19. 9. 2011

Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - 2.část

Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.4:
Koordinace prací s VaK Přerov, a.s. byla nutná a vždy je nutné přípravu a realizaci koordinovat s dalšími provozovateli inženýrských sítí. Společné provádění např. výkopových prací naopak představuje úsporu nákladů.
A jaká je skutečnost?
Ukázalo se, že souběžná realizace kanalizace s BP není možná…Úvaha ing.Ondriášové o úsporách na výkopech je tedy chybná, město však musí díky těmto „úvahám“ zaplatit drahého projektanta (RM měla k dispozici cenově výhodnější nabídku, navíc by tento projekt měl jako vyvolanou investici hradit VaK Přerov).
Projektantem navržené trasy kanalizace a BP v Partyzánské ulici jsou patrné na dalším snímku (modrá-BP, červená-kanalizace):


A pro úplnost – Ing. Hübl prokázal i chybu v generelu kanalizace, což znamená, že navrhované odlehčení kanalizace i její vedení Partyzánskou ulicí je nyní zbytečné. 
Nové zatrubnění BP v Partyzánské ulici se mělo stavět současně s novou kanalizací. Tím volené vedení města zdůvodňovalo volbu drahého projektanta bez výběrového řízení. Kdo z vedení města informoval zastupitele, že kanalizace v Partyzánské se nemusí v současné době vůbec stavět? Informaci mělo od ledna t.r.
Znění 4.zjištění v zápisu z kontroly:
Koordinace projekčních prací s VaK Přerov se ukázala jako zbytečná, navíc zdržela průběh prací na řešení ochrany před povodněmi a zvýšila náklady.
Souhlasíte se zjištěním Kontrolního výboru?
____________________________________________________________________

Znění zjištění 5/1 v zápisu z kontroly
Porušování směrnice Zadávání veřejných zakázek: 
RM 24.8.2010 rozhodla o zpracování dokumentace řešící rekonstrukci zaklenutí BP v Partyzánské ulici firmou JV Projekt (334.800,-) bez výběrového řízení, což je v rozporu se směrnicí Zadávání veřejných zakázek. RM přitom ani neudělila z této směrnice výjimku. Rozhodnutí RM ve svých důsledcích znamená  časovou ztrátu dvou měsíců, protože nabídku společnosti Voding Hranice  měla RM na totéž téma k dispozici již 22.6.2010. Nabídka Vodingu byla pro město i cenově mnohem výhodnější (nabídka za 345.600,- zahrnovala nejen zaklenutý úsek v Partyzánské ulici, ale navíc i otevřenou část po ČD - věcně tedy dvojnásobný rozsah).
Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.5/1: 
"Rada města je oprávněna k udělení výjimky a rozhodnutí o předělení zakázky je zároveň rozhodnutím o udělení výjimky. Rada rozhodla o přidělení zakázky firmě JV projekt VH, s.r.o., která je zpracovatelem projektu úpravy kanalizace v Partyzánské ulici připravované VaK Přerov právě z důvodu lepší koordinace obou záměrů."
Výňatek z interní směrnice Zadávání veřejných zakázek - udělování výjimek
Ve zvlášť odůvodněných případech lze udělit výjimku pro způsoby zadání zakázky dle bodu 5.3.2. směrnice. Výjimky schvaluje a o zadání zakázky rozhoduje  v takových případech rada města na základě předložených informací o trhu  a zkušeností příslušného odboru.
V materiálech pro RM, ani v zápisu z jednání rady však není ani zmínka o posuzování otázky výjimky ze směrnice, tím spíše tam není ani předepsané posouzení trhu, či vyjádření příslušného odboru, které by zabránilo předražení zakázky (nabídka VODINGu výrazně cenově výhodnější). 
_______________________________________________________________________

Znění zjištění 5/2 v zápisu z kontroly
"Porušování směrnice Zadávání veřejných zakázek:
Pouze ze 2 nabídek byl vybrán dodavatel stavebních úprav zazimování propadlého místa v Part.ulici (167.509,-)."
Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.5/2:
„To že při zajištění zazimování byly posuzovány pouze dvě nabídky, poněvadž pouze dvě společnosti předložily své nabídky, a toto není v žádném rozporu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Vedoucí odboru je povinen zajistit obeslání 3 kvalifikovaných firem, nemůže však nést zodpovědnost za to, aby tyto firmy své nabídky předložily.“

Co Ing.Ondriášová zamlčela:
Třetí obeslanou firmou byl Ekoltes. 
Pokud má město skutečný zájem, aby se městská firma ucházela o tuto zakázku, má nástroje k tomu, aby podala nabídku. V obráceném případě – což je tento případ – se výběrové řízení vědomě – v rozporu se směrnicí - omezilo na soutěž pouze dvou uchazečů. 
Souhlasíte se zjištěním Kontrolního výboru?

Žádné komentáře: