30. 8. 2022

 Komunální volby 2022 kandidátní listina KSČM Hraníce


Jarmila Žurmanová , kandidát do zastupitelstva městaVážení spoluobčané.

Po čtyřech letech opět vstupuji do volebního maratonu. Dlouho jsem se rozhodovala. Nakonec zvítězil jeden podstatný argument. Mám své město ráda a není mi ani trochu lhostejné, jak bude vypadat a zda v něm budou moci žít své životy šťastní a spokojení lidé .

Léta bydlím na Cementářském sídlišti, miluji svůj domov a mám ráda lidi kolem sebe. Není tedy divu, že péče o obojí představuje mou prioritu..

Uvědomuji si , ze město začíná výrazně pociťovat nedostatek malometrážních a bezbariérových bytů pro seniory. A ideální řešení se na našem sídlišti doslova nabízí. Nemovitost Bělotínská 1297. Má ideální polohu. V dosahu je MHD, nemocnice, obchody a veškerá občanská vybavenost. Přímo se nabízí možnost rekonstruovat tento smutný a stále více devastovaný, dům na druhý Dům s pečovatelskou službou, který Hranice potřebují.

Chtěli bychom všichni žít v krásném a přívětivém městě. Stále nám zbývá opravit některé cesty a chodníky, po rekonstrukci marně volá Zborovská ulice. Nikdy není dost parkovacích míst a je třeba dořešit kontejnerová stání – prioritně jako podzemní.

Zeleň na sídlišti je bohatá, hřeje u srdce, vytváří pěkný pohled a i proto se mi tady líbí a dobře žije.

Určitě jsou i zde nedostatky, ale s dobrým přístupem se věci pohnou a dají se řešit. Zkusme se k sobě chovat s úctou. Poděkování a úsměv nic nestojí jen ostatní potěší.

Pokud se mi podařilo Vás oslovit, přijďte k volbám a podpořte naši kandidátku.

Vážím si každého hlasu i Vaší důvěry.

Žurmanová Jarmila

kandidát za KSČM


28. 8. 2022


VELKÝ VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

komunální volby Hranice 2022

UMÍME NAŠE MĚSTO ÚSPĚŠNĚ BUDOVAT A ZVELEBOVAT

KSČM působí na politické scéně od roku 1990 jako důsledně levicová alternativa s cílem zkvalitnit život nás všech. Hájíme poctivé pracovité občany, hájíme jejich sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční, byl nám upírán jakýkoliv podíl na řízení našeho krásného města. K radikálnímu obratu došlo v uplynulém volebním období. Prosazujeme kolektivní účast všech zastupitelů na řízení města. Dobře víme, že komunální politika je pouze o poctivé práci pro občana, nikoliv o ideologii a animozitách. Úkoly jsou předem dány, jsou ryze praktické, vyžadují poctivá řešení, což do značné míry stírá rozdíly mezi politickými stranami, mezi levicí a pravicí. .Prioritní musí být pouze zájem občana. Vývoj nám dal za pravdu,.. Vznikla široká koalice, zahrnující 18 z 23 zastupitelů města a následovaly 4 roky poctivé práce v dobrém kolektivu , bez výraznějších rozporů a animozit a s jednotným cílem – to nejlepší pro Hranice a jejich občany. Výsledkem je dynamický rozvoj města . Došlo k zásadní změně stylu práce, k racionalizaci, mnohamilionovým úsporám ,k zrychlení realizace akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu i městem řízených organizací. Bylo vyřešeno mnoho pro občana důležitých problémů. Výrazně se zkvalitnilo čerpání dotačních titulů městem. Efekt toho všeho by byl ještě zřetelnější, pokud by nám plány nehatila Covid 19 pandemie a následné ekonomické problémy, překotný růst cen energií a inflační spirála...Dokázali jsme v praxi, že řídit město umíme, že jsme schopni úspěšně pracovat a spolupracovat s partnery pro občana, a že se mýlí škarohlídi, kteří tvrdí, že komunistům chybí „ koaliční potenciál“. Je to pouze o přímém vztahu k lidem, o důvěře a spolupráci mezi nimi, o čestnosti úmyslů a poctivosti…Pokud se rozhodnete nám vyslovit důvěru, jsme připraveni a schopni v práci pro občany s plným nasazením pokračovat a hájit naše společné zájmy. Usilujeme o město vedené osobnostmi, těšícími se plné důvěře občanů. Nevyznáváme vize podnikatelských špiček a technokratů, ve kterých město představuje především a pouze nástroj a zdroj jejich privátních záměrů. Denně prokazujeme, že město umíme řídit a jsme opakovaně připraveni převzít zodpovědnost za jeho další rozvoj. Neklademe si úkoly nesplnitelné. Seznamte se s nimi v našem volebním desateru i v širším volebním programu.Zvolení zastupitelé za KSČM budou usilovat o uskutečnění našich programových cílů, o spolupráci a rovný dialog se všemi, kteří mají podobně nezištný a poctivý zájem na rozvoji města.

Je tady přece pro nás všechny...

Zveme Vás k volbám, pomozte nám a hlavně sobě svou účastí a odhodláním naši vizi uskutečnit...


Ekonomický a hospodářský rozvoj

V tvorbě finančních zdrojů vidíme cestu ke získání prostředků, nutných pro zajištění rozvoje města,pro udržení životní úrovně jeho obyvatel , pro úhradu rostoucích cen energií, pro realizaci sociálních programů, programů bydlení, programů práce a pro udržení zaměstnanosti V současné době strmě rostou ceny energií, stavebního materiálu a prací, potravin a prostředků denní běžné životní potřeby.. I na úrovní města rostou ceny všech vstupů a prodražuje se provoz městem řízených organizací a realizace investičních akcí ,vysoutěžených městem.. Nelze pouze vařit z vody. Město je povinno investovat zároveň do takových programů a činností, jež nám všem přinášejí zisk.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 • realizaci investičních aktivit s maximálním využitím dotací v rámci rozvojových programů Evropské unie, vlády České republiky a Olomouckého kraje

 • zvažovat investice do projektů, nezajištěných dotačně , které ve svém důsledku produkují ztráty a zatíží městský rozpočet

 • vyhledávat a realizovat takové investice, které nesou návratnost a zisk,využitelný pro občany města

 • na zasedáních rady a zastupitelstva města již ve fázi předprojektové přípravy provádět posouzení následných ekonomických důsledků realizace projektů

 • koordinovat využití územního plánu pro uskutečnění strategických rozvojových programů a podnikatelských aktivit, vytvářet příznivé podnikatelské prostředí ...

 • v rámci územního plánu připravovat nové zóny bydlení, vytvořit a investovávat do nových stavebních lokalit, podporovat individuální a družstevní bytovou výstavbu

 • dokončit vlastními silami rekonstrukci areálu EKOLTES a.s. s cílem dosáhnout efektivitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb

 • prosazovat, aby ve vedení a dozorčích orgánech firem s majetkovou účastí města pracovali pouze kompetentní a nezávislí odborníci

 • podporovat otevřenost a transparentnost veřejných soutěží k zajištění městských zakázek

 • ve spolupráci s Úřadem práce ČR nezaměstnaným spoluobčanům umožnit zapojení formou veřejně prospěšných prací a rozvojových programů, iniciovaných městem

 • strategické projekty, realizované městem, musí být ekonomicky udržitelné, důsledně vycházející z finančních možností městského rozpočtu a získaných dotačních titulů a potřebnosti pro občany..


Bydlení

V bydlení vidíme jedno ze základních lidských práv a krajně naléhavých existenčních potřeb člověka .V majetku města po rozsáhlé privatizaci bytového fondu občanům a po nedávném prodeji větší části půdních nástaveb a vestaveb nájemníkům za odhadní ceny zbylo přibližně pouze 200 bytů, kromě malometrážních bytů převážně nižší kategorie....Město řeší nelehký úkol, jak s takto omezeným bytovým fondem racionálně hospodařit, čelit mnohonásobnému zájmu a realizovat při tom sociální prioritu v bydlení. Klíčový problém představuje nepřítomnost použitelné celostátní legislativy ve smyslu neexistence funkčních zákonů o sociálním a o dostupném bydlení i skutečnost, že chybí použitelné dotační tituly a program státní bytové výstavby. Navíc krizové jevy, zahájené uzákoněnou centrální deregulací nájemného, prudce zvýšily ceny bytů a nájemného, ceny stavebního materiálu a prací a úrokové sazby hypoték, což znemožňuje neprivilegovanému občanovi dosáhnout důstojného bydlení.. Na rozdíl od pravicových politiků nevystačíme s tvrzením, že „bydlení je soukromou záležitostí každého občana, do které městu nic není.“ Nesouzníme ani s konstatováním, že město má pouze povinnost realizovat změny v územním plánu a vytvářet pouze prostor a infrastrukturu pro developerské projekty... Developeři řeší pouze komerční výstavbu a prodej a na jejich produkty dnes málo kdo dosáhne. Jsme přesvědčeni, že město je i nyní povinno realizovat výstavbu, bytů sociálních, bezbariérových, malometrážních, pro seniory , startovacích bytů pro mladé, stabilizačních bytů pro město. Bohužel výše zmiňované problémy, Covid 19, krizová situace, ceny energií, materiálu a stavebních prací, neexistence použitelných dotačních programů a výpadky příjmů města, způsobily, že s výjimkou dokončení projektu Jaselská jsme nebyli v rámci městské výstavby schopni dostát svému slibu voličům,.. V následném volebním období jsme postupně připraveni realizovat nástavby na městských domech v lokalitě Nerudova ulice – Struhlovsko

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 • zachování a rekonstrukci městského bytového fondu pro občany města

 • realizovat nástavby s malometrážními byty pro seniory a byty pro mladá manželství -

Struhlovsko,-Nerudova ulice

 • adaptovat nemovitost Bělotínská 1297 na dům s pečovatelskou službou

 • v lokalitě Za Čaputovým dvorem, na městských pozemcích, realizovat podmínky bytové výstavby pro občany města Hranic

 • v rámci úprav územního plánu města vytypovat a připravit vhodné stavební lokality pro bytové stavební projekty města, družstevní a individuální bytovou výstavbu

 • pokračovat v revitalizaci panelových sídlišť, spolupracovat s vlastníky bytových jednotek, rodinných domků a s bytovými družstvy

 • pokračovat v modernizaci veřejných prostranství a v regeneraci historického jádra města

 • nesouhlas s prodejem dlužných pohledávek na nájemném městských bytů a s prodejem bytů obsazených nájemníkem, odmítáme nedůstojné bytové dražby na zastupitelstvu města

 • rekonstrukci stávajícího malometrážního městského bytového fondu za účelem vytvoření sociálního bydlení a bezbarierového bydlení pro seniory

 • zvážit možnost stavebního řešení navýšení kapacit v lokalitě Jaselská

 • dořešit problematiku ubytovny Vrchlického 1536 ,možnost realizace startovacích bytů pro mladé a nízko bariérových malometrážních bytů pro seniory,..


 Sociální a zdravotní oblast

Základním cílem je ochrana zdraví občana a zájmů sociálně slabých a neprivilegovaných. V sociální oblasti je nutno dořešit sytém sociálního bydlení, kde problém představuje především stávající nízká kapacita systému,...KSČM odmítá uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví, nesouhlasíme s navyšováním poplatků a úhrad ve zdravotnictví a s právě schválenou sníženou úhradou za státního pojištěnce . Zdraví není zbožím ale je tím základním a nejcennějším, co každý člověk má. Prosazujeme péči o zdraví bez dalších více nákladů a doplatků, sociální jistoty pro každého občana města Hranic.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 • dostupnost a financování sociálních služeb městem

 • dostupnost zdravotní péče pro všechny potřebné občany - úkolem města jako akcionáře je udržet vysokou úroveň spolupráce s Nemocnicí Hranice a.s.

 • vytvářet podmínky pro zřizování nových míst v domě s pečovatelskou službou a v domově pro seniory

 • připravit a realizovat projekt rekonstrukce ubytovny Bělotínská 1297 na dům s pečovatelskou službou

 • zvážit možnost projektu navýšení kapacity ubytovny Jaselská

 • realizovat výstavbu malometrážních bytů s výtahem v nástavbách lokalit Nerudova a Struhlovsko – pro seniory a mladé

 • dořešit problematiku lokality Vrchlického 1536 

 • zvážit další možnosti navýšení bytové kapacity malometrážních bytů, startovacích bytů pro mladé

 • podporovat činnost neziskových sociálních organizací, působících na území města Hranic, přispívat na provoz sociálních azylů i denních stacionářů a na realizaci jejich projektů , zvyšovat podíl rozpočtového financování

 • vyčlenit a rekonstruovat průběžně malometrážní bytový fond za účelem sociálního bydlení ,včetně stabilizačních a odlehčovacích a bytů pro potřeby klientů neziskových organizací

 • pokračovat v pravidelné dotační politice vůči nemocnici Hranice a.s., kde má město majetkovou spoluúčast


Školství, kultura a sport

Našim úkolem je udržovat v dobrém stavu školská , kulturní a sportovní zařízení
a venkovní sportoviště a nepřipustit změny jejich využívání k jiným účelům. Plánovitě vynakládat finanční prostředky města na modernizaci těchto zařízení a jejich přístupnost široké veřejnosti všech věkových kategorií.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:


 • podporovat organizačně a ekonomicky jednotné kulturní zařízení města

 • pokračovat v modernizaci a rekonstrukci základních a mateřských škol v Hranicích za účelem navýšení jejich kapacity

 • realizovat výstavbu sportovní haly při ZŠ Drahotuše

 • realizovat v etapách plánovanou rekonstrukci letního kina

 • realizovat výstavby kryté ledové plochy / Zimního stadionu/ za předpokladu existence příslušných dotačních titulů -úkol trvá

 • prosazovat citlivý přístup při optimalizaci sítě školských a předškolních zařízení,..

 • v rámci realizace projektu Hradebního okruhu vybudovat v Komenského ulici reprezentativní kulturní zařízení v majetku města

 • zajistit finanční prostředky z rozpočtu města na dotace pro zájmovou činnost v kultuře, sportu a mimoškolní činnosti dětí, mládeže a občanů a na organizaci tradičních kulturních akcí

 • pokračovat v realizaci projektu Kulturního centra Hranické propasti

 • Dopava a životní prostředí

Účelem je sladit požadavky hospodářského rozvoje městské aglomerace se stavem životního prostředí v zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů města,.. Jednotícím prvkem naší ekologické politiky je uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti při současném zajištění udržitelného rozvoje života společnosti...V rámci rozvoje dopravy je město je povinno prioritně a důsledně řešit opravy a rekonstrukce městských komunikací i dopravní situaci ve městě jako celek. Podporujeme projekt bezplatné městské hromadné dopravy. Zároveň chceme pokračovat v řešení strategických projektů a obchvatů města, což jsou úkoly dlouhodobé, které mají šanci výrazným způsobem ovlivnit průjezdnost městem , odklonit tranzitní dopravu a tedy výrazně zlepšit dopravní situaci a životní prostředí pro občany .Vyvstává ale velký problém a tím je projekt rychlodráhy ČD. Na poslední chvíli byla uveřejněna a s občany zcela nedostatečně projednána třetí varianta, která zásadním způsobem negativně ovlivňuje život a životní prostředí občanů v lokalitách Velká a především Drahotuše. Stojíme plně za svými občany. Jde nám o to, racionálně řešit dopravu jako celek, pro všechny občany města.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 • aktivní zapojení města do iniciativy kraje a obcí proti znečišťovatelům životního prostředí,..

 • v rámci oponentury projektu rychlodráhy ČD nepřipustit variantu , poškozující zájmy občanů místních části Drahotuše a Velká

 • důsledným a cílevědomým tlakem na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic urgovat dokončení „Palačovské spojky“ alespoň v plánovaném termínu

 • ve spolupráci s Olomouckým krajem pokračovat v realizaci projektu Severovýchodního obchvatu

 • v Hranicích realizovat rekonstrukci ulice Zborovská a pokračovat v opravách dalších městských komunikací a chodníků průběžně.

 • přípravu výstavby areálu dopravního terminálu ČD Hranice, což souvisí s termínem a realizací projektu rychlodráhy

 • na průjezdních komunikací městem dále budovat prvky pasivní bezpečnosti, další mobilní radary, úsekové měření rychlosti ve Slavíči - chceme Hranice dopravně bezpečné..

 • ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Olomouckým krajem a Povodím Moravy a jednotlivými obcemi i nadále řešit protipovodňová opatření na řece Bečvě, Veličce a Ludině a na dalších tocích,..

 • trend výrazného snižování emisí a imisí s využitím elektrobusů v městské hromadné dopravě, udržet bezplatnost , požadujeme vybavení těchto vozidel klimatizací

 • zvýšit úroveň třídění komunálního směsného odpadu včetně separovaného sběru biologického odpadu a nakládání s nimi. Rekonstrukci skládky Jelení vrch

při vědomí, že v roce 2024 bude vyčerpána kapacita úložišť městského odpadu

 • kvalitní a pravidelnou údržbou a úklidem a kropením městských komunikací a chodníků snížit množství polétavého prachu v ovzduší

 • další rozvoj inovovaného městského parkovacího systému, budování záchytných parkovišť s napojením na městskou hromadnou dopravu a v dostupné vzdálenosti od centra města, budování zastávek MHD

 • intenzivní a odbornou údržbu zeleně a obnova výsadby za pokácené stromy tak, aby i nadále město Hranice bylo městem kvalitní zeleně, stromů a parků

Bezpečnost občanů a jejich podíl na správě města

Klub zastupitelů KSČM ve městě prosazuje systém, vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Nikdo nesmí být vylučován z procesu řešení celoměstských problémů a hledání cest rozvoje. Podporujeme rozvoj samosprávy, přiblížení veřejné správy občanům a jejich rovné právo v přístupu k objektivním informacím. Považujeme za nezbytné, aby se občané ve svém soukromí i na ulici cítili bezpečně a měli jistotu, že v případě nouze nebo ohrožení, naleznou vždy potřebnou ochranu a pomoc. Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 • podporu přímé demokracie včetně institutu referenda v zásadních otázkách, které jsou v kompetenci samosprávy a nejsou omezeny legislativou                                                                  

 • poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva a rady města podle výsledků komunálních voleb

 • maximální přiblížení radnice občanům, vedení města je povinno si najít dostatečný čas pro osobní kontakt a komunikaci s občany

 • účast nezávislých odborníků a zástupců z řad občanů ve výběrových komisích, zcela transparentní hospodaření s prostředky města

 • srozumitelné umísťování smluv a informací na webu města

 • kvalitní činnost městské policie s důrazem na zajištění a řešení tzv, problémových lokalit, součinnost s Policií ČR

 • důsledně řešit situaci v problémových lokalitách města ve spolupráci vlastníků bytového fondu, státních a veřejných institucí a občanů

 • podporu prevence kriminality a vymýcení hazardu a drogové závislosti

 • trvalou podporu integrovaného záchranného systému                                                         Nabízíme Vám kompetentnost a poctivost v jednání. Za námi stojí kvalitní, v minulém období odvedená práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dáte-li nám důvěru, slibujeme, že nezklameme.                                                                    Děkujeme za Váš hlas. Vážíme si Vaší důvěry!       

Oslavy 1. máje KSČM , areál Letního kina Hranice 1.5.2022

Fotodokumentací se vracíme k proběhlým oslavám,..
jako jediné politické seskupení jsme přistoupili k oslavám prvního máje, v této lidsky a společensky velmi problematické době, s vědomím, 
že lidé nutně potřebují pozitivní podněty a impuls k životu a myšlení,..
Nejednalo se o politické proklamace nebo prezentaci programu. Chtěli jsme lidem umožnit, aby si oddechli od té hrůzy okolo a hlavně od všudypřítomné válečné propagandy, pobavili se, poveselili, zasmáli se, odhodili všechny starosti a  uvažovali lidsky a pozitivně .
Jsme rádi, že jsme uvažovali správně, neboť se to více než podařilo..
Krásný den, bohatý program, hudba, občerstvení, tombola, čepované pivo, tradiční guláš za lidovou cenu,..
Vše se ideálně vydařilo, prožili jsme spolu krásné odpoledne a hřeje nás, že naší blízcí - občané a příznivci - odcházeli spokojení a setrvali  na zdařilé akci  před letním kinem v hojném počtu po celou dobu jejího trvání,....