6. 1. 2011

Rezignovalo vedení města na roli dirigenta, pod jehož taktovkou by měl být areál Jasla adaptován na nové podmínky?

Zdeněk Špiřík

Na 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 9.prosince, předložil Ing.Karel Hübl návrh na zajištění aktualizace studie proveditelnosti kasáren Jaslo. Jednalo se mu o zajištění potřebných podkladů a analýz, které jsou nezbytné pro formulaci tak zásadního rozhodnutí, jako je reakce města na nabídku odkoupení tohoto areálu.
Potřeba rozsáhlé přípravy pro taková rozhodnutí je neoddiskutovatelná (blíže jsem se touto problematikou zabýval v příspěvku K dění kolem kasáren Jaslo z 24.11.2010).

Před zastupiteli je však při rozhodování o přijetí či nepřijetí nabídek armády dodnes obrazně řečeno prázdný stůl. Studie proveditelnosti zpracovávaná na přelomu 2008 / 2009 je pouhou chatrnou odpovědí, navíc jen na malou část souvisejících otázek. K jejímu vypracování sloužila např. zcela obecná a nezávazná vyjádření některých podnikatelů z první poloviny 2007 i ničím nedoložené náměty. Byla zastaralá již ve fázi dokončování a dodnes s ní také nikdo dále nepracoval.

Napojení tohoto areálu je ve studii řešeno původním zadním výjezdem z kasáren na ulici Nová. Zřejmě na základě mé kritiky byl koncem roku 2009 zpracován dodatek zobrazující široký vyšrafovaný pruh prostorem mezi železnicí a objekty CETRIS, kterým by teoreticky mohlo vést napojení na silnici I/47. Nikdo se už ale nenamáhal prověřit vlastnické vztahy k pozemkům, natož pak zadat zpracování technického posouzení reálnosti takového napojení.

Byl jsem proto šokován, jak na návrh Ing.K.Hübla reagovala Ing. R. Ondriášová,starostka města:
„Při zpracování studie kasáren Jaslo byl proveden průzkum, byli osloveni zájemci, uchazeči, zda by chtěli investovat, takže průzkum jako takový byl, samozřejmě se postupně mění, protože někteří podnikatelé si mezitím našli jiné prostory. Co se týče financování, tak i tahlencta záležitost jednotlivých aktivit v tom areálu byla projednávána, no a na ORM jsou v tuto chvíli i 2 pracovnice, které sledují jednotlivé dotační tituly. Co se týče napojení kasáren Jaslo na silnici I/47 i tohlencto bylo prověřováno v rámci širších vztahů.“
Nikdo jiný už potom nediskutoval, paní starostka asi svým vystoupením zejména koaliční zastupitele přesvědčila, že nejlepší variantou je nedělat nic, protože zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení – tedy ani souhlasné s návrhem inž. Hübla, ani nesouhlasné.

K výše citovanému stanovisku Ing.Ondriášové doplňuji:
Na jednom ze zasedání zastupitelstva v roce 2008 jsem upozornil na předpokládaný nárůst nákladní dopravy po prodeji areálu Jasla a v té souvislosti jsem navrhl, aby byla formou studie prověřena reálnost napojení celé průmyslové zóny v této části Hranic na silnici I/47 koridorem mezi železnicí a areálem CETRIS. Jednalo se mi o prověření nejen technické stránky věci, ale i možnosti řešení vlastnických vztahů k pozemkům. Tehdejší paní místostarostka Ondriášová odpověděla, že se to bude řešit v rámci studie Jaslo. Jak to dopadlo, a za co město zaplatilo, jsem uvedl výše.

K tomu, aby bylo možno požádat o dotaci na nějaký záměr, je třeba splnit řadu předepsaných formalit a v neposlední řadě mít zpracovaný projekt. Vzhledem k tomu, že vedení města žádný projekt nezadalo, tak také žádný neexistuje. Tvrzení paní starostky, že 2 pracovnice sledují jednotlivé dotační tituly je tedy jen mlácení prázdné slámy, protože zmíněné pracovnice nemohou vědět, jaký projekt, a zda vůbec nějaký, vedení města v budoucnu zadá.
  

Žádné komentáře: