21. 6. 2014

Ing. Karel Hübl rekapituluje resty končící koalice na radnici – část 2.

V dalším z materiálů, který předložil k projednání na příštím zasedání zastupitelstva města, rekapituluje inž. Karel Hübl řadu případů nehospodárného nakládání s prostředky města. Vesměs na ně již opakovaně upozorňoval na zasedáních rady i zastupitelstva města. Budeme pozorně sledovat diskuzi i hlasování zastupitelů k jeho návrhu na usnesení, který naleznete ZDE. Z předloženého materiálu vyjímáme:

Stávající platná směrnice „ Kontrolní systém města Hranice“ uvádí:
- str. 5 - „Správností finanční a majetkové operace se rozumí její soulad s právními
předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, efektivností a účelností.“
- str.15, bod 5.2 – „Předběžná řídící kontrola – nejdůležitější etapou řídící kontroly je
předběžná kontrola operací, t.j. kontrola provedená před uzavřením a vznikem závazku.
Cílem předběžné řídící kontroly je posílit odpovědnost řídících zaměstnanců a vytvořit
podmínky pro prevenci před výskytem nehospodárných nebo neoprávněných operací.“
- bod 5.2.1.1 – „Příprava operace před schválením právního závazku k veřejným výdajům příkazce operace (starosta města nebo jím pověřený vedoucí pracovník) prověří a podpisem potvrdí svým podpisem správnost operace ve vztahu k dodržení kritérií účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.“

V uplynulém volebním období město realizovalo celou řadu projektů, které na první pohled jsou nehospodárné, neúčelné a neefektivní. Jednalo se například o:
- závlahu pitnou vodou v projektu rekonstrukce parku
- vložkování dvou souběžných kanalizací v ul. Studentská při rekonstrukci komunikace
- navržená rekonstrukce zaklenutého poroku v Partyzánské ulici
- 1 132 m kanalizace Pod Hůrkou za cca 6,8 mil. Kč navržené v úsecích, kde na ni
nebude možno napojit žádný trvale obydlený objekt
- předimenzovanou čerpací stanici na kanalizaci ve Velké za 1,3 mil. Kč
- nevhodné vložkování stávající jednotné kanalizace ve Velké za 16,4 mil. Kč
- špatně podaná žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na kanalizaci Pod Hůrkou a ve Velké za cca 63 mil. Kč, která bude výrazně krácena
- v projektu rekonstrukce zámecké zahrady je navržena nákladná přeložka stávající
trafostanice za 2,75 mil. Kč a přeložka přípojek trafostanice za 0,8 mil. Kč a další akce, kde v důsledku porušení kriterii účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti město zbytečně vynaloží desítky milionů Kč.


V souladu čl. 5.1.1 směrnice QS 83-02 Kontrolní systém města oznamuji starostce města, že ve všech výše uvedených případech došlo k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Žádám o přijetí opatření k zamezení takovýchto nedostatků v budoucnu u dalších projektů. U výše uvedených případů žádám o zajištění opatření, která maximálně sníží výši škody na veřejném majetku. 
O přijatých opatřeních žádám písemně informovat všechny zastupitele města a vymezit osobní zodpovědnost osob za vznik nedostatků.
(red)

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Sníží výši škody na veřejném majetku.
Za škodu odpovídá nejvyšší představitel města.