16. 3. 2011

Připomínky k projektu stavby „Rekonstrukce ul.Skalní-1.etapa“

Ing Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích

Na minulém zastupitelstvu města byl schválen rozpočet města s investiční akcí „Rekonstrukce ulice Skalní“ za 20 mil. Kč. S projektem jsem se seznámil až dodatečně a zjistil jsem některé nedostatky. Domnívám se, že je možno projekt realizovat efektivněji a lepší koordinací s dalšími připravovanými stavbami lépe využít __________________________

1.    V projektu není zohledněn princip hospodaření s dešťovou vodou požadovaný legislativou a schváleným generelem kanalizace města Hranic. V rozporu s tímto principem jsou veškeré dešťové vody z rekonstruovaných zpevněných ploch napojeny do stávající přetížené jednotné kanalizace, ačkoliv by je bylo možno snadno odvést přímo do recipientů. (odst.3 §5 Vodní zákon 254/2001 Sb.v platném znění, stav. zákon a související předpisy)

2.    Stavba nezohledňuje budoucí potřebu rekonstrukce kanalizace a stavbu dešťové zdrže u odlehčovací komory před křižovatkou s Komenského ulicí. Hrozí rozkopání rekonstruované vozovky u křižovatky s ul. Komenskou. Tak, jako v současnosti se připravuje rekonstrukce kanalizace v ul. Potoční a Svatoplukově, které byly v loňském roce nákladně rekonstruovány. Tato chyba by se neměla opakovat. Rekonstrukce tohoto úseku by se měla realizovat až po rekonstrukci kanalizace s dešťovou zdrží. Hrozí nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

3.    Zpomalovací retardéry s kostkami nahradit jinými typy, které nejsou tak hlučné, případně je úplně vypustit.

4.    Stavba není zkoordinována s plánovanou rekonstrukcí rozvodů NN v Komenského ulici. Hrozí rozkopání rekonstruované vozovky u křižovatky s ul. Komenskou.

5.    Křižovatky s ulicí Komenskou a ze Sklenného kopce by bylo vhodnější vybudovat jako malé okružní,  které jsou považovány za nejbezpečnější formu uspořádání křižovatky vůbec a nabízejí poměrně vysokou kapacitu na malém prostoru.

Porovnáme-li výhody a nevýhody jednotlivých typů křižovatek, dojdeme k následujícím závěrům: průsečná nebo styková křižovatka je méně kapacitní, než obdobná křižovatka s usměrněním dopravy pomocí ostrůvků. Ta je však stále schopná převést ve stejném čase menší množství dopravy, než okružní nebo světelně řízená křižovatka. Světelná křižovatka má však provozní náklady vyšší, než křižovatka okružní.

Podíváme-li se na celou situaci z pohledu bezpečnosti chodců, tak průsečné a stykové křižovatky sice umožňují přecházení přes všechny větve, ale jejich umístění mnohdy není v místě, kde je po přecházení největší poptávka. U okružní křižovatky je možné provedení přechodů v poměrně těsné blízkosti křižovatky, čímž se zkracuje docházková vzdálenost pěších. Vozidla jedoucí přes neusměrněnou stykovou nebo průsečnou křižovatku mohou jet vyšší rychlostí - volba rychlosti vozidla je pouze na řidiči, takže je chodec mnohem více ohrožen, než na okružní křižovatce.


I z pohledu řidiče je možné okružní křižovatky hodnotit kladně - při vjezdu do křižovatky jsou všichni řidiči na vedlejší a musí dávat přednost pouze vozidlům jedoucím zleva. Takže řidič musí sledovat jenom chodce a vozidla jedoucí zleva, což je z psychologického hlediska mnohem méně náročné, než průjezd stykovou nebo průsečnou křižovatkou. Tam jsou pohyby vozidel všesměrné a tedy i nevyzpytatelné. To ovlivňuje délky zdržení, které jsou obecně na okružních křižovatkách kratší - z toho mohou vyplývat menší hodnoty hluku a zplodin.


Křižovatky ve městech se spolupodílí na utváření městského a uličního prostoru a tuto skutečnost je proto nutné zohlednit. U křižovatek, kde se vyskytují ostrůvky, je možné tyto ostrůvky osadit zelení - keře, stromky, květiny, do středového ostrovu je možné vložit prvek charakterizující město či obce (lázeňské město - kašnu či fontánu s vodotryskem, přístavní město - kotvu…).                                 


            Na základě výše uvedených bodů navrhuji projekt rekonstrukce ulice Skalní pozastavit a doplnit o :
1.    Samostatné odvedení dešťových vod do recipientů a zrušit napojení do jednotné kanalizace.
2.    Min. dvě okružní křižovatky (s ulicí Komenskou a ze Sklenného kopce)
3.    Úsek, kde je navržena rekonstrukce kanalizace realizovat až po rekonstrukci kanalizace.
4.    Provést průzkum a posouzení únosnosti rekonstruované komunikace a na jejich základě prověřit zda odpovídají dopravnímu zatížení. Na základě nového posouzení stanovit stav vozovek  podle TP 87 – Navrhování údržby a opravy netuhých vozovek  a navrhnout jejich opravu. Případně přehodnotit rozsah navrhovaných rekonstrukcí.

            Obecně by mělo platit, že efektivnější je v lokalitách s novou výstavbou budovat kompletní infrastrukturu s komunikacemi za využití dotací, než ponechat budování komunikací soukromým stavebníkům z jejich finančních prostředků po částech a s různou únosností. Velmi nešťastné je provádět celkovou rekonstrukci až po zastavění celého území.
Je to dražší a obyvatelé zbytečně trpí zhoršeným životním prostředím  po dobu rekonstrukce komunikace.Žádné komentáře: