6. 3. 2011

Kde začít při budování „transparentní radnice“?

Zdeněk Špiřík

Mluvíme-li o transparentní radnici, znamená to průhlednost a tedy i kontrolovatelnost dění na radnici občanem města při pohledu zvenčí. Pokud se má skutečně důsledně omezovat prostor pro korupční jednání ve veřejné správě našeho města, nemělo by být těžiště pozornosti vedením radnice směrováno k novému etickému kodexu úředníků MěÚ, či ke slohové práci o názvu „Desatero“, jak vyplývá z informací, které se objevují ve sdělovacích prostředcích.
_____________________________

Volný prostor vyplněný mlhou, jako stvořený pro reálné korupční jednání, se nalézá v řadě míst procesů probíhajících na radnici. Jedno mají v drtivé většině případů společné – tuto „mlhu“ má na svědomí, resp. odstranit ji může, pouze nejužší volené vedení města. Nikoli radniční úředníci.
  
Lidová moudrost říká, že ryba smrdí od hlavy. A i proces budování transparentní radnice se stane hodným důvěry, až rada města zbourá „hradby“, které kolem sebe postavila a vyplnila mlhou bezprostředně po komunálních volbách pod názvem „vítězná koalice“ skupinka vesměs mnohaletých místních představitelů politických stran či jiných uskupení na radnici. V této mlze, před oficielním projednáváním v zastupitelstvu několik jednotlivců formuluje závěr budoucího projednávání v zastupitelstvu. Projednávání v zastupitelstvu se pak často mění ve frašku, při které o argumenty a zájmy občanů vůbec nejde. Deklarované snaze představitelů koalice po zprůhlednění radnice bude proto možno uvěřit až poté, když budou k projednávání důležitějších rozhodnutí zváni i zástupci opozice a když příslušné rozhodnutí představitelé radnice jasně a srozumitelně občanům zdůvodní. Zatím se tak ovšem neděje, příkladem za všechny další může být dění kolem Bezejmenného potoka, jak jsem je popsal v příspěvku, který naleznete ZDE.

 Jiná forma porušování zásady transparentnosti, tedy průhlednosti dění na radnici spočívá ve způsobu řízení městské společnosti Ekoltes. Řídící a kontrolní orgány společnosti jmenovala rada města, aniž by se v zastupitelstvu třeba jen pokusila své kroky projednat a nebo tento vrcholný orgán města aspoň informovat. Jak je asi konání radniční koalice v Ekoltesu průhledné, když jedna skupina představitelů města ovládá valnou hromadu, představenstvo i dozorčí radu Ekoltesu? Když pak představitel koalice žádá pro Ekoltes  o další neplánovaný příspěvek města ve výši 2 mil. Kč, protože to Ekoltesu před koncem roku nevychází, nezdržuje se ani předložením průkazného písemného zdůvodnění. A předem dohodnutá koalice v zastupitelstvu to bez vysvětlení prohlasuje. Jak může být taková radnice průhledná pro občany města, když se chová neprůhledně i vůči zastupitelům, byť jsou opoziční?

Jednou z příčin tristního stavu je právní nepostižitelnost zastupitelů za jejich chyby a škody, které městu svým hlasováním způsobí. Nepostižitelnost vyplývá z toho, že neexistuje evidence individuelního hlasování jednotlivých zastupitelů. Ruční pořizování evidence hlasování každého z 23 zastupitele je pro svoji pracnost dlouhodobě nereálné. Již v průběhu minulého volebního období jsem proto navrhl pořízení hlasovacího zařízení, které stojí přibližně 150 tis. Kč. Vezmu-li v potaz četnost podivných hlasování v ZM, pak by se takové zařízení díky jmenovité i trestní odpovědnosti za osobní podíl každého zastupitele na výsledku hlasování samo zaplatilo. Návrh zastupitelstvem neprošel, mlha kolem toho, jak kdo v jednotlivých případech hlasoval, zůstává. Především pro koaliční zastupitele je to výhodné, ale je v tom případě konání zvolených funkcionářů na radnici ze strany voliče – občana města – kontrolovatelné, tedy transparentní?

Volení představitelé města kladou všemožné překážky zveřejňování materiálů a zápisů z rady města. Ani kontrolní výbor při zastupitelstvu je „nemá nárok“ v běžném pracovním postupu dostávat. Titíž představitelé města se chlubí transparentností svého konání, když zástupce sdělovacích orgánů informují, že dokonce na stránkách města uveřejňují usnesení rady města. Stojí za to se na formulaci takových usnesení podívat. Zde je náhodně vybraný příklad z posledního zveřejněného výpisu usnesení RM:

Usnesení 160/2011 ze dne 22.2.2011:
Energetické úspory ZŠ 1.máje – dodatek č.1 k SOD č.16/MaK-16/01-02/10
Rada města po projednání:
1. schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č.16/01-02/10 ze dne 21.9.2010
2. pověřuje starostku města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.16/MaK/16/01-02/10
 Vzhledem k tomu, že občan města nemá přístup k materiálům a zápisům z rady a rada o těchto zásazích do rozpočtu neinformuje dokonce ani zastupitelstvo,  je možné si udělat představu, jak volené vedení města chápe pojem transparentní radnice. Cestou podobných dodatků a rozpočtových opatření rada města prakticky anonymně každý rok rozděluje mnohamilionové částky. Je takové počínání transparentní, tedy průhledné a kontrolovatelné ze strany občanů? 

Podobně jako v zastupitelstvu stačí, aby hlasování v radě nebylo úplně jednotné a radní jsou reálně za své rozhodování nepostižitelní. Ani v pouze sedmičlenné radě města se jmenovité hlasování neeviduje – názorný příklad „průhledné“ radnice v podání radních.

V minulém volebním období se mi po nechutných tahanicích podařilo získat většinovou podporu pro zavedení bodu Zpráva o činnosti orgánů města do programu každého zasedání ZM (jedná se přitom o bod programu výslovně předepsaný Zákonem o obcích). Mělo by být logické a i výrazem slušnosti vůči voličům, podat takovou informaci za předchozí období na začátku pracovní části zasedání a teprve poté řešit nové problémy. Protože takový bod vytvářel prostor pro diskuzi a vystoupení občanů města v době pro ně nejpřijatelnější, rada po krátké době přesunula tento bod až na závěr zasedání zastupitelstva. V praxi to znamená, že např. ve 21 hodin, někdy i později, informuje rada o svém minulém konání, ale na židlích pro občany města už zpravidla nikdo nesedí. Nedivím se - proč by měli předtím několik hodin poslouchat projednávání řady jiných bodů programu, které je nemusí zajímat. Současné vedení radnice je z velké části totožné s tím předchozím, takže mě pokračování této arogance nepřekvapuje. Jde však takové jednání dohromady s pojmem transparentní radnice?

Je dobře, že se na webových stránkách města začala objevovat aspoň část podkladů týkajících se výběru nejlepší nabídky pro městské zakázky. Činnost výběrové komise je však jen jednou ze tří nejrizikovějších fází procesu výběru dodavatele.

Jak může formulace zadání a podmínek v něm obsažených ovlivnit výběr dodavatele, je vidět na jednom z příkladů, na webu města zveřejněných, výběrových řízení. Zakázku Čisté ovzduší pro Moravskou bránu za víc než 9 milionů získal uchazeč, který v soutěži zůstal sám.

A jak snadno lze ovlivnit výběr nejlepší nabídky při aktu otevírání obálek ukázal nedávný skandál ve Znojmě. Od té doby tam otevírá obálky rada města doplněná opozičním předsedou KV. Projekty s  rozpočtovými náklady do 50.000 korun vyřizuje starosta s předsedou KV. Na webu našeho města by proto neměl chybět protokol o otevírání obálek, samozřejmě včetně složení komise a informace o plnění zadání a podmínek k dané zakázce.

Na několika výše uvedených příkladech jsem chtěl naznačit, že i v Hranicích toho máme hodně k řešení, abychom mohli bez uzardění mluvit o „transparentní“ radnici. Ostatně to dokládá i řada dalších návrhů předkládaná uskupeními Změna pro Hranice a Věci veřejné. Proto by se mělo, místo často dětinského vymlouvání, začít konat.

Žádné komentáře: