14. 6. 2011

Stanovisko k havárii v ulici Partyzánské a protipovodňové ochraně Bezejmenného potoku

Ing. Karel Hübl

1.    Při přívalové povodni 24.-25.června 2009 došlo k havárii zaklenutého potoka v ulici Partyzánské a městu vznikla škoda spojená s náklady na její odstranění.Část havárie již odstraněna byla, část je řešena provizorním zajištěním a projekčně se připravuje rekonstrukce celého 110 m dlouhého úseku zaklenutého potoku s předpokládanými náklady cca 4,2 mil. Kč. 
2.    Po povodni nebyla zřejmě provedena povodňová prohlídka zaklenutého úseku a sepsána zpráva s uvedením závad, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé účinky.
3.    Až studie z března 2010 zjistila, že v km 0,064 na dně potoka v propustku pod sil. I/35 je na dně potoka uloženo betonové potrubí DN 400 VaK Přerov, které způsobuje vzdutí v potoku výšky až cca 50 cm. V km 0,167 chránička plynovodu RWE cca DN 300 a chránička DN 100, což je v rozporu s ČSN 75 2130 a ČSN 73 60005. Obě závady snižují kapacitu koryta potoka a měly být okamžitě odstraněny. Bohužel ani dnes, po dvou letech obě závady nejsou odstraněny. 

4.    Kamerová prohlídka 19.5.2011 zaklenutého potoku zjistila překážku cca v km 0,099 – 0,1226 v celém průtočném profilu 800/1000 mm. o objemu cca 10 m3
5.    Pro zajištění odstranění havárie je nutno zajistit :
-        v nejkratší době odstranění chrániček na náklady jejich majitele
-        v nejkratší době přeložení kanalizace mimo průtočný profil potoku.
-        v nejkratším termínu zajistit pročištění zaklenutého potoka cca v km 0,099 – 0,1226
-        zpracovat komplexní studii proveditelnosti protipovodňové ochrany celého povodí Bezejmenného potoku. Na jejím základě posoudit kapacitu stávajícího zaklenutého potoku. Provést novou prohlídku zaklenutého úseku a rozhodnout o rozsahu opravy nebo rekonstrukce zaklenutého potoku. 

6.    Doporučuji okamžitě zastavit veškeré práce na DUR přeložky zaklenutého potoku. Pokud bude nutno provést přeložení potoku, aby křížení kanalizace VaK bylo v souladu s ČSN pode dnem potoku, měl by přeložku kompletně financovat VaK. Dle mého názoru není důvod, aby přeložku hradilo z veřejných prostředků město. 
7.    Pročištění zaklenutého potoku by měl zajistit VaK, protože křížení kanalizace s potokem je v rozporu s ČSN a může způsobovat vzniku usazenin v zaklenutém profilu a zmenšování jeho průtočné kapacity. 
8.    Realizace provizorního zajištění poškozeného koryta za cca 200 tis. Kč před propustkem pod sil. I/35 bylo chybou. Efektivnější bylo provést konečnou opravu otevřeným nebo uzavřeným profilem, která by byla výrazně levnější.

Provizorní zajištění místa havárie

Místo překážky v zaklenutém potoku

Žádné komentáře: