27. 9. 2011

Obětní beránci

Zdeněk Špiřík

Další ze zpráv, které kontrolní výbor předložil na posledním zasedání zastupitelstva, se týkala kontroly použití 2 milionů korun uvolněných z městské pokladny na opravy šaten na koupališti v roce 2010. K výsledkům kontroly se ještě vrátím v některém z dalších příspěvků.
Všechny podklady si vyžádala policie v souvislosti s podnětem k prošetření tohoto případu podaným starostkou města.  Pro tuto chvíli proto pouze konstatuji, že peníze byly určeny zejména na řešení problémů s napojením objektu šaten na inženýrské sítě (komunikace, kanalizace, voda, elektro).

Nedostatky v práci řídících a kontrolních orgánů Ekoltesu zaznamenáváme téměř pravidelně. Všeobecně známá je i příčina – jak řídící, tak kontrolní funkce vůči Ekoltesu jsou obsazeny stejnou skupinou místních politiků. S trochou nadsázky se tato skupina řídí a zároveň kontroluje – viz schéma tohoto „systému“ řízení. Rovněž kořeny zjištěných problémů týkajících se způsobu použití poskytnutých 2 mil. korun tkví v chybách, kterých se dopustili právě zmínění vrcholní funkcionáři.
Rada města svým usnesením z 8.9.2009 nechala z projektu rekonstrukce šaten v souvislosti s žádostí o dotaci vypustit přípojky inženýrských sítí…. a nenechala je připravovat jako samostatnou stavbu!


Nevyhovující stav přístupových komunikací a inženýrských sítí vně budovy šaten byl znám představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu i Radě města již za provozu původních šaten. Byl tedy dostatek času na řádnou přípravu. Rozhodovací kompetence byly v rukou řídících a kontrolních orgánů Ekoltesu. Proč nejednali?
Odpověď předsedy představenstva Ekoltesu: „Tento problém nebyl řešen“.
Při kontrole jsme neměli problémy v kontaktu s výkonnými pracovníky města nebo Ekoltesu, v jejich práci jsme nedostatky neshledali.

Ještě víc, než charakter zjištěných nedostatků, mě však překvapila reakce na zjištění z kontroly ze strany vrcholných představitelů Ekoltesu a města. Představitelé koalice na radnici jsou si zřejmě natolik jistí neotřesitelností své pozice, že nepovažovali za vhodné tak citlivé otázky, jako bylo financování rekonstrukcí podmiňujících provozuschopnost šaten, projednat s představiteli opozice aspoň následně. Místo toho se na zasedání zastupitelstva i kontrolního výboru uchýlili k opakovanému lhaní, vyčítání a napadání, resp. urážení kontrolujících. Zbaběle se přitom snažili zaštítit svými podřízenými a najatým technickým dozorem. 

Žádné komentáře: