28. 2. 2013

Nechci brát nikomu ideály, ale realita v Hranicích je jiná.

Diskutující FK v komentářích k předešlému příspěvku K čemu má zastupitelstvo výbory  uvádí: „…v zápise č. 12 z 8. jednání je uveden text závěru kontroly Ekoltesu. Celý text kontroly tam samozřejmě není, protože má několik stran důkazů. Kontrola byla vedena přesně dle zadání a metodika kontroly byla v souladu s metodikou provádění interních auditů dle norem ISO. Nicméně si myslím, že není důvod protokoly auditů někde nezveřejnit. Na dalším jednání KV se pokusím tuto změnu zavést. Zcela určitě si myslím, že protokol šel do zastupitelstva jako podkladní materiál.

Kontrolní výbor zastupitelstva schválil zmiňovanou zprávu o kontrole 29.října 2012 na svém 8.jednání. Mělo se jednat o kontrolu Ekoltesu – viz výňatek ze zápisu z jednání KV.

V části zápisu ze schůze kontrolního výboru pojednávající o výsledku kontroly jsou však pouze zmínky o smlouvě mezi městem a Ekoltesem.

O čem tedy při kontrole vlastně šlo?
Podíval jsem se proto, co je o této kontrole uvedeno v zápisech ze zasedání zastupitelstva. Potvrzuji to, co napsal pan Novák. V žádném ze zápisů ze zastupitelstva po 29.říjnu 2012 (po projednání v kontrolním výboru) není o této kontrole ani zmínka. A to ani v seznamu materiálů předložených týden před zasedáním, ani mezi materiály položenými až „na stůl“. Zmínku o této kontrole není možno dohledat ani v části pro diskuzi na závěr zasedání zastupitelstva. 
Jen v zápisu ze zasedání zastupitelstva z 13.12.2012 je zmínka, ale o jiné kontrole - cituji úplné znění:
Mgr. Ludmila – seznámil zastupitele s výsledkem kontroly kontrolního výboru Kontrola investiční akce rekonstrukce parku Čs. legií v Hranicích.
Protože se jednalo o ústní informaci přednesenou v diskuzi (bez předloženého materiálu) zastupitelstvo se dle zápisu podněty ani z této kontroly nezabývalo (doporučuji přesvědčit se na zvukovém záznamu).

Závěr? Nelze než souhlasit s názorem pana Nováka v příspěvku K čemu má zastupitelstvo výbory?:
"Škoda, protože nový kontrolní výbor od té doby nezveřejnil žádnou kontrolní zprávu o výsledcích kontrol. Pouze v zápisech zmiňuje útržkovité informace o dvou kontrolách. Zápisy z kontrol však ani nebyly předloženy k projednání v zastupitelstvu, jak ostatně vyplývá z materiálů k pozvánkám na zastupitelstvo."
Zdeněk Špiřík

26. 2. 2013

Reagujeme na diskuzi k poslednímu příspěvku

Diskutující FK zřejmě vychází ze znění této části Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic:
„Informace, které tento zápis obsahuje, nebudou poskytovány a zveřejňovány před tím, než bude zápis projednán Zastupitelstvem města Hranic. V případě, že Zastupitelstvo města Hranic zápis neschválí, nebude tento zveřejňován.

 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR má však jiný názor:
„Informace uvedené v protokolech o provedených kontrolách výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům obce informační povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím bezpochyby podléhají, což znamená, že obec je povinna např. na základě žádosti o poskytnutí kopie protokolu tuto kopii poskytnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o protokoly z kontrol sloužící primárně zastupitelstvu, mohou být poskytnuty po jejich zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.“
Je to jeden z více příkladů toho, jak vedení radnice zbytečně omezuje informace o dění na radnici. Pravděpodobně teď uslyšíme, že si žádný občan zveřejnění protokolu z kontroly výboru zastupitelstva osobně nevyžádal. V případě širšího zájmu bude někdo z nás protokoly vyžadovat a na tomto webu zveřejňovat. Zajímavé je rovněž to, že uvedený odbor MV ČR předpokládá zveřejnění protokolu z kontroly týden před zasedáním zastupitelstva bez ohledu na to, jak projednávání v zastupitelstvu dopadne (na rozdíl od místních Zásad). Zřejmě má lepší mínění o inteligenci občanů než současné volené vedení našeho města.
Redakce

20. 2. 2013

K čemu má zastupitelstvo výbory?

Zaujal mě příspěvek K pozici výborů zastupitelstva vůči Ekoltesu a prolistoval jsem na internetových stránkách města informace o tom, co finanční a kontrolní výbor od začátku tohoto volebního období dělají. Výsledek je skličující:
Finanční výbor prezentuje ve své složce pouze plán svých schůzí a zápisy z nich a neuvádí žádný plán kontrol, popřípadě zápis z nějaké kontroly.
Kontrolní výbor má prezentaci na webu složitější. Jak aspoň vyplývá ze zveřejněných informací, v roce 2011 provedl tento výbor 7, z pohledu vnějšího pozorovatele dosti náročných kontrol. Jednu z nich výbor sám neodsouhlasil a z 6 zbývajících zveřejnil ve své složce na stránkách města a projednal v září 2011 v zastupitelstvu. U 3 z nich zastupitelstvo přijalo usnesení navržené kontrolním výborem.
Podle dostupných informací následně kontrolní výbor rezignoval, důvody si po přečtení kontrolních zpráv jen domýšlím. Myslím, že jeho tehdejší členové nalezli příliš mnoho nedostatků v práci těch nejvyšších volených na radnici. Škoda, protože nový kontrolní výbor od té doby nezveřejnil žádnou kontrolní zprávu o výsledcích kontroly. Pouze v zápisech zmiňuje útržkovité informace o dvou kontrolách. Zápisy z kontrol však ani nebyly předloženy k projednání v zastupitelstvu, jak ostatně vyplývá z materiálů k pozvánkám na zastupitelstvo.
Je pochopitelné, že zastupitelé mají různé vzdělání, že nemohou být odborníky na všechno. Nepochopitelné potom ale je, že však žádné výsledky práce od svých výborů ani nepostrádají – až možná na výjimku popsanou v příspěvku v těchto listech, na který se v úvodu odvolávám.
A že by bylo, co kontrolovat! Zarážející je například nečinnost výborů v záležitosti prodeje kotelen vlastněných městskou firmou.
J. Novák

8. 2. 2013

K pozici výborů zastupitelstva vůči Ekoltesu

Zdeněk Špiřík

V podmínkách města ovládaného politiky dbajícími mnohdy víc o vlastní prospěch než o potřeby občanů je důležité se obeznámit aspoň se základy platné legislativy. Z tohoto pohledu mě zaujal v příspěvku pana Navrátila  „Když zásady končí tam, kde se kříží s úmysly“ citát z vystoupení zastupitele PhDr. V.Juračky, který požadoval před hlasováním o odštěpení provozu výroby tepla od Ekoltesu stanovisko finančního výboru. Podívejme se, nakolik je takový požadavek legitimní.

Zákon o obcích vymezuje pravomoci finančního výboru v § 119 odst. 2 takto:
„a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce“.

Výbor je tedy na základě odst. 2 písm. a) oprávněn vykonávat své kontrolní úkoly přímo, nebo dle odst. 2, písm. b) na základě úkolu od zastupitelstva.

V této souvislosti je nutné ještě ocitovat stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR:  „Při kontrole obcí zřízené nebo založené právnické osoby výbor vystupuje de facto jménem zřizovatele (zakladatele, společníka), takže může mít vůči této právnické osobě práva v rozsahu odpovídajícímu právům zřizovatele (zakladatele či společníka).“

A konečně i proto, že město vlastní 100% akcií Ekoltesu je finanční výbor jednoznačně oprávněn provádět kontroly nakládání s majetkem Ekoltesu.

Odbor dozoru…MV ČR  ke kontrolám „hospodaření“ právnických osob (v tomto případě se jedná o Ekoltes) ještě dodává, že takové kontroly (vč. zadávání veřejných zakázek) by měl provádět finanční výbor, „který se zdá být z důvodu své působnosti v oblasti kontroly nakládání s majetkem k tomuto úkolu vhodnější“, než kontrolní výbor.

Vzhledem k tomu, že podklady předložené radou před hlasováním nebyly úplné, resp. dostatečně srozumitelné pro zastupitele odborně zaměřené jiným směrem, není pochyb o tom, že požadavek přednesený panem V.Juračkou byl z pozice zastupitele oprávněný. Neboť kdy jindy by mělo být stanovisko finančního výboru důležitější, než v situaci, kdy se jedná o „hru“ s desítkami milionů korun?

Pozn.: Výše uvedené je o to důležitější, když současný model řízení Ekoltesu připomínající trafiku pro vybranou skupinu komunálních „politiků“ je neefektivní, z více důvodů dokonce škodlivý, v rozporu s objektivními potřebami vlastníka, tj. města a tedy jeho občanů.
 

6. 2. 2013

Co to na videu je?

Zdeněk Špiřík

Včera jsem obdržel od pana R. Podlouckého odkaz na video zachycující znečistěnou vodu se zřetelně viditelnými zbytky toaletního papíru vytékající do Bečvy několik desítek metrů pod jezem. Naleznete je ZDE. Obrátil jsem se na odborníka s žádostí o objasnění uvedeného problému. Ing. Karel Hübl mi zaslal toto vyčerpávající vyjádření:


Jedná se zřejmě o odlehčení dešťových vod z hlavní stoky před ČOV. K odlehčování dochází při každém větším dešti nebo při tání sněhu. Odlehčení zpravidla trvá ještě delší dobu po skončení deště, protože doba dotoku z nejvzdálenějších míst kanalizace může být poměrně dlouhá. Rychlost vody v hlavní stoce může být cca 1 - 1,5 m/s.
Na ČOV je za deště přiváděné maximálně 465 l/s. Na biologickém stupni čištění je maximálně přiváděno 160 l/s. Zbytek do 465 l/s se čistí pouze mechanicky. Přítok nad 465 l/s se odlehčuje před ČOV, COŽ JE VIDĚT PRÁVĚ NA VIDEU. Problém je ještě, že při zvýšeném přítoku se rozvíří usazeniny ve stokách a znečištění zejména na začátku dešťového přítoku může být větší než při normálních bezdeštných přítocích. 

3. 2. 2013

Když zásady končí tam, kde se kříží s úmysly

Na programu zasedání zastupitelstva bývají velmi různorodá témata, v některých případech skutečně kvalifikované zaujetí stanoviska vyžaduje poměrně hluboké znalosti projednávané problematiky.  Naivně jsem si myslel, že starostka, popřípadě rada města v takových případech zastupitelům zajistí potřebné odborné informace. Opak je pravdou.