22. 7. 2011

Ad Ad: Stanovisko k bodu č.19 Zásady transparentnosti města Hranic na posledním zasedání zastupitelstva


Pan místostarosta
Mgr. Miroslav Wildner
Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice                                                                                           

Stanovisko k bodu č.19 „Zásady transparenstnosti města Hranic“ ZM 16.6.2011
Žádost o vysvětlení odpovědi pana místostarosty ze dne 15.7.2011.

Vážený pane místostarosto,
Vaše odpověď je naprosto nedostatečná a prosím o její doplnění.

Ad1) Proč město zadalo naprosto zbytečnou studii proveditelnosti revitalizace kasáren za 1,1 mil. Kč?
K jakému rozhodnutí její zpracování mělo sloužit? Jaké bylo zadání?
 Město zbytečně zaplatilo 1,1 mil. Kč a vznikla škoda ve výši 1,1 mil. Kč. Kdo je za vzniklou škodu zodpovědný?
Při výběru byly pouze dvě nabídky, což je v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek. Jaká byla výběrová kritéria a jaké bylo zadání? Komplexnost nabídky měla být řešena v zadání, aby byly srovnávány nabídky se stejným rozsahem a hlavním hodnotícím kritériem měla být především cena.
K přijetí rozhodnutí, že město kasárna nekoupí a nebude řešit jejich revitalizaci bylo možno přijmout i bez zpracování studie. Potřebné informace pro toto rozhodnutí bylo možno získat z měst, která revitalizaci kasáren již realizovala.

Ad2) Hospodaření s dešťovou vodou u projektů města nebylo dosud  uplatněno, i když je to vyžadováno platnou legislativou. Jedná se například o projekty - rekonstrukce komunikací, regenerace panelových sídlišť, regenerace náměstí, ul. Svatoplukovy, rekonstrukce komunikace Skalní, Hviezdoslavovy, Farní, oprava chodníků a dalších akce.
Důsledkem je nutnost rekonstrukce kanalizace a budování nákladných dešťových zdrží na kanalizační síti a neúnosné znečišťování vodních toků odlehčovanými vodami z jednotné kanalizace. Dalším důsledkem je opakované rozkopávání nových asfaltových vozovek a opakované uzavírky komunikací, které zbytečně znepříjemňují život občanům města.

Ad3) Přijatá opatření ke snížení rizika zaplavení parku (vybudování poldru a zkapacitnění jezu) budou realizována až po rekonstrukci parku. Pokud dojde k zatopení parku budou veškeré nové objekty zcela zničeny a městu vznikne škoda cca 25 mil. Kč. Kdo za vzniklou škodu ponese zodpovědnost? Park se nachází v aktivní záplavové zóně, proč to město nerespektuje? Není možno projekt odložit, až bude povodňové riziko zmenšeno a aktivní záplavová zóna zrušena?
Ad4)V ulici Hviezdoslavově dochází k zahlcování kanalizace a zaplavování sklepů. navíc bylo zjištěno, že je nutno opravit napojení přípojek do kanalizace. Rekonstrukcí Hviezdoslavovi ulice se zvýší množství dešťových vod přiváděných do kanalizace z vozovek a chodníků a problémy se zatápěním sklepů se ještě zvětší. Vyvložkování kanalizace kapacitní problémy neřeší a je zřejmě zcela zbytečné. Nutno je odpojit z kanalizace povrchové vody ze sil.I/47 a zpevněných ploch benzinových čerpacích stanic. Do projektu rekonstrukce ulice Hviezdoslavovy je nutno doplnit vsak dešťových vod nebo odvedení do povrchových vod. Rovněž je nutno, aby VaK před rekonstrukcí  ulice provedl opravu napojení domovních kanalizačních přípojek, jinak opět dojde k rozkopání nového povrchu komunikace a chodníků. Z uvedeného vyplývá, že koordinace města a VaK  je nedostatečná.

Ad5) Zbytečná projektová příprava akce „Bezejmenný potok“ pokračuje. Navrhované řešení zvětšení průtočného profilu je velmi nákladné a nešťastné. Snížení povodňového průtoku lze dosáhnout dodržováním protierozního režimu při hospodaření na zemědělských pozemcích v horní části povodí, vybudováním protierozních opatření a vybudováním poldru. Vyřeší se tak protipovodňová ochrana celého povodí nejen ulice Partyzánské za podstatně menší investiční prostředky města. Podmínkou je zpracování studie proveditelnosti s jejímž zajištěním město stále otálí. Okamžitého zlepšení odtokových poměrů v ul. Partyzánské bude dosaženo přeložkou chrániček plynu a kanalizace VaK z průtočného profilu potoka. Náklady na pročištění potoka by měl nést VaK, protože zanášení profilu způsobuje kanalizace uložená v rozporu s platnými normami.
Je naprosto nepochopitelné, proč město stále pokračuje v nákladném projektu rekonstrukce  potoku v ul. Partyzánské a zbytečně utrácí veřejné finanční prostředky. V současnosti již bylo zbytečně vynaloženo cca 600 tis. Kč a pokud bude projekt pokračovat bude zbytečně vynaloženo cca 4,8 mil Kč.

V Hranicích 20.7.2011                       ing Karel Hübl, 28.října 127, 753 01 Hranice
                                                           

Žádné komentáře: