11. 9. 2018

PROHLÁŠENÍ KSČM KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

Dovedeme naše krásné město nejen budovat a zvelebovat, ale také řídit a spravovat.

   KSČM působí na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme zkušenou, důsledně levicovou formaci, která prioritně řeší problémy denního života občanů. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán jakýkoliv podíl na řízení našeho krásného města.
   V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO - s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít tak díl zodpovědnosti za rozvoj a chod města.
Vždy jsme prosazovali kolektivní účast všech do zastupitelstva zvolených politických subjektů na řízení města a cítili nutnost narušit existující a dlouhá léta budované klientelistické vazby, jež vedly v důsledku ke stagnaci a k jednostrannému rozvoji.
Vědomi si své zodpovědnosti vůči voličům, reagovali jsme vstřícně a společně s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
   Uskutečnění této změny jsme bez váhání obětovali i místo v radě města pro KSČM. Tak totiž zněla nepřekročitelná podmínka politické strany HORA, která jednoznačně proklamovala, že se raději vzdá možnosti zásadní a tolik pro občany potřebné změny v řízení města, než aby připustila účast, byť jediného komunisty v radě…
   Následný tříletý dynamický rozvoj města nám dal za pravdu a potvrdil správnost našeho rozhodnutí. V čele města stanuli potřební odborníci-technici a ekonomové, došlo k zásadní změně stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo projektově připraveno a částečně již realizováno mnoho záměrů a akcí, vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšilo čerpání dotačních titulů městem. Přesto není vše ideální...
   Jako podstatný a narůstající problém vnímáme snahu podnikatelských kruhů ve vedení města o absolutní politickou dominanci. Silná pozice tohoto uskupení ve vedení města bohužel již nyní brání úspěšně dokončit restrukturalizaci a racionalizovat činnost největší městské společnosti EKOLTES a.s. a konečně tak přiblížit její služby potřebám občanů.
     Chceme Hranice přívětivé, vstřícné pro všechny občany a řízené politiky, těšícími se všeobecné důvěře. Nelíbí se nám vize města, ovládaného technokraty a sloužícího prioritně jako nástroj a zdroj pro privátní záměry. Denně prokazujeme, že město umíme řídit, že jsme připraveni se na jeho vedení i nadále podílet a konstruktivně spolupracovat se všemi ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu. Jsme odhodláni převzít svůj díl zodpovědnosti za rozvoj města Hranic, za uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Možnost realizace našich záměrů samozřejmě závisí na výsledku komunálních voleb. Neklademe si při tom úkoly nesplnitelné.
    Chceme v našem městě obnovit městskou bytovou výstavbu. Jsme připraveni poskytnout bydlení mladým, seniorům i sociálně slabým. Budeme dále budovat bezbarierové bydlení a rozšíříme kapacitu Domu s pečovatelskou službou. Budeme do důsledku řešit problematiku sociálního bydlení. Plánujeme postavit krytou ledovou plochu a pokusíme se dát po letech Hranicím důstojný a reprezentativní vlastní kulturní stánek. Budeme neodkladně a důsledně řešit přezrálou a již urgující situaci při nakládání s městskými komunálními odpady, jejich zpracování a řešení úložišť. Chceme Hraničákům konečně nabídnout vytoužené stavební parcely pro individuální bytovou výstavbu a podporovat družstevní stavebnictví, pokračovat v revitalizaci sídlišť, rekonstrukci cest a chodníků, v řešení MHD a dopravy jako celku, v řešení parkovacích ploch. Neopomeneme řešit strategické úkoly, jako je Severovýchodní obchvat či Palačovská spojka. A plánujeme pro Vás ještě mnoho dalšího …
       Zastupitelé za KSČM v zastupitelstvu budou usilovat o realizaci našich programových cílů, o rovný dialog a spolupráci se všemi, kdo mají nezištný a poctivý zájem na rozvoji města, a hlavně s Vámi, s občany. Věříme, že se dočkáme situace, kdy vládnoucí městská koalice bude složena pouze podle schopností a kvalit zastupitelů a jejich odhodlání prospět občanům, a ne na základě finančně ekonomických popudů a osobních a skupinových cílů. Město je tu přece pro nás – pro všechny občany - rovným dílem…
Zveme Vás k volbám, přečtěte si náš volební program a pomozte nám svou účastí a rozhodováním naši vizi uskutečnit...


