26. 7. 2012

Degenerace místní politické scény

V prostředí, kde obecné normy, pravidla a zákony platí jen pro někoho, se nežije dobře. Kvete tam klientelismus, korupce obecně a strádá sama podstata demokracie.

Tvrzení v nadpisu jsem vyslechl v řadě podstatně tvrdších variant od místních občanů, kteří sledují chování komunálních politiků. Vzpomněl jsem si na ně při sledování průběhu jednání starostky, radních a zastupitelů ve věci vybudování parkoviště v parku "Sady Československých legií". Shrnuji to nejpodstatnější:

-       Předchozí vlastník tenisových kurtů v parku nedostal souhlas ani s dočasným umístěním nafukovací haly nad některými kurty po několik zimních měsíců. Panu Zimovi například vadil zimní pohled z jeho domu na takto „znetvořený“ park, pan Úlehla to považoval za necitlivý zásah do jedinečné kulturní památky, slečně Ondriášové stačil jen fakt, že se o památku jedná, atd. Nafukovací hala přitom nepřesahovala obrys tenisového areálu a její postavení nevyžadovalo trvalé stavební úpravy.
Ještě hůře to dopadlo s žádostí o povolení postavení parkoviště za tenisovým areálem. Pro neprůchodnost zastupitelstvem byla žádost stažena z programu zasedání.
V kontrastu s těmito postoji nikomu nevadila mnohaletá devastace parku až do stavu, kdy ho bylo nutno za 17 milionů obnovit.
 
-       S žádostí o povolení výstavby parkoviště přišla i nová majitelka kurtů a Rada města (včetně tří výše jmenovaných představitelů města) v tomto případě doporučila zastupitelstvu povolení formou zřízení „věcného břemene pro strpění stavby parkoviště a sjezdu“ schválit!
Zastupitelé se na červnovém zasedání z předložených materiálů dozvěděli, že „někdo“ již dávno předem dal příslušným pracovníkům na radnici pokyn k vypuštění prostoru budoucího parkoviště z žádosti o dotaci na obnovu parku.
Bez povšimnutí prošly i informace, že v okolí je již nyní dostatek parkovacích míst, že záměr je v rozporu s územním plánem, že na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability je zakázáno povolovat jakékoliv stavby, že navrhovaný záměr se nachází ve vyhlášené aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy, kde nesmí být povolována nová výstavba, že Městský park "Sady Československých legií" byl prohlášen MK ČR v roce 1997 za nemovitou kulturní památku, atd.

Příspěvek vezměte jako výraz znechucení nad stavem místní politiky, kdy se vůči někomu zákony hájí a ve prospěch druhého vědomě porušují...a to nejvyššími představiteli města. Krásný příklad pro mládež a běžného občana.
Míra potřebnosti zmíněného parkoviště je tématem na jiný rozbor.
I. Navrátil

15. 7. 2012

Od Husa k Marxovi aneb zakryté značky

Jeden z ohlasů na vzpomínku Mistra Jana Husa zněl: „Hus se dnešním mocným nehodí a to je dobře, protože Husovi následovníci vraždili a bořili. Ostatně jako následovníci Marxe, kteří teď vzpomínají na Huse“. Vážený /á/ R. R. 6. červenec je státní svátek požehnaný Parlamentem ČR. A podsouvat Marxovi nějaké výzvy k násilí je velmi, ale velmi chabá invektiva. Marx byl vyhodnocen jako jeden z největších filozofů, má v Evropě své ulice, pamětní desky…
Můžeme napsat o čarodějnických procesech, kdy samotná církev si vybírala své oběti mezi bohatými. Kdy samotný papež žehnal kanónům v I. světové válce, kdy dodnes jsou mrtví na straně katolíků a protestantů i v moderních evropských státech…

Ale R. R. plně Vás chápu. Někdo musí dělat i tu „světovou politiku“. Zřejmě to tak máte v rodině. Někdo umývá nádobí a někdo se věnuje globálním problémům. Nechme Husa Husem. Byla to významná osobnost se silným sociálním cítěním a touhou po spravedlivém světě. Osobně nerozpoutal žádnou válku. Jen chtěl poctivost, skromnost a spravedlnost.
Já se raději držím komunální politiky. I když jsem dějiny studoval, nechám to na jiných. Historii si ponechávám jako zálibu.

Dnes jsem se opět prošel po městě. Nepochopil jsem, proč se značky ve Studentské ulici umísťují mezi rozkvetlé lípy. Není vidět např. značka hlavní silnice, ani upozornění na příčný práh. Zde projektanti zřejmě udělali chybu, že se značky osazovaly brzy na jaře. Podchod u ubytovny má sice nové osvětlení, které je ale ve velmi zanedbaném stavu. Přes pavučiny není vidět. Už několik měsíců je doporučeno, aby vozidla přepravující sypké materiály z lomu Hrabůvka měly plachty. Jezdí vesele dál a sypou, kudy jedou. Stačí se podívat na kruhový objezd u restaurace Acer. Na Jaselské ulici proběhla očista. Poctivě, kvalitně. Avšak kazí ji „drobnosti“. Vysoká tráva kolem telefonní budky, zarostlý koš na psí hovínka. Na konci bývalé Vojenské akademie je v autobusové zastávce plakát EU. Promoklý, špinavý. Jako by signalizoval, kam spěje Evropská unie? Také by bylo třeba, aby aspoň občas Ekoltes umyl ulepenou a špinavou dlažbu v horním podloubí. A když už jsem u Ekoltesu, proč dosud není zveřejněno nové složení dozorčí rady a představenstva této městské společnosti?
Pro někoho jsou to možná maličkosti. Ale jak nás učili na vojně: Nesplnění úkolu začíná přehlížením drobných maličkostí. I když „neviditelná“ dopravní značka není maličkost.
Hezké letní dny přeje M. Raindl

4. 7. 2012

6.červenec - den upálení mistra Jana HusaKlub zastupitelů KSČM zve všechny občany na do Parku Čs. legií k uctění památky
mistra Jana Husa dne 6. 7. 2012 v 10:00 hod.

2. 7. 2012

Nevýhodná změna smlouvy o provozování parkovacího systému v Hranicích.

V roce 2006 uzavřelo město Hranice s firmou ACTIV s.r.o. (nyní City Parking Group s.r.o.) mandátní smlouvu na provozování parkovacího systému v Hranicích.
Na základě této smlouvy se tržby z parkovacího systému měly rozdělit v poměru 45% město a 55% ACTIV. Navíc však město muselo zaplatit DPH z podílu fy. ACTIV a zajistit 1strážníka nejméně 8 hod denně od pondělí do pátku ( s odvody cca 450 tis. Kč/rok). Veškeré příjmy za přiložení a odstranění botiček za parkování v rozporu s parkovacím systémem je příjmem Fy ACTIV (ročně cca 260 tis.Kč). Firma ACTIV se navíc zavázala garantovat minimální výnosy z městského parkovacího systému. Smlouva byla uzavřena na 10 let do r.2016.

Rozdělení tržeb je podrobně uvedeno v Tab.1, ze které je patrno že při započtení veškerých příjmů a nákladů je skutečný příjem města 27 % tržeb – 8 960 775 Kč/10 let a příjem ACTIV (CPG) 73% - 24 600 000 Kč. Pořizovací hodnota parkovacích automatů cca  2,5 mil. Kč se uhradila provozovateli za  tři roky. Náklady na 1 pracovníka provozovatele, opravy automatů a další správní režie včetně přiměřeného zisku nepřesáhnou 100 tis. Kč/měsíc, což činí 12 mil. Kč/10 roků. Pro provozovatele parkovacího systému velmi lukrativní podnikatelský záměr. Pro město a obyvatele neskutečně nevýhodná smlouva. Vzorová ukázka nehospodárného nakládání s veřejným majetkem.