20. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 1.


Program zastupitelstva města počítá se zasedáními 26. června, 4. září a 9. října. Protože podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října, mají současní zastupitelé před sebou reálně už jen dvě plánovaná pracovní zasedání.
Je proto pravděpodobné, že tato skutečnost vedla pana inž. Karla Hübla (člen rady města) k požadavku zařadit na program nejbližšího zasedání zastupitelstva několik závažných témat, která byla dosud vedením města opomíjena, či nedostatečně řešena.
Jako č.23 je tak na program zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26. června zařazen bod Odstranění havarijního stavu městského hřbitova připravený panem Hüblem. Z celého znění, které naleznete ZDE, vyjímáme nejdůležitější část:

- Při výkopech hrobů na městském hřbitově je dlouhodobě zjištěno, že se podzemní voda nachází v hloubce jen 0,2-1,5 metrů, což v praxi znamená, že se na 3/4 plochy městského hřbitova nedá teoreticky pohřbívat
- Tuto skutečnost potvrdil v r. 2002 i geologický průzkum
- Problematiku hřbitovů obecně upravuje Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
Dle Zákona musí být hladina podzemní vody min. 0,5 metru pod dnem vykopaného hrobu - viz § 22 odst. 1) b, což je min. ve 2 metrech (min. hloubka výkopu hrobu je 1,5 m)
-Krajský hygienik, na základě dodaných posudků, doporučil vzhledem k vysoké hladině podzemní vody prodloužit tlecí dobu na hřbitovech na 20 až 25 let
- Již v r. 2004 byla vyhotovena projektantkou Ing. Tuzarovou "Studie rozvoje městského hřbitova", která však problematiku podzemní vody na městském hřbitově neřeší.
- Tento nezákonný stav je nutno urychleně řešit.
- Navrhuji zajistit na základě stávající studie rozvoje městského hřbitova zpracování jednoduché projektové dokumentace s výkazem výměr, která bude sloužit i pro zadání realizace revitalizace hřbitova. Součástí dokumentace musí být i drenáž hřbitova, která zajistí snížení hladiny spodní vody min. na úroveň 2 m pod terénem.
- Dále doporučuji MěÚ zajistit nezávislého odborného poradce, se kterým by MěÚ problematiku revitalizace městského hřbitova konzultoval - doporučuji např. kontaktovat např. pana Ing. Gráfa z Valašského Meziříčí (soudní znalec a poradce Sdružení pohřebnictví ČR v oboru provozování pohřebišť apod.), který pro město Hranice již pracoval a který spravuje hřbitovy ve Valašském Meziříčí, kde již revitalizace a odvodnění centrálního hřbitova bylo provedeno - viz http://www.vaclavgraf.cz
- Na financování zpracování projektové dokumentace a realizaci 1. etapy revitalizaci hřbitova navrhuji provést rozpočtové opatření - v projektu rekonstrukce zámecké zahrady je navržena nehospodárná přeložka stávající trafostanice za 2,75 mil. Kč a přeložka přípojek trafostanice za 0,8 mil. Kč, na kterou není dotace a není ji nutno realizovat. Ušetří se tak 3,55 mil. Kč, za které je možno zajistit odstranění havarijního stavu městského hřbitova. Veřejné prostředky tak budou vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně v souladu se směrnicí QS 83-02 Kontrolní systém města.

I Hranické listy opakovaně upozorňují na hanebný stav „péče“ města o městský hřbitov. Je smutné, že neúcta k našim předkům čiší i v každém z vyjádření starostky města, která k požadavku na provedení nezbytných oprav jednou pronáší, že nejsou peníze, podruhé, že nejsou zařazeny do rozpočtu (který předkládá zastupitelům právě ona), jindy zase, že není projekt, a když je usvědčena, že stačí již zpracovaný projekt jen upravit, …neřekne nic.
A co řeknou zastupitelé?
(red)

Žádné komentáře: