18. 2. 2011

Super úsporná varianta Palačovské spojky do superstrategie ministersva dopravy

ing Karel Hübl, zastupitel za VV
S ohledem na nedostatek investičních prostředků Fondu dopravní infrastruktury byla po vydání územního rozhodnutí v roce 2010 zastavena další příprava Palačovské spojky. V superstrategii Ministerstva dopravy (MD) je uvažováno s realizací Palačovské spojky až po r.2015. V současnosti se sice na podnět zástupce petičního výboru petice „Za obnovení přípravy Palačovské spojky“ a hranického klubu VV na ŘSD ČR projednává úspornější řešení, které snižuje původní investiční náklady ve výši 2,6 mld.Kč na 1,6 mld. Kč, na vyřazení ze superstrategie MD to však bohužel nemá vliv.

Stavba Palačovské spojky plní funkci obchvatu Hranic, Nového Jičína a dalších obcí na sil.I/35 a I/57 a zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území a odstraní překračování hygienických limitů hluku a znečištění ovzduší v ukazateli polétavého prachu PM10, které jsou překračovány v rozporu s normami EU.

Hranický klub VV a zástupce petice nyní zpracovali návrh superúsporné varianty s náklady 1.etapy nižšími jak 1 mld. Kč a budou se snažit jej prosadit do superstrategie MD. Pana ministra dopravy požádali o prověření, zda tuto vysoce efektivní stavbu přece jen nelze  zařadit do superkoncepce MD.


 Hlavní argumenty zařazení stavby Palačovské spojky do superkoncepce :

1. Evropská komise vyzvala 30.září 2010 (IP/10/1265) pět zemí včetně České republiky, aby zajistily soulad s právními předpisy EU týkajících se znečištění ovzduší nadměrnými emisemi jemných částic polétavého prachu známých jako PM10. Státy dostaly dva měsíce na to, aby vyhověly požadavkům odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU pro neplnění povinností. Pokud komise od dotyčných členských států neobdrží uspokojivé odpovědi, může rozhodnout o tom, že věc postoupí Evropskému soudnímu dvoru. Prováděná měření znečištění v Hranicích opakovaně prokázala několikanásobné překročení koncentrace PM10 podél silnice I/35 způsobené nadměrnou tranzitní dopravou. Jakým způsobem se Česká republika vypořádala s touto výzvou evropské komise? Jak a kdy zajistí soulad ministerstvo dopravy a ŘSD v Hranicích?

2.  Hlavní problém je v nedostatku financí na výstavbu dálnic a silnic zajišťujících obchvaty měst a obcí. Jednou z možností jak potřebné prostředky získat, jsou Evropské fondy pro období 2007 - 2013. OP Doprava již má rozděleno nejvíce přidělených prostředků (96,8 %). Celkově je však k lednu 2011 přiděleno pouze 55,4 % (433,3 mld. Kč). OP Životní prostředí má uzavřeny smlouvy pouze na 16,3 % alokovaných finančních prostředků a je vážné nebezpečí, že prostředky nebudou vyčerpány a nebude je možno využít. Součástí životního prostředí je i ovzduší. Nebylo by možno upravit podmínky čerpání tohoto programu a využít je pro financování obchvatů měst a obcí? Palačovská spojka je v tomto ohledu vysoce efektivní stavbou. 4,9 km Palačovské spojky nahradí 20 km sil. I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí a 17 km sil. I/57, případně i cca 10 km sil. I/35 z Lipníku n. B.do Hranic. Není možno změnit alokaci finančních prostředků z jiného OP pro financování Palačovské spojky? Nebylo by lepší postavit Palačovskou spojku než nechat propadnout prostředky z OP, kde se je nepodaří vyčerpat?

3.  V armádě se objevují stále nové kauzy korupce (Gripeny, Pandury, transportní letadla CASA, armádní Tatry, minomety a další), které se však již řadu let nedaří vyšetřit. Zdánlivě neřešitelný gordický uzel. Není jej možno jednoduše rozetnout - maximálně snížit armádě rozpočet a zastavit další nákup vojenské techniky nejméně do doby, kdy se podaří všechny kauzy vyšetřit a z armády odstranit všechny osoby, které se na korupci větším nebo menším dílem podílely. Věřím, že pokud bychom udělali u nás referendum, tak drtivá většina obyvatel, by dala přednost výstavbám obchvatů měst a obcí před pochybnými investicemi do armády. O kolik méně Pandurů bychom museli nakoupit, aby se mohla postavit Palačovská spojka a co by se stalo?

4. Další možností jak urychlit stavbu Palačovské spojky je rozdělení úseku Palačov – Lešná na dvě etapy (superúsporná varianta):

  •  1.etapa – úsek sil.I/35 z Lešné po začátek navržené křižovatky u Palačova a provizorní napojení na stávající sjezd v Palačově. Realizovat pouze dva pruhy. Náklady by mohly být 0,5-1,0 mld. Kč. 
  •  2.etapa -  rekonstrukce úseku R 48 z Dubu do Nového Jičína, vlastní mimoúrovňová křižovatka u Palačova, dva pruhy I/35 a zbývající objekty.
5.  Každý rok uspíšení výstavby Palačovské spojky by přinesl nemalou úsporu provozních nákladů a  další benefity : 

  •  Odpadly by náklady na opravy sil. I/35 a I/57 poškozené těžkou tranzitní dopravou, na které tyto silnice nebyly stavěny. Jen náklady na opravy sil.I/35 činily za posledních pět let celkem 228 579,- tis.Kč. V případě přijetí superstrategie s výstavbou Palačovské spojky nejdříve do r.2017, nebude tato částka zcela jistě menší.Obzvláště, když připočteme ještě náklady na opravy sil. I/57 mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím
  •  Obdobně je možno vyčíslit úsporu v nákladech na údržbu - 4,9 km Palačovské spojky by nahradilo 47 km sil. I/35 a I/57
  • Nehodovost za 6 let na sil. I/35 a I/57 


Stávající silnice I/35 a I/57 jsou nevyhovující z hlediska bezpečnosti  silničního provozu v důsledku vysoké intenzity tranzitní dopravu.Každý rok urychlení výstavby Palačovské spojky by v průměru zachránil 2 lidské životy, snížil celkový počet dopravních nehod o 172 dopravních nehod se 7 těžkými zraněními a 32 lehkými zraněními. I tento přínos je možno vyčísli v Kč a nebyl by jistě zanedbatelný.

  •  Hluk z dopravy ze sil. I/35 způsobuje překračování hlukových limitů v lázních Teplice nad Bečvou.
Lázně Teplice nad Bečvou představují v České republice svým personálním i přístrojovým vybavením špičkové zařízení, které se specializuje na moderní rehabilitaci klientů s počínajícími srdečně-cévními potížemi s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod a klientů po kardiochirurgických a invazivních výkonech. V nočních hodinách bylo při měření hluku v r. 2006 zjištěno překročení hranice 55 dB v pěti místech z osmi měřených míst ve vnitřním lázeňském pásmu. Právě noční hluk nad 55 dB způsobuje stálý stres, který se podílí na vzniku kardiovaskulárních a dalších chorob. 

Klienti lázní v důsledku nadměrného hluku  si stěžují na nemožnost kvalitního spánku a předčasně odjíždějí a opakovaně se nevracejí. Lázně Teplice n.B. jsou významným centrem cestovního ruchu a díky jedinečným vlastnostem minerálních vod a špičkovému personálnímu a přístrojovému vybavení mají velký rozvojový potenciál. V současné době je v lázních 600 lůžek a 300 zaměstnanců. V Hranickém regionu je v současnosti vysoká nezaměstnanost – cca 13 %. 

Další oddalování Palačovské spojky a zhoršování životního prostředí může způsobit ztrátu konkurence schopnosti lázní a nutnost propouštění zaměstnanců s velkým počtem žen, které jen obtížně najdou jinde uplatnění. Dalším negativním dopadem bude snížení  tržeb drobných podnikatelů způsobeného propadem z příjmů z cestovního ruchu. Hrozí tak další narůst zaostávaní regionu a prohloubení rozdílů mezi ostatními částmi kraje. I tento benefit lze finančně vyčíslit.
  •  V Hranicích bylo nutno z vlastních zdrojů a dotací vybudovat na sjezdu z dálnice a navazujících komunikací bezpečnostní prvky za značné finanční náklady. Další bezpečnostní prvky bude město nuceno budovat i v dalších letech, pokud nebude realizována Palačovská spojka. Obdobná je situace i v ostatních městech a obcích, které jsou postiženy oddalováním realizace Palačovské spojky. Značné finanční prostředky je nutno čerpat z rozpočtu města, které pak chybí na zajištění dalšího rozvoje města. Negativně se to projevuje v dalším zaostávání regionu, vysokou nezaměstnaností a dalšími negativními jevy, kterým měly zamezit právě dotace z EU.
  •  Provozovatel silnice  I/35 ŘSD ČR má  ve vnitřním lázeňském území Teplic nad Bečvou s ohledem na překračování hlukových limitů povolenou vyjímku k provozování sil. I/35 do  roku 2016. Připravovanou superstrategií MD s realizací Palačovské spojky po r.2015 nebude možno sil. I/35 provozovat v souladu s platnými zákony. Jak to provozovatel bude řešit? Další vyjímkou nebo změnou legislativy? Obojí není dobré řešení a snižuje věrohodnost našich zákonů.
Chápeme nelehkou situaci nové vlády a nutnost úspor. Jsme si plně vědomi, že zdroje nejsou bezedné, zvláště po té, když se předchozí vlády chovaly tak nezodpovědně. Přesto bychom rádi společně s MD a ŘSD hledali možné řešení, jak vyhovět oprávněným požadavkům obyvatel všech měst a obcí postižených neúnosnou intenzitou tranzitní dopravy na sil. I/35 a I/57.
Jsme připraveni v maximální součinnosti se stavebními úřady a samosprávou poskytnout podporu při projednávání dokumentace a řešením majetkoprávních vztahů s  vlastníky dotčených pozemků, případně další spolupráci, kterou bychom mohli přispět k urychlení Palačovské spojky.
Pevně věříme, že při objektivním zhodnocení projektu Palačovské spojky v rámci multikriteriální analýzy ji bude možno zařadit do superkoncepce MD do r. 2015.


   

Žádné komentáře: