27. 10. 2009

Občanské sdružení Zdravé Hranice


vzniklo v září 2004, po zasedání zastupitelstva města, konaném 8. září 2004. Na tomto zasedání byli, a to poprvé! v tomto volebním období, občané seznámeni se skutečností, že v roce 1996 byla na žá dost zástupců města do projektu dálnice D 47 zařazena výstavba samostatného mimoúrovňového sjezdu pro Hranice a že sjezd bude napojen na silnici od II/440 od Potštátu a bude v Hranicích veden ulicemi Potštátská, Alešova, 1.máje., místní komunikaci Komenského na Smetanovo nábřeží a Purgešova, kpt Jaroše na tř.Československé armády, po případě Olomoucká  s napojením na silnici I/35 ve směru na Valašské Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem.

  Tato informace velmi zneklidnila obyvatele, účastnící se zasedání zastupitelstva. Rozhodli se proto využít možnosti sedmidenního termínu k podání připomínek a sestavili petici vyjadřující nesouhlas se záměrem zastupitelstva. Během několika dnů podepsalo petici 2 130 občanů města. Petice byla předána na sekretariát starosty. Zastupitelstvo bohužel tuto petici vůbec nevzalo na vědomí a rozhodlo jak rozhodlo a dopady tohoto špatného rozhodnutí dnes vidíme v praktickém životě města.
   Následně organizátoři petice dospěli k závěru, že kromě nebezpečí těžkého zatížení životního prostředí vlivem neúnosného nárůstu dopravy centrem města, jsou pro životní prostředí města velkým zatížením a nebezpečím i některé provozy, situované na území města, které produkují a vypouštějí do ovzduší zdraví škodlivé látky.
   Rozhodli jsme se tehdy proto vytvořit občanské sdružení, které se těmito problémy bude zabývat a snažit se ve spolupráci s vedením města, radou a zastupitelstvem zajistit obyvatelům kvalitní podmínky životního prostředí ve městě.
  V současné době se zabýváme třemi hlavními tématy: životním prostředím, vzhledem města a dopravou ve městě.


 Občanské sdružení se snaží přesvědčovat volené zástupce občanů, aby trvale řešili problematiku životního prostředí svých voličů a to nejen na papíře, což se v našem městě většinou děje. Proto poukazujeme na zásadní nešvary v této problematice.


Máte-li zájem, najdete naše články v elektronické formě na adrese:


Za OS Zdravé Hranice Antonín Honysz.


22. 10. 2009

Jak přistupuje starosta města k dotazu občana.


  Starostu našeho města jsem před časem požádal, aby mi ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odpověděl na následující podnět:
V posledním  týdnu  srpna 2009 prováděla firma Ekoltes  ve městě sekání trávy. Zmíním se pouze o oblasti Třída 1. máje, ulice Alešova, Nádražní a Máchova. To, co předvedli pracovníci této firmy, byl ukázkový výkon. Tráva nedbale posekaná, velmi nekvalitně provedené dosekávání, např. na rohu ulice Máchovy a Alešovy vůbec nikoho nezajímal prostor železného sloupu a tak jej vynechali. Sekání bylo provedeno bez košů (asi podle nějakého nařízení) a nepořádek, který po něm na chodnících a vozovce zůstal, nikoho nenapadlo uklidit. 
Myslím si, a nejen já, že firma Ekoltes by měla po sekání zajistit kvalitní úklid! A předpokládám, že úklid má město ve smlouvě. Podle vyjádření pracovníka firmy prováděli „mulčování“. Takto posekaná tráva se pak po uschnutí na vozovkách a chodnících drobí a stává se součástí prachu, kterého máme v ulicích města dost. Po provedeném sekání zřejmě není prováděna žádná kontrola, jinak by nemohl takový nepořádek v ulicích zůstat. To platí město firmě Ekoltes faktury jen tak, bez prověření? Asi ano. Proč se nezmění systém sekání a neprovádí se pouze sekání se směrnými koši s následným kvalitním úklidem, třeba i méněkrát za letní období? 
To co v ulicích města tento týden předvedla městu patřící firma Ekoltes je zarážející a přímo v rozporu s usnesením, které prošlo radou města v těchto dnech, jednajícím o koncepci snižování prašnosti.
  
  Na moji žádost jsem obdržel "kvalitní, vyčerpávající a úplnou" odpověď člověka, který řídí činnost v celém regionu města Hranic:
  Vámi popisovaný stav jsem okamžitě řešil s pracovníky společnosti Ekoltes Hranice a  požádal o nápravu.
-         Sekání mulčováním se běžně provádí a je levnější;
-         Kontrola ze strany města probíhá pravidelně;
  Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu.
Mgr. Miroslav Wildner,
starosta města Hranic
Nedávno jsem zase na upozornění o znění:
  „ Každé úterý  se čistily mechanicky  v severní části města cesty ve stanovených ulicích. Proč se 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. 2009  a dále  nic nedělo, na ulicích u krajnic narůstá velmi rychle nepořádek. Dodnes nikdo neuklidil nepořádek po tak zvaném mulčovacím sekání. Od 9.9. 2009 byla na ulici Máchova u toho malého parkoviště cedule, že 11.9.2009 se bude provádět blokové čištění. 12.9. 2009 cedule zmizela a nic se nečistilo, ten svinčík tam je dodnes. Jestli si takto představujete naplňování programu o zkvalitnění ovzduší města  a  programu boj proti prašnosti ve městě, tak to jsou jen fráze pro noviny a hromada popsaného papíru za hodně vyhozených peněz.“,
od starosty města obdržel, a to až na opakovanou žádost a po nesplnění zákonných termínů, následující odpověď:
„Vážený pane, osobně provádím velmi kvalitní a náročné kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu. Mgr. Miroslav Wildner“
Jen doplním, že se ani v prvním, ani ve druhém případě, na popisovaném stavu nic nezměnilo.

Antonín Honysz

11. 10. 2009

Křižovatka u Sokolovny

Zdeněk Špiřík


Na podzim roku 2007 jsem v zastupitelstvu města pomocí prezentace upozornil m.j. na nebezpečí, které je spojeno s přecházením přes křižovatku u Sokolovny. Po dvou letech je přechod realizován. Zejména za rodiče školáků děkujeme.    


10. 10. 2009

Opravy škol

Zdeněk Špiřík

Před dvěma roky jsem na zasedání zastupitelstva kritizoval špatný stav hranických základních škol. Pan starosta reagoval tehdy slovy: "Takové fotky dokážu nafotit kdekoli a kdykoli....V minulém volebním období jsme do základních škol napumpovali miliony...". Nakonec se však díky většině zastupitelů v zastupitelstvu do rozpočtu města dvě základní školy dostaly - ZŠ Struhlovsko celá a ZŠ 1.máje aspoň z části (první třídy nad jídelnou).


ZŠ Struhlovsko na dvou z desítek fotografií z mé prezentace v zastupitelstvu v roce 2007:


           


              Současný stav:
7. 10. 2009

Téma první - Výsledek první kontroly v Ekoltesu.

.
Materiál k prvnímu příspěvku v této řadě mi pan Vinkler poskytl svými reakcemi na výsledky 2 kontrol, které jsem z pověření kontrolního výboru při zastupitelstvu provedl ve společnosti Ekoltes.
Při první kontrole se jednalo o dodržování OZV č.8/2003 O místních poplatcích a Nařízení č.1/01 Tržní řád na tržišti u kina Svět (ke druhé kontrole se v budoucnu ještě vrátím).

Na začátku kontroly jsem byl víceméně nucen pasivně prosedět asi 45 minut v kanceláři u pana Vinklera a trpělivě poslouchat jeho monolog. Když jsem ho v návaznosti na jím přednesená tvrzení požádal v závěru o doklady, na které se odvolával, ukázalo se, že nemluvil pravdu. 30 minut jsem pak strávil u vedoucího příslušného provozu. Po prostudování Obecně závazné vyhlášky a Tržního řádu jsem zpracoval zápis, projednal jsem ho v kontrolním výboru a schválenou verzi jsem poté přečetl na zasedání zastupitelstva 25.června. Zní takto:

Při kontrole, které se zčásti zúčastnili ředitel a vedoucí provozu odpadového hospodářství společnosti Ekoltes byly zjištěny následující nedostatky:
1. Dle sdělení ředitele společnosti Ekoltes jsou poplatky za 1m² tržního místa v průběhu roku upravovány ve smyslu volné tvorby cen v rámci jeho kompetence dané Pověřením předsedy představenstva společnosti, bod 2.
Tento bod se však netýká příjmové stránky společnosti, ale výdajové (provozně technických výdajů společnosti).
2. Výše poplatků se při uplatňování volné tvorby cen dostává do rozporu s výší poplatků dle OZV č.8/2003 O místních poplatcích i s ceníkem společnosti Ekoltes platným na daný rok (kontrolující neposuzoval právní stránku rozporu mezi výší poplatků dle OZV a ceníku společnosti Ekoltes).
3. Neexistují doklady o skutečně naměřené ploše, kterou prodejce v daný konkrétní den užíval. Z celkové výše poplatku vyměřeného platebním dokladem nelze proto částku za 1m² odvodit – viz platební doklady z 04 a 05/2009. První platební doklad, který tuto informaci obsahuje je z 5.června 2009 – ten však v sídle společnosti v době provádění kontroly ještě nebyl k dispozici.
4. Platební doklady neobsahují podpis prodejce.
5. Provozovatel tržiště nevydal Provozní řád ve smyslu Nařízení města č.1/01.
6. Dlouhodobě je porušováno Nařízení č.1/02, podle kterého je tržiště určeno pro prodej zeleniny, ovoce, květin a domácích produktů (viz např. platební doklady z 27., 28. a 29.5.2009). Z výše vyměřených poplatků lze dovodit, že v tomto případě není platebním dokladem ani uplatňován výrazně vyšší poplatek za 1m², ať už ve smyslu OZV č.8/2003 (platný ovšem pro jiná tržiště, protože u kina Svět není prodej jiných produktů povolen), či dle ceníku společnosti Ekoltes pro daný rok – viz ceníky a fotografie tržního místa z uvedených dnů.
Shrnutí:
Zvýšené napětí při výběru poplatků podle kontrolujícího do značné míry souvisí s neprůhledným způsobem stanovování výše poplatků, který navíc není zpětně kontrolovatelný.
Zjištěné nedostatky nepřispívají k důvěryhodnosti stávajícího personálního obsazení (v přímé personální linii - ředitel společnosti – vedoucí provozu – výběrčí tržního poplatku - jsou blízcí rodinní příslušníci).


V závěru jsem pouze ústně dodal, že jsem se ve své praxi ještě nikdy nesetkal (samozřejmě s výjimkou rodinných firem, která se řídí jinými pravidly) se situací, kdy ředitel akciové společnosti řídí přímo - bez mezičlánku - svého zetě a ten do třetice zase svoji tchýni - manželku ředitele. (To, že ředitel stanovuje v tomto "systému" sám výši odměny své manželce, jak jsem se na příslušném dokladu mohl přesvědčit, jsem pomlčel).
Kopat bez rozmyslu kolem sebe začal pan Vinkler již na zasedání zastupitelstva, to hlavní však nastalo dodatečně - zde je výňatek z článku pana Vinklera ve sdělovacích prostředcích, část týkající se kontroly dodržování OZV č.8/2003:

Pan ing. Špiřík si s funkce předsedy kontrolní komise udělal svůj „soukromý nástroj pomsty“ a hůl, kterou chce koalici trestat . Všichni víme proč. Svou funkci pojal jako „one man show“, kdy na kontrolní akci není přítomen žádný jiný člen kontrolní komise mimo něj (proč asi?) a závěry pak dělá úplně sám a samozřejmě tak jak uzná za vhodné (neobjektivně, tendenčně) . Na tomto zastupitelstvu si zvolil pro mou kritiku naprosto zástupný problém týkající se tržních míst ve městě Hranicích, kdy se jedná o spíše osobní spor jednoho z trhovců než o věcný problém. Vůbec se v tomto případě neváhal spojit s lidmi , kteří jsou dlouhodobě známí svým napadáním všeho co s radnicí či jednotlivými členy koalice souvisí. Sám prošetřil danou záležitost a po svém představil kontrolní komisi. Byť jednal s vedením a.s. EKOLTES nepoužil žádný z argumentů vedení, které by svědčily ve prospěch této společnosti, ale neváhal použít všechny argumenty oponentů . Pan Špiřík pak jménem tohoto orgánu požádal o vysvětlení problému představenstvo společnosti. Aniž čekal na odpověď z orgánu společnosti odprezentoval své závěry na zastupitelstvu a doplnil svou verzi vidění vzniklé situace včetně osobního napadení ředitele společnosti a jeho nejbližších přičemž k tomuto vystoupení neměl žádný mandát od kontrolní komise a a.s. EKOLTES nedal, vzhledem k tomu, že nikdo z vedení a.s. nevěděl, že tento problém bude projednáván, šanci odpovědět a účinně se bránit.
Takže shrnuto a spočteno.
• Předseda kontrolní komise provádí v rozporu přinejmenším s morálkou kontroly sám ačkoli na kontrolní činnost mají chodit nejméně dva členové komise právě z důvodu možného zneužití kontroly v neprospěch jedné strany,
• Neřídí se usneseními a vůlí vlastního orgánu, kterému předsedá
• Stal se naprosto „neřízenou střelou“, která si dělá v podstatě co chce a kdy uzná za vhodné
• Závěry, které učiní jsou subjektivní bez opory v jiném názoru a tedy i takto je nutno je pojímat. Tedy v žádném případě jako objektivizovanou skutečnost za kterou jsou vydávány. SZ míní, že náprava tohoto stavu je jednoduchá. Nepřipustit ing. Špiříka k další kontrolní činnosti takříkajíc v terénu, ale pověřit jej jako předsedu administrativními úkoly v rámci kontrolní komise tj. svoláváním jednání a psaním zápisu z jednání komise. Je totiž již více než na zváženou zda člověk s takovýmto pojetím výkonu předsedy tak důležité komise, je vůbec schopen tuto funkci v terénu vykonávat.
Dále se SZ v Hranicích ptá:
• jak dlouho bude ještě kontrolní komise trpět toto počínání svého předsedy
• jak dlouho bude ještě koalice snášet neustálé a neobjektivní napadání12 své činnosti jak dlouho bude ještě zastupitelstvo nuceno poslouchat neustálé obstrukce ze strany tohoto zastupitele


Tento článek vypovídá o osobě pana Vinklerovi téměř vše.
Je povrchní  – Před formulací svého názoru si pořádně nepřečetl ani zápis z kontroly, tím spíše ne právní předpisy, které se kontroly týkají.
Jinak by věděl, že plán kontrol schvaluje zastupitelstvo (a až na jeden případ všechny plány kontrol odhlasoval i pan Vinkler) a zprávy z kontrol schvaluje kontrolní výbor, který je složen ze zástupců navržených všemi uskupeními zastoupenými v ZM. Takže představa, že by si jeho členové nechali diktovat, by se měla jevit i autorovi zmíněného tvrzení jako z říše snů.
Další tvrzení, že při kontrole musí být přítomno více členů kontrolního výboru nemá oporu v zákonu o obcích, v jednacím řádu kontrolního výboru, ani v usneseních výboru. Pan Vinkler by měl vědět, že závěry z kontroly může kontrolující pouze navrhnout. Definitivní znění závěrů musí schválit kontrolní výbor. Již v několika případech byl návrh kontrolujících korigován při společném projednání v KV.
Mandát k seznámení zastupitelstva s výsledky kontroly kontrolní výbor nikdy nedává. Pan Vinkler by měl vědět, že je to povinnost daná např. zákonem o obcích. A spíš dětinské jsou představy pana Vinklera o omezování pravomocí předsedy KV, ikdyž si na pomoc bere celou SZ (rád bych věděl, zda o tom členové vědí).
Trpí příznaky rozdvojení mysli - Že zápis z kontroly neobsahuje žádné chybné informace či závěry, pan Vinkler potvrdil ve své zprávě pro představenstvo Ekoltesu, kterou mám k dispozici. Na druhé straně tvrdí „závěry pak dělá úplně sám a samozřejmě tak jak uzná za vhodné (neobjektivně, tendenčně)“. Pan Vinkler nám tak ve svém vlastním zrcadle nastavuje smutný pohled na člověka zběsile kopajícího kolem sebe při obhajování něčeho, co obhájit nelze a co sám popírá.
Má bujnou fantazii – Už měsíc čekám na odpověď pana Vinklera na moji otázku, v kterých částech je text kontrolní zprávy ovlivněn mým údajným spojením s nějakými „jinými lidmi“, popř. Marťany.
Je zapomnětlivý – V článku zapomněl uvést, které z argumentů vedení Ekoltesu jsem ve zprávě z kontroly nepoužil a naopak, které „všechny argumenty oponentů“ jsem použil. Odpověď na tuto otázku jsem od pana Vinklera do této chvíle neobdržel.
Vymýšlí si jako přistižený kluk - Pan Vinkler obdržel zápis z kontroly hned druhý den po projednání v KV, t.zn. 10.června 2009. Zasedání zastupitelstva se konalo 25.června. Důvod, že se "nemohl účinně bránit" při projednávání na zasedání zastupitelstva je opět jen další z řady výmyslů.
A spíš za drzost považuji, když zrovna pan Vinkler káže o morálce.
Je zbabělý – Primitivní a nedůstojná ředitele a zastupitele je i metoda zastírání nedostatečnosti argumentů pomocí vypouštění mlhy formou naznačování a podsouvání něčeho důležitého a zároveň utajovaného. Jsou to formulace „všichni víme proč“ na druhém řádku, „proč asi“ na třetím řádku, atd. Je známo, že vůči těmto formulacím se napadený nemůže účinně bránit. Právě proto je používají zbabělci.
Podobně zbabělá a průhledná je snaha pana Vinklera zatahovat do problému, který je jeho a jen jeho problém, další účastníky. Viz např. formulace „..soukromý nástroj pomsty a hůl, kterou chce koalici trestat“, „strana zelených míní…“, „.. jak dlouho bude ještě kontrolní komise trpět toto počínání svého předsedy..“, .. jak dlouho bude ještě zastupitelstvo nuceno poslouchat..“...Což je zároveň příklad zapomnětlivosti pana Vinklera - ve výčtu chybí parlament a prezident!
Je špatně chápavý a nebo chápat z nějakých svých pohnutek nechce - dává svými vystoupeními zřetelně najevo, že nechápe roli kontrolního výboru, která spočívá ve včasném odhalování existujících nedostatků. O což se kontrolní výbor snaží. KV zde není pro pana Vinklera, aby sepisoval, jak to má těžké a to, co je v Ekoltesu v pořádku. Za normální reakci bych považoval diskuzi na téma, co a jak díky zjištěním KV do budoucna můžeme zlepšit.
Zprávu z kontroly jsem na zasedání ZM přečetl. Je možno se o tom přesvědčit ve zvukovém záznamu ze zasedání. Není v ní žádné osobní napadání autora a členů jeho rodiny, pouze stručně formulované zjištění z kontroly. Za učebnici osobního napadání by naopak mohl sloužit výše uvedený článek pana Vinklera.
Připouštím, že zjištění nedostatků uvedené v kontrolní zprávě může být pro pana Vinklera nepříjemné. Kontrolní výbor byl zřízen právě proto, aby včas odhaloval nedostatky a nikoli proto, aby sepisoval subjektivní názory kontrolovaných, kterými se tito snaží zakrývat nedostatky ve své vlastní práci. A o tento přístup se v KV budu zasazovat i nadále.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva jsem panu Vinklerovi položil písemně řadu otázek k jeho výše uvedeným tvrzením. Nedostal jsem odpověď. Konkrétní, seriozní odpověď mi totiž pan Vinkler ani nemůže poskytnout z jednoho prostého důvodu - jedná se o snůšku lží a výmyslů vyšinutého člověka, který se zoufale snaží kýblem špíny poznamenat někoho jiného.

V příštím článku se budu zabývat servilitou pana Vinklera vůči silnějším a arogancí vůči slabším.
Zdeněk Špiřík

Zpět k příspěvku Kdo je to pan Vinkler?

Kdo je to pan Milan Vinkler?

.
 Velmi dlouho jsem otálel s reakcí na různé formy napadání a urážení ze strany pana Vinklera.  Považoval jsem to za zbytečnou ztrátu času. Vzhledem k tomu, že však čas plyne a pan Vinkler snad získal pocit beztrestnosti ať si vymyslí a prohlásí cokoli a scénář svých vystoupení nemění, nezbývá mi než reagovat.
Do bahna za panem Vinklerem ale přitom nemám v úmyslu vstoupit, v několika příspěvcích proti jeho výmyslům postavím pouze popis reálné skutečnosti.
Zdeněk Špiřík

Téma první - Výsledek první kontroly v Ekoltesu