31. 1. 2010

Starosta: „…osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic…“


Když jsem pana starostu Mgr. Wildnera 29.září minulého roku požádal o informaci ve věci úklidu malého parkoviště na začátku Máchovy ulice, které je kousek od našeho domu, netušil jsem, jakou zahajuji anabázi.
Dotaz, podaný s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím, zněl: „Od 9.9.2009 byla na ulici Máchova u toho malého parkoviště cedule, že 11.9. se bude provádět blokové čištění. 12.9. cedule zmizela a nic se nečistilo, ten svinčík je tam dodnes.“
12.října jsem od starosty města obdržel následující odpověď: „11.9.2009 byla po odtažení vozidla Peugeot 409 provedena ruční i strojní očista parkoviště v rámci blokového čištění (převzato odborem dopravy)“. Tuto informaci jsem rozporoval jako neodpovídající skutečnosti 14.října a protože jsem se nedočkal odpovědi ještě 5.11. a 4.12.2009.
Až 12.prosince jsem z radnice obdržel nepodepsanou odpověď. Měla dvě části:
„K očistě odstavné plochy „parkoviště“ v ulici Máchova v Hranicích došlo naposledy v rámci provádění jarního blokového čištění místních komunikací, a to v měsíci červenci 2009. Čištění bylo hrazeno z běžné údržby místních komunikací a zahrnuto do protokolu zhotovitele za toto období, které odsouhlasil vedoucí odboru dopravy (viz přiložená kopie).
Práce na ulici Máchova a Alšova byly provedeny na přelomu srpna a září  2009.“
Když pominu absolutní zmatek v datech, tak by mě zajímalo, na základě čeho vlastně odbory MěÚ správnost protokolů za celý měsíc v této podobě kontrolují. Jak vlastně ze souhrnného měsíčního vyúčtování „vypreparují“ hodiny a koruny na jednotlivé akce? Jak vlastně kontrolují správnost vyúčtování? A jak v průběhu měsíce kontrolují odpracované hodiny?
A na dovršení všeho ve sdělení z 28.prosince jsem obdržel opět nepodepsanou informaci, ve které je uváděn termín provedení prací 11.9.2009.
4.ledna 2010 jsem se ještě jednou pokusil na uvedené zmatky v informacích upozornit, novou fakturu za údajně provedené práce jsem však dodnes neobdržel (pravděpodobně by však pro nějakou zpětnou kontrolu byla stejně bezcenná), velmi mě však uklidnilo závěrečné sdělení pana starosty z 12.ledna: „Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu“.
A tak jsem po několika měsících dospěl k závěru, že toto dopisování nemá smysl, protože starosta, ani úředník města chybu nepřizná. Všechny žádosti o informaci byly adresovány starostovi města, je jasné, že nemůže znát vše, co se ve městě děje. Alespoň by si však měl odpovědi přečíst a parafovat správnost. Tím spíš, když tvrdí: „osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic“. Máme sice zákon 106/1999 Sb., ale i ten dovede námi placený volený i nevolený úředník obejít a pravdu zatlouct, aby se ji občan nedozvěděl. A On - důležitý úředník - měl pokud možno vždy pravdu. Až tam jsme to dotáhli s naší tzv. demokracií.
Antonín Honysz

30. 1. 2010

Konec starých časůČekají nás léta, kdy budeme platit daň z vlastní neschopnosti odstřihnout od moci ty, kteří již ztratili veškeré zábrany.
Jestliže budeme mít pocit, že volby na přelomu letošního jara a léta se odehrávají ve vyhrocené a rozbouřené atmosféře, nenechme se mýlit – ty další už se budou konat v době, kdy termíny sociální smír a celospolečenský konsenzus budou jen chmurnou vzpomínkou na léta zašlé slávy.

28. 1. 2010

Měření hluku na místních komunikacích Nová, Komenského, Teplická, Přísady.

Na městem předplacené straně Hranického deníku jsme si mohli 22.ledna přečíst, že „na žádném z míst měření hluku ze silniční dopravy nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu při použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací“.
Takto podaná informace je zavádějící. Vysvětlím to na příkladu ulice Komenského. Měření hluku proběhlo na této ulici pouze v jednom bodu, který se nachází přibližně uprostřed mezi křižovatkami s ulicemi Hřbitovní a Skalní. Sloužilo pouze ke kontrole, popř. ke kalibraci výsledků získaných pro celou ulici počítačovou simulací, k jejímuž zpracování se používají data o konfiguraci komunikace, okolního terénu a zástavby, intenzity a druhu projíždějících vozidel, atd.
Informace o tom, že ve zmíněném 1 měřícím bodu nebyl překročen platný hygienický limit pro starou hlukovou zátěž (a to nám radnice výše citovaným konstatováním sdělila) je tedy pro občany města prakticky bezcenná. Podstatné je to, co uvádí hluková mapa jako výsledek počítačové simulace, jejíž přesnost byla tímto 1 měřením zkontrolována. A z hlukové mapy lze v případě Komenského ul. vyčíst m.j. informace o překračování nočních hyg. limitů v chráněném venkovním prostoru staveb i v případě zvýšení o tzv. starou hlukovou zátěž na velké části úseku mezi křižovatkou se Skalní ulicí a křižovatkou u kina Svět. Dále např. výrazné zvýšení hladiny hluku způsobované retardéry atd. Nic z toho nám ale radnice nesděluje. Problémy s hlukem různého původu byly obdobně zjištěny i u ostatních kontrolovaných ulic.
Stejně zavádějící je i úvaha o položení tzv. nízkohlučného povrchu na prakticky nový povrch v Komenského ulici. Při platném omezení max. rychlosti na 30 km/hodinu by to bylo zbytečné vyhazování peněz. Rada města však již 18.11.2009 uložila odboru dopravy „zadat nabídku technického řešení možné opravy a úpravy povrchů místních komunikací Komenského, Teplická a Přísady odborné organizaci Centrum dopravního výzkumu Brno“.
A diskutabilní je i přiznání tzv. staré hlukové zátěže, které je v kompetenci krajských hygieniků. Jednoduše řečeno znamená, že se závazný hyg. limit změkčí (zvýší) o 10 dB proto, že v daném místě existovala komunikace a hluk z provozu na ní už před 31.12.2000. Zákon 148/2006 Sb. však pro uplatnění tohoto změkčení klade podmínku, že na komunikaci nesmí dojít k úpravám vedoucím ke zhoršení původní hlučnosti. Jak ale dokazuje hluková mapa, retardéry a použití dlažebních kostek v některých místech ulice takovou úpravou jsou. 
Zdeněk Špiřík

Tak jsme se přehoupli do roku 2010


Petr Havlík
Média jej okamžitě označila za zlomový supervolební rok. Analytici a experti se nemohou shodnout na výši našich veřejných dluhů. Jisté je jedno – sekera je obří. Připočteme – li si k tomuto zadlužení ještě dluhy podnikové sféry a domácností, vychází nám jediné – tato země stojí na pokraji zkázy. Jediné co bude tento rok růst, bude počet bankrotů a exekucí. To není katastrofická utopie, ale holá realita.

Pokračévání na adrese: http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/01/tak-jsme-se-prehoupli-do-roku-2010.html

24. 1. 2010

"Romantická" zákoutí současných Hranic


Kontrola dodržování Technických podmínek č. 85 při návrhu a realizaci zpomalovacích prahů na Komenského ulici.Kontrola byla provedena na základě opakovaných připomínek občanů města. Vychází z TP č. 85 a z orientačního měření geometrického tvaru zpomalovacích prahů provedeného 6. června 2009 za pomoci pásma, rovného ocelového profilu dlouhého asi 6 metrů a metru.
Zjištění z kontroly:
1. Technické podmínky č. 85 schválené Ministerstvem dopravy platné pro navrhování realizovaných zpomalovacích prahů rozeznávají tři návrhové rychlosti (30, 40, 50 km/hod). Nejstrmější nájezdové sklony jsou stanoveny pro rychlost 30 km/hod – rozsah od 1:10 do 1:20.
2. Prudší než maximální sklon 1:10 byl zjištěn
- v celé šíři na zpomalovacím prahu u školky z horní strany (za ni je v textu považována strana, na které se nachází kino Svět)
- v jednom místě na zpomalovacím prahu u zdravotního střediska z horní strany
- ze spodní i horní strany děleného retardéru (ve smyslu terminologie TP „polštáře“).
V dalších případech byl zjištěn sklon 1:10, resp. o málo menší.
3. V potaz nebylo vzato doporučení uvedené v bodu 4.2.2.1. Technických podmínek č.85: „Při společném provozu s autobusy veřejné dopravy je vhodné použít sklony 1:20 až 1:40“.
4. V potaz nebylo vzato doporučení z TP 85, že „vícenásobné užití zpomalovacích prahů by nemělo nahrazovat účelnější kombinaci jiných vhodných zklidňujících opatření“.
5. Nedostatečný odvod dešťové vody z prostoru nad retardérem u Kroku, kde zpomalovacím prahem zadržovaná voda při silnějším dešti vytváří jezero. Projíždějící vozidla rozstřikují vodu na přilehlé domy. V tomto případě není plněno ustanovení TP 85, které v čl. 2.3.10 uvádí: „Dlouhé zpomalovací prahy nesmí být překážkou odvodnění komunikace….Odvodnění musí být provedeno vpustí na návodní straně….Při umisťování prahů je nutno vzít v úvahu sklonové poměry a způsob odvodnění komunikace“. Vpusť do kanalizace je za prahem.
6. Při sledování současného provozu na Komenského ulici je zřejmé velké kolísání rychlosti projíždějících vozidel – výrazné zpomalování před a výrazné zrychlování za zpomalovacími prahy.
7. K použití zpomalovacích prahů nebylo vydáno stanovisko odboru životního prostředí.

Shrnutí výsledků kontroly:
1. Realizované zpomalovací prahy se svým geometrickým uspořádáním nacházejí na hranici maximálního sklonu stanoveného TP 85, v některých případech je
zřejmě tato hranice překročena. To způsobuje výrazné kolísání rychlosti projíždějících vozidel spojené s negativními důsledky na životní prostředí (polétavý prach a hluk).
2. TP 85 nejsou plněny v části odvodnění komunikace.
3. Nebyla akceptována některá z doporučení uvedených v TP 85 (využití jiných vhodných zklidňujících opatření, zmírnění sklonů nájezdových ramp při společném provozu s autobusy veřejné dopravy).

Kontrolu provedl: Zdeněk Špiřík.
Závěr projednání v KV dne 10.června 2009:
KV ukládá předsedovi KV projednat výsledky kontroly se starostou nebo místostarostkou města a s výsledky seznámit členy výboru na příštím zasedání.
S výsledkem kontroly byl seznámen starosta města dne 25.6.2009


Stanovisko starosty města je stále stejné – nic se měnit nebude.

21. 1. 2010

Vážení politici a státní úředníci,nepřeji si, abyste mě každý den neustále masírovali a stresovali údaji o tom, že každý novorozenec má batoh s dluhem 111 000 Kč, nebo že se Česká republika zadlužuje každou minutu jedním milionem korun. Takové zprávy jsou mi k ničemu, protože i když vypnu všechna světla, topení, netelefonuji, zamknu se v bytě a nikam nevycházím, nic s tím neudělám.
Na takové zprávy mám pro všechny šéfy této země jedinou odpověď: když neumíte udržet na uzdě státní finance, když neumíte hospodařit, jděte od toho!
Ten 1 bilion 300 miliard korun, které se na mě snažíte hodit, to není dluh nás občanů -- to je VÁŠ dluh! Tento dluh jste vyrobili a rozjeli VY. Dělejte si s ním, co chcete, a neobtěžujte nás údaji, které nemůžeme nijak ovlivnit. Země se zadlužuje rekordním tempem, ale já ne. Já na
dluh nežiju, naopak, snažím se mít na kontě neustále nějakou tu rezervu v násobku několika měsíčních platů. Nikdy v životě jsem nikomu nic nedlužil. To bych raději umřel hlady!
A běda, dozvídám se, že ten VÁŠ nesplatitelný dluh máme teď splatit MY.
Víte, jak to v dějinách dopadlo -- v Praze letěli radní z oken radnice už třikrát a není důvod, aby neletěli po čtvrté. Možná je právě těch 888 milionů za projekt Opencard poslední kapkou, po níž přeteče pohár.
Myslete na to, vy, politici a úředníci, kteří nám vnucujete, že jsme v tomto státu na pokraji katastrofy. VY jste tento stát dovedli na pokraj té katastrofy. My výši platů, daní, penzí, odvodů zdravotních či sociálních, stejně jako stanovení výše všech podpor a příspěvků
neurčujeme. Pamatujte na to, že od poslední společenské změny uplynulo právě 20 let, a to je v Čechách, jak známo, první předpoklad pro dějinnou změnu. Varuji vás, vzpamatujte se, vezměte rozum do hrsti a začněte pracovat na změně. A až budete mít situaci pod kontrolou a
budete nám moci oznámit, že Česká republika snižuje své zadlužení o jeden milion korun za hodinu, pak se pochlubte. Do té doby nás neobtěžujte stresujícími zprávami o vaší kolosální neschopnosti.


S pozdravem občan Bedřich Ludvík

Více o autorovi: Bedřich Ludvík
Dramaturg hrané tvorby ČT, autor a režisér dokumentů s písničkou, spisovatel a písničkář. Přivedl k životu filmy jako Smradi, Kuře melancholik, Kytice, Výchova dívek v Čechách a přes 50 televizních filmů - za všechny jmenujme cyklus o lidech postižných zločinem - Oběti. Vydal (zatím) čtyři knihy.


Převzato z internetu

19. 1. 2010

Pasti, pasti, pastičkyNa nevhodnost umístit tyto prvky na komunikaci upozorňovala široká veřejnost už od začátku záměru, tedy ještě v době, kdy se vedla polemika o sjezdu z dálnice do Hranic.  Tehdy vznikla i petice proti zamýšlenému přivaděči od Velké a lidé chtěli obchvat Hranic. Na jednání v bývalé pivnici nám, tehdy ještě bývalý místostarosta vysvětlil, že pasti a pastičky odradí řidiče od průjezdu Hranic. Dnes sklízíme plody neochoty bývalé radnice reagovat na požadavky petice, kterou podepsalo cca 2000 tis. občanů. Divně působí fakt, že se na doporučení vybudovat  tyto  omezující dopravní prvky podílela tatáž firma, která provedla hlukové měření. To, že jsme zaplatili zmetek bylo jasné už v době jeho prosazení a dnes se jen předpovědi potvrdily. Je potřeba rozlišit, kdo se na tom zmetku a jakou měrou podílel. "Odborníkům" z Brna to za zlé až tak moc nemám, ti dostali zadání a "zarputilý" požadavek protlačili.Peníze se však už nevrátí a tak bych očekával alespoň od odpovědného autora omluvu. Také bych příště doporučoval radě města  oslovovat  formou výběrového řízení více firem  a nejen CDV Brno. Už jen proto, že zadání bez výběrového řízení dává prostor k různým úvahám. Na závěr by nebylo na škodu zveřejnit na kolik nás tato "legrácka" přišla a to zvlášť, co se zaplatilo CDV a co realizační firmě.
Ing. Ivo Holec

17. 1. 2010

Jak jsme zvládli kalamitu?Občané jistě na jedničku. Převážná většina nečekala na pomoc z Ekoltesu a tak jako po jiné zimy, si své chodníky a prostory očistila. Stejně tak v našem domě. Paní domovnice se již léta stará o několik desítek metrů čtverečních, které náleží městu. A za prostředky sdružení vlastníků. A stejné je to i u ostatních bytovek a rodinných domků.


Ne tak zvládá úklid město. Samozřejmě, mohou být důvody různé. Např. objektivní, kdy během krátké doby napadlo tolik sněhu, co jindy padá několik dnů, aj. Také však mohlo jít o podcenění situace. Vždyť už i děti ve školce se učí, že leden je zimní měsíc a to obyčejně padá sníh. A na to je třeba se připravit. Ne u kávy a chlebíčků, ale na skutečně pracovní poradě. Stanovit priority úklidu. Najmout techniku i z jiných firem. Rozdělit odpočinek řidičů. Ano, ti odvedli kus poctivé práce. Byli maximálně vytíženi a jejich snahy a vytížení byly enormní.
Vymlouvat se na peníze? V minulosti byly zimy slabší, město tak ušetřilo určitou částku. Nešla uložit jako rezerva? Vždyť zkušenosti ukazují, že po mírnějších zimách vždy přijde kalamitní, problematická. A zase je problém.


A diskuze na internetu Hranického deníku ukazuje, že pan starosta je v klidu neprávem. Několik desítek kritických příspěvků je toho důkazem. A při rozhovorech s lidmi cítím, že spousta z nich už i rezignuje. Jen mávnou rukou a řeknou: „Co byste chtěli po současném vedení města…!“ A to je smutné. Rezignace na věci veřejně totiž umožňuje dostat se k moci i lidem, kteří sledují jen vlastní zájmy. Jak říká na svých internetových stránkách pan Jiří Peš: „K vítězství špatných často stačí, když slušní mlčí“.
Jeden zajímavý postřeh z diskuze ke sněhové kalamitě lze však zaznamenat. Lidé volají po změnách na radnici. Přece jen se blýská na lepší časy?
Miroslav Raindl


Poznámka k výše uvedenému příspěvku.
Zastupitel Mgr. Miroslav Raindl opakovaně na zasedáních zastupitelstva požadoval informaci, jak rada města a Ekoltes hodlají reagovat na změnu legislativy týkající se úklidů komunikací v zimním období. Ředitel Ekoltesu odpověděl, že se vlastně nic nemění, Ekoltes prý ve srovnání s minulostí bude navíc uklízet jen chodníky na náměstí.


 Mgr. Raindl dále navrhoval, aby se vedení města (starosta či místostarostka) obrátili na občany s prosbou o zajišťování úklidů v dřívějším rozsahu i v tomto zimním období. Dával ke zvážení, zda by město například nemohlo pro tento účel dát k dispozici potřebné nářadí. Představitelé města se jeho návrhům vysmáli, nejvíce paní místostarostka.
Krátce před sněhovou nadílkou ředitel Ekoltesu informoval hranickou veřejnost, jak se dlouho předem jím řízená firma na zimní období připravovala, včetně nákupu nové techniky. Ještě po prvním sněžení tvrdil, že příslušný Plán zimních opatření je plněn. Pokud by v údobí nejintenzivnějšího sněžení termíny z tohoto Plánu plněny nebyly, většina občanů města by to pochopila. Že však v řadě případů zmíněný Plán není plněn do dnešního dne, odpustit nelze.


Pokud pominu arogantní prohlášení starosty zveřejněné v Deníku, zodpovědní představitelé mlčí. Kdyby se aspoň pokusili o omluvu a poděkovali těm, kteří uklízeli bez ohledu na novou právní úpravu. Skutečné osobnosti by to dokázaly.
Závěrem se připojuji k ocenění těch pracovníků Ekoltesu a veřejných služeb, kteří úklidové práce obětavě prováděli.
Zdeněk Špiřík


Přetiskujeme některé názory, které proběhly na stránkách Hranického týdne k tomuto tématu:
7.ledna
….co takhle uklidit chodník který vede od zámku směrem ke kinu? mám pocit že tam ještě žádná technika nebyla...jen to lidi rozšlapali..nemám pocit že by 50 lidí zvládlo úklid celých hranic a všech chodníků a uliček...chci vidět, až přijde opravdová kalamita protože to už pak nebude stačit jen sníh zoufale přehazovat ze silnice na chodníky, z chodníku na silnice a čekat až mezitím roztaje…
…Také mě udivuje arogance hranické dvojice V+W. Stejně tak ale i schopnost místostarostky Ondriášové stát se neviditelnou a přitom zodpovídá prostřednictvím odboru a Ekoltesu za stav komunikací ve městě. A co Ti všichni radní a představitelé koaličních stran, kteří se jako pijavice za slušné peníze nasáčkovali do řídící struktury Ekoltesu?
9.ledna
Protože pan starosta nechce plýtvat penězi daňových poplatníků na odklízení sněhu z chodníků,musí občané chodit po ,alespoň částečně schůdných silnicích.A já se ptám,kde tedy máme jezdit my řidiči,když naše silnice jsou v těchto dnech hojně využívány jako pěší zóny.Snad po chodnících?
10.ledna
 Plně s vámi souhlasím.Určitě to starosta myslel tak jak to napsali.Stejně bude valit klíny do hlavy,a něco zase moudrého pronese.Ta hromada sněhu se sice v pátek nedala zvládnout,ale za 48 hodin by už měli mít všechno uklízené jak tvrdí ten druhý expert na kalamity( ř. Ekoltestu).Do místních části se ani nedostanou.No uvidíme.
12.ledna
…Ivo, máš pravdu. Když jsem s tímto problémem 2x vystoupil na zastupitelstvu, všichni se mi vysmáli. Nejvíce paní místostarostka. Navíc jsem navrhoval už v minulosti, kdy byly mírnější zimy, ušetřené peníze ponechat jako rezervu pro horší situace. Neuspěl jsem. Celá organizace úklidu sněhu postrádá systém. Ale to je na dlouhé povídání. Je mi líto, že kompetentní nenašli ani trochu slušnosti k omluvě za současnou situaci. M. Raindl  (Mgr.Raindl reaguje na příspěvek Ing.Holce, který jsme v Hranických listech zveřejnili 11.ledna pod názvem Reakce na výrok starosty)….


….. Activ asi nepotřebuje VÍC peněz,na mnohá parkoviště se nedá ani zajet.Ať jsou to parkoviště placená,nebo pro rezidentní.Rezidenti/občané,platící si za to,že mohou parkovat před svým domem/platí nemalé peníze ročně této firmě ,která se ani nepostará o to,aby tyto místa byla řidičům řádně přístupná.Proč taky,svoje peníze dostanou a ty občane,uchop lopatu a makej!!!...
15.ledna
…Tak už by mohli konečně začít ten sníh odvážet.Sice je hezké,že konečně uklidili chodniky,ale co ty hromady sněhu?Ty hromady na sidlištích dost překáží hlavně při parkování i při výjezdu.To tu budou strašit do jara?Byl jsem zase ve Velke.Od hospody směrem na Hrabůvku je silnice tak zúžená,že je to o hubu,když se potkají dvě auta.Hlavně u kaple se potkat s většim autem je docela horor.A chodník ten prý častečně uklidil ekoltest,něco lidi sami,ale zbytek na ten se už nedostalo.Prostě slouží úzké skupině lidí tak se na něj i na silnici kašle…


…..Milí spoluobčané,tyto diskuze jsem naprosto zbytečné.Jestli si myslíte,že by se chytila radnice v čele se starostou a Ekoltes za nos a něco dobrého pro město a obyvatele udělali,je stejně naivní,jako si myslet,že dárky nosí Ježíšek.Nejlepší způsob,jak mocipánům ukázat,jak nám jsou prospěšní,je přijít k obecním volbám a poslat je všechny k šípku.Nechtěl jsem to uvádět v článku pro HT,který jsem posílal do redakce,ale jsem na invalidním vozíku a zkuste si tipnout,jestli si město vzpomnělo na nás,kriply.Z baráku se nedostanu kvůli neodklizenému sněhu,ale ne na chodníku,ten sousedé odklidili,ale hned u vjezdu na silnici je bariéra sněhu.Na mém parkovacím místě to samé a to už ani nemluvím,kdybych se chtěl dostat do garáže.Dlabat na to,nikam nepojedu a budu dřepět doma.Ale jednu výhodu oproti ostatním občanům města mám-nemůžu si na neodklizených chodnících zlomit nohu…..

13. 1. 2010

Od ČSSR k České republice: Trnitá cesta od gulášového socialismu k mafiánskému kapitalismu

Britské listy
Jakub Rolčík


Možná jste v úterý 17. listopadu 2009 něco podobného viděli také. Po ulici korzují davy; děti drží v rukou balonky bílé, modré a červené barvy, s letopočty 1989 a 2009. V rohu náměstí je velký stan, ve kterém probíhá tzv. retrodiskotéka. Uvnitř právě trsají čtyřiceti-, třiceti-, ale i dvacetiletí při Gottem zpívané písničce Včelka Mája. Na druhém konci náměstí je zase podium, s něhož posluchače uspokojuje mnohem hřmotnější muzikou rocková kapela. Kolem spousta stánků; zde medovina a bramboráky, onde buráky v cukru či domácí uzeniny. I pivo pořídíte a u stánku, který má dnes na štítě nápis “Французский пунш”, si můžete koupit nápoj, o němž prodejce v ostatní dny tvrdí, že je to francouzský punč. V prostoru obehnaném páskou se nachází “totalitní zóna”, kde jsou k vidění staré Škodovky či Tatra 613. Dalším exponátem je městský autobus Karosa ŠM 11; nejspíš proto, aby připomínal, že před lety si jen málokdo mohl dovolit koupit auto a užívat komfortu, jaký poskytuje pohyb zácpou v městském centru rychlostí sice jen 10 km/hod, zato při počtu pouhého jednoho cestujícího na stroj.
Kolem žlutobílé Škodovky s nápisem VB a modrým majáčkem na střeše je plno. Bez přestání cvakají blesky fotoaparátů, neboť je to náramná bžunda, když vám statisti v zelených uniformách a bílých helmách zkroutí na požádání ruce a za hlavu přitištěnou na kapotu položí bílý obušek. Taková fotka se bude stopro dobře vyjímat na Facebooku.
Studenti pořádají „recesistickou akci“. Oblékli si modré košile; ti šťastnější dokonce někde vyhrabali červený šátek, který si neuměle uvázali kolem krku, aby jej posléze politý pivem nedbale strčili do kapsy. Zadání znělo: Přijít v oblečení, které by „upomínalo na komunismus“, což někteří vyřešili tak, že si prostě oblékli montérky.
Konají se i další akce připomínající dobu minulou: Zatímco špinavý muž v „džisce“ vám nabízí bony, jinde se pořádá závod v běhu za rolemi toaletního papíru či za pojízdným banánem. Organizuje se „rekordní fronta na banány“, po kteréžto akci se jdou žízniví diváci postavit do fronty na punč. Co na tom, že fronta, v níž většina stojí ve dvojicích či trojicích, je dlouhá 15 metrů u jednoho, 20 metrů u druhého stánku…
Všichni se dobře baví. Mnozí ze zúčastněných se nejspíš před dalšími volbami nechají opět mobilizovat proti komunistům, což znamená, že je nebudou volit. Tedy ne ty komunisty, nýbrž sociální demokraty, ale… však víte, jak to je – KSČSSD! Volte kohokoli jiného, budou vyzývat lídři některých stran, obratně využívajíce skutečnosti, že v bývalé ČSFR ani v následnické České republice nebyl nikdy zveřejněn jmenný seznam všech členů bývalé Komunistické strany Československa; takže nikdo netuší, kolik bývalých komunistů po roce 1989 prozřelo a nyní prosazuje pravicové hodnoty v řadách ODS, KDU-ČSL, TOP09 či ve Straně zelených.
Do voleb je ale zatím daleko. Nyní jsou oslavy 20. výročí „pádu totality“ v plném proudu; a zatímco jedni se utápějí v nepřiznané nostalgii po časech, kdy existovaly větší sociální jistoty a větší bezpečnost než dnes, druzí se „době komunismu“ hlasitě vysmívají. Často jde o lidi mladé, kteří si – přesně podle přání obhájců polistopadového vývoje v čele s Václavem Havlem – nepamatují, jaké to dříve bylo; a tak ani netuší, že to, čemu se vysmívají, je pouhá karikatura „doby komunismu“.
■ ■ ■
Imperativ současnosti velí: Zapomenout! Zapomenout na dobu, kdy v Československu bylo socialistické zřízení. Pokračování na adrese:
http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/01/od-cssr-k-ceske-republice-trnita-cesta.html
.

12. 1. 2010

Ještě jednou k úklidu sněhu v Hranicích

Dnes, v úterý 12.1.2009, v čase mezi 12.40 a 13.30, jsem si prošel náměstí ....nikde jsem neviděl zaměstnance městem pověřené firmy, kteří by prováděli úklid chodníků, popřípadě odvoz sněhu. Pak jsem u obchodního centra Bečva potkal místního poslance, říkejme mu pan Zet. 
Na mou otázku, proč se neuklízí sníh alespoň z chodníků v historickém centru města, mi tento pán odpověděl, že příjmy do rozpočtu města klesly o 40%. Na otázku, proč město nemá vytvořenou rezervu pro "strýčka Příhodu", mi neodpověděl. To, že mu před Vánocemi před jeho domem proběhla rekonstrukce chodníku, podle mého odhadu okolo 1 mil Kč, taktně pomlčel. Zrovna tak mi neodpověděl, kolik asi mohlo město ztratit peněz z neuklizených parkovacích míst. Pro zajímavost, v pondělí na  parkovišti v Komenského, okolo 8-9 h, stálo max. 10 vozidel. Ostatní neměla kde stát. Ještě jsem se ho chtěl zeptat, proč město na plynofikaci Valšovic nepožádalo o dotaci, byť by dostalo "upocených " pár set tisíc, ale už mazal pryč a neměl čas. Chvíli na to jsem potkal člověka z městské firmy Ekoltes, který mi řekl, že Ekoltes neočekává, že mu město zaplatí úklidové práce...že by tady byl zakopaný pes? Hm, pokud to bude pravda, čí zájmy by pan Zet obhajoval, města, tj. nezaplatit peníze, nebo zájmy Ekoltesu ..,tj. zaplatit pro město provedené práce. Jedno jsi myslím, tento pán neobhajuje moje zájmy. Podotýkám, že toto je jen má dedukce, občana, který je pouze "obětí "přírodních živlů a místních poměrů.:-))


P.S. Opět na parkovišti u Alberta vidím řidiče, jak odhazuje sníh na vyhrnutou vozovku, aby mohl přijet. Tak teď už čekám jen na traktor, který sníh nahrne zpět. Kocourkov? Ne, Hranice.

Ing. Ivo Holec

Tři dny už v Hranicích nesněží

Snímky z 12.ledna - jeden příklad z desítek dalších:


Autobusová zastávka v Alešově ulici - a jak se tam teprve bude chodit při oblevě?

Tuto fotografii z místa vzdáleného sotva 100 metrů od výše uvedené autobusové zastávky ponechávám bez komentáře (křižovatka u Slávie). Čtenáři mi asi porozuměli, co jsem chtěl říci - chyba není v těch, kteří úklidy provádějí. Je na straně vedení, ať už na radnici, či v Ekoltesu. Chyběla a stále chybí jasná koncepce provádění úklidových prací. A sníh se zatím mnohdy přehazuje tam a zpět.....a stojí to peníze, které jinde chybí.
Zdeněk Špiřík

11. 1. 2010

Reakce na výrok starosty


Protestuji pane starosto. Já Ivo Holec protestuji proti Vašemu výroku a přístupu k současné sněhové kalamitní situaci .Nesouhlasím s Vaším názorem,že nebude město uklízet pro úzké skupiny lidí vozovky a chodníky od sněhu.Je to výrok hanebný ,který se nehodí do současné sněhové situace v Hranicích. Všichni majitelé nemovitostí, podél kterých vedou komunikace města, jsou plátci daně z nemovitostí. Tedy jedné z daní, za kterou by mělo město v jejich prospěch pracovat.
Místo Vašeho nevhodného výroku bych spíš očekával, že přijmete opatření k řešení této kalamity včetně odvozu sněhu z komunikací a parkovišť. Rovněž očekávám, že s tímto plánem seznámíte občany města. Ujišťuji Vás, že protažení traktorem není řešení situace a že je na čase mít vlastní rozhodný rozhodovací názor. Schovávat se se za „okřídlenou větu „ o šetření peněz daňových poplatníků, není dnes na místě.
Je potřeba zabránit následným úrazům a škodám, které mohou vzniknout s příchodem mrazů na zdraví a majetků občanů. Na cestách, chodnících a v jejich okolí leží tolik sněhu, že většina cest v Hranicích má zmenšený průjezdní profil a při mrazech, které jsou hlášeny na příští dny, může dojít ke kolapsu dopravy. Pokud článek v novinách zkreslil Váš výrok, pak se omlouvám a těším se na rychlé řešení situace.
Ing. Ivo Holec

6. 1. 2010

Výsledky měření hluku na městských komunikacích jsou tajné?


Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace považuje snížení hlučnosti v sídlech za jednu z priorit. V publikaci určené pracovníkům veřejné správy se konstatuje, že městský hluk způsobuje vzestup stresových hormonů a že z řady nových evropských výzkumných studií plyne závěr: jestliže střední hodnota dopravního hluku přesáhne v ekvivalentní hladině hodnotu 65 dB ve dne a 55 dB v noci, vzroste u ovlivněných obyvatel riziko infarktu a dalších srdečně cévních poruch o přibližně 20 %.

Hygienické limity hluku z dopravy byly v ČR stanoveny Nařízením vlády s účinností od 1.6.2006. Odpovědnost za udržování hlučnosti na míře stanovené limity nesou u místních komunikací obce. 
Na samostatný článek by vystačilo téma, co všechno jsem už v tomto volebním období musel absolvovat, abych překonal nechuť představitelů našeho města se touto touto zákonnou povinností zabývat. Až podpora zastupitelů před rokem umožnila schválení usnesení, které radu města zavázalo zajistit měření hluku kolem aspoň některých městských komunikací (Nová, Komenského, Teplická, Přísady). Po dalších 10 měsících, 10.12.2009, rada předložila zastupitelstvu výsledky. 
Ještě předtím se však radní vzepjali k nezvyklé aktivitě a již 18.11.2009 uložili odboru dopravy „zadat nabídku technického řešení možné opravy a úpravy povrchů místních komunikací Komenského, Teplická a Přísady odborné organizaci Centrum dopravního výzkumu Brno“. Najednou rada spěchala tak, že nečekala na projednání v zastupitelstvu, které ji úkol zadalo, a byla zaneprázdněna do té míry, že ani do dnešního dne „nestihla“ výsledky měření hlučnosti projednat v komisi životního prostředí, jejíž členové byli touto radou na začátku volebního období jmenováni.

Výsledky měření zpracované do podoby hlukových map naznačují v každé ze zvolených městských ulic existenci obytných domů zasažených, zejména v noci, nadlimitními hodnotami hluku různého původu.
Jen jako příklad popíši podrobněji situaci na Komenského ulici. Nevyhýbám se však, v případě zájmu, popsat výsledky měření v ulicích Nová, Přísady a Teplická. Je však třeba, aby se o svá zákonná práva začali zajímat i sami postižení občané.
Rada města nám na zasedání zastupitelstva předložila podklady, podle kterých na ulici Komenského není žádný z obyvatel podrobován nadlimitním hodnotám hluku. Poté, co na můj požadavek zpracovatelé hlukové studie z CDV Brno provedli dodatečné výpočty, se však v některých místech potvrdilo překročení i zvýšených limitů zahrnujících tzv. starou hlukovou zátěž (v noci nad 60 dB).
Stejně tak se dodatečně potvrdilo, že nám byly předloženy podklady bez zahrnutí vlivu jednoho z retardérů, jistě jen náhodou toho, který začíná asi 2 metry od vnější stěny obytného domu (předepsaný bod měření jedné z limitních hodnot hluku se totiž nachází právě zmíněné 2 metry od fasády domu).

Jak jsem se již výše zmínil, rada města již v listopadu zadala zpracování technického řešení spočívajícího, lidsky řečeno, v položení ještě jedné, tzv nízkohlučné vrstvy na živičný povrch, který byl v Komenského položen nedávno. Protože jsem v našem kraji v různých úřadech a organizacích nenašel nikoho, kdo by měl s těmito „tichými“ povrchy silnic praktické zkušenosti a reference v odborné literatuře jsou protichůdné, položil jsem tuto otázku v diskuzi o výsledcích měření hluku na zastupitelstvu zástupcům CDV Brno. Neznali rovněž nějaký konkrétní příklad, ale dodatečně nám poslali zprávu, že zkušební úsek 3 km dlouhý byl realizován nadnárodní společností v roce 2008 ve Středočeském kraji.
Přiznám se, že řešení, které rada zvolila, nerozumím i z několika dalších důvodů. Předně je všeobecně známo, že složka hluku z valivého pohybu pneumatiky po povrchu vozovky za normálních okolností roste rovnoměrně v závislosti na rychlosti vozidla. „Zajímavá“ začíná být při rychlosti někde mezi 30 až 50 km/hod. Zkušenosti ze zahraničí uvádějí, že efekt snížení hluku na tichém povrchu se projeví především u komunikací, po nichž jezdí auta rychlostí nad 50 km/h.  Ale v Komenského ulici je přece rychlost omezena na 30 km/hod a musí se dále snižovat před retardéry.
Rada se zabývá položením ještě další nové vrstvy na nedávno položený živičný povrch, ale přitom ji nezajímá hluk způsobený nerovností dlažebních kostek položených na retardérech. Pro názornost přikládám výřez z hlukové mapy v blízkosti jednoho z retardérů. Jak jsem se měl možnost přesvědčit, i odborníci takové provedení retardérů neznají. 

Dále je známo, že hladinu hluku negativně ovlivňuje nerovnoměrná jízda vozidla. Odstranění vynuceného zpomalování na rychlost 15, či 20 km/hodinu, tedy zrovnoměrnění průjezdu, by přitom napomohlo i ke zlepšení čistoty ovzduší v této ulici. 
Přikládám graf, ze kterého je zřejmý prudký nárůst plynných i tuhých škodlivin produkovaných auty při rovnoměrné jízdě rychlostí pod 40 km/hod. A jak by teprve vypadal graf při překonávání současné překážkové dráhy v této ulici?
Proč se tedy rada ze všech těchto důvodů nezabývá možnostmi zrovnoměrnění průjezdu při zachování bezpečnosti chodců i bezpečného najíždění z postranních ulic? Technická řešení jsou známá, jedno z nich jsem na zastupitelstvu uváděl. 
Mezi zásadovostí a strnulostí myšlení je propastný rozdíl. Každý čtenář si má možnost sám zvolit označení pro závěrečné vystoupení pana starosty v diskuzi: Tento problém vyřeší hybridní motory aut, retardéry svoji funkci plní…..
Předpokládám, že jiný názor měla většina zastupitelů, kteří se nespokojili s radou města navrženým „vzetím předložených informací na vědomí“ a schválili usnesení zavazující radu předložit na březnovém zasedání zastupitelstva analýzu možností snížení hluku v ulicích, pro které se hlukové mapy zpracovávaly.

Zdeněk Špiřík

4. 1. 2010

K náhradní výsadbě uschlých stromů


Představitelé města nás s velkou pompou opakovaně informovali o velkorysé výsadbě zeleně náhradou za její poškození při výstavbě dálnice. Vícekrát jsem upozorňoval na to, jak velký podíl nově vysazených stromů bez ošetřování usychá. Pokaždé se mi dostalo poučení, že to není starost města. Že povinností firmy, která stromky vysadila, je i opakovaná výsadba nových stromků za ty uschlé. Nakolik je tato „povinnost“ plněna a ze strany města kontrolována je možno vidět na řadě míst města. Uschlé stromy jsou vytrhávány a pouze část z nich je nahrazena novými.

Protože obecná diskuze na toto téma neměla žádný význam, pokusil jsem se na tento problém poukázat na konkrétním příkladu 2 akátů v Alešově ulici, uschlých před asi 2 lety a následně vytržených pracovníky Ekoltesu. Jak známo, jedná se o krátkou a tedy přehlednou ulici s relativně málo nově vysazenými stromy. Starosta mi na můj dotaz, kdy budou tyto dva stromy nahrazeny novými, v září odpověděl takto: „Vámi popisovaný stav jsem okamžitě řešil s pracovníky společnosti Ekoltes Hranice a.s., za suché stromy bude do konce roku provedena náhradní výsadba. Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu.“


A jako obvykle v podobných případech……nic se nedělo. S údivem jsem si proto koncem listopadu přečetl následnou starostovu odpověď na svůj opakovaný dotaz v této záležitosti. Cituji: „Dosadba 2 kulovitých akátů do Alešovy ulice byla provedena v průběhu týdne 13. – 20.11.2009“. Ve skutečnosti však, stejně jako na řadě jiných míst v Hranicích, v Alešově ulici žádná náhradní výsadba neproběhla.Koncem minulého roku jsem proto panu starostovi poslal tyto fotografie, které jsou pořízeny asi měsíc po údajné výsadbě nových stromů. Současně si kladu otázku, zda je provádění kontrol „provedené práce ve všech lokalitách Hranic“ v dobrých rukou. Asi ne. Navíc potom pan starosta nemá dost času ani na řádné plnění povinností, za které je ve skutečnosti placen.


Antonín Honysz

2. 1. 2010

Několik vět vystihujících stav české společnosti v létě 2009

Jiřina Šiklová

Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali.
________________________________________

Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.
Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých a chamtivých rukou.
Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.
Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.
Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší.
Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho "oficiální" roční plat.
Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.
Pokračování na adrese:
 http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/01/nekolik-vet-vystihujicich-stav-ceske.html
.