. V čem je problém jsem se dozvěděl z níže uvedené kopie dopisu zaslané městskou společností Ekoltes prodejně Albert.
Z dopisu vyplývá, že Ekoltes zajistil bezporuchové osvětlení v jedné části Hranic tím, že odpojil osvětlení v jiné části města. Nádavkem jsem obdržel prostřednictvím pracovníka Ekoltesu, aniž bych s kýmkoli z Ekoltesu na toto téma hovořil, vzkaz ředitele Vinklera, abych se s dotazy obracel na prodejnu Albert.

Panu řediteli přikládám fotografii, jak to v uvedeném místě nyní vypadá a našim čtenářům pro úplnost upřesňuji, že se jedná o osvětlení kolem domu, jehož všechny tři bloky se před časem odpojily od tzv. centrálního zásobování teplem Ekoltesu.


23. 11. 2009

Starostova výzva

.
Místní kuriozity byly 20.listopadu obohaceny o výzvu našeho starosty, kterou dotyčný nechal zveřejnit za obecní peníze na předplacené stránce Hranického deníku:
Pan starosta se obrací na „provozovatele a podnikatele", aby na základě dobrovolnosti realizovali některá z opatření, která řeší Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v paragrafech 4, 23, a 52 takto:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním nepoškozoval životní prostředí.

Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby neznečišťoval pozemní komunikaci…Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání.

Zdeněk Špiřík

12. 11. 2009

Reakce na článek „Výplaty nemocenské se stále zpožďují, lidé se nemohou bránit“ zveřejněný v Právu 10.listopadu 2009.


Tato zpráva měla projít médii už dříve. Už delší dobu totiž někteří lidé nemají ani co JÍST! Protože nedostanou peníze včas. Nechápu, proč nejsou stanoveny termíny pro doručení a po jeho překročení stanovena sazba za zpoždění výplaty nemocenské. V tomto státě je takový bordel, že to už snad není normální!! A obávám se, že EU to nezachrání. Koho si tu zvolíme, ten tady bude řádit a evidentně za posledních 20 let jsme nevolili dobře. Stejně jako před tím... http://www.projektfuturum.cz 
Je listopad 2009. Slavíme 20 let trvání svobody. Přesto se domnívám, že stuhy trikolory můžeme směle opět umístit na důstojná a viditelná místa. Netvrdím, že před listopadem bylo lépe. Přesto shrnu do následujícího výčtu důvody proč opět připevnit stuhu na kabát:

- Korupční prostředí v našem státě bují více než před rokem 1989.
- Díky podlézavé politice našich demokraticky zvolených vlád jsme opět ztratili suverenitu.
- Ekonomická situace velkého počtu rodin je více než katastrofální.
- Nezaměstnanost se stále prohlubuje. Není to jen vinou světové krize.
- Státní dluh a deficit státního rozpočtu se pohybuje v několikanásobně větších hodnotách než před 20ti lety.
- Důchodová reforma stále není dopracována a nikdo dnes vlastně netuší jak zajistit svou penzi
- Kriminalita v naší zemi několikanásobně stoupla. Mnohdy zůstává bez trestu.
- Financování zdravotnictví je v katastrofálním stavu v kombinaci s finanční situací pacientů
- Bují rasismus, nenávist. Pravda je pošlapávána a lásku nikdo nevidí.
- Z části lidí se stali bezohlední sobci starající se pouze o svůj konzumní způsob života.
- Stáváme se součástí nové totality založené na modelu fiktivní demokracie a globální svobody.
- Legislativa naší země umožňuje podnikatelské manipulace vedoucí k arbitrážím vůči ČR.
- Nikdo nás nechrání před předraženými veřejnými stavbami hrazenými z daní nás všech.
-  Od počátku členství v NATO jsme prakticky neustále ve válce a to aktivně zapojenými jednotkami...a mohl bych pokračovat dál. To už přece musí skončit! Kdy lidé pochopí?
Ing. Ivo Holec

10. 11. 2009

Dva obrázky ze sídliště HCV

Jamila Žurmanová

Podchod mezi sídlištěm HCV a ulicí Nová. Smutný a nevábný pohled. Sprejeři se vyřádili. Některé schody se rozpadají.
Protihluková stěna mezi sídlištěm HCV a Albertem (býv. Hypernova). Dle mého názoru zbytečná. Zhoršuje rozhledové poměry. Z estetického pohledu -"hrůza". Možná by se hodila na straně k Ekoltesu, při pohledu do dvora firmy.

7. 11. 2009

Chodník na levém břehu Bečvy

Zdeněk ŠpiříkS kolegou zastupitelem Mgr. Miroslavem Raindlem jsme na zasedáních zastupitelstva již mnohokrát upozorňovali současné vedení radnice také na špatný stav řady městských chodníků. Po roce a půl opakovaného upozorňování, včetně promítání fotek na zastupitelstvech, se před několika dny začal čistit rovněž již mnoho let zanedbaný chodník mezi mostem a jezem na levém břehu Bečvy. Díky spoluobčanům, kteří chodník důkladně čistí! Snad si nyní, v době krize,  vedení města uvědomí potřebu péče i o starý majetek města.


                                                                  

Revitalizace

.
Bydlím na sídlišti Nová ulice /tzv. „Ruské pole“/. Tím, že po odkoupení obecních bytů vznikla sdružení vlastníků, se podařilo opravit většinu panelových domů. Sídliště jakoby barevně prohlédlo. Mění se i složení nájemníků, lidé více dbají o své společné prostory, o svá bydlení.

Pokud se však podíváte po okolí opravených panelových domů, není nad čím jásat. Nepořádek, zanedbaná zeleň a chodníky, po mnoha urgencích se podařilo alespoň opravit některé chodníky. Ale v těch místech, kde nebylo třeba. Takže nám nezbývá, než čekat. Ale snad se podaří v příštích volbách, že bude do zastupitelstva zvolen někdo z naší ulice, dostane se do Rady města a prosadí úpravu celého okolí. Vždyť se tak děje na Hromůvce, v Teplické, na nábřeží.

Obracím se proto s prosbou – věnujte Nové ulici více pozornosti.
PP /Adresa je v redakci HL/

6. 11. 2009

Občané města nás upozornili
Jeden den  Ekoltes chodník důkladně očistil, druhý den započaly výkopové práce.
Už druhý měsíc není tato díra v chodníku na Tř. 1.máje zasypaná, ani zakrytá.

5. 11. 2009

Kdy bude vedení města reagovat na ekonomickou krizi?„Ze struktury příjmové a výdajové stránky rozpočtu města vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a opakovanými výdaji se bude dále zmenšovat. Tím i manévrovací prostor pro velké opravy a investice. Je to důsledek skutečnosti, že dlouhodobě realizujeme malý podíl investic zaměřených na snižování výdajů, resp. zvyšování příjmů. Naopak realizujeme investice generující nové, opakující se náklady.
Neznáme přesné důsledky celosvětové krize na hospodaření i našeho města.
Získáme další dotace, které budou vyžadovat podíl na financování ze strany města. Už letošní rozpočet počítá s ev. financováním akcí, na které je podána žádost o dotaci úvěrem…atd.
Případné úvěry z tohoto údobí by se splácely v době, kdy místo 150 mil. Kč bude mít město na velké opravy a investice 35 a méně mil.Kč.
Z uvedeného vyplývá, pokud se město nemá dostat v dalším desetiletí do vážné finanční tísně, mělo by s pomocí úvěrů financovat pouze návratné akce......“


To jsou slova, která jsem na zasedání zastupitelstva města přednesl už před asi 12 měsíci při diskuzi o návrhu rozpočtu města na letošní rok, m.j.  v reakci na názory některých představitelů města, ať již na zasedání zastupitelstva, či v kuloárech, o „únosnosti“ zadlužení ve výši 70 -100mil. korun a že si občané „zaslouží“, aby se touto formou řešily jejich potřeby. Chápu, že se volby blíží, ale na svých slovech ani po řadě měsíců nemám co měnit.

Jaká byla reálná situace na začátku roku (opět jsou to čísla, která jsem přednášel na zasedání ZM při sestavování rozpočtu na tento rok) ? :
Podle rozpočtu na letošní rok činí předpokládané příjmy očištěné o jednorázové tržby za prodej bytů a za poskytnuté dotace 340,042 mil. Kč. Opakované výdaje na chod města 305,890 mil. Kč. Rozdíl (k volnému použití, např. na investice) je pouhých 34,152 mil. Kč.
Ekonomická krize mezitím každý měsíc ukrajuje milionové částky z tehdejší optimistické představy zakotvené do příjmové stránky rozpočtu města na tento rok. Ještě „zpřesnění“ rozpočtu doporučené radou města ke schválení na únorovém zasedání zastupitelstva vedlo ke zvýšení plánovaných výdajů o 26 mil. Kč, při zachování původní plánované výše příjmů.


Realitě vývoje ekonomiky je však určitě blíže analýza, kterou zastupitelstvu na říjnovém zasedání, v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2010, představil vedoucí finančního odboru inž. Zemek. Prognózuje, na základě skutečného výnosu daní za údobí leden až září, propad letošních plánovaných příjmů o 16,2 mil. Kč, což je dáno meziročním poklesem daňových výnosů o 21 mil. Kč. Pro rok 2010 tato analýza předpokládá pokles daňových příjmů městské pokladny o dalších 16,8 mil.Kč.Odbory Městského úřadu vzhledem k vývoji za leden až září navrhly škrty na výdajové straně letošního rozpočtu v celkové výši 5 mil. Kč. Příjmy však podle výše uvedené prognózy poklesnou ve srovnání s rozpočtem o asi 16 mil. Kč. Tzn., že rozdíl (k volnému použití) letos klesne z 34,152 mil.Kč na asi 23 mil. Kč. Rozpočet letošního roku je sice ještě vylepšen příjmy z prodeje městských bytů ve výši 14 mil. Kč, prodej bytů však končí, což se projeví již v roce 2010 - současně s dalším poklesem daňových výnosů v předpokládané výši 16,8 mil. Kč.


Možnosti sestavení rozpočtu na následující období limituje kromě krize přímo nebo nepřímo i řada předchozích rozhodnutí (nehodnotím je, avšak je nutné vědět o jejich vlivu na rozpočet města). Mezi jen několika příklady uvádím i některé podstatně rostoucí rozpočtové výdaje (částky jsou uvedeny v mil. Kč).                                                                                               
- Roční ztráta Ekoltesu z provozu krytého bazénu   10,376  (údaj za rok 2008)                                 
- Roční příspěvek města na krytý bazén          3,0                  
                                                   koupaliště           1,3
- Svoz a zneškodňování komunálních odpadů   9,794(2007), 13,435(2009) – už od doby sestavování rozpočtu mi nikdo nedokázal uspokojivě doložit tento nárůst.
- Roční příspěvek na městskou hromadnou dopravu  5,519(2007),  9,980(2009).


Město bude mít zjevně při financování svých potřeb v následujících letech značně omezený manévrovací prostor. Situace není katastrofická, základním předpokladem zachování finanční stability města je však nyní rychlá adaptace na změněnou situaci, která je podmíněna zásadní změnou  myšlení a konání představitelů města. Jinými slovy - znamená to přejít od rádoby líbivého k trvale udržitelnému chování. V tomto světle bylo již zbytečně ztraceno mnoho času a ztracený čas, zvláště v této době, stojí hodně peněz. Proto je namístě otázka, kdy představitelé města, které jsme byli dosud zvyklí vídat hlavně při stříhání pásek a podobných představeních, představí a obhájí ucelenou strategii, kterou hodlají reagovat na víc jak rok probíhající změny ve vnějším ekonomickém prostředí.
Zdeněk Špiřík

Podzim a oslavy výročí
Podzim a jeho příchod je charakteristický různými projevy. V přírodě se na stromech barví listí, které při prvních mrazících opadá. V dopravě dá o sobě podzim vědět rychle postavenými uzávěrami silnic, frézováním jejich povrchů a kladením nové živice na mokrou a někdy zamrzající odfrézovanou část vozovky. Co na tom ,že  za rok, či dva se bude tato část vozovky opravovat znovu, stát to zaplatí.
Podzim nezapomněl ani na občana, zejména v letošním roce. Media se předhánějí, kdo přinese novinku v aférách vysokých škol, o počtu onemocnění prasečí chřipkou, o uzavíraných podnicích a chystaném propouštění. A protože je listopad, je nutné občana zmasírovat i výročím revoluce. Zda to byla revoluce nebo převrat, o to se dnes přou historici a tak si musí každý udělat obrázek sám.
 Zprávy ze světa ho přesvědčují, že Taliban, potažmo svobodu, je nejlépe si koupit tak, aby přešel na tu „správnou“stranu. Ta samá media jej však na jaře letošního roku přesvědčovala, že armáda ČR musí navýšit počet bojovníků v Afganistánu.
 Politici občana přesvědčují, že vše zlé je daň za svobodu. Není to pravda, jednání lidí plyne z jejich morálky a zákonů. Zejména slova o svobodě zní falešně z úst předsedy ústavně právního výboru Marka Bendy, který, jak se ukazuje, získal zřejmě titul neoprávněně. Který jiný orgán poslanecké sněmovny by měl lépe střežit, aby nedocházelo k úpadku morálky a dodržování práva?
A co na to občan, který má své denní starosti? Skloní hlavu a přemýšlí, jak zaplatit rodinné životní náklady. Letos tak bude přemýšlet zřejmě mnoho rodin. Nevím, jestli při těchto starostech bude přemýšlet o svobodě a slavit. Ale až se začne zajímat o věci veřejné a řekne dost, to stačilo, zvedl hlavu. Protože si třeba řekne, je nesmyslné utrácet peníze ze státního rozpočtu za nákupy vozidel a zbraní od zahraničních firem, když domácí nemají práci. Je nesmyslem vyhazovat prostředky za nekvalitní opravy silnic. Možná si položí otázku, co má v listopadu vlastně slavit, jestli svobodu nebo svátek podvodu. Ten opad listí se ovlivnit nedá, ten zbytek je v našich rukou.  
 Ing. Ivo Holec

27. 10. 2009

Občanské sdružení Zdravé Hranice


vzniklo v září 2004, po zasedání zastupitelstva města, konaném 8. září 2004. Na tomto zasedání byli, a to poprvé! v tomto volebním období, občané seznámeni se skutečností, že v roce 1996 byla na žá dost zástupců města do projektu dálnice D 47 zařazena výstavba samostatného mimoúrovňového sjezdu pro Hranice a že sjezd bude napojen na silnici od II/440 od Potštátu a bude v Hranicích veden ulicemi Potštátská, Alešova, 1.máje., místní komunikaci Komenského na Smetanovo nábřeží a Purgešova, kpt Jaroše na tř.Československé armády, po případě Olomoucká  s napojením na silnici I/35 ve směru na Valašské Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem.

  Tato informace velmi zneklidnila obyvatele, účastnící se zasedání zastupitelstva. Rozhodli se proto využít možnosti sedmidenního termínu k podání připomínek a sestavili petici vyjadřující nesouhlas se záměrem zastupitelstva. Během několika dnů podepsalo petici 2 130 občanů města. Petice byla předána na sekretariát starosty. Zastupitelstvo bohužel tuto petici vůbec nevzalo na vědomí a rozhodlo jak rozhodlo a dopady tohoto špatného rozhodnutí dnes vidíme v praktickém životě města.
   Následně organizátoři petice dospěli k závěru, že kromě nebezpečí těžkého zatížení životního prostředí vlivem neúnosného nárůstu dopravy centrem města, jsou pro životní prostředí města velkým zatížením a nebezpečím i některé provozy, situované na území města, které produkují a vypouštějí do ovzduší zdraví škodlivé látky.
   Rozhodli jsme se tehdy proto vytvořit občanské sdružení, které se těmito problémy bude zabývat a snažit se ve spolupráci s vedením města, radou a zastupitelstvem zajistit obyvatelům kvalitní podmínky životního prostředí ve městě.
  V současné době se zabýváme třemi hlavními tématy: životním prostředím, vzhledem města a dopravou ve městě.


 Občanské sdružení se snaží přesvědčovat volené zástupce občanů, aby trvale řešili problematiku životního prostředí svých voličů a to nejen na papíře, což se v našem městě většinou děje. Proto poukazujeme na zásadní nešvary v této problematice.


Máte-li zájem, najdete naše články v elektronické formě na adrese:


Za OS Zdravé Hranice Antonín Honysz.


22. 10. 2009

Jak přistupuje starosta města k dotazu občana.


  Starostu našeho města jsem před časem požádal, aby mi ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odpověděl na následující podnět:
V posledním  týdnu  srpna 2009 prováděla firma Ekoltes  ve městě sekání trávy. Zmíním se pouze o oblasti Třída 1. máje, ulice Alešova, Nádražní a Máchova. To, co předvedli pracovníci této firmy, byl ukázkový výkon. Tráva nedbale posekaná, velmi nekvalitně provedené dosekávání, např. na rohu ulice Máchovy a Alešovy vůbec nikoho nezajímal prostor železného sloupu a tak jej vynechali. Sekání bylo provedeno bez košů (asi podle nějakého nařízení) a nepořádek, který po něm na chodnících a vozovce zůstal, nikoho nenapadlo uklidit. 
Myslím si, a nejen já, že firma Ekoltes by měla po sekání zajistit kvalitní úklid! A předpokládám, že úklid má město ve smlouvě. Podle vyjádření pracovníka firmy prováděli „mulčování“. Takto posekaná tráva se pak po uschnutí na vozovkách a chodnících drobí a stává se součástí prachu, kterého máme v ulicích města dost. Po provedeném sekání zřejmě není prováděna žádná kontrola, jinak by nemohl takový nepořádek v ulicích zůstat. To platí město firmě Ekoltes faktury jen tak, bez prověření? Asi ano. Proč se nezmění systém sekání a neprovádí se pouze sekání se směrnými koši s následným kvalitním úklidem, třeba i méněkrát za letní období? 
To co v ulicích města tento týden předvedla městu patřící firma Ekoltes je zarážející a přímo v rozporu s usnesením, které prošlo radou města v těchto dnech, jednajícím o koncepci snižování prašnosti.
  
  Na moji žádost jsem obdržel "kvalitní, vyčerpávající a úplnou" odpověď člověka, který řídí činnost v celém regionu města Hranic:
  Vámi popisovaný stav jsem okamžitě řešil s pracovníky společnosti Ekoltes Hranice a  požádal o nápravu.
-         Sekání mulčováním se běžně provádí a je levnější;
-         Kontrola ze strany města probíhá pravidelně;
  Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu.
Mgr. Miroslav Wildner,
starosta města Hranic
Nedávno jsem zase na upozornění o znění:
  „ Každé úterý  se čistily mechanicky  v severní části města cesty ve stanovených ulicích. Proč se 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. 2009  a dále  nic nedělo, na ulicích u krajnic narůstá velmi rychle nepořádek. Dodnes nikdo neuklidil nepořádek po tak zvaném mulčovacím sekání. Od 9.9. 2009 byla na ulici Máchova u toho malého parkoviště cedule, že 11.9.2009 se bude provádět blokové čištění. 12.9. 2009 cedule zmizela a nic se nečistilo, ten svinčík tam je dodnes. Jestli si takto představujete naplňování programu o zkvalitnění ovzduší města  a  programu boj proti prašnosti ve městě, tak to jsou jen fráze pro noviny a hromada popsaného papíru za hodně vyhozených peněz.“,
od starosty města obdržel, a to až na opakovanou žádost a po nesplnění zákonných termínů, následující odpověď:
„Vážený pane, osobně provádím velmi kvalitní a náročné kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu. Mgr. Miroslav Wildner“
Jen doplním, že se ani v prvním, ani ve druhém případě, na popisovaném stavu nic nezměnilo.

Antonín Honysz

11. 10. 2009

Křižovatka u Sokolovny

Zdeněk Špiřík


Na podzim roku 2007 jsem v zastupitelstvu města pomocí prezentace upozornil m.j. na nebezpečí, které je spojeno s přecházením přes křižovatku u Sokolovny. Po dvou letech je přechod realizován. Zejména za rodiče školáků děkujeme.    


10. 10. 2009

Opravy škol

Zdeněk Špiřík

Před dvěma roky jsem na zasedání zastupitelstva kritizoval špatný stav hranických základních škol. Pan starosta reagoval tehdy slovy: "Takové fotky dokážu nafotit kdekoli a kdykoli....V minulém volebním období jsme do základních škol napumpovali miliony...". Nakonec se však díky většině zastupitelů v zastupitelstvu do rozpočtu města dvě základní školy dostaly - ZŠ Struhlovsko celá a ZŠ 1.máje aspoň z části (první třídy nad jídelnou).


ZŠ Struhlovsko na dvou z desítek fotografií z mé prezentace v zastupitelstvu v roce 2007:


           


              Současný stav:
7. 10. 2009

Téma první - Výsledek první kontroly v Ekoltesu.

.
Materiál k prvnímu příspěvku v této řadě mi pan Vinkler poskytl svými reakcemi na výsledky 2 kontrol, které jsem z pověření kontrolního výboru při zastupitelstvu provedl ve společnosti Ekoltes.
Při první kontrole se jednalo o dodržování OZV č.8/2003 O místních poplatcích a Nařízení č.1/01 Tržní řád na tržišti u kina Svět (ke druhé kontrole se v budoucnu ještě vrátím).

Na začátku kontroly jsem byl víceméně nucen pasivně prosedět asi 45 minut v kanceláři u pana Vinklera a trpělivě poslouchat jeho monolog. Když jsem ho v návaznosti na jím přednesená tvrzení požádal v závěru o doklady, na které se odvolával, ukázalo se, že nemluvil pravdu. 30 minut jsem pak strávil u vedoucího příslušného provozu. Po prostudování Obecně závazné vyhlášky a Tržního řádu jsem zpracoval zápis, projednal jsem ho v kontrolním výboru a schválenou verzi jsem poté přečetl na zasedání zastupitelstva 25.června. Zní takto:

Při kontrole, které se zčásti zúčastnili ředitel a vedoucí provozu odpadového hospodářství společnosti Ekoltes byly zjištěny následující nedostatky:
1. Dle sdělení ředitele společnosti Ekoltes jsou poplatky za 1m² tržního místa v průběhu roku upravovány ve smyslu volné tvorby cen v rámci jeho kompetence dané Pověřením předsedy představenstva společnosti, bod 2.
Tento bod se však netýká příjmové stránky společnosti, ale výdajové (provozně technických výdajů společnosti).
2. Výše poplatků se při uplatňování volné tvorby cen dostává do rozporu s výší poplatků dle OZV č.8/2003 O místních poplatcích i s ceníkem společnosti Ekoltes platným na daný rok (kontrolující neposuzoval právní stránku rozporu mezi výší poplatků dle OZV a ceníku společnosti Ekoltes).
3. Neexistují doklady o skutečně naměřené ploše, kterou prodejce v daný konkrétní den užíval. Z celkové výše poplatku vyměřeného platebním dokladem nelze proto částku za 1m² odvodit – viz platební doklady z 04 a 05/2009. První platební doklad, který tuto informaci obsahuje je z 5.června 2009 – ten však v sídle společnosti v době provádění kontroly ještě nebyl k dispozici.
4. Platební doklady neobsahují podpis prodejce.
5. Provozovatel tržiště nevydal Provozní řád ve smyslu Nařízení města č.1/01.
6. Dlouhodobě je porušováno Nařízení č.1/02, podle kterého je tržiště určeno pro prodej zeleniny, ovoce, květin a domácích produktů (viz např. platební doklady z 27., 28. a 29.5.2009). Z výše vyměřených poplatků lze dovodit, že v tomto případě není platebním dokladem ani uplatňován výrazně vyšší poplatek za 1m², ať už ve smyslu OZV č.8/2003 (platný ovšem pro jiná tržiště, protože u kina Svět není prodej jiných produktů povolen), či dle ceníku společnosti Ekoltes pro daný rok – viz ceníky a fotografie tržního místa z uvedených dnů.
Shrnutí:
Zvýšené napětí při výběru poplatků podle kontrolujícího do značné míry souvisí s neprůhledným způsobem stanovování výše poplatků, který navíc není zpětně kontrolovatelný.
Zjištěné nedostatky nepřispívají k důvěryhodnosti stávajícího personálního obsazení (v přímé personální linii - ředitel společnosti – vedoucí provozu – výběrčí tržního poplatku - jsou blízcí rodinní příslušníci).


V závěru jsem pouze ústně dodal, že jsem se ve své praxi ještě nikdy nesetkal (samozřejmě s výjimkou rodinných firem, která se řídí jinými pravidly) se situací, kdy ředitel akciové společnosti řídí přímo - bez mezičlánku - svého zetě a ten do třetice zase svoji tchýni - manželku ředitele. (To, že ředitel stanovuje v tomto "systému" sám výši odměny své manželce, jak jsem se na příslušném dokladu mohl přesvědčit, jsem pomlčel).
Kopat bez rozmyslu kolem sebe začal pan Vinkler již na zasedání zastupitelstva, to hlavní však nastalo dodatečně - zde je výňatek z článku pana Vinklera ve sdělovacích prostředcích, část týkající se kontroly dodržování OZV č.8/2003:

Pan ing. Špiřík si s funkce předsedy kontrolní komise udělal svůj „soukromý nástroj pomsty“ a hůl, kterou chce koalici trestat . Všichni víme proč. Svou funkci pojal jako „one man show“, kdy na kontrolní akci není přítomen žádný jiný člen kontrolní komise mimo něj (proč asi?) a závěry pak dělá úplně sám a samozřejmě tak jak uzná za vhodné (neobjektivně, tendenčně) . Na tomto zastupitelstvu si zvolil pro mou kritiku naprosto zástupný problém týkající se tržních míst ve městě Hranicích, kdy se jedná o spíše osobní spor jednoho z trhovců než o věcný problém. Vůbec se v tomto případě neváhal spojit s lidmi , kteří jsou dlouhodobě známí svým napadáním všeho co s radnicí či jednotlivými členy koalice souvisí. Sám prošetřil danou záležitost a po svém představil kontrolní komisi. Byť jednal s vedením a.s. EKOLTES nepoužil žádný z argumentů vedení, které by svědčily ve prospěch této společnosti, ale neváhal použít všechny argumenty oponentů . Pan Špiřík pak jménem tohoto orgánu požádal o vysvětlení problému představenstvo společnosti. Aniž čekal na odpověď z orgánu společnosti odprezentoval své závěry na zastupitelstvu a doplnil svou verzi vidění vzniklé situace včetně osobního napadení ředitele společnosti a jeho nejbližších přičemž k tomuto vystoupení neměl žádný mandát od kontrolní komise a a.s. EKOLTES nedal, vzhledem k tomu, že nikdo z vedení a.s. nevěděl, že tento problém bude projednáván, šanci odpovědět a účinně se bránit.
Takže shrnuto a spočteno.
• Předseda kontrolní komise provádí v rozporu přinejmenším s morálkou kontroly sám ačkoli na kontrolní činnost mají chodit nejméně dva členové komise právě z důvodu možného zneužití kontroly v neprospěch jedné strany,
• Neřídí se usneseními a vůlí vlastního orgánu, kterému předsedá
• Stal se naprosto „neřízenou střelou“, která si dělá v podstatě co chce a kdy uzná za vhodné
• Závěry, které učiní jsou subjektivní bez opory v jiném názoru a tedy i takto je nutno je pojímat. Tedy v žádném případě jako objektivizovanou skutečnost za kterou jsou vydávány. SZ míní, že náprava tohoto stavu je jednoduchá. Nepřipustit ing. Špiříka k další kontrolní činnosti takříkajíc v terénu, ale pověřit jej jako předsedu administrativními úkoly v rámci kontrolní komise tj. svoláváním jednání a psaním zápisu z jednání komise. Je totiž již více než na zváženou zda člověk s takovýmto pojetím výkonu předsedy tak důležité komise, je vůbec schopen tuto funkci v terénu vykonávat.
Dále se SZ v Hranicích ptá:
• jak dlouho bude ještě kontrolní komise trpět toto počínání svého předsedy
• jak dlouho bude ještě koalice snášet neustálé a neobjektivní napadání12 své činnosti jak dlouho bude ještě zastupitelstvo nuceno poslouchat neustálé obstrukce ze strany tohoto zastupitele


Tento článek vypovídá o osobě pana Vinklerovi téměř vše.
Je povrchní  – Před formulací svého názoru si pořádně nepřečetl ani zápis z kontroly, tím spíše ne právní předpisy, které se kontroly týkají.
Jinak by věděl, že plán kontrol schvaluje zastupitelstvo (a až na jeden případ všechny plány kontrol odhlasoval i pan Vinkler) a zprávy z kontrol schvaluje kontrolní výbor, který je složen ze zástupců navržených všemi uskupeními zastoupenými v ZM. Takže představa, že by si jeho členové nechali diktovat, by se měla jevit i autorovi zmíněného tvrzení jako z říše snů.
Další tvrzení, že při kontrole musí být přítomno více členů kontrolního výboru nemá oporu v zákonu o obcích, v jednacím řádu kontrolního výboru, ani v usneseních výboru. Pan Vinkler by měl vědět, že závěry z kontroly může kontrolující pouze navrhnout. Definitivní znění závěrů musí schválit kontrolní výbor. Již v několika případech byl návrh kontrolujících korigován při společném projednání v KV.
Mandát k seznámení zastupitelstva s výsledky kontroly kontrolní výbor nikdy nedává. Pan Vinkler by měl vědět, že je to povinnost daná např. zákonem o obcích. A spíš dětinské jsou představy pana Vinklera o omezování pravomocí předsedy KV, ikdyž si na pomoc bere celou SZ (rád bych věděl, zda o tom členové vědí).
Trpí příznaky rozdvojení mysli - Že zápis z kontroly neobsahuje žádné chybné informace či závěry, pan Vinkler potvrdil ve své zprávě pro představenstvo Ekoltesu, kterou mám k dispozici. Na druhé straně tvrdí „závěry pak dělá úplně sám a samozřejmě tak jak uzná za vhodné (neobjektivně, tendenčně)“. Pan Vinkler nám tak ve svém vlastním zrcadle nastavuje smutný pohled na člověka zběsile kopajícího kolem sebe při obhajování něčeho, co obhájit nelze a co sám popírá.
Má bujnou fantazii – Už měsíc čekám na odpověď pana Vinklera na moji otázku, v kterých částech je text kontrolní zprávy ovlivněn mým údajným spojením s nějakými „jinými lidmi“, popř. Marťany.
Je zapomnětlivý – V článku zapomněl uvést, které z argumentů vedení Ekoltesu jsem ve zprávě z kontroly nepoužil a naopak, které „všechny argumenty oponentů“ jsem použil. Odpověď na tuto otázku jsem od pana Vinklera do této chvíle neobdržel.
Vymýšlí si jako přistižený kluk - Pan Vinkler obdržel zápis z kontroly hned druhý den po projednání v KV, t.zn. 10.června 2009. Zasedání zastupitelstva se konalo 25.června. Důvod, že se "nemohl účinně bránit" při projednávání na zasedání zastupitelstva je opět jen další z řady výmyslů.
A spíš za drzost považuji, když zrovna pan Vinkler káže o morálce.
Je zbabělý – Primitivní a nedůstojná ředitele a zastupitele je i metoda zastírání nedostatečnosti argumentů pomocí vypouštění mlhy formou naznačování a podsouvání něčeho důležitého a zároveň utajovaného. Jsou to formulace „všichni víme proč“ na druhém řádku, „proč asi“ na třetím řádku, atd. Je známo, že vůči těmto formulacím se napadený nemůže účinně bránit. Právě proto je používají zbabělci.
Podobně zbabělá a průhledná je snaha pana Vinklera zatahovat do problému, který je jeho a jen jeho problém, další účastníky. Viz např. formulace „..soukromý nástroj pomsty a hůl, kterou chce koalici trestat“, „strana zelených míní…“, „.. jak dlouho bude ještě kontrolní komise trpět toto počínání svého předsedy..“, .. jak dlouho bude ještě zastupitelstvo nuceno poslouchat..“...Což je zároveň příklad zapomnětlivosti pana Vinklera - ve výčtu chybí parlament a prezident!
Je špatně chápavý a nebo chápat z nějakých svých pohnutek nechce - dává svými vystoupeními zřetelně najevo, že nechápe roli kontrolního výboru, která spočívá ve včasném odhalování existujících nedostatků. O což se kontrolní výbor snaží. KV zde není pro pana Vinklera, aby sepisoval, jak to má těžké a to, co je v Ekoltesu v pořádku. Za normální reakci bych považoval diskuzi na téma, co a jak díky zjištěním KV do budoucna můžeme zlepšit.
Zprávu z kontroly jsem na zasedání ZM přečetl. Je možno se o tom přesvědčit ve zvukovém záznamu ze zasedání. Není v ní žádné osobní napadání autora a členů jeho rodiny, pouze stručně formulované zjištění z kontroly. Za učebnici osobního napadání by naopak mohl sloužit výše uvedený článek pana Vinklera.
Připouštím, že zjištění nedostatků uvedené v kontrolní zprávě může být pro pana Vinklera nepříjemné. Kontrolní výbor byl zřízen právě proto, aby včas odhaloval nedostatky a nikoli proto, aby sepisoval subjektivní názory kontrolovaných, kterými se tito snaží zakrývat nedostatky ve své vlastní práci. A o tento přístup se v KV budu zasazovat i nadále.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva jsem panu Vinklerovi položil písemně řadu otázek k jeho výše uvedeným tvrzením. Nedostal jsem odpověď. Konkrétní, seriozní odpověď mi totiž pan Vinkler ani nemůže poskytnout z jednoho prostého důvodu - jedná se o snůšku lží a výmyslů vyšinutého člověka, který se zoufale snaží kýblem špíny poznamenat někoho jiného.

V příštím článku se budu zabývat servilitou pana Vinklera vůči silnějším a arogancí vůči slabším.
Zdeněk Špiřík

Zpět k příspěvku Kdo je to pan Vinkler?

Kdo je to pan Milan Vinkler?

.
 Velmi dlouho jsem otálel s reakcí na různé formy napadání a urážení ze strany pana Vinklera.  Považoval jsem to za zbytečnou ztrátu času. Vzhledem k tomu, že však čas plyne a pan Vinkler snad získal pocit beztrestnosti ať si vymyslí a prohlásí cokoli a scénář svých vystoupení nemění, nezbývá mi než reagovat.
Do bahna za panem Vinklerem ale přitom nemám v úmyslu vstoupit, v několika příspěvcích proti jeho výmyslům postavím pouze popis reálné skutečnosti.
Zdeněk Špiřík

Téma první - Výsledek první kontroly v Ekoltesu

29. 9. 2009

Jak volení představitelé města plní své povinnosti

aneb o čem se z oficielních sdělovacích prostředků nic nedozvíte.

Na objednávku VaK Přerov, ve které drží naše město něco přes 10 % akcií, dopracovala koncem roku 2007 externí specializovaná firma pod názvem Generel kanalizace analýzu stavu kanalizační sítě Hranic.

Součástí Generelu kanalizace je rovněž návrh opatření k odstranění následujících zjištěných nedostatků:

- Přetížení některých částí stokové sítě.
- Nedostatečná kapacita části odlehčovacích komor.
- Potenciální lokality vytápění nemovitostí.
- Ve většině případů dochází ke zpětnému vzdutí vod z vodních toků přes odlehčovací komory do stokové sítě.

Na přiložených snímcích je patrná část důsledků těchto úzkých míst na městské kanalizační síti.


Usnesením č. 432/2008 z 29.5.2008 zastupitelstvo uložilo radě města zpracovat ve spolupráci s VaK,a.s. Přerov do příštího zasedání zastupitelstva 26.6.2008 koncepci odstraňování zjištěných nedostatků.
Kontrolní výbor při zastupitelstvu dne 3.12.2008 v rámci kontroly plnění zmíněného usnesení č.432/2008 konstatoval:
„Při kontrole bylo zjištěno závažné a dlouhodobé neplnění úkolů uložených zastupitelstvem města starostovi města a poskytování nepravdivých informací zastupitelstvu.
Zjištěné nedostatky:
1. Zastupitelstvem schválené usnesení s termínem plnění 26.6.2008 dosud není splněno.
2. Usnesení bylo již před pěti měsíci označeno za splněné.
3. Informace starosty města na zasedání ZM 26.6.2008 -„Čekáme na písemnou zprávu, až bude písemná zpráva, tak Vám ji předložím. Autoři generelu dostali od nás dopis a úkol, aby na tyto čtyři body písemně odpověděli“ – se ve světle poskytnutých podkladů nezakládá na pravdě. Dopis z našeho města je datovaný 26.11.2008.“
Na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2009 byl přítomný ředitel VaK Přerov inž.Dundálek. Na moji otázku týkající se zmíněné koncepce odpověděl:
„Nic nebrání tomu, abychom jednali o koncepci postupné realizace navržených opatření. Výsledek jednání by mohl být podkladem pro projednání v představenstvu VaK“.
Ani toto vyjádření nerozhýbalo k aktivitě místostarostku ing. Ondriášovou, která naše město ve VaK Přerov zastupuje, ani jiné představitele města.
Proto jsem na zasedání zastupitelstva v červnu požádal, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o následující písemnou informaci:  Co, kdy, ve spolupráci s kým, za jaké účasti a s jakým závěrem vykonala místostarostka města od 05/2008 do dneška ve prospěch splnění tohoto usnesení. Zmíněný zákon 106/1999 Sb. ukládá poskytnout požadované informace do 15 dnů.
Přes opakovaný podnět na zářijovém zasedání ZM jsem obdržel pouze tuto odpověď:
"Rada města projednala a pověřila místostarostku jednáním s ředitelem Vak Přerov".
Usnesení zastupitelstva č.432/2008 již mělo být před 15 měsíci splněno – stále není.
Zdeněk Špiřík
.

17. 9. 2009

Bez obchvatu z města kamiony a hustá doprava nezmizí

.
Starosta a koaliční radní (ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislí) by konečně měli pochopit, že podstatnou část hluku a prašnosti je možno z města dostat pouze obchvatem. Je jedno kudy obchvat povede, ale je to jediná možná alternativa řešení, jak významněji zlepšit životní prostředí města. Že je to nutné, ukazují výsledky posledního měření znečistění ovzduší ve městě, kdy byl zaznamenán další podstatný nárůst suspendovaných částic prachu PM 10 a kdy dle měření hluku je postižena obytná zóna kolem silnice II /440, t.j. od ulice Potštátská průtahem po kpt. Jaroše a silice I /37 od Hranické až po Smetanovo nábřeží. Nadměrná intenzita provozu má dopad na hlučnost a prašnost a sníženou bezpečnost na většině ulic města. Řešením je vybudování obchvatu celého města. Tady je ale nutná iniciativa ze strany rady a zastupitelstva města.

Při investicích takového rozměru, jako je obchvat, se naráží na omezené finanční možnosti a v případě již plánovaného obchvatu i na problémy související s majetkovým vypořádáním pozemků potřebných k výstavbě. Proto by starosta města s radou měli více, kvalitně a cíleně spolupracovat s Krajským úřadem v Olomouci na možnosti řešení tohoto problému. Již dnes, pokud není pozdě, řešit s Krajským úřadem úpravu územního plánu kraje, kde vyznačit obchvat města východním směrem od dálnice D 47(D1) přes silnici II /440 na silnici I /47 a pokračovat dál na silnici I /35. S využitím peněz z Fondů Evropské unie, Státního fondu dopravní infrastruktury, Krajského úřadu Olomouckého kraje, za přispění Lázní Teplic nad Bečvou a vlastních by se mohlo dosáhnout kýženého výsledku.
Velkým dopravním problémem, i když si to vedení města přímo nepřipouští, je také blízkost kamenolomu v Hrabůvce. Jediná silnice, která ho spojuje se komunikacemi vyšší třídy prochází poblíž nebo v těsné blízkosti obytné zástavby.
V posledním období se podařilo prosadit omezení nákladní dopravy v některých úsecích ulic města. Došlo k tomu, že nákladní vozidla již nemají povolen vjezd od obou nájezdů I / 47 na tř. 1.máje směr centrum města a na Zborovské ulici (mimo dopravní obsluhy a zásobování). Toto omezení však má jen dílčí vliv na snížení intenzity provozu v ulicích města, mírně se možná snížila hlučnost.
Podle názorů občanů v severní části města se dopravní zatížení po zprovoznění dálnice D 47 (D 1) nezklidnilo a je nutné, aby se rada města probudila a po roce od uvedení dálnice do provozu zajistila provedení dopravního průzkumu. Dopravní průzkum by objektivizoval informace o počtech jednotlivých druhů vozidel projíždějících nejvíce zatíženými ulicemi a umožnil by srovnáním s výsledky předcházejících měření.
Pokud se tento závažný problém nebude okamžitě řešit a stále jen odkládat, bude se město Hranice v budoucnu topit v hluku a nadměrném prachu, jinak řečeno se bude potýkat s velkou zátěží na životním prostředí a tím se špatnými podmínkami pro život obyvatel. To by si všichni volení zástupci občanů města měli uvědomit a začít pro občany něco zásadního v této oblasti dělat. Když jde obchvat realizovat v jiných obcích, proč by to nemělo jít v Hranicích.
Anonín Honysz

Neřešené problémy městské kanalizace

.
Česká republika se zavázala evropskému společenství k implementaci směrnice rady č.91/271 (EHS), ve které se mimo jiné uvádí, že do r. 2010 v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 EO budou městské odpadní vody před vypouštěním čištěny podle přísnějších požadavků (NV č. 61/2003 Sb.). V Hranicích není dosud napojeno na kanalizaci cca 1 800 obyvatel. Jak rada města, odbor životního prostředí a VaK Přerov tuto směrnici implementují v Komenského ulici je patrné ze snímků výústí kanalizace do nově rekonstruovaného koryta potoku Ludina. Prakticky nečištěná odpadní voda vytéká do Ludiny na několika místech. V korytě se usazuje zahnívající kal z kanalizace a podél potoka se šíří nepříjemný zápach. Na rozšíření kanalizace bylo možno dosud získat dotace z EU až 90 %. Po roce 2010 nebude možno získat již ani korunu dotace.


Minulá generace starostů šanci dobudování kanalizace promarnila. Za získané prostředky z prodeje městského majetku postavila bazén za 120 mil. Kč, do průmyslové zóny na výkup pozemků a infrastrukturu obětovala cca 55 mil. Kč z obecních prostředků a realizovala další pochybné projekty za desítky mil. Kč, za které lobovali členové rady města. Zanechala tak za sebou neblahé dědictví a spoustu nevyřešených problémů, které budou muset řešit jejich nástupci.

Z čeho bude financována chybějící kanalizace a další inženýrské sítě v lokalitách Pod Hůrkou a Pod Křivým současná rada města neřeší. Oprávněné požadavky obyvatel odbyla v tomto volebním období zadáním studie a další projektové dokumentace. Vlastní realizaci tak přenechává svým nástupcům. Chybějící infrastrukturu však bude přece jen jednou nutno vybudovat. Kde se pak vezmou potřebné finanční prostředky? Dotace již nebude možno získat. Obecní majetek je již ze značné části rozprodán. Na provoz nerozumně realizovaných projektů je nutno každý rok vynakládat nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Opravy a údržba stávajícího obecního majetku je dlouhodobě zanedbávána.
Jediným možným řešením je, aby se rada města přestala starat pouze o své prebendy, lobbing za své ambiciózní projekty bez ohledu na budoucí provozní náklady a začala se chovat zodpovědně.

V současné době budovat asfaltové komunikace a osvětlení v lokalitách, kde není kanalizace a ostatní inženýrské sítě bude nutno rekonstruovat, je hodně nešťastné a připomíná spíše Kocourkov než moudré radní v našem městě.
Ing. Karel Hübl
.