26. 4. 2010

Ve městě je toho hodně ke zlepšení


Nejaktivnějším zastupitelem v současném zastupitelstvu je nesporně Mgr. Miroslav Raindl. Kromě aktivního vystupování při projednávání připravených bodů jednání, pravidelně, na všech zasedáních zastupitelstva, vystupuje s řadou námětů na zlepšení prostředí ve městě, kritizuje různé nešvary a poukazuje na nedostatky v činnosti vedení radnice. Na několika příkladech naznačíme část jeho vystoupení na zasedání zastupitelstva 22. dubna.

Z prezentace Mgr. Raindla představující pravdivý obraz reálného stavu koryta Ludiny v jednom z míst, kde Ludina v noci z 24. na 25. června 2010 nadělala hodně problémů, uvádíme sice pouze 2 fotky, ale i z těch je patrné, že se tam za téměř rok prakticky nic nezměnilo. 

Na příkladu sídliště Nová Mgr. Raindl naznačil nedostatečnou péči radnice o majetek města a v jiných případech zase nedostatek ohleduplnosti k tomuto majetku ze strany dodavatelů.Na několika dalších obrázcích ukázal černé skládky podél silnice směrem do Velké, na něž na zastupitelstvech upozorňoval bezúspěšně již několikrát. Informace převzal místní tisk a  reagovala i Správa železniční dopravní cesty.
Z řady příkladů nevšímavosti v péči o majetek města vybíráme ještě jeden - z křižovatky u Kpt.Jaroše - zohýbané a zrezavělé zábradlí. Mnohokrát na zastupitelstvech Mgr.Raindl také upozorňoval na potřebu rozšíření parkovacích ploch podél úzkých průjezdních komunikací v různých čtvrtích města. Obrázek vpravo je z Bezručovy.
Mimoděk se vynořuje otázka - co zůstalo z populistického hesla pana starosty o 1000 nových parkovacích míst? 

Redakce Hranických listů.14. 4. 2010

Ohlasy našich čtenářůVelmi kladných ohlasů se nám dostalo po uveřejnění článku ing. Špiříka v HD z pátku 2. 4. 2010. Spoluobčané pozitivně reagovali nejen na zveřejněný názor na Rozpočet města, ale kriticky reagovali svými postřehy na některé problémy, které je tíží. Podle nich vedení města nedostatečně řeší čistotu a pořádek ve městě a přilehlých místních částech. 

Pan H. uvedl názorný příklad z místní části Velká. Silnice, která spojuje kamenolom Hrabůvka a místní část Drahouše, je v některých částech lemována černými skládkami. Ty se nacházejí v místech, kde je upozornění MěÚ, že skládky jsou zakázány pod pokutou padesát tisíc kč. A tak se dotyčný pán dotazuje, zda vůbec existuje v Hranicích Strana Zelených. 

Obdobně reagovali i manželé R., kteří upozorňují na potok Ludina. V jeho blízkosti se nacházejí parkovací plochy těžké techniky, říčka sama by zasloužila protipovodňovou úpravu. Pan M. K. se zpětně vyjádřil k rozpočtu, kde si klade otázku, kdy bude pokračovat úprava jednotlivých sídlišť. Konkrétně, kdy se dokončí sídliště Hromůvka a slibované parkovací plochy.

Jako opoziční zastupitelé dostáváme podobných dotazů desítky. Je to na straně jedné potěšitelné, že občané mají zájem o rozvoj svého města, že nacházejí cestu ke svým zastupitelům. Je však velmi složité je nezklamat. I když jejich připomínky prezentujeme a obhajujeme na jednáních zastupitelstva, často narážíme na hradbu arogance a nezájmu. A někdy i na posměšky těch nejvyšších.
Kdysi tzv. mladí „úderníci“, kteří si říkali „Příjemný úder“ velmi okázale poukazovali na jakousi aroganci na radnici. Až teatrálně kritizovali starostu zvoleného za sociální demokraty na přelomu roku 2000. Avšak volby o šest let později ukázaly pravou tvář arogance. Současné vedení Radnice veřejně proklamovalo, že i sebelepší názor opozice nebude brán v úvahu. Proč? 
Jedinou pravdu bude mít zmanipulovaná Rada Města, apod. A občan? Na tuto otázku se jen těžce hledá odpověď. Opět jen pro názornost: Oslovil nás občan z ulice Pod Lipami, zda by nebylo možné vyřešit chodníky v některé části této lokality. Popsal situaci, nebyl však vyslyšen. Osobně jsem požádal pana starostu o vyjádření, dodnes nemám odpověď. Takže nezbývá, než vzít situaci do vlastních rukou. Jako v parku Čs. Legií. Tam si občan /nebo občané/ zřejmě sami vybudovali vlastní chodník v samotném parku. 

Stejně jako se již legálně jezdí od garáží na Hromůvce na silnici I/47 ke kruhovému objezdu na Ostravu. Ptám se: Kam se poděly „zbytečné“ dopravní značky z cyklostezky do Velké. Když jsem upozornil na jejich nadbytečnost, sklidil jsem úsměšky. Kde jsou? Ve sběrně…..? Je potřebné řešit situaci od Cementářského sídliště ke Kostelíčku. Provoz na této silnici houstne, nemá pravidla. Tam je potřebné dopravní značení. Včetně  omezení rychlosti. Mám pocit, že nějak se to Ultralevé a ultrapravé Koalici zamotává.

Spojil jsem svůj osud, svůj život s tímto městem.Chci, a to je mé přání, aby prosperovalo, bylo čisté a bezpečné.  Když se ohlédnu já, i moji kolegové v zastupitelstvu, zpět do roku 2006, kdy jsme byli zvoleni do zastupitelstva, nemáme se za co stydět. To jiní musí zpytovat své svědomí.

Mgr. Miroslav Raindl

8. 4. 2010

Rada města stále nereaguje na změny příjmové stránky rozpočtu.


Protože rada města není přes opakované výzvy schopná předložit zastupitelstvu smysluplnou koncepci, kterou by reagovala na změněné vnější ekonomické prostředí, předložil jsem na posledním zasedání k diskuzi tento koncept návrhu:

1. Vzít za základ schválený rozpočtový výhled a s cílem zamezit plýtvání finančními prostředky města provést důslednou analýzu vazeb letošního rozpočtu na rozpočtový výhled a v co nejkratší lhůtě její výsledek projednat v ZM.
2. Stanovit priority pro přípravu, či finanční podporu nových akcí. V jejich rámci doporučuji za takovou prioritu označit např.:
- akce zaměřené na snižování nákladů na chod města, např. nákladů na vytápění objektů v městském vlastnictví
- zastavení procesu dalšího zhoršování stavu městského majetku atd.
3. Těmto prioritám podřídit i seznam akcí, na které budou připravovány žádosti o dotace.
4. Pozastavit přípravu ostatních akcí, jejichž realizaci nebude reálné z finančních důvodů ve výhledu 2 let zahájit.
5. Zvýšit přesnost sestavování výdajové části rozpočtu.
6. Vytvořit finanční rezervu na krytí mimořádných výdajů a pro potřebu dofinancování dotovaných akcí.
7. Pomocí úvěru financovat pouze návratné akce – v rozsahu návratnosti úvěru.
8. ZM průběžně informovat o významnějších odchylkách od platného rozpočtu.
O případné reakci rady vás budu informovat.

Zdeněk Špiřík

1. 4. 2010

Dnešek je vyhlášen Dnem proti hluku.
Z řady nových evropských výzkumných studií plyne závěr: jestliže střední hodnota dopravního hluku přesáhne v ekvivalentní hladině hodnotu 65 dB ve dne a 55 dB v noci, vzroste u ovlivněných obyvatel riziko infarktu a dalších srdečně cévních poruch o přibližně 20 %.

Den uvědomění si hluku začala držet zhruba před čtvrtstoletím Liga neslyšících v New Yorku a také v ČR se již několik let k němu připojují někteří ekologové, lékaři, akustici, učitelé, psychologové i hudebníci. Letos připadl na 1.duben.

Při hodnocení přístupu vedení našeho města k problematice hluku se omezím na konstatování, že trvalo víc jak polovinu tohoto volebního období, než se mi podařilo díky podpoře části zastupitelů prosadit aspoň částečné plnění platné legislativy – zpracování hlukových map podél 4 městských ulic – Komenského, Přísady, frekventovaná část Teplické a Nová a následně diskuzi o výsledcích. Výsledky byly předloženy zastupitelům 10.12.2009 se zavádějícím tvrzením, že problém s hlukem na městských ulicích leží na straně státu, protože pochází pouze z provozu na komunikaci I/35 (Hranice – Valašské Meziříčí). Byla to lež. Stejně tak se mi podařilo na zasedání zastupitelstva 10.12.2009 prokázat, že obdobným nesmyslem a odváděním pozornosti od reálných možností řešení je zadání rady města na téma položení nového, tzv. nízkohlučného povrchu na právě opravenou ulici Komenského.

Rekapitulace zjištěných překročení platných hlukových limitů:
·         Přísady, Teplická – hluk z I/35 – překročení i limitů zvýšených pro starou hlukovou zátěž.
·         Komenského: v okolí retardérů, nově položené kamenné dlažby a v celé v horní části ulice - překročení i zvýšených limitů pro starou hlukovou zátěž.
·         Nová: hluk z průmyslové činnosti – překročení platných limitů v noci.
·         Hluková mapa ulice Komenského zachycuje ještě začátek Zborovské ulice a část domů na Nám. 8.května. I zde je z hlukové mapy zřejmé překročení hladiny hluku nad limitní hodnoty.

Zastupitelstvo v prosinci uložilo radě města předložit na únorové zasedání analýzu možností snížení hladiny hluku v ulicích Nová, Komenského a Teplická. Rada zastupitelstvem stanovený únorový termín dosud nesplnila…..
Na výřezu z hlukových map je patrný vliv starostových pastiček – retardérů – na ulici Komenského na hluk v jejich okolí. V tomto případě je denní limit Ld = 60 a skutečnost 69,5 dB, limit noční Ln = 50 a skutečnost 61,1 dB. A řešení je jednoduché - místo starostových pastiček obložených žulovými kostkami použít vhodnější způsob regulace rychlosti (samozřejmě při zachování bezpečnosti provozu i chodců). 

Jednu z možností jsem na zastupitelstvu uváděl. A k tomu by měla směřovat zastupitelstvem požadovaná analýza. Té se však zjevně od těchto radních už nedočkáme – tedy od těch radních, kteří v žádosti o dotaci i na výstavbu retardérů v ulici Komenského garantují:
  • Dojde ke zlepšení špatné průjezdnosti obcí
  • Dojde ke snížení negativních vlivů na životní prostředí
  • Dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti – lepší průjezdnost zajistí snížení průměrné spotřeby paliva na průjezd komunikací
  • Zvýšení využití MHD.
Nic z toho, co starosta města podepsal, plněno není. A ze strany rady města chybí i jen náznak snahy hledat řešení.

Část hlukových map popisující průměrnou noční hladinu hluku v horní části ul. Komenského naleznete na této adrese:  
http://picasaweb.google.cz/hranickelisty765/HorniCastUlKomenskeho#5461109920289652194
Nadlimitní hladina hluku je všude tam, kde není vyznačena tmavě zelená barva.


Zdeněk Špiřík