17. 11. 2010

Příprava Palačovské spojky je již skoro rok zastavena


Hranický týden, 12.11.2010, Ing. R. Ondriášová: „Jen za poslední čtyři roky jsme absolvovali na téma Palačovská spojka celou řadu jednání. ……I my chceme v jednáních o urychlení stavby pokračovat.“


Po přečtení vyjádření současné starostky a dřívější místostarostky pro HT jsem ve svém počítači nalistoval složku Palačovské spojky. Zaplnila se mi podklady v průběhu volebního období 2006 – 2010, kdy jsem se z pozice zastupitele snažil napomoci řešit problémy spojené s provozem na silnici I/35 protínající město ve směru Lipník – Val. Meziříčí. Hodnoty polétavého prachu a hluku podél této komunikace by Pal. spojka měla snížit odvedením tranzitní dopravy.

Původně starosta a po volbách místostarosta nás ve sdělovacích prostředcích i na zasedáních zastupitelstva také opakovaně ujišťoval, že se za tuto spojku „bije“ a jak říkal, „odvádí veškerou mravenčí práci“.

Ve složce Pal.spojka jsem proto otevřel záznamy a kopie zápisů z jednání. V kolonce účastníků jednání jsem nacházel omluvu neúčasti zástupce z Hranic, v jiných případech podpisy referentů MěÚ. Jméno Ing. Ondriášové se neobjevilo v žádném z dokumentů. V záznamech z  jednání, na kterých se údajně bil za Pal.spojku starosta města, je možné se dočíst, co ve skutečnosti říkal - cituji: „Mgr. M.Wildner – Práce na stavbě D47 pokračují, 12/2008 dojde k otevření úseku Lipník – Bělotín.“ O Pal.spojce ani zmínka. V jiném záznamu zase:  Mgr. M.Wildner - Otázal se na financování dálnice D3. Tato stavba by neměla být financovaná za státního rozpočtu. Apeloval na poslance PS PČR v podpoře dílčích staveb, které jsou již projekčně připraveny.“ Dálnice D3 se nachází v Čechách a mezi ty dílčí, projekčně připravené stavby „naše“ spojka nepatří.

Poté, co jsem kritizoval nečinnost vedení města, odcházely z města např. takové dopisy (cituji ze starostova dopisu generálnímu řediteli ŘSD): „….na zastupitelstvu města 29.5.2008 bylo vedení města neoprávněně kritizováno za laxní přístup k výstavbě Palačovské spojky…“ Generální ředitel v odpovědi starostovi taktně naznačil problém nedostatku finančních zdrojů i to, že je třeba jednat na centrálních úřadech.

Volené vedení města však nereagovalo ani po krajských volbách 2008 na změny ve vedení 3 krajů, kterými by měla spojka procházet. Takže i v koncepci rozvoje silniční sítě v našem kraji nemá Pal.spojka dodnes žádnou prioritu.

Když jsem v roce 2008 navrhl, aby rada města zmocnila Ing. K.Hübla k zastupování města ve věci Pal.spojky, dozvěděl jsem se po pár měsících, že se té role „ujal“ starosta….A tak to bylo stále dokola.

A na závěr to nejhorší. Letos v březnu jsem na zastupitelstvu položil otázku, zda vedení města ví, že je příprava Pal.spojky zastavena. Starosta odpověděl, že se zeptá – v květnu odeslal dopis s tímto dotazem na ŘSD. Práce na přípravě byly zastaveny již téměř před rokem na úrovni územního rozhodnutí. Dnes mělo už existovat stavební povolení a příští rok se stavba měla zahájit.
Škoda té doby, kdy bylo reálné projekt Pal.spojky realizovat. A pokud ještě existuje nějaká šance výstavbu spojky prosadit, měla by rada města nebo zastupitelstvo jmenovat oficiálním zmocněncem k dalším jednáním odborníka, který bude vědět kde, s kým a o jakém východisku ze současné situace jednat a skutečně se bude o tuto stavbu zasazovat.

Nové vedení města je téměř totožné s tím předchozím. Překvapením by spíš bylo, kdyby úvodní vyjádření Ing.Ondriášové znělo jinak. Připomnělo mi to výrok G. Suetoniuse, vedoucího kanceláře jednoho z římských císařů z 1. století: „Liška mění srst, nikoli zvyky“.

Zdeněk Špiřík


Žádné komentáře: