18. 9. 2011

Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - 1.část

Znění 1.zjištění v zápisu z kontroly:
Nekoncepční postup Rady města, která při svém operativním rozhodování o dílčích problémech nebrala v potaz potřebu komplexního řešení pro celé ohrožované území a tím tedy ani vzájemné vazby jednotlivých částí řešení.

Stanovisko Ing. R.Ondriášové ke zjištění č.1:
 „Rada města při svém rozhodování vždy brala v potaz potřebu komplexního řešení…“

Příklady zájmu RM o komplexní řešení BP
Dotaz: Jaký je závěr po projednání studie proveditelnosti o názvu Bezejmenný potok z roku 2007 v komisi rozvoje a v radě?
 Odpověď starosty, říjen 2008:  Materiál je připraven tak, aby prošel radou a byly stanoveny další kroky.
Dotaz: Jak reagovala rada města na doporučení komise rozvoje města z 1.pololetí 2009 ve věci ochrany povodí Bezejmenného potoka před povodněmi?
Odpovědět na zastupitelstvu starosta v dubnu 2010 odmítl.
Na následnou žádost s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím odpověď zněla:
Komise jen sdělila co my už dávno víme -  těch recipientů musí být několik, problém je v tom, že Bezejmenný potok je jen název, ale vodní tok to není – je to jen povrch po kterém se pohybuje voda a to jen někdy. Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší.

Po téměř 5ti letech rada města není schopna předložit žádné konkrétní komplexní řešení …pouze sliby, že vše vyřeší Mikroregion.

 
_________________________________________________________________________


V létě 2010 se rada města v rámci „komplexnosti“ řešení rozhodla nechat vyprojektovat další kousek BP ve směru proti proudu vody - otevřenou část potoka mezi Partyzánskou a železnicí. Samozřejmě opět bez znalosti toho, co se bude dít s horní části toku a opět na stoletou vodu.

Ing. R.Ondriášová ve svém stanovisku ke zjištění č.2  k tomu  uvádí:
„Rada města uložila OŽP oslovit odborné firmy, které mají zkušenosti s hrazením bystřin, s návrhem vodohospodářských staveb v krajině, jako např. firmy Hrazení bystřin, s.r.o. nebo Lesostavby Frýdek-Místek.“
Odbor životního prostředí vzal rady města vážně a víc než dva měsíce se snažil vedení Lesostavby přimět, aby se zakázky ujalo.
Nepomohlo ani zjištění, že nemají žádné reference na zpracování projektů protipovodňové ochrany, nemají ani svoji projekční složku a sami zpracování projektů zadávají externí firmě.
Znění 2.zjištění v zápisu z kontroly:
Zasahování RM, popř. jejích jednotlivých členů do průběhu prací bylo mnohdy chaotické – viz případ prosazování společnosti Lesostavby F-M.  VODAM nakonec tytéž práce, na které uvolnila RM pro Lesostavby F-M 72 000 ,-, provedl  za 28 000,-….Dlužno dodat, že těch 72 tis. korun pro Lesostavby bylo rozhodnuto bez výběrového řízení.
______________________________________________________________________

Znění 3.zjištění v zápisu z kontroly:
Až po roce – a to jen díky tlaku zastupitele Ing. K Hübla - vedení města reagovalo na upozornění obsažené ve studii Vodingu ze 7.4.2010 – na negativní vliv chrániček inženýrských sítí na průtočnou kapacitu zatrubnění BP v Partyzánské ulici.
Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.3:
"Negativní vliv trubních vedení v průtočném profilu byly řešen již dříve (a ne až po roce, jak je uvedeno ve zprávě). Ze zápisu ze 14.10.2010 jasně vyplývá, že kolizní křížení s NTL plynovodem již bylo projednání s provozovatelem a že bude řešeno výškovou úpravou plynovodního řadu v místě křížení"
Pravda je však taková:
Paní starostka z textu zápisu vypustila závěrečná slova
…"s upravovaným úsekem."
Jednání ze 14.10.2010 se totiž týkalo projektu nového zatrubnění BP zpracovávaného JV Projekt na kapacitu 100leté vody. Nemělo nic společného se stávajícím křížením, které zachycuje nečistoty a při intenzivnějších srážkách způsobuje ucpávání nátoku do zatrubnění a zaplavování Partyzánské ul. 

