29. 6. 2014

Ke stavu náhradní výsadby stromů

Výstavba dálnice v blízkosti Hranic a jeho místních částí zdejší životní prostředí přímo i nepřímo poškodila. Částečnou náplastí na tuto skutečnost měla být výsadba stromů hrazená z rozpočtu stavby dálnice včetně péče o stromy v prvních letech po výsadbě.
Na to, že naše město plnění těchto služeb vyžadovalo nedostatečně jsme upozorňovali několikrát. Situace se však nezměnila ani nyní, kdy další péče o vysazené stromy přešla na město. Jak je patrno na fotografiích z lokality pod Kostelíčkem, devastace "náhradní výsadby" zejména v extravilánu města pokračuje (jinde je situace podobná). V zobrazené lokalitě například čtvrtina stromků již chybí, další jsou suché (již z doby, kdy bylo povinností dodavatele je nahradit), jiné polámané a zbývající neošetřené, navíc až v metr vysoké trávě. Kdo za tento stav zodpovídá?26. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 7.


 Ekoltes má po prodeji kotelen výrazně menší počet pracovníků i menší rozsah řešené problematiky. K zabezpečení svých úkolů je vybaven kompletní řídící strukturou. Potřebuje vedle toho nadále platit ještě 6 místních politiků z koalice na radnici? I tuto otázku klade zastupitelům inž. Karel Hübl v bodu 28 dnešního zasedání zastupitelstva a navrhuje zastupitelům přijetí usnesení, které ukládá doplnění podkladů valné hromady Ekoltesu o:

1. Analýzu hospodaření Ekoltesu zpracovanou finančním výborem.
2. Výsledky hospodaření Ekoltesu po jednotlivých střediscích.
3. Kompletní písemnou odpověď Ekoltesu na kritiku ing Kudláčka vznesenou na zasedání zastupitelstva města 22.5.2014.
4. V roce 2013 pokračoval trend špatných hospodářských výsledků Ekoltesu a nárůst nespokojenosti obyvatel Hranic s úrovní poskytovaných služeb Ekoltesu. Jaká opatření Ekoltes již přijal a jaká opatření připravuje k zlepšení hospodaření a kvality poskytovaných služeb?
5. Seznámení s předpokládaným vývojem společnosti v roce 2014, eventuelních rizicích a opatřeních   představenstva a dozorčí rady.
6. Informaci o výsledcích společnosti Teplo Hranice s.r.o., která byla v roce 2013 ve 100% vlastnictví města.
7. Projednání návrhu na zúžení představenstva z 5 na 3. Prodejem podstatné části kotelen došlo k zúžení aktivit Ekoltesu, počet členů představenstva se nezmenšil. Ekoltes za rok 2013 vykázal celkem 78 pracovníků. V tom je započteno hospodářské vedení firmy kompletně zajišťující veškeré administrativní a řídící činnosti. Je opravdu k řízení Ekoltesu potřeba ještě aparát zahrnující 6 místních   politiků?
8. O podrobnou analýzu příčin nutnosti snížení základního jmění Ekoltesu o 71,2 mil. Kč v roce 2012 a návrh opatření, aby se to v budoucnu již neopakovalo. Ekoltes by měl hospodařit s péčí řádného hospodáře, účelně, efektivně a hospodárně tak, aby se majetek města nesnižoval.
(red)

25. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 6.


Víme, že pracovníci na radnici nemohou být odborníky na všechno. Neví to ale bohužel současné vedení města. Ve svém funkčním období nejdříve decimovalo odborné komise, ve kterých se v minulosti zachytila aspoň část chyb projektů. Ve druhé fázi zlikvidovalo samostatný odbor rozvoje města, decimovalo stav pracovníků a ze zbytku udělalo oddělení. Následně zase počet pracovníků v oddělení zdvojnásobilo. Připomíná vám to něco? Nám ano. Kocourkov. Níže popsané nedostatky projektu ve Velké jsou ovocem, které sklízí toto vedení města. V materiálu č. 22 pro zítřejší zasedání zastupitelstva města inž. Karel Hübl m.j. uvádí:

V realizačním projektu splaškové kanalizace ve Velké je navrženo celkem 40 ks odbočení pro domovní přípojky, což odpovídá cca 120 napojeným obyvatelům a množství splaškových vod cca 12 m3/den, Q24= 0,5 m3/hod = 0,14 l/s, Qmax h = 0,8 l/s.
Čerpací stanice je navržena dle zadávací dokumentace na kapacitu Q = 5,3 l/s, H = 33,7 m, P = 7,4 kW, objem sací jímky 3 m3. Doba čerpání cca 38 min./den. Cena čerpadel dle SOD vybraného dodavatele stavby je 2 x 136 785 = 273 570 Kč.
Výkon navržených čerpadel je zbytečně velký, zcela postačí o Q= 0,8 l/s, čemuž např. odpovídají vřetenová ponorná čerpadla EFRU o Q = 0,8 l/s, H = 50 m, P = 1,1 kW vyráběná Sigmou Lutín, jejichž cena je cca 2 x 16 000 Kč = 32 000 Kč. Běžně se používají na tlakovou kanalizaci. Servis i opravy jsou rovněž výrazně levnější než u jiných ponorných čerpadel.
Nahrazením navržených předimenzovaných čerpadel dle projektové dokumentace za čerpadla odpovídající reálné produkci splaškových vod je možno ušetřit cca 240 tis. Kč a následně i provozní náklady.
Další investiční náklady je možno ušetřit na zbytečně nákladnou stavební část ČS – 797 707 Kč. Předimenzovanou stavební část spouštěné ČS DN 2000 mm je možno nahradit prefabrikovanou železobetonovou ČS ze skruží DN 1500 o nákladech cca do 200 tis. Kč. Možná úspora 600 tis. Kč.
Další velkou nevýhodou předimenzované ČS dle projektu je dlouhá doba zdržení splaškové vody v čerpací stanici cca 8 hod, což způsobí nežádoucí zahnívání splaškové vody a usazování kalu v ČS.
Navrženým snížením kapacity ČS ušetří město cca 800 tis. Kč na investičních nákladech, výrazně sníží provozní náklady ČS a zlepší se kvalita odváděných splaškových vod, protože bude zmenšeno zahnívání vod v důsledku dlouhé doby zdržení splaškových vod v ČS.
Město tak zajistí účelnější a hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky. Při zpracování projektové dokumentace je nutno provádět kontrolu efektivnosti navrženého technického řešení, aby se zamezilo zbytečnému plýtvání finančními prostředky města za špatná a zbytečně předimenzovaná zařízení.
(red)

24. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 5.

Skládkování bude v budoucnu legislativně i ekonomicky minimalizováno. Již nyní se v rámci připravovaných změn legislativy očekává významný nárůst poplatků za ukládání odpadů na skládky. Pravděpodobné je také budoucí zvyšování provozních nákladů.
V podmínkách Hranic je navíc nejasné, jaká je životnost stávající skládky na Jelením kopci. Vedení Ekoltesu pouští velmi nerado jakékoli informace ze svého zákulisí, zdůvodňuje to ochranou Ekoltesu jako podnikatelského subjektu. Což je samozřejmě hloupost, ale hloupost tímto politickým vedením města posvěcená.  
V podkladu pro jednání zastupitelů 26. června pod číslem 17, z něhož níže citujeme nejdůležitější pasáže, se inž. Karel Hübl zabývá problematikou likvidace odpadů komplexně. Návrh zabývat se perspektivou odpadového hospodářství v našich podmínkách je naprosto logický, spíš je s podivem, že už dávno se studiemi do zastupitelstva nepřišli ti, kteří za to zodpovídají a jsou za to placeni - představenstvo a hospodářské vedení Ekoltesu. Není na co čekat.

Pro lepší orientaci ve zkratkách, které se v dané problematice používají, přikládáme vysvětlivku:
ISNOOK – Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem na
území Olomouckého kraje
ZEVO – Zařízení na energetické využití odpadů


V září 2011 bylo přijato obcemi a Olomouckým krajem memorandum o spolupráci při tvorbě ISNOOK, jehož součástí by mělo být i ZEVO. V současné době však není zpracován žádný konkrétní materiál, ze kterého by bylo patrno jaká zařízení a kde by měla být vybudována, jaké budou pořizovací a provozní náklady. K čemu by se obce zapojené do ISNOOK musely zavázat a na jak dlouhou dobu. Pokud nebudou tyto základní otázky zodpovězeny, nemá smysl zakládat dobrovolný svazek obcí. Obávám se, že například pro Jesenicko nebude nejvýhodnější likvidovat komunální odpad v rámci Olomouckého kraje.
Město Hranice by si mělo především zpracovat koncepci s nakládáním s odpadem pro Hranický region napojený na skládku v Hranicích a následně ji srovnat s koncepcí ISNOOK a teprve potom se rozhodnout, co je pro město výhodnější.

23. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 4.

V tomto případu svitla naděje, že mnohaměsíční úsilí radního inž. Karla Hübla bude na čtvrtečním zasedání zastupitelstva města korunováno úspěchem. Sama paní starostka sice pozdě, ale přece předkládá zastupitelům návrh na zúžení rozsahu investice do kanalizace Pod Hůrkou, který inž. Hübl podrobně popisuje v bodu 20 programu zastupitelstva. Citujeme:

V žádosti o změnu rozhodnutí SFŽP o přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí na Kanalizaci Hranice byl snížen rozsah kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou o 1 133 m (úseky na kterou není možno napojit stávající zástavbu a nejsou to proto uznatelné náklady). Smlouva s vybraným zhotovitelem však byla uzavřena na celý rozsah stavby. Realizovat kanalizaci, na kterou nebude napojen žádný trvale obydlený objekt je nehospodárné a proto je nutno v uzavřené SOD urychleně zmenšit rozsah stavby kanalizace o těchto 1133 m .

Jedná se o snížení rozsahu objektů stavby Hranice - Pod Hůrkou oddílná kanalizace v tomto rozsahu:

Objekt 01 Splašková kanalizace
Stoka S1 DN 300 235 m
Stoka S2-2 DN 300 61 m Stoka S3 od napojení S3-3 (staničení 257,4 – 425,3 m) 168 m Stoka S3-3 od šachty Šs61 po Šs65 (staničení 192 – 318 m) 123 m
Stoka S3-1 DN 300 77 m
Stoka S4 DN 300 310 m
Stoka S5 DN 300 156 m
Celkem 1 132 m

Objekt 02 Kanalizační odbočení- bude se realizovat pouze pro stávající obydlené objekty napojené na kanalizaci (dle průzkumu 46 obyvatel). Ostatní odbočení nebude realizováno.

Objekt 04 Přeložky vodovodu – v plném rozsahu se nebude realizovat

Celkem se jedná o cca 6,8 mil. Kč, které by město nehospodárně, neúčelně a neefektivně vynaložilo na kanalizaci, na kterou nebude nikdo napojen. 
(red)

22. 6. 2014

Nebojme se hájit svá práva a společný majetek.

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic v květnu tohoto roku jsem navrhl odvolání předsedy představenstva akciové společnosti EKOLTES pana Hlavinky a předsedy dozorčí rady pana Úlehly. Důvodů je několik.

Na podzim loňského roku byla provedena anketa mezi zaměstnanci společnosti EKOLTES. Výsledky zpracovala současná místostarostka města paní Pavla Tvrdoňová a předložila je Radě města Hranic. Cituji z tohoto materiálu: 
„Vedení společnosti nic neřeší, neřídí, jen přežívá, připomínky řeší nabídnutím výpovědi. Je třeba nové vedení firmy, firma se má rozvíjet ne stagnovat.“
Bohužel reakce žádná. Nebo snad jedna, zaměstnanci do toho nemají co mluvit a dle nás se jich vyjádřilo málo, sdělilo vedení Ekoltesu na jednání zastupitelstva.

Začátkem roku 2014 byla společností Ekoltes vyhlášena veřejná soutěž na pomocné práce v oblasti služeb ve výši 3 mil. Kč.  Poukázali jsme na možnost zneužití a rodinné vazby ředitele Ekoltesu. Opět bez odezvy.

V období měsíce dubna a května bylo nařízeno Kontrolním výborem prověření hospodaření plaveckého bazénu. Tato hospodářská jednotka je dlouhodobě v účetní ztrátě. Město tento provoz dotuje. Kontrolní zpráva však poukázala na účetní operace, které tento výsledek zkreslují částkou 2,5 mil. Kč.  (Rozúčtované náklady ředitelství.) Pan Hlavinka se nyní nezabývá nápravou věcí. Zabývá se tím, jak znevěrohodnit osoby, které na tyto stavy poukazují. Nazývá se to politické nástroje. Já věřím na morálku.

V soukromé firmě je to snadné. Pokud nemá kvalitní program, nemá odbyt, ukončí svoji činnost. Správu našeho majetku má provádět Zastupitelstvo města Hranic. Neprovádí. Skutečnou pravomoc má lobby, které říkáme koalice. Dvanáct lidí, kteří zvolí starostu, rozdělí si placené funkce a po dobu čtyř let jsou nedotknutelní.

Jediným zákonným nástrojem je možnost občanů našeho města vystupovat na jednáních zastupitelstva, v diskusi. Druhou možností je změna ve volbách.
Tradiční strany se již naučily v těchto podmínkách slušně prosperovat. Jak je vidět z krátkého nástinu, o práci jim moc nejde. Je třeba se chodit ukazovat. Předávat ceny, navštěvovat veřejná vystoupení, zajišťovat sponzoring z veřejných prostředků a planými projevy opět získat dvanáct lidí pro dohodu v zastupitelstvu na další období.

Do konce září letošního roku se nic nezmění. Současná koalice ODS a ČSSD bude jednotně zvedat ruku při hlasování. Ekoltes funguje bez chyb, jak ukázal odborný audit v hodnotě statisíců. Veřejná zakázka je sice vyhlášena pro předem vybranou firmu, jak potvrdil do zvukového záznamu pan Úlehla, jinak bez závad. Zaměstnanci ať mlčí a Kontrolní výbor je jen poradním a informačním orgánem.

Pokud hnutí ANO dostane v Hranicích důvěru občanů, změníme tento stav věcí. Již dnes je třeba jasně říci, že otevřeme informace. Město opět bude řídit zastupitelstvo a na odborné úseky vyšleme odborně kvalifikované osoby. Každá osoba zastupitelstva má svůj mandát občanů, tedy právo se vyjadřovat a být vyslyšena. Pokud něco nefunguje, je zneužíváno nebo není v souladu s potřebou města, je třeba to řešit bez ohledu na nějaké koalice.

Jiří Kudláček
Předseda hnutí ANO bude líp Hranice
Člen kontrolního výboru města Hranic
Jednatel společnosti MBC Futurum expert s.r.o Hranice 

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 3.

Navržené řešení kanalizace ve Velké má, jak uvádí inž. Karel Hübl v materiálu pro nejbližší zasedání zastupitelstva města, jedinou výhodu a proti tomu 7 níže uvedených nevýhod plus zbytečně vynaložené prostředky města navíc….v dnešním světě nepochopitelné. Tím spíše, že na žádném předchozím zasedání zastupitelstva města nebyla starostka města, ani nikdo jiný z vedení města schopen říci jediný konkrétní argument proti argumentům předkládaným inž. K. Hüblem (pokud za argument nepovažujeme stále dokola opakované, že projekt zpracoval odborný projektant).  Snad na zasedání zastupitelstva města převáží zdravý selský rozum. A snad zvítězí i v novém voleném vedení města a obnoví se odborné komise pro posuzování připravovaných projektů sestávající z odborníků z řad občanů, které sociální demokraté ruku v ruce s ODS v současném vedení Hranic zrušili.
Část materiálu předloženého inž. Karlem Hüblem:

21. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 2.

V dalším z materiálů, který předložil k projednání na příštím zasedání zastupitelstva města, rekapituluje inž. Karel Hübl řadu případů nehospodárného nakládání s prostředky města. Vesměs na ně již opakovaně upozorňoval na zasedáních rady i zastupitelstva města. Budeme pozorně sledovat diskuzi i hlasování zastupitelů k jeho návrhu na usnesení, který naleznete ZDE. Z předloženého materiálu vyjímáme:

20. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 1.


Program zastupitelstva města počítá se zasedáními 26. června, 4. září a 9. října. Protože podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října, mají současní zastupitelé před sebou reálně už jen dvě plánovaná pracovní zasedání.
Je proto pravděpodobné, že tato skutečnost vedla pana inž. Karla Hübla (člen rady města) k požadavku zařadit na program nejbližšího zasedání zastupitelstva několik závažných témat, která byla dosud vedením města opomíjena, či nedostatečně řešena.
Jako č.23 je tak na program zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26. června zařazen bod Odstranění havarijního stavu městského hřbitova připravený panem Hüblem. Z celého znění, které naleznete ZDE, vyjímáme nejdůležitější část:

16. 6. 2014

Malé postřehy z města

Vysazený záhon keřů
Pravidelně využívám víkendy k procházkám po městě i po okolí. Samozřejmě, že město máme krásné. Plné zeleně, opravených domů a sympatických lidí.
Přesto stále nacházím nedostatky, které kazí dobrý dojem.
O přerostlé trávě se už napsalo mnoho. Ten problém zde existuje a možná zmizí až po volbách. Ale nechci být prorokem.
Nevím jak fungují kontrolní mechanismy v podřízených institucích a společnostech města, ale určitě ne kvalitně.
Nasadili jsme živé ploty. Jak dnes vypadají. Některé se „podařilo“ vykosit spolu s trávou, jiné zase tráva přerostla. S velkou slávou se sadily a co dál…
Nebo se stačí podívat na lavičky u autobusové zastávky na Šromotově náměstí. Shnilé, roztřepené dřevo tak, že hrozí poškození oděvu /možná i tříska do někam/. Mezi Kauflandem a obchody Sport Shop je již několik týdnů větrem zmenšována hromada jemného písku. Možný zdroj polétavého prachu? Kolem Ludiny, pod sklenářstvím uschlé stromky. Stejně jako v parčíku v Drahouších pod nádražím další suchý stromek. Blokové čistění jde pomalu nebo vůbec, uvolněné dlaždice na chodnících na Jaselské ulici, k nádraží. Ony vůbec okrajové části města mají smůlu.
Dobrý hospodář se denně projde po svých pozemcích, aby měl přehled. A špatný hospodář...?
Samostatnou kapitolou jsou přístupy na nádraží v Hranicích i v Drahouších. Dovolil jsem si oslovit vedení Českých drah a podařilo se alespoň částečně upravit zeleň v jejich blízkosti. Ale i to je nedostatečné. Když dnes půjdete např. od autobusového nádraží na vlak, jde i o zdraví. Trnité keře ve výši očí vás mohou zranit, poškodit oděv, apod. Občané ani mnohdy netuší, že za to nesou odpovědnost České dráhy. A tak město sklízí zbytečně kritiku. Čekání na vlak v Drahouších nechutná záležitost. Plné koše, neupravené prostory. Ostuda!
Bylo by vhodné, aby vedení města sjednalo nápravu.
Pravidelně každý rok si dopisuji s Českými drahami o sjednání této nápravy. A to nemluvím o pozemku za bývalou mateřskou školkou bývalých ČSD, kudy chodí nejvíc cestujících na vlakové i autobusové nádraží.
Pro někoho možná maličkosti. Ale i ty kazí dobré hodnocení našeho města.
Ale i tak je u nás krásně. Proto přeji hezké a úspěšné dny všem. Hodným, slušným i neslušným, optimistům i škarohlídům. Bude lépe! Nebo už bylo? Teď vážně nevím.

                                                                   M. Raindl, zastupitel

11. 6. 2014

Devastace parku opět začíná?

V sobotu 7. června proběhl v parku (Sady Čs. legií) skvěle zorganizovaný Den oslav 90. výročí založení ZUŠ v Hranicích. Selský rozum by napovídal, že šéfové Ekoltesu, zorganizují práce tak, aby park vypadal co nejlépe. Opak je pravdou. Návštěvníci se mohli přesvědčit na místě a čtenářům, kteří tam nebyli, nabízíme několik fotografií.
Rekonstrukce parku stála přibližně 25 milionů korun. Řešila nejen „omlazení“ parku, ale i důsledky dlouhodobého zanedbávání péče o něj. Jak se zdá, už po jednom roku proces devastace parku díky špatné péči opět začíná. Viníkem samozřejmě nejsou zahradníci a chlapi, kteří pracují se sekačkami, ale ti, kteří jejich práci organizují. Kdo to jsou? Především ředitel Vinkler se svým zetěm Michálkem, který za údržbu zeleně zodpovídá a politici, kteří je z pozic v představenstvu a dozorčí radě kryjí. Jejich jména naleznete ve více příspěvcích ve složce Ekoltes.
Park je vizitkou celkové úrovně péče o zeleň v Hranicích, jak se mají možnost přesvědčit občané prakticky kdekoli ve městě. Je i vizitkou neschopnosti místních koaličních politiků zajistit plnění základních služeb pro město městskou firmou pro tento účel založenou.

Poznámka k fotografiím:
Firma, která park „obnovovala“ uvádí, že má být sečen 8 až 10 krát za rok a tráva má být sečena mezi 6 až 10 cm. Tyto požadavky jsou  obsaženy ve smlouvě mezi městem a Ekoltesem. Z fotografií je patrné, že se v ošetřovaných trávnících začínají objevovat bodláky a jiné plevely (mimo jiné i křídlatka). 
Fotografie si můžete klepnutím myší na kteroukoli z nich zvětšit.
(red)
Tzv. květinový záhon. Nikdy nebyl zalit.


 


6. 6. 2014

Výsledek ankety v Ekoltesu, červen 2013

V předchozím příspěvku jsme zmínili tu část vystoupení pana Kudláčka na posledním zasedání zastupitelstva města, ve které upozorňuje na výsledek anonymní ankety uspořádané mezi zaměstnanci Ekoltesu. 
Místostarostka města, paní Tvrdoňová zastupitelům v diskuzi vysvětlila, že anketa byla zorganizována z jejího popudu, protože i na ni se pracovníci Ekoltesu obraceli. Na rozdíl od členů a orgánů tvořících vedení Ekoltesu, které o těchto signálech z Ekoltesu informovala, se obrátila na předsedu představenstva Ekoltesu a dohodla s ním zorganizování anonymní ankety, aby se zjistilo, jaké problémy pracovníci Ekoltesu mají. Anonymní anketa podle dohody proběhla, výsledky byly shrnuty, ale následně bylo paní Tvrdoňové sděleno, že se získanými výsledky vedení Ekoltesu nebude zabývat. 
Anketa přitom poukazovala na některé závažné věci, což mohou naši čtenáři posoudit nyní sami, protože paní Tvrdoňová po posledním zasedání zastupitelstva a diskuzi, která k této otázce proběhla, předala výsledek ankety, který utřídila do několika tématických okruhů, všem zastupitelům. 
Zde je její shrnutí podnětů z ankety:

Vedoucí provozu Bc. Michálek Zdeněk
Opakovaně se objevuje kritika na chování k podřízeným – arogantní, nepříjemný v chování, přehlíží nedostatky (zvl. špatný a neutěšený stav techniky, strojů), s jeho vědomím se neopravují, špatná organizace práce, zdarma zajišťuje pro známé odvoz odpadu na skládku, sklony k pomstychtivosti, povýšené chování, nadřazenost. Upozornění na rodinné vazby s ředitelem společnosti. Případ Ing. Kůrovec (háže klacky pod nohy, doplatil na to Ing.K.). Zastřešuje činnost dílny (nekalé praktiky), vše schvaluje –také je opakovaná kritika na práci autodílny, kde má podporovat špatnou situaci, je nekompetentní, zneužívá služební auto k rozvozu dětí do školy, vysedávání při kávě v dílně. Nespolupracuje se zaměstnanci, kteří mají zkušenosti. Přehazuje řidiče – úmyslně, ze stroje na stoj, což neprospívá strojům ani dané práci. Chová se sprostě k podřízeným i vedoucím pracovníkům. Práci nerozumí a ani ji nikdy nedělal. Pan M. se nechová k lidem jako správný vedoucí, je arogantní a umí jen nařizovat a ne se domlouvat. Podle toho taky vypadá stav a kvalita pracovníků. Je to člověk, který poslouchá za dveřmi, není mu zatěžko prohledávat osobní věci lidí za jejich nepřítomnosti. Slibuje, danou věc nesplní, lže do očí. Zastupitelům lže o vykonané práci.

Vedení společnosti, ředitel
Nice neřeší, neřídí jen přežívá, připomínky řeší nabídnutím výpovědi, je třeba nové vedení firmy, firma se má rozvíjet ne stagnovat.