Za Klub zastupitelů KSČM města Hranic                   
                   MUDr. Ivan Sumara

DOVEDEME NAŠE KRÁSNÉ MĚSTO NEJEN BUDOVAT A ZVELEBOVAT, ALE TAKÉ ŘÍDIT A SPRAVOVAT


KSČM pracuje na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme pevnou levicovou formaci. Řešíme prioritně problémy denního života občanů města. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán podíl na řízení našeho krásného města. V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO – s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít spoluzodpovědnost za rozvoj a řízení města.

Reagovali jsme vstřícně a s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
Následný dynamický rozvoj města potvrdil správnost našeho rozhodnutí.  V čele stanuli odborníci, došlo k zásadním změnám stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo připraveno a realizováno mnoho záměrů a akcí a vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšila práce města s dotačními tituly. Přesto není vše ideální...

Jako podstatný a narůstající problém vnímáme snahu podnikatelských kruhů ve vedení města o absolutní politickou dominanci. Silná pozice tohoto uskupení bohužel již nyní brání úspěšně dokončit restrukturalizaci a racionalizovat činnost největší městské společnosti EKOLTES a.s. a konečně tak přiblížit její služby občanům.
Chceme město pro občany, řízené všemi, kdo požívají jejich důvěru. Nelíbí se nám vize města, ovládaného technokraty a využívaného jako nástroje pro jejich záměry.

Denně dokazujeme, že město umíme řídit, že jsme připraveni se na jeho vedení i nadále podílet, spolupracovat s ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu. Jsme plně odhodláni převzít svůj díl zodpovědnosti za rozvoj města Hranic, za uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Možnost realizace našich záměrů závisí na výsledku voleb. Neklademe si úkoly nesplnitelné. Zastupitelé za KSČM budou usilovat o realizaci našich programových cílů.  Respektujeme rovnoprávný dialog nejen s politiky, ale hlavně s občany, s každým, kdo má nezištný a poctivý zájem na rozvoji města ve prospěch nás všech. Věříme, že se dožijeme situace, kdy městská koalice bude složena pouze podle schopností a kvalit zastupitelů a jejich odhodlání prospět občanům, a ne na základě finančně ekonomických popudů a osobních a skupinových cílů. Město je tu přece pro všechny občany rovným dílem…
Zveme Vás k volbám, pomozte nám svou účastí a rozhodováním naši vizi vývoje uskutečnit...

8. 9. 2018

Městská hromadná doprava v Hranicích a globální oteplování.

Jsem velmi ráda, že MHD v Hranicích je jak se říká „100% elektro“ a že konečně zmizely z našich cest již značně opotřebované a čmoudící staré autobusy. Jednomu z těch nejstarších a nejvíce rozklepaných cestující přezdívali KRAKEN. Skřípal uvnitř tak, že jsme se všichni obávali, že každou chvíli nastane jeho poslední hodinka. To vše je již naštěstí hudba minulosti. Elektrobusy jsou uvnitř čisté, prostorné, a jízdní komfort slušný. Ovšem, což mne ale nemile překvapilo, je zjištění, že nemají klimatizaci. V horkém létě (v dnešním období veder) to všichni v elektrobusech velmi palčivě pociťujeme. A bohužel bude asi ještě hůř – klimatizace se zkrátka stává nezbytností. Jak pro řidiče, tak i pro cestující je nezbytná, prostě žádný komfort nebo nadstandard, ale naprostá nutnost. Hlavně lituji řidiče – vedro mučí a nápoj není kde zchladit. Zjišťovala jsem si zkušenosti z ostatních měst, tedy jak se jinde o provoz MHD starají. Tak například Nový Jičín provozuje Arriva – mají stejný typ busu SOR 9,5 a je KLIMATIZOVANÝ. Super, tam už mysleli na budoucnost a na klienty. Ráda bych věřila tomu, že firma ČSAD Frýdek Místek a.s., která  MHD v Hranicích provozuje,  završí zatím převážně dobré zkušenosti s provozem elektrobusů v Hranicích onou pověstnou třešničkou na dortu a klímatizaci do svých vozidel v brzké době doplní. Vždyť spokojenost klientů je jistě to prvotní?!  Předem jí za to děkuji.

Žurmanová Jarmila

13. 8. 2018

Hranická Sokolovna

Nešťastné počínání místostarosty města pana Mgr. Ivo Lesáka


Autor článku : Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Na elektronickém portálu hranický.deník.cz a v příloze deníku Hranický týden v pátek 3.8. jsem si přečetl, že bylo vydáno prohlášení panem místostarostou Ivo Lesákem v článku pana Davida Krále, že bude převzat do majetku města objekt hranické sokolovny, protože bylo podepsáno memorandum.

Takový akt je závažným majetkovým rozhodnutím a určitě by o něm muselo rozhodnout zastupitelstvo města.

V předmětných článcích bylo uvedeno : “ .. Podpisem memoranda se zástupci obou stran ( pozn. Města a Sokola Hranice ) zavázali k co nejrychlejšímu nalezení dohody, která povede k rekonstrukci místní sokolovny. Opravu zchátralého objektu by mělo zajistit jeho převedení do vlastnictví města.”

Toto vyjádření způsobilo v řadách členů jednoty sokolské značné pobouření a pan Josef Sedláček, dlouholetý člen Sokola, vyjádřil ve třech bodech tento názor, který mi následně poskytl:

1) Žádné memorandum nebylo ani vypracováno, ani projednáno, ani odsouhlaseno výborem jednoty. Nebylo dáno k vyjádření členské základně a nebyly předjednány žádné podklady pro vypracování takového memoranda.
2) Technický stav sokolovny není a nemůže být panu místostarostovi znám natolik, aby se mohl o sokolovně vyslovit ve stylu „zchátralý objekt“. O tento historický objekt se dlouhá léta s úctou staráme a v dalším období bude sloužit veřejnosti jako doposud.
3) Sokolská jednota Hranice prozatím nerozhodla, že se bude zbavovat majetku a nikomu nepřísluší tuto variantu deklarovat jako veřejnou. Toto nešťastné vyjádření znevažuje naši práci a poškozuje nás do budoucna.


Sám se již 2 roky se zabývám myšlenkou jak být nápomocen při opravách sokolovny v Hranicích. Také v řadě článků jsem uvedl zájem věci řešit. Není však možné konat bez svobodné vůle jednoty sokolské. Tento objekt není v majetku města.

Jednání v minulosti jsem zahájil tím, že jsem začal studovat její celou historii. Prošel jsem si celou kauzu soudního sporu ve kterém Sokolská jednota Hranice dlouhé roky bojovala o její vydání v restituci. Vnímám problémy, které způsobovalo vedení této nemovitosti v rejstříku Ministerstva kultury. Samotná budova byla památkově chráněna do roku 2012.

Člověk, který nemá tyto znalosti, se pak lehce chová jako slon v porcelánu. Sokolská jednota je základním historickým pilířem naší společnosti a i když byla jednota v historii třikrát zakázána a rozpuštěna, vždy se dokázala zvednout. Hranická sokolovna je tedy symbolem naší státnosti, historickým odkazem a centrem lidí i pamětníků, kteří tuto tradici vedou dál.

Po tak těžkých obdobích a dlouholetém boji o sokolovnu samotnou je tedy logické, že nikdo ze členů jednoty nechce prodat ani darovat objekt sokolovny, přestože se to dnes zdá jako možná cesta. Nebylo snadné objekt postavit a dnes není snadné jej udržovat.

Já však tvrdím, že doba je i dnes nejistá a někoho může za 10 let napadnout dnes sjednané smlouvy s odůvodněním, že nepotřebuje opět činnost sokolů. Pak majitel (V budoucnu případně město svým politickým postojem) rozhodne a sokolům zůstanou jen oči pro pláč nebo opět boje u soudu.

Ze všech těchto důvodů bych rád upřesnil že, zastupitelstvo ani rada našeho města žádné memorandum neprojednávali, ani neposuzovali žádné návrhy možného řešení spolupráce. Naše město bude v rámci svých možností pomáhat udržovat tuto významnou historickou památku, bude napomáhat k zisku jakékoli státní nebo krajské dotace, ale bude ctít vůli jednoty sokolské. Možnými variantami mohou být smlouva o vzájemně vyvážené spolupráci, dlouholetý pronájem nebo například společná kulturní činnost.

Na závěr si dovoluji uklidnit všechny členy jednoty sokolské v Hranicích. Město má zájem spolupracovat na udržování objektu sokolovny a bude především naslouchat vůli a potřebám členské základny, která je právoplatným nositelem historické tradice. Potvrzuji, že přestože Rada města Hranic přes moje připomínky pověřila pana místostarostu jednáním v této věci, považuji uvedený článek za zbrklý, politicky motivovaný a z dlouhodobého hlediska pro další jednání za nešťastný. Pan místostarosta taktéž žádné možné projednané návrhy řešení nepředložil a také v oblasti případné větší investice nemá mandát Zastupitelstva města Hranic nabízet finanční řešení v rozsahu desítek miliónů korun. Bez tohoto mandátu nelze nic slibovat ani nabízet. V této i budoucí době lze pouze korektně jednat. O případné budoucnosti sokolovny může rozhodnout Výbor jednoty sokolské po projednání ve své členské základně a Zastupitelstvo města Hranic.

5. 7. 2018

Vystoupení pana Ing. Selzera (Otevřená radnice), člena rady města, na zasedání zastupitelstva města dne 21.června 2018 a reakce na jeho vystoupení ze strany zastupitele pana PhDr. Juračky (Hranice 2000).

„Já bych chtěl doplnit, ať máte všichni stejné informace jako máme my a co proběhlo. Jestli si vzpomínáte, na tom zastupitelstvu, když se navrhoval ten člen dozorčí rady, tak my jako rada jsme nebyli informováni o tom, jestli bude nějaký kandidát nebo nebude. Tak to je bod č. 1. Bod č. 2, když tady ten kandidát a návrh padl, tak i naši, naši kolegové z naší strany hlasovali pro tohodle kandidáta. Poté bylo hlasování na valné hromadě a tam jste nebyli. A já vám přiblížím, jakým způsobem to probíhalo. A to probíhalo takovým způsobem, že když jsme se dostali k volbě tohodle kandidáta, tak nám bylo řečeno, že kandidát byl schválen všemi kluby a s všemi kluby tento kandidát byl schválen. A proto není problém, abychom zvolili tohodle kandidáta. Takže, když se na to podívám, tak my jsme nenamířili a nechceme nějakým způsobem paralyzovat fungování Ekoltesu, nebo fungování dozorčí rady.
My jsme na základě informace, kterou podal pan starosta, že všechno je projednáno se všemi kluby a že všeci souhlasili s tímto kandidátem, tak jsme se zdrželi hlasování. Takže toto je ten důvod. Není to žádný důvod namířený proti panu Liedermanovi a není to ani důvod namířený vůči nefungování Ekoltesu. Takže takovým způsobem proběhl návrh a volba člena dozorčí rady na valné hromadě Ekoltesu.“

Na vystoupení pana Ing. Selzera reagoval pan PhDr. Juračka:
„Pamatuju toho hodně od roku 1990, ale takovouto řeč také nepamatuji. Kolegové pochopil někdo z vás, co tím chtěl básník říci? Kam pan kolega Selzer mířil? Já bych tady ocitoval jednu báseň mého oblíbeného básníka o potopě, kdy nám jdou bublinky od úst a my si myslíme, že jsou to slova.
Já postrádám racionální jádro, rozumíte mu? Já ne. Nebo se pan kolega Selzer domnívá, že tím, že nás zahltí nějakými bezobsažnými frázemi, že my se unavíme, mávneme nad tím rukou a půjdeme dál?
Nevím, já jsem tím těžce zklamán, tady touto řečí.“
(red)