Ing.Ondriášové připomenu skutečný průběh řešení negativního vlivu chrániček inženýrských sítí na průtočnou kapacitu zatrubnění BP v Partyzánské ulici:
7.4.2010 - upozornění obsažené ve studii Vodingu
10.11.2010 ZM - Ing. Hübl radě – požadovat přeložku plynu na vlastní náklady a totéž požadovat od majitele sdělovacího kabelu
9.12.2011 ZM Ing. Hübl – požadovat po vlastnících přeložky inž. sítí
17.2.2011 ZM Ing. Hübl – žádost o okamžité nařízení provedení přeložek
17.2.2011 ZM ukládá starostce podat podnět Stavebnímu úřadu k ve věci nařízení provedení přeložek
21.2.2011 – podnět Stavebnímu úřadu podává ing.Hübl....
.... a až 23.2.2011 - podnět Stavebnímu úřadu podává ing.Ondriášová 


Domníváte se, že zjištění kontrolního výboru jsou nekorektní?


Zápis z kontroly
postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP).


Rekapitulace aktivit MěÚ v rámci protipovodňové ochrany lokality Pod Hůrkou a v přilehlých ulicích ohrožovaných přívalovými průtoky vody v potoku:

15.12.2007 – Hranice – Bezejmenný potok, studie proveditelnosti, Ing.I.Zahradníčková.
Studie konstatuje, „…že celá trasa BP nese známky dlouhodobého nezájmu. Potok však potřebuje řádnou úpravu nejen proto, že celá trasa vede zastavěným územím, zejména však proto, že lokalita Pod Hůrkou se připravuje k další obytné zástavbě, což sebou přinese zvýšená odtoková množství povrchové vody v důsledku nárůstu zpevněných ploch a s tím související zvýšení odtokových koeficientů povrchových vod…“ Navržené řešení spočívá v úpravě společného koryta levobřežní a pravobřežní pramenní vodoteče od místa v severovýchodní části dna kotliny, kde se obě ramena stékají. Kapacita zatrubněné části v Partyzánské ulici podle studie vyhovuje.

1.3.2010 – Městská policie nahlásila propadlé místo v Partyzánské ulici.

2.3.2010 – VaK STAV Drahotuše, Oprava průtočnosti propadlého profilu BP –18.440,- s DPH.

9.3.2010 – Starosta telefonicky objednal T-E studii Hranice – ulice Partyzánská – Bezejmenný potok u ředitele společnosti Voding Hranice.

25.3.2010 – Propadnutí kontrolní šachty na Partyzánské ulici (zatrubnění nebylo poškozeno).

7.4.2010 – Voding předal studii objednanou 9.3.2010 – 42.000,-s DPH
Závěry:
1. Nutná výměna stávajícího zatrubnění za nové kruhového profilu o vnitřním průměru 1,2 m.
2. Velkým problémem na tomto úseku je zúžení průtočného profilu potrubím plynovodu a chráničkou kabelu.
3. Nutná je úprava koryta toku v úseku 3 (otevřená část mezi ul.Teplickou a ČD).
4. Pro eliminaci povodňových průtoků je nutno vyřešit odtokové poměry v celé trase – tzn. i ve střední a horní části toku. Za úvahu stojí vybudování suché nádrže v extravilánu – v horní části toku. Tato nádrž by zachytila první nápor přívalového deště z extravilánu….
20.5.2010 – Na základě zadání starosty města kontaktoval OŽP Voding Hranice. V této souvislosti Voding zpracoval a na jednání 20.5.2010 předložil první variantu Rozboru předpokládaných investičních nákladů na projektové práce a inženýrskou činnost na akci, která zahrnula jak zatrubněnou, tak otevřenou část BP - cena 445.200,-Kč. Následně 22.6.2010 Voding předložil variantu levnější – za 345.600,-Kč vč.DPH.
15.6.2010 – Jednání vedení města s VaK Přerov. Zápis není k dispozici.
29.6.2010 RM
– OŽP má zajistit zpracování návrhu retencí BP se zákresem navrhovaných retencí do situační mapy, včetně výpočtu jejich kapacity a orientačního vyčíslení nákladů na jejich výstavbu.

- OŽP byl pověřen projednat návrh řešení úpravy otevřené části BP v úseku Teplická – ČD s odbornou firmou Lesostavby Frýdek-Místek.
13.7.2010 – svolal OŽP místní šetření na řešení otevřené části potoka od křiž. po ČD za účasti zástupců Lesostavby F-M a RM.
21.7.2010 – Mail od p. Frajta (JV Projekt), že rekonstrukce kanalizační stoky bude probíhat společně s revitalizací BP.
27.7.2010 – Lesostavby F.M. předaly podklady pro zpracování studie projekční firmě AGPOL Olomouc s odůvodněním, že nemají vlastní projekční složku.
3.8.2010 – Dopis OŽP na Lesostavby F-M, město trvá na uzavření smlouvy když ví, že Lesostavby F-M nemají projekční složku.
– Ing.Frajt (JV Projekt) byl požádán o nacenění prací za zpracování dokumentace BP Partyzánská pro ÚŘ, SP vč. realizační dokumentace.
- Ing Frajt požádán o technickou pomoc při řešení „zazimování“ místa havárie v Partyzánské ulici.
4.8.2010 – Jednání starosta x VaK Přerov (shodli se, že trasa BP v Partyzánské ul. je v souladu s kanal. stokou).
24.8.2010 – RM schválila – zpracování T-E studie firmou Lesostavby F.M.
- uvolnění 72 000,- Kč pro Lesostavby F.M.
- 335 000,- Kč JV Projekt BP Partyzánská ul.
- 57 000,- Kč TP zabezp. místa havárie pro zimní období.
V případě Projektu BP Partyzánská ulice RM rozhodla bez výběrového řízení ve prospěch JV Projekt. Stanovisko, že byly ve výběrovém řízení srovnávány ještě 2 nabídky Voding Hranice neobstojí z těchto důvodů:
- JV Projekt reagoval na žádost vedení města vznesenou na výše zmíněném jednání dne 3.8.2010 návrhem ceny projektové a inženýrské činnosti ve výši 334.800,- Kč vč.DPH. Zmíněný návrh se týká jen zatrubněné části BP.
- Rozbory předpokládaných investičních nákladů, nákladů na projektové práce a inženýrskou činnost byly společností Voding Hranice zpracovány na žádost starosty města. Jsou dva, první varianta 445.200,- ze dne 20.5.2010, levnější varianta 345.600,- Kč vč. DPH ze dne 22.6.2010.
Výsledek těchto rozborů byl volně k dispozici, nebyl totiž starostou města požadován pro výběrové řízení. RM svým usnesením z 29.6.2010 neudělila nabídce společnosti Voding výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek a „…neschválila rozpočtové opatření ve výši 345 600,- vč.DPH na projektové práce DÚR, DSP a inženýrskou činnost…“ se zdůvodněním, že je příliš nákladná. Rozbory předpokládaných nákladů Vodingu jsou přitom zpracovány pro celý úsek BP od Smetanova nábřeží po ČD, tedy pro zatrubněnou i otevřenou část BP, zatímco JV Projekt předložil na požadavek vedení města nacenění pouze pro zatrubněnou část.
31.8.2010 – Hranice – orientační návrh situování suchých nádrží v povodí BP (Ing. Zahradníčková), 2.680,-
Závěry:
„Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v dotčeném území je možno vybudovat suché nádrže a byla doporučena místa jejich situování.
Zpracovatel doporučuje uvažovat i se zřízením suché nádrže v úseku trasy potoka před křížením trati ČD. Tato nádrž může značně snížit škody, vznikající při přívalových srážkách jako následek hydraulicky nevyhovující trasy potoka v koncovém úseku trasy potoka.“
23.9.2010 - JV Projekt VH předal Projekt zazimování havarovaného místa v Partyzánské ulici, 57.000,-
- Lesostavby F-M sdělují, že nejsou schopni studii zpracovat.
12.10.2010 – RM pověřuje OŽP objednat T-E studii úpravy úseku na otevřenou část BP od Teplické ul. po ČD (0,175-0,310).
Zkrácený výběr mezi Voding, VODAM a JV Projekt VH. Vybrán VODAM – 28.000,-
14.10.2010 – Zápis z jednání s JV Projekt VH - Stavební úprava přechodně zakrytého úseku odvádějící povrchové vody pod místní komunikací v ul. Partyzánské: „…průtočný profil upravovaného úseku bude navržen jako maximálně možný do daného prostředí. Vzhledem k této skutečnosti bude navržen průtočný profil, který převede průtok Q 100 = 7,85 m3/s….Uvedená stavba bude koordinována se stavbou akce Rekonstrukce a přístavba kanalizace Hranice. MěÚ zastupovala místostarostka Ing. Ondriášová“.
25.10.2010 – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci projektu Zazimování..
Vybíráno ze 2 nabídek (Ekoltes nabídku nepředal), vítěz – Jaroslav Tvrdoň 167.509,- s DPH
31.1.2011 – VODAM předal studii Hranice – úprava BP (otevřená část od Tepl.ul. po ČD).
Studie zpracována v souladu se zadáním na průtok stoleté vody, tedy 7,85 m/s.


Zjištěné nedostatky:
 1. Nekoncepční postup Rady města, která při svém operativním rozhodování o dílčích problémech nebrala v potaz potřebu komplexního řešení pro celé ohrožované území a tím tedy ani vzájemné vazby jednotlivých částí řešení. Vedení města nebralo v potaz ani doporučení obsažené ve studiích Ing.I.Zahradníčkové a Vodingu Hranice – zabývat se problematikou BP komplexně. Záplavami jsou postihováni obyvatelé podél celého průtoku BP. Úpravy jsou tedy nezbytné i ve středním a horním toku. Úpravy v horním toku však ovlivní situaci v níže položených částech BP. Proto i zadání potřebné průtočné kapacity je nutno stanovit se zahrnutím předpokládaných vlivů všech úprav. 
 2. Zasahování RM, popř. jejích jednotlivých členů do průběhu prací bylo mnohdy chaotické – viz případ prosazování společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, která navíc ani projekci nemá (projekční práce zadává u externí firmy), VODAM nakonec tytéž práce, na které uvolnila RM pro Lesostavby F-M 72 000,-, provedl ve vysoké kvalitě za 28 000,-, Voding nabízel za 48 000,- a JV Projekt za 99 000,-. 
 3. Až po roce – a to jen díky tlaku zastupitele Ing. K Hübla - vedení města reagovalo na upozornění obsažené ve studii Vodingu ze 7.4.2010 – na negativní vliv chrániček inženýrských sítí na průtočnou kapacitu zatrubnění BP v Partyzánské ulici. 
 4. Koordinace projekčních prací s VaK Přerov se ukázala jako zbytečná, navíc zdržela průběh prací na řešení ochrany před povodněmi a zvýšila náklady. 
 5. Porušování směrnice Zadávání veřejných zakázek.                                                                  5/1 RM 24.8.2010 rozhodla o zpracování dokumentace řešící rekonstrukci zaklenutí BP v Partyzánské ulici firmou JV Projekt (334.800,-) bez výběrového řízení, což je v rozporu se směrnicí Zadávání veřejných zakázek. RM přitom ani neudělila z této směrnice výjimku. Rozhodnutí RM ve svých důsledcích znamená časovou ztrátu dvou měsíců, protože nabídku společnosti Voding Hranice měla RM na totéž téma k dispozici již 22.6.2010. Nabídka Vodingu byla pro město i cenově mnohem výhodnější (nabídka za 345.600,- zahrnovala nejen zaklenutý úsek v Partyzánské ulici, ale navíc i otevřenou část po ČD - věcně tedy dvojnásobný rozsah).                                                                                                             5/2  Pouze ze 2 nabídek byl vybrán dodavatel stavebních úprav zazimování propadlého místa v Part.ulici (167.509,-). 
 6. 14.10.2010 místostarostka Ing.Ondriášová na jednání s Projektantem (JV Projekt) podepsala, že nové zatrubnění v Partyzánské ulici bude vyprojektováno s maximálně možným průtočným profilem (prostorově vychází Q100). 
 7. Rada města ještě 12.května 2011 na zasedání ZM neměla žádný důkaz havarijního stavu BP v Partyzánské ul. Teprve v reakci na kritiku vznesenou na zmíněném zasedání ZM zadala kamerový průzkum skutečného stavu zatrubnění. 
 8. Rada města v případě Bezejmenného potoka rozhodla bez schválení Zastupitelstvem o celkové částce přesahující 600.000,- Kč. 
 9. Zastupitel Ing. Hübl se pokoušel na několika zasedáních současného zastupitelstva upozorňovat na dílčí nedostatky a nekoncepčnost v postupu voleného vedení města při řešení problematiky BP. Představitelé města se však v reakcích na tyto připomínky omezovali na obecné odpovědi, mnohdy zavádějící (viz zvukové záznamy ze zasedání ZM), takže zastupitelé vlastně nikdy nedostali ucelenou informaci ke kvalifikovanému rozhodnutí. Přitom se jedná o rozhodování o budoucím použití několika milionů korun z rozpočtu města.
Návrh opatření:
 1. 1.    Ve spolupráci s odborníky provést řádnou analýzu technického stavu zatrubnění BP v Partyzánské ulici.
 2. 2.    Zajistit aktualizaci studie proveditelnosti protipovodňové ochrany celého území ohrožovaného Bezejmenným potokem při přívalových deštích.
 3. 3.    Na základě výstupů z předchozích dvou bodů stanovit zadání návrhových průtoků vody v jednotlivých úsecích toku BP pro přípravu jednotlivých konkrétních protipovodňových opatření.
 4. 4.    Zpřesnit pravomoci Rady města co se týče rozhodování o nákladech nezahrnutých do rozpočtu města. Formulaci „do 500.000,- Kč“ lze obcházet např. oddělením nákladů na realizaci od nákladů na přípravu akce, nebo finančním rozdělením přípravy akce do několika stupnů, atd.
 5. 5.    KV doporučuje ZM požadovat po Radě města objasnění příčiny a určení viníků porušení interní směrnice při výběru dodavatelů. 
     Kontrolu provedli: Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV

                                    Zdeněk Špiřík, člen KV
     Závěr projednání výsledků kontroly v KV dne 2.června 2011:

KV předložený návrh schválil bez připomínek.

Zjištěné nedostatky byly projednány s ved. OŽP Ing.I.Zaoralovou 2.6.2011Zápis z kontroly převzal: Ing.R.Ondriášová 6.6.2011


Stanovisko ke zjištěním
Zpracovala: R.Ondriášová


1. Rada města při svém rozhodování vždy brala v potaz potřebu komplexního řešení. Z tohoto důvodu byl městem uplatněn požadavek na zpracování studie odtokových poměrů pro lokalitu Bezejmenného potoka v rámci projektu mikroregionu. Součástí tohoto projektu je návrh a posouzení opatření a projektová příprava do stupně dokumentace pro územní řízení.
Jedním z kroků k zajištění průchodnosti těchto opatření v území je i jejich soulad s územním plánem, tento požadavek byl OŽP uplatněn v průběhu připomínkování jeho zadání.
Je však nutno si uvědomit, že zejména s přihlédnutím k náročnosti majetkoprávního řešení takových opatření, je nutno problematické havarijní úseky Bezejmenného potoka řešit hned.  

2. Rada města v žádném případě neprosazovala žádnou společnost, jak je uváděno v protokolu. Rada města svým usnesením uložila odboru životního prostředí projednat návrh řešení úpravy „Bezejmenného potoka“odbornou firmou a předložit radě technicko-ekonomické řešení. Rada města uložila OŽP oslovit odborné firmy, které mají zkušenosti s hrazením bystřin, s návrhem vodohospodářských staveb v krajině, jako např. firmy Hrazení bystřin, s.r.o. nebo Lesostavby Frýdek-Místek. Rada města pouze uvedla příklad odborných
firem stále se stejným cílem – najít co nejefektivnější řešení s co nejmenším technickým a finančním zásahem.  

3. Negativní vliv trubních vedení v průtočném profilu byly řešen již dříve (a ne až po roce, jak je uvedeno ve zprávě). Ze zápisu ze 14.10.2010 jasně vyplývá, že kolizní křížení s NTL plynovodem již bylo projednání s provozovatelem a že bude řešeno výškovou úpravou plynovodního řadu v místě křížení.  

4. Koordinace prací s VaK Přerov, a.s. byla nutná a vždy je nutné přípravu a realizaci koordinovat s dalšími provozovateli inženýrských sítí. Společné provádění např.výkopových prací naopak představuje úsporu nákladů.

5. Rada města je oprávněna k udělení výjimky a rozhodnutí o předělení zakázky je zároveň rozhodnutím o udělení výjimky. Rada rozhodla o přidělení zakázky firmě JV projekt VH, s.r.o., která je zpracovatelem projektu úpravy kanalizace v Partyzánské ulici připravované VaK Přerov právě z důvodu lepší koordinace obou záměrů. To že při zajištění zazimování byly posuzovány pouze dvě nabídky, poněvadž pouze dvě společnosti předložily své nabídky, a toto není v žádném rozporu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Vedoucí odboru je povinen zajistit obeslání 3 kvalifikovaných firem, nemůže však nést zodpovědnost za to, aby tyto firmy své nabídky předložily.  

6. Projektant navrhl průtočný profil upravovaného úseku jako maximálně možný do daného prostředí. Jedná se o stavbu v zastavěném území obce, proto je navržen průtočný profil, který převede návrhový průtok Q 100 = 7,85 m3/s (ČHMÚ). Při návrhu nebylo nutno postupovat striktně dle vyhlášky č.590/2002, o technický požadavcích na vodní díla, plné respektování této vyhlášky by bylo technický a finančně náročné.
Je tedy zřejmé, že při návrhu bylo postupováno maximálně efektivně, tak aby byla zajištěna ochrana majetku a zároveň přiměřené náklady.  

7. Jako havarijní označila stav zatrubněné části Bezejmenného potoka odborná
vodohospodářská firma, která má mnohaleté znalostí a zkušeností ze svého odboru. Provedený částečný monitoring její stanovisko jenom potvrdil.

8. Rada města rozhodla v souvislosti s řešením vybřežování Bezejmenného potoka o zadání studie v částce 42.000,- a 28.000,- a zpracování projektu v částce 334.800,-. Zazimování havárie bylo nutné provést, rozhodně však není nákladem na řešení vybřežování.  

9. Neucelené informace zastupitelům jsou podávány spíš ze strany p.Hubla, jsou vytrženy z kontextu a zavádějícím způsobem prezentovány.  

Hranice, 25.7.2011  
Žádné komentáře: