29. 5. 2011

Jak nazvat Bezejmenný potok?

Zdeněk Špiřík
Paní Ing. I. Zahradníčková v úvodu studie Hranice – Bezejmenný potok, studie proveditelnosti z roku 2007 napsala:
„Bezejmenný potok je místní vodoteč v jihovýchodní části města Hranic. Jeho příslušná spádová oblast je značně rozlehlá. Tvoří ji převážně lokalita zvaná Pod Hůrkou a jižní okraj zastavěné části města od trati ČD přes ulici Partyzánskou ke korytu řeky Bečvy.“

Tím, jak nazvat Bezejmenný potok (dále BP), se dlouhodobě zabývá současný místostarosta Hranic - pan Mgr. M. Wildner. V minulém volebním období se soustředil na vysvětlování, že tzv. BP žádným potokem není, je pouze vodou tekoucí po povrchu země - viz příspěvek

Když pak přívalová voda volně tekoucí po povrchu země závěrem minulého volebního období opět způsobila vážné škody, otřáslo to tehdejším panem starostou natolik, že potok označil za „příkopu“ (zaklenutou část v Partyzánské ulici za „zatrubněnou příkopu“). A aby se nám tento název vryl do paměti, na posledním zasedání zastupitelstva nové pojmenování snad 100krát zopakoval.

Popřejme současnému místostarostovi města v tomto boji o správné pojmenování BP hodně úspěchů! Snad potom nechá ty, kteří vodě rozumí, připravit smysluplná opatření pro reálné snížení povodňových rizik v celé této lokalitě.

22. 5. 2011

Dlažební kostkaKlidně si několik týdnů ležela u přechodu pro chodce u restaurace Acero. A s ní i kus betonu. Ten je tam dodnes. Kostku vrátili zpět. To je dobře.
A válí se tam ještě zbytky štěrku z letošní zimy. A taky je tam vyšlapaná pěšina, jak si
lidé zkracují pravoúhlý chodník naplánovaný optimistickým projektantem. Ten v domnění, že oblouky jsou zbytečné, raději upřednostnil pravý úhel. Jak se říká "pravá je správně dravá". Ale lidé si vyšlapou cestičky stejně dle svého gusta. Možná by bylo vhodné ten úsek vydláždit. Čas jsou přece peníze. A co na tom, že ničím přírodu. 

A jdete dál, přes zanedbaný most, s chodníkem bez betonu, plný výmolů. Na další křižovatce přechod k Albertu s vyvráceným obrubníkem…
Na vojně nás učili, že „nesplnění úkolu začíná přehlížením drobných nedostatků“.
Možná archaické, ale pravdivé. A „chlebíčkáři“? Stále v klidu.

Jdete z nádraží. Už po pár metrech musíte sklánět hlavu. Větve stromů v chodníku, oděv Vám trhají trnité keře. Jde zřejmě ale o majetek Českých drah. Někdo je však musí upozornit. Já jsem to udělal. A slušně mi odpověděli, porost upraví. Jen by mě zajímalo, kdy naposledy jel někdo z kompetentních vlakem?
Občas by neškodilo projít se po městě. A ty drobné nedostatky odstranit. Díky za opravy cyklostezky na Rybáře. Ovšem už nám opět zarůstá cyklochodník do Velké.

Mám jeden návrh. Ať odpovědní činitelé čtou Hranické listy. Tam se dozví, co občany trápí.

Hezký den přeje M. Raindl

19. 5. 2011

Třídění pravdy podle toho, kdo ji říká

Zdeněk Špiřík

„…Intelektuálně nepoctivé je nerozuměti a nechtít rozumět. Intelektuálně nepoctivé je třídit pravdy a názory podle kabátu, podle toho, kdo ji říká. Nechceme slyšet duchovní vysílání, pokud vychází z jiného tábora. Chceme neznat. Myslíme si, že zacpat si uši znamená umlčet druhého. Mohli bychom tomu do třetice říci intelektuální nestatečnost…“
Karel Čapek, Lidové noviny 24. 12. 1933

Chvíli mi trvalo, než jsem našel originál tohoto fejetonu, na který jsem si vzpomněl na posledním zasedání zastupitelstva. Po sérii „intelektuální nestatečnosti“, kterou prokazovala koalice na radnici vedená tandemem Mgr. Wildner – Ing. Ondriášová nesčíslněkrát v minulém volebním období a v sestavě Ing. Ondriášová – Mgr. Wildner již mnohokrát i v tomto volebním období, byli účastníci zasedání zastupitelstva 12. května svědky nebývalého úkazu.

Při diskuzi o tématu nastoleném Ing. Hüblem (viz http://mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/materialy-k-jednani-zm/volebni-obdobi-2010-2014/zveme-na-zastupitelstvo-mesta-12-5.html  bod 19) nejprve Miroslav Raindl z tábora opozice upozornil, že dané téma je natolik složité, že je velmi obtížné pro zastupitele – laiky zaujmout jednoznačné stanovisko. O chvíli později J.Úlehla z tábora koalice konstatoval, že předložený problém je natolik odborně náročný, že řadu měsíců připravované původní řešení obhajované místostarostou Mgr. Wildnerem nemůže akceptovat bez hlubší diskuze za účasti odborníků. Přitom přiznal, že byl před zasedáním zastupitelstva připraven, stejně jako celá koalice, hlasovat pro zamítnutí návrhu předloženého opozičním zastupitelem (ing. Hübl). Tím Josef Úlehla odmítl „třídit pravdy a názory podle kabátu, podle toho, kdo ji říká“.

Škoda, že přednesení takového názoru v našem zastupitelstvu je možno považovat za projev statečnosti.

15. 5. 2011

Vytopené sklepy v Hviezdoslavově ulici, osobní zodpovědnost vedení města.

Ing Karel Hübl , předseda klubu VV v Hranicích 

V pátečním vydání Hranického deníku vyšel článek z veřejného projednání akce „Rekonstrukce Hviezdoslavovy ulice“ při kterém si obyvatelé stěžovali na zaplavování sklepů i při malých dešťových srážkách. Na jednání byla navržena poměrně nákladná a složitá řešení s pochybnými výsledky. Problém je však možno řešit i jinak a jednoduše:

Podivné projektování v Partyzánské ulici v Hranicích.

Ing Karel Hübl , předseda klubu VV v Hranicích  

V Partyzánské ulici připravuje VaK Přerov rekonstrukci kanalizace za cca 3,4 mil. Kč a současně město připravuje rekonstrukci zaklenutého potoku za 4,2 mil Kč. Obě investice jsou však prakticky zbytečné.

9. 5. 2011

Chlebíčkáři


Tak měl původně znít můj příspěvek do Hranických listů. Chtěl jsem tak poukázat na aktivitu představenstva společnosti EKOLTES. Pojedí chlebíčky, vypijí kávu. A nic.
Město si žije svým tempem. Tam nepořádek, tam prach, tam …atd. Pan ředitel, který kandiduje /kandidoval/ za Zelené, je naprostém klidu. Polétavý prach mu nic neříká, bahno u přechodu pro chodce na kruhovém objezdu na Třídě prvního máje, stejně jako po zimě neuklizený štěrk, a nic. 

4. 5. 2011

Memorandum – společná výzva pro realizaci Palačovské spojky

Zdeněk Špiřík

Na webových stránkách uskupení Hranice 2000 jsem narazil na zajímavý příspěvek Magdaleny Gladišové, který se týká bodu programu posledního zasedání zastupitelstva města o názvu Memorandum – společná výzva pro realizaci Palačovské spojky. Příspěvek naleznete ZDE 

Přimělo mě to, abych si zmíněný podklad pro jednání zastupitelů na webových stránkách města přečetl. Uvádím podstatnou část důvodové zprávy předložené zastupitelům a kurzívou ke každému ze 4 bodů doplňuji reálnou skutečnost:

1. 5. 2011

Příprava protipovodňové ochrany v Hranicích.

ing Karel Hübl, klub Věcí veřejných Hranice
Přívalová povodeň na bezejmenném potoce v květnu 2010.V současné době jsou Hranice nejvíce ohrožovány při povodních na Bečvě, Ludině, Veličce a v menší míře i přívalovými povodněmi na několika menších tocích.1.  Bečva
Rozhodnutím vlády z letošního roku byly zajištěny finanční prostředky na obnovení přípravy poldru Teplice, který by mohl být realizován do desíti let. Současně v minulém roce občanské sdružení POM a hranický klub Věci veřejných zajistili územní rozhodnutí na rozšíření jezu v Hranicích. Další přípravu rozšíření jezu již za pomocí dotací zajišťuje Povodí Moravy a realizace by mohla proběhnout již v r. 2013. Hranice tak mají velkou šanci, že do deseti let budou ochráněny před povodněmi na Bečvě.