5. 7. 2018

Vystoupení pana Ing. Selzera (Otevřená radnice), člena rady města, na zasedání zastupitelstva města dne 21.června 2018 a reakce na jeho vystoupení ze strany zastupitele pana PhDr. Juračky (Hranice 2000).

„Já bych chtěl doplnit, ať máte všichni stejné informace jako máme my a co proběhlo. Jestli si vzpomínáte, na tom zastupitelstvu, když se navrhoval ten člen dozorčí rady, tak my jako rada jsme nebyli informováni o tom, jestli bude nějaký kandidát nebo nebude. Tak to je bod č. 1. Bod č. 2, když tady ten kandidát a návrh padl, tak i naši, naši kolegové z naší strany hlasovali pro tohodle kandidáta. Poté bylo hlasování na valné hromadě a tam jste nebyli. A já vám přiblížím, jakým způsobem to probíhalo. A to probíhalo takovým způsobem, že když jsme se dostali k volbě tohodle kandidáta, tak nám bylo řečeno, že kandidát byl schválen všemi kluby a s všemi kluby tento kandidát byl schválen. A proto není problém, abychom zvolili tohodle kandidáta. Takže, když se na to podívám, tak my jsme nenamířili a nechceme nějakým způsobem paralyzovat fungování Ekoltesu, nebo fungování dozorčí rady.
My jsme na základě informace, kterou podal pan starosta, že všechno je projednáno se všemi kluby a že všeci souhlasili s tímto kandidátem, tak jsme se zdrželi hlasování. Takže toto je ten důvod. Není to žádný důvod namířený proti panu Liedermanovi a není to ani důvod namířený vůči nefungování Ekoltesu. Takže takovým způsobem proběhl návrh a volba člena dozorčí rady na valné hromadě Ekoltesu.“

Na vystoupení pana Ing. Selzera reagoval pan PhDr. Juračka:
„Pamatuju toho hodně od roku 1990, ale takovouto řeč také nepamatuji. Kolegové pochopil někdo z vás, co tím chtěl básník říci? Kam pan kolega Selzer mířil? Já bych tady ocitoval jednu báseň mého oblíbeného básníka o potopě, kdy nám jdou bublinky od úst a my si myslíme, že jsou to slova.
Já postrádám racionální jádro, rozumíte mu? Já ne. Nebo se pan kolega Selzer domnívá, že tím, že nás zahltí nějakými bezobsažnými frázemi, že my se unavíme, mávneme nad tím rukou a půjdeme dál?
Nevím, já jsem tím těžce zklamán, tady touto řečí.“
(red)

2. 7. 2018

Komentář


Dlouho jsem váhala, jestli moje reakce na holou skutečnost, tedy snaha vyjádřit se k tomu, co se událo při posledním jednání Zastupitelstva města Hranic, nebude nějakou formou narušovat koaliční dohodu s Otevřenou radnicí. Ale vystoupení pana Mudr. Poláška mne plně utvrdilo v rozhodnutí reagovat a svůj komentář napsat. Jeho velmi plamenný projev se nesl  v lehce nadřazeném duchu, na téma, jak si starosta dělá svou volební kampaň a z jakého důvodu Otevřená radnice a její zástupci v radě neakceptovali a nesplnili naprosto jasné a většinové rozhodnutí a zadání zastupitelstva volit pana Liedermanna do Dozorčí rady Ekoltes a.s.. Byl průběžně oceňován bouřlivým potleskem předsedy představenstva této zatím plně městské akciové společnosti pana Smolky. Ještě že ne ve stoje ….
Pokud se jedná o reakci k osobnosti pana starosty a jeho článkům /předpokládám, že to je asi ten hlavní problém a trn v něčí patě / a k věstníku „Naše krásné Hranice“, musím konstatovat: To co je tam napsáno, je výstižné a srozumitelné, podobně jako další vyjádření a články pana starosty.

Výňatek z vystoupení zastupitele PhDr. Vl. Juračky na zasedání Zastupitelsta města dne 21.června 2018

„Na posledním zasedání ZM 19.dubna 19 zastupitelů podpořilo jmenování pana Liedermanna jako nového člena dozorčí rady Ekoltesu. Nikdo ze zastupitelů nebyl proti, 3 se zdrželi. Takže mě docela překvapilo, že tento důležitý bod není uveden v přípravném materiálu, bod kontrola plnění usnesení. Zajímal jsem se proto, jak to vypadá a bylo mi řečeno, že se tento bod projednával v radě města (s působností valné hromady Ekoltesu) a pro splnění toho usnesení ZM hlasovali pan starosta, paní Mgr. Tvrdoňová a pan Dr. Sumara. Proti, anebo se zdrželi hlasování, byli Mgr. Lesák, Ing. Selzer a Ing. Haša. Nevím, jak hlasoval Dr. Polášek. Chtěl bych k tomu říci tolik, přijde vám to možná jako drobnost, mě rozhodně ne, my tady s p. Úlehlou jsme v zastupitelstvu od toku 1990 a my jsme se s takovou arogancí dosud nesetkali. Nesetkali jsme se s tím, že by se zastupitelstvo usneslo a rada toto usnesení nesplnila. Navíc se domnívám, že to bylo usnesení „nic proti ničemu“, do konce volebního období zbývá několik měsíců, byl by tam dovolen člen sociální demokracie, proti kterému asi nikdo žádné námitky nemá, takže to rozhodnutí takhle zdánlivě nemotivované si vysvětluji tím, že nám někdo takto dal výjev své vlastní arogance. Arogance moci. Jsou to 3 pánové pohybující se v podnikatelském prostředí, kde není prostor pro nějaké demokratické principy, kde se bouchá do stolu a kde se nařizuje a kde se propouští, pokud není splněn příkaz ředitele nebo nějakého manažera. Ale my teď žijeme v podmínkách samosprávné demokracie a to, že rada skládá účty zastupitelstvu, které je nejvyšším orgánem samosprávy, je zakotveno v Zákonu o obcích a já si myslím, že bychom všichni měli mít toto pod kůží. Kdyby nebylo tak krátce před koncem volebního období, věřte, že bych podal návrh na odvolání těchto členů rady a na to, aby byla rada rekonstruována takovým způsobem, aby začala plnit usnesení zastupitelstva. Doufám, že volič to nenechá bez povšimnutí.

24. 6. 2018

Povýšenost byla potrestána.

Nedávno jsme v našem článku “Kdo velí tomuto městu “ upozornili na nesplnění usnesení zastupitelstva klubem Otevřená radnice, který nerespektoval doplnění dozorčí rady společnosti Ekoltes o pana Liedermana z opozičního klubu ČSSD. 

Zvukový záznam z jednání posledního zastupitelstva nám potvrdil, že tento krok byl nejenom důrazně kritizován, ale toto jednání bylo nazváno až politickou arogancí. Zcela mimo byla výmluva pana Selzera, že to kluby neprojednaly, přestože vše bylo projednáno na predešlém zastupitelstvu, jak dokládá zvukový záznam, za účasti všech politických klubů a tyto rozhodly 19 hlasy z 23 možných. Trochu naivně vyznělo vystoupení pana doktora Poláška z klubu Otevřená radnice, který nevyslovil žádný názor na vlastní postoj, ale napadl starostu města, který v této věci hlasoval pro splnění rozhodnutí zastupitelstva a pana Liedermana osobně nenavrhoval. Návrh na kandidaturu podal jenom klub ČSSD, tento návrh byl jediný a také 19 zastupiteli akceptován. 

Zdá se, že pan starosta má nervy ze železa, protože na osobní útok téměř nereagoval. Pouze poukázal na to, že by si nikdo neměl přivlastňovat jednotlivé investiční akce, které rada města vybere a zastupitelstvo schválí. Za skutečně provedenou práci pak pochválil paní Vlastu Zapatovou, která měla na starost vybudování infocentra v Teplicích a oddělení rozvoje a investic, kde bylo například v roce 2017 realizováno přes 60 investičních akcí a připravováno kolem 50 projektů. Také obchvat není zásluha pana Selzera jak je dnes podsouváno. Tento byl naplánován již v roce 2010, schálen přijetím nového územního plánu v roce 2016 a nyní celou přípravu vede a provádí paní ing. Hynčicová z odboru rozvoje města. 

6. 6. 2018

Podnikatelé z Otevřené radnice nám začínají podsouvat své zájmy.

Již čtvrtý rok sledujeme rozhodovací procesy v oblasti investic našeho města. V návaznosti na volební období 2010 – 2014 převzala koalice ČSSD, Hranice 2000 a Otevřená radnice závazek dokončit například rekonstrukci ulice Zborovská z centra k nemocnici. Pak Otevřená radnice v čele s panem Lesákem ustavenou koalici rozbila, ale také zastavila zmíněnou rekonstrukci.

            V posledním Hranickém zpravodaji se od pana Lesáka dozvídáme všeobecně známé informace, že Palačovská spojka stále nebude, rodiny zvyšují zátěž města tím, že mají dvě osobní auta v rodině (Poznámka – pan Lesák má taktéž dvě osobní auta v rodině) a řešením dopravní situace je výstavba Severovýchodního obchvatu. Tento obchvat města se staví cituji: „ ..pro zásobování průmyslových areálů Sigma II a areálu Jaslo“. Viz úvodník – Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení.