29. 11. 2015

Vracíme se k zasedání zastupitelstva města z 12. listopadu

Střet starého s novým, přicházejícího s odcházejícím.

Problematika Ekoltesu zůstává v centru zájmu řady občanů města. Připravili jsme proto našim čtenářům přepis té části zvukového záznamu z posledního zasedání zastupitelů, která se této městské společnosti týká. Naleznete ho ve druhé části tohoto příspěvku.
Překvapivý je v záznamu již úvod – pan Juračka se nejen na předešlém, ale i na tomto zasedání zastupitelstva nehlásí k tomu, že až do svého nedávného odvolání novou radou města (valnou hromadou Ekoltesu) byl, a byl za to prokazatelně i odměňovaný, členem dozorčí rady Ekoltesu. Nyní se zaštiťuje panem Hlavinkou. Pan Juračka dokonce zamlčuje, že na předchozím zasedání zastupitelstva byli při vystoupení pana Smolky přítomni samozřejmě i zastupitelé Úlehla, dlouholetý a novým vedením města a Ekoltesu odvolaný předseda dozorčí rady a v neposlední řadě dlouholetý, rovněž odvolaný, člen představenstva Ekoltesu pan Zima. Ti všichni se nyní snaží stát neviditelnými za zády pana Hlavinky. 

Na předešlém, ani na tomto zasedání zastupitelstva se tito 3 „na slovo vzatí odborníci přes Ekoltes“ nebyli schopni ke konkrétním informacím nového předsedy představenstva Ekoltesu pana Smolky jakkoli vyjádřit. Přitom pánové Úlehla a Juračka se nechali v Ekoltesu platit za funkci, jejíž součástí je mimo jiné kontrola výkonu bývalé funkce pana Hlavinky. Pan Juračka roní krokodýlí slzy nad tím, že minule na zasedání zastupitelstva nebyl přítomen ten, který z jeho úhlu nazírání má všechno na svědomí (pan Hlavinka) a pan Úlehla se hájí, že musel ze 700 000,- korun, které za práci v dozorčí radě měl dostat, musel zaplatit daň – takže uvedenou částku nedostal celou…

Velkým zklamáním bylo pro nás i následné vystoupení pana Hlavinky. V této souvislosti stojí za to si přečíst to, co řekl na říjnovém zasedání pan Smolka, naleznete to ZDE, přičemž se můžete přesvědčit ze zvukového záznamu, který naleznete na stránkách města, že se od textu své prezentace odchýlil zcela minimálně a zřetelně se vyhýbal osobním invektivám.
Ve vystoupení pana Hlavinky jsme naopak zaznamenali invektiv několik, zcela zbytečných, dokonce i dětinských. Velmi to připomínalo reakci těch, kteří odcházejí z funkce, které sice nemají co dát, neumí se s tím ale mentálně vyrovnat.

Pokud srovnáme předešlou prezentaci pana Smolky, jednalo se o stručné vyjádření toho nejpodstatnějšího, co noví lidé v Ekoltesu zaznamenali a zejména načrtnutí toho, čemu se chtějí v nejbližším období věnovat.
Pan Hlavinka omílal do detailu věci, které v zastupitelstvu zazněly již mnohokrát, většina z nich na vystoupení pana Smolky ani nenavazovala. Když už se nezainteresovaným posluchačům po 10 minutách začala vtírat myšlenka zbytečně utráceného času, upozornil na to pana Hlavinku pan starosta.

Nebylo to však nic platné. Ani v další části svého vystoupení pan Hlavinka nezmínil nic nového. Nebyl ani schopen smysluplně reagovat na zjištění prezentovaná panem Smolkou. Stojí ale za to zmínit, že i v této části se opakovaně staví do role představitele Ekoltesu, kterému vedení města něco stanovovalo, diktovalo. Vždyť ale pan Hlavinka celou tu dlouhou řadu let, kdy vystupoval ve své roli v Ekoltesu, měl stejnou roli i ve vedení města – byl radní, který se historicky, pokud je nám známo, nikdy nepostavil proti některému z usnesení valné hromady Ekoltesu (rady města).

Pokud jsou naši čtenáři již unaveni, doporučujeme přečíst si z následného zvukového záznamu aspoň druhé vystoupení pana Juračky. Domníváme se, že je nelze charakterizovat jinak, než vyjádření člověka, který je plný žluči a nenávisti, člověka, kterému vzali jeho zamilovanou roli – být na výsluní. A možná také jako člověka, který má strach. Strach z toho, že někdo bude chtít vyčíslit také jeho osobní podíl na nedostatcích v Ekoltesu nalézaných.

Naopak velice pozitivní a uklidňující je zjištění, s jakou znalostí věci, rozhodností, ale i nadhledem a noblesou řídil zasedání zastupitelstva v jeho kritických fázích starosta města, pan Kudláček.

Přepis zvukového záznamu ze zasedání ZM 12. listopadu


V. Juračka:
Dámy a pánové na posledním zasedání zastupitelstva města Hranic byl zařazen bod, který se týkal, nebo měl se týkat informace o činnosti společnosti Ekoltes, kterou přednesl předseda představenstva pan doktor Smolka. Já za sebe tedy nepovažuju až tak příliš to jeho vystoupení za hodnocení nebo takhle za nějakou objektivní informaci, ale spíš za nějaké subjektivní hodnocení, které vyústilo v něco, v co vyústit nemělo. Protože nebyl tady ten, který by se mohl bránit, který by se mohl obhajovat, tj. předseda představenstva pan Hlavinka. Z tohoto jsem požádal pana starostu, aby na následujícím zasedání zastupitelstva panu inženýru Hlavinkovi bylo uděleno slovo.

Starosta města, J. Kudláček:
Takže já děkuji za úvod a prosím pana inženýra Hlavinku, aby k tomuto bodu vystoupil.

R. Hlavinka:
Dovolte mi, abych krátce reagoval na vystoupení pana dokora Smolky k situaci Ekoltesu v Ekoltesu, za jakých okolností byla firma převzaná. Samozřejmě dneska neuslyšíte výklad odborníka, takovou ješitnost nemám, ale vím, že v případě popisu skutečného stavu, pokud to dělá odborník, tak používá běžné metody swot analýzu, či jinou metodu. Já bych doplnil informace, které si myslím, že by tady měly být uvedeny k těm tématům, které pan doktor Smolka vzpomenul.
Ten první odsek se týká odpadů. Bývalé představenstvo, a dozorčí rada zpracovala dlouhodobou koncepci jednotlivých systémů odpadů, jednak ze stránky finanční, tak materiální, ti, kteří tady seděli v zastupitelstvu měli možnost slyšet strategii v této oblasti na zhruba 5 až 7 let do předu a podle této strategie se společnost vyvíjela. V podstatě jsme přešli už v té době na modernizaci, na nákup techniky, která daleko víc efektivně může tuto oblast zajišťovat.
Zastupitelé, kteří zasedali za tento stůl, každoročně dostávali velice podrobný rozbor v jednotlivých odpadech, dostali rozbor nákladů, dostali možnost kde jsou úspory a jakým způsobem společnost k tomu přistoupila. Takže v žádném případě to chaoticky nebylo. Co se týká sběrného dvoru, samozřejmě je zajímavé porovnávat sběrný dvůr před zhruba 10 lety, který jsme dělali sami se sběrným dvorem na dotaci, ale ten vznik byl daný po dohodě s městem, že sběrný dvůr založíme, založíme ho za minimální náklady, tak abychom mohli v budoucích letech využít dotace. Ty dotace byly rozpočteny zhruba do roku 2017, ale příjemcem těch dotací mohlo být pouze město, nikoliv dceřiná společnost. My jsme samozřejmě i připravili návrh řešení, jak by to mělo vypadat, ale nechtěli jsme vynakládat prostředky, pro úpravu toho dvoru to byly velké prostředky, protože byla dosti velká naděje, že dotační tituly budou i na stoprocentní dceřiné společnosti měst. To srovnání s Novým Jičínem, jsem rád, že N.Jičín když se přijel k nám poučit, nebo když přijel na zvědy, především na systém jak to dělat, tak převzal to, co je od nás maximálně výhodné a jsem rád, že za dobu našich našeho působení nebyl se sběrným dvorem v žádném případě problém a všichni občané města Hranic plus několik obcí, které přistoupily na tento systém byli spokojeni. Musím také konstatovat, že město Hranice v rámci po spuštění dvora patřilo mezi jedny s nejlepším v rámci specifikace a v rámci nakládání s tříděným odpadem. Nevím, proč nebylo uvedeno to, že v té době jsme využili jako jedni z prvních dotace na výstavbu kompostárny a kompostárnu jsme postavili jako opravdu jedni z prvních, tím, že na dotaci jsme získali 5,9 milionů korun a pořídili jsme v rámci této dotace i techniku, která nám od té doby sloužila na zimní údržbu v městě Hranicích a nemuseli jsme do tohoto investovat. Co se týká skládky, byli jste tady, nebo vám bylo ukázáno, že tady jsou různé hromádky a tak dále, samozřejmě je to materiál pro technické zabezpečení skládky, úprava, já v žádném případě nebudu obhajovat moc kluky, poněvadž si hromádky dělají, aby je později využili na překrytí komunálního odpadu, pro mě a pro představenstvo bylo důležité , že v tom období všechny kontroly státních orgánů byly bez problémů, dokázali jsme odrazit i ty veřejné nesmysly, že skládkování v Hranicích se musí ukončit, protože skládka je plná, dostali jste všichni výkresy odborné firmy, že skládkování je do roku 2040 bez problémů zajištěno na skládce, která je s možností rozšíření o 3.etapu.
Ekoltes mimo město provedlo analýzu rizik, to na ploše, kterou vždy spravovalo město, s tím neměl Ekoltes co do činění, byla to bývalá skládka, z té analýzy rizik vzešly dosti podstatné informace, že se tam nachází arze, těžké kovy a aby byla eliminována tato rizika, bude nutné vytěžit 60 tisíc kubíků toho odpadu a odvézt na speciální skládku, samozřejmě to přináší také investice do investic města a jsem překvapený, že tak důležitou informaci, která byla od roku 2014, od konce, že vám nebyla sdělena. Tu analýzu zajistil Ekoltes, protože byl vypsán dotační titul a prakticky v hodnotě  1,9milionů korun a tuto analýzu z této dotace jsme pokryli. Byly připraveny pro město všechny podklady pro zahájení přípravy pro odtěžení těchto rizik a samozřejmě s malou spoluúčastí města.Já jsem předpokládal, že se tady taky objeví, že Ekoltes už v roce 2013 připravoval další systém likvidace odpadů a to odvoz na spalování, prakticky první zmínky byly v začátku roku 2013, kdy jsme začali dělat první výběrové řízení na systém, jak dopravit komunální odpad z Hranic do SAKa do Brna, protože to bylo jediné místo,výběrové řízení jsou samozřejmě na firmě, my jsme jediné město na sever od Olomouce, které bez dotace a bez dotace na dopravu dneska vozí zhruba 15% komunálního odpadu na spalování do Brna, našli jsme systém společně s Ostravou s firmou, která nám zajišťuje tuto dopravu, samozřejmě využíváme toho, že město Hranice je povinno odvádět poplatek ve výši 500 tisíc korun Bělotínu. Já akorát říkám, že dneska odvoz a likvidace tuny odpadu na skládce i ve spalovně je za stejnou cenu a my využíváme toho, že šetříme naši skládku. 15% z ročního úkladu je pro vaši informaci zhruba 2000 tun. Co se týká EKOKOMu. Dál bysme měli jednoznačně říct, že kontejnery jsou jednoznačně města. Město je získávalo na dotacích. Ekoltes provádí pouze jejich svoz. Bylo v tisku prezentováno, že staré vedení v tom nic nedělalo. Já bych jenom pro upřesnění řekl to, že v začátku roku 2013 představenstvo zadalo úkol pro pana Voelkla, byl to jeden z prvních úkolů pro pana Voelkla, nového pracovníka, že se provedl kompletně podrobný popis všech jednotlivých hnízd, pořízeno foto, pořízený popis, jejich souřadnice a složení. Zpracovali jsme kompletně zadání pro Ekokom, ten přínos pro město je zhruba 1 milion korun každý rok a tato částka se používala na likvidaci nebo na pokrytí části nákladů na likvidaci odpadů. V roce 2013 a 2014 předstanstvo dalo návrh, vždycky před zimou na opravu kontejnerů a to protože to byla práce pro ně pro Ekoltes v zimním období, protože pracovníci, kteří dělají v létě venku, tak měli práci, protože se jednalo v té době o převzetí kontejnerů od Ekokomu, tak město žádné opravy neobjednávalo. Zpracovali jsme kompletní návrh koncepce osazení kontejnerů jednotlivých typů tak, abychom zlepšili ekonomiku provozu a využili moderní techniku, kterou jsme v té době zakoupili. To znamená kontejnery s vrchním odběrem, s vrchním výsypem, nikoli se spodním. Řešení bylo až v tomto roce, nevím proč se veřejně lže v tom, že představenstvo a vedení nedělalo, protože pan ředitel možná se v tom ještě nezorientoval. Co se týká odpadů obecně, je to perfektní podnikání, velmi lukrativní, bude tady vždycky a já říkám, že v Hranicích bylo řešeno koncepčně a posouzení v jednotlivých letech můžete v té analýze hravě najít. Vstoupili jsme do svazku obcí, kde na základě zkušeností a porovnání …

Starosta města:
Moc se omlouvám pane inženýre, platí 5minut, nechal jsem vám 10. Zkuste to zkrátit.

R. Hlavinka:
Dobře, už toho mám jen pár. Takže nyní nevím, proč projektanti chodí po soukromých pozemcích. Co se týká areálu. Bývalé představenstvo mělo jednu drobnou nevýhodu. Přistoupilo na rozhodnutí majitele, my jsme ho respektovali, to, že budeme mít bazén, to znamená, že jsme očekávali na prvních 8 let velké finanční zatížení především v oblasti odpisů, což skončilo v roce 2014. Město Hranice jako majitel obdrželo každý rok dopis od auditora, že jeho dceřiná společnost je velmi zatížená investicí, která nepřináší efekt, čímž může dojít k porušení zákonů, které tady jsou, ale vždycky jsme ustáli tuto kritiku s tím, že ostatní provozy byly absolutně efektivní. Hlavní směr byl na nutnosti zachování provozu techniky, investice za 17 milionů korun, co se týká provozu, průběžné opravy, vlhkost, oprava střechy, oprava archivu, samozřejmě byla připravena nutnost výměny oken, zateplení, atd. Ale tam je možnost dotací. Já jenom musím v podstatě říct, že dotace Ekoltes vyčerpal na technice. Skleníky, několik návrhů, hala pro majetek města, toto nebylo schváleno. Tak jak kotelna 28, která byla přesunuta z úplně jiných důvodů, než se prezentuje dnes. Co se týká sečení, Ekoltes prováděl sečení podle rámcové smlouvy, byl určen postup, každý týden byl konkretizovaný, informace samozřejmě měli všichni, to že jsme byli drazí, vždyť my jsme opakovaně vyhrávali tendry za stejné ceny po …
Starosta města:
Omlouvám se pane inženýre, musím vám vzít slovo.

R.Hlavinka:
Smolka měl 15 minut.

Starosta města:
Vyjadřujete se k jiným věcem. Já vám navrhuji, že vám řeknu, co bychom chtěli ještě slyšet a ještě bych vám dal slovo, ano?

R. Hlavinka:
Ano, výborně.

Starosta města:
Poprosím vás, abyste se posadil. Já bych k tomu chtěl říci, že nebylo pochopeno, co tady pan doktor Smolka kritizoval, v krátkosti bych to zopakoval. Já si myslím, že tady byla předvedena fotodokumentace za dobu deseti let a za těch deset let nebyly vybudovány provozy pro nakládání s odpady jako v okolních městech a to bylo dokumentováno na Přerovu, Novém Jičíně atd. Tzn., že zastupitelé si sami musí udělat obrázek, jestli jsme došli kam jsme měli a nebo nedošli, to je první věc. Druhá věc je, že se dlouhodobě vědělo o riziku staré skládky z roku 1960 a 1970, dnešní sondy a rozbory, které jsme nechali udělat ukazují že je tam 35000 tun nebezpečného odpadu, které už dneska prosakují do spodních vod. Další věc, která tady byla kritizována, že dnes hledáme veškeré evidence skládkování, tzn. nebyla řádně vedena, našli jsme pohledávky uskladnění za 400 tisíc odpadů, které byly navezeny, byly vyfakturovány, ale nebyly vymoženy, hledáme u firem pokladní doklady, které byly vydány Ekoltesem ale nejsou v evidenci Ekoltesu, tzn,  dá se předpokládat, že byly některé peníze defraudovány, musíme to doložit. O Ekokomu bych nemluvil, Ekokom nám přináší sám, co bychom měli a jejich rozbory jsou mnohem přesnější my máme sami. Další věc, kterou jsme zjistili je, že firma Ekoltes provozovala 70% software načerno, jinými slovy jsme neměli zaplaceny licence a co bylo nejhorší, za období 5,6 let jsme za dodávku a správu software částku, pánové a dámy, 18 milionů korun. Tyto věci dokonce byly na rodinné vazby, protože smlouvy jak na telefony, tak na sofware a na tyto záležitosti byly uzavřeny s firmou SVT, kde mimochodem figuroval jako spolumajitel syn pana Vinklera a v době, kdy se tyto smlouvy připravovaly, tak pak z této společnosti odešel a uzavřely se smlouva pro Ekoltes jednoznačně nevýhodné. Další věc, kterou bych konstatoval, že za nesmyslných 200 tisíc pro pivovar na plaveckém bazénu byla uzavřena směnka, která je nedostatečně právně zajištěna a já se bojím, aby někdo v budoucnu nepřišel s vyplněnou směnkou na 50 milionů korun, což z podnikatelského hlediska považuji za absolutní fau paux. O stavu budov a o těchto věcech nechci hovořit, měli jsme je na fotkách, myslím ,že ten podnik si zasluhoval správu jinou. Myslím si pane inženýre, že je hezké to vaše vystoupení, vy jste ten podnik nespravoval špatně, vy jste ho spravoval skutečně mizerně. Já v této chvíli dám ještě slovo stávajícímu předsedovi představenstva a vrátím vám na chvíli slovo.
Vyzvu vás pane doktore, abyste se okomentoval, jestli jsem se v něčem zmýlil.

F. Smolka:
Je mi líto, že musíme takto na veřejnosti prát špinavé prádlo, vůbec jsem nechtěl, aby to dospělo do tohoto stavu, protože bezpochyby bývalé vedení pracovalo. Já vždycky říkám, že jsou dvě věci. Dělat správné věci a dělat věci správně. Já pochybuji, že se dělaly správné věci. Byla tady přednáška o tom, že se teda něco dělo, ano, něco se dělo, ale ten podnik není fakt v dobrém stavu. My dnes a denně objevujem nějaké kostlivce, viz třeba ta směnka, která se objevila u pivovaru Litovel, to je z podnikatelského hlediska nepředstavitelná věc. Bianko směnka, nezajištěná, nikdo mi nedal kopii, ani právník, ani bývalý ředitel, ač jsem je oba dva o to výslovně žádal. A mám vás zdržovat, máme se tady hádat, kdo co udělal či neudělal? Já vás chci přesvědčit prací. Mně velmi také vadí, že stále jsou tak zvaně okopávány kotníky, včera jste dostali od pana doktora Svatoně dopis, já jsem vám v rychlosti sepsal odpověď, dneska je tady pan Hlavinka a místo, abychom se věnovali budoucnosti, tak stále musíme řešit nějaké omluvy, výmluvy. V pátek mě čeká policie, kde budu vysvětlovat opět Sterenu a tyto záležitosti. Budeme vůbec mít někdy šanci pracovat? Nechci vás zdržovat, co jsem řekl před měsícem, za tím si stojím a tečka.

R.Hlavinka:
Já se jenom krátce vrátím k těm kauzám, které tady pan doktor vzpomenul. Na všechno byla výběrová řízení, výběrová řízení jsou na firmě, dodané služby, co se týká SVT, ve skutečnosti 14 milionů 327 tisíc, všechny je máte rozklíčované na Ekoltesu, panem Kudláčkem bylo podáno trestní oznámení, bude to prošetřeno. Co se týká Stereny. Sterenu, to byl program úřadu práce, města a Ekoltesu, v podstatě kromě řešení sociálního problému, kdy jsme využili výhod a nevýhod těch etnik, které tam jsou, tak jsme ten systém zavedli, byli jsme opakovaně kontrolováni a byli jsme 4. firma, která to realizovala a byli jsme za to oceněni. Provedli jsme dvě výběrová řízení v posledních 3 letech, vždy Sterena byla, nebo dala ty podmínky nejlepší. Já musím také konstatovat že veřejné služby, které byly v Hranicích jsme řešili, Ekoltes, Úřad práce, město jsme řešili a byli jsme efektivní. A nesouhlasím s tím, že Sterena byl pro město problém a že tam bylo vytahování peněz a tak dále.
Co se týká směnky. O směnce vůbec nic nevím, to říkám na rovinu, a smlouva s Litovlí byla tuším uzavřena do letošního roku, Litovel chtěl, abychom ji prodloužili, to jsme odmítli, poněvadž si představujeme služby trochu jiným způsobem, a jednoznačně jsme řekli, že to se bude řešit až v roce 2015.
Co se týká jednání policie, pouze prohlašuju, že za bývalého vedení Ekoltesu byly prováděny veškeré transparentní pokusy, každý z nás má jiné podmínky pro řízení toho podniku, nesouhlasím s tím, že jsme vedli společnost mizerně, že společnost je v úpadku, že je to společnost, která není schopná provozu, k tomu se vysloveně ohrazuji a chtěl bych aby případné srovnání byly brány do kontextu tak jak byly a já si pevně myslím, že pan doktor Smolka plně ví, co já mám na mysli a na minulé prezentaci byly opravdu vytáženy věci, které byly za úplně jiných podmínek.

Starosta města:
Děkuji, takže vše bylo řečeno z očí do očí, jak si pan doktor přál, slovo má pan doktor Juračka.

V.Juračka:
Pan doktor Smolka řekl, že je třeba se věnovat budoucnosti. Pane doktore já s váma plně souhlasím, když jste nastoupili, tak jste se měli plně věnovat přítomnosti a budoucnosti. Ale nevím, proč jste najednou věnovali tolik času, abyste potupili a pozuráželi své předchůdce. To bylo naprosto zbytečné, to se nedělá, to je něco jako kopání do mrtvol, nebo do lidí, kteří se nemůžou bránit. A oni se brání a je logické, že se brání. Pan inženýr Hlavinka, já mu docela rozumím, on v té funkci pracoval tuším 8 let a my zastupitelé jsme měli za tu dobu posuzovat tu jeho práci. A on tu práci dělal s nejlepším vědomím, a pokud vím, s velmi vysokým nasazením. A vy jste to mohli přejít, všechny kolem sebe jste pozurážel, výsledkem je i trestní oznámení, vy jste roztočil kola toho mlýna. A já jsem přemýšlel z takového lidského, psychologického hlediska, proč najednou tohleto. No, nějakých pár semestrů z psychologie mám, tak se pokusím na to odpovědět. Víte tady, když si někdo potřebuje dokazovat, že je takový mistr světa amoleta, že je daleko lepší, než jeho předchůdci, tak tam bývá v pozadí něco, čemu Freud říkal Minderwertigkeitskomplex.

Starosta města:
Já bych uzavřel toto vystoupení s tím, že my jsme docela rádi, že jste to vy otevřel. My jsme dokonce nechtěli veřejnosti tyto věci prezentovat takto otevřeně. Odpovím na to, o co tady jde. Jde o to, že ze společnosti Ekoltes se ročně ztrácely miliony korun a my to prostě vyřešíme. Najdeme ty doklady, doložíme, že byly předražené, ty záležitosti včetně zápisů, které byly pořízeny v Ekoltesu, kdy samotní zaměstnanci poukazovali na to, že je to desetinásobně předražené a nebylo na tyto zápisy reagováno. Další věc je, že se tady bavíme o právních službách, říkáme, jak bylo všechno pořádku. Pak se zeptejme pana Úlehly, od roku 2008 byl ve funkci a nebyl zapsán ani v obchodním rejstříku. Jinými slovy, bez jeho viny bylo vyplaceno 700 tisíc bez řádného základu.
A takových věcí je na Ekoltesu daleko více. To znamená, nechť občané vědí, jak se vedl Ekoltes. Pokud to chcete, a říkáte, že se toho bojíme, já dokonce tyto věci můžu dát na web, ať se lidé podívají, jak bylo nakládáno s jejich penězi.

Selzer:
Já bych chtěl navázat na pana doktora Juračku, co tady vykládal. Tento příběh má dvě roviny. Jedna rovina je právní služby a druhá rovina funkce Ekoltesu. A všechno toto začalo tím, že se řeklo, nikdy nevyměníme nebo nepřepřáhneme dobré koně. S tím vystoupil pan Juračka, který nám tady řekl, že služby našeho bývalého právního zástupce jsou na perfektní úrovni. A teď se můžeme podívat na to, jakým způsobem tento právní zástupce pracoval. To je jedna rovina. A to jsou fakta. To nejsou kecy, to jsou fakta, které si každý může přečíst.
A druhá úroveň je práce firmy Ekoltes. V jakém stavu se nachází a v jakém stavu se nenachází. Když jsme se dříve chtěli podívat Ekoltesu, tak nikdy nám nikdo neumožnil přístup k těmto číslům. Nikdo nikdy žádné čísla neviděl, protože ty čísla byly nějakým způsobem tajné. A toto zevrubné hodnocení od pana doktora Smolky, které tady minule proběhlo, tak to se týkalo prvního ohledání. Jak ten Ekoltes vypadá. O číslech ještě nikdo nikdy tady nemluvil.

(red)

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Výhody včas odejít:
- člověk si sám zvolí termín (vyhne se vynucenému odchodu)
- nezesměšní se výroky na svoji obranu po vynuceném odchodu.
Toto ovšem platí pouze pro ty, kteří vykonali aspoň něco pozitivního.
Pepa

Anonymní řekl(a)...

Článek trošičku připomíná jednostrannou propagaci světlých zítřků, kdy budeme na Měsíci pěstovat kukuřici.
Jsem obezřetný, je pravdou, že nové vedení Ekoltesu je teprve na začátku, zatímco to předchozí mělo k dispozici roky. Na druhé straně, pokud jde o staré vedení, tak se sice pořád mluví o jeho chybách, neustále se připomínají, personální změny se odůvodňují právě hříchy minulosti, ale pořád čekám na exaktní vyjádření co bylo špatně, proč to bylo špatně, podle čeho to bylo špatně a jaké z toho budou vyvozeny důsledky.
Protože hovoří-li se o špatném hospodaření a v diskusích na HL a jinde létají prošustrované miliony sem a miliony tam, tak očekávám, že šlo v první řadě o porušení zákonů a budou podány žaloby, protože jinak se i nové vedení dopouští nepravostí přinejmenším tím, že něco kryje.
Pokud ale nikdo nedoloží tehdejší porušení zákonů či vnitřních pravidel společnosti nebo alespoň nedodržení pokynů představenstva a rozhodnutí valné hromady akcionáře, kterým bylo město, pak mi ten humbuk poněkud uniká.
Argumentace typu "no všichni to přece vědí" patří kamsi do 50. let minulého století, to nejsou fakta. Uznávám, že kdo se v určité věci vyzná, ve svém oboru, tak dokáže vycítit a poznat, že něco je špatně, ale měl by to umět věcně vyargumentovat.
Zatím se mi zdá, že většinou kritiky na minulé vedení se jako červená nit táhne ono české, "oni měli prachy a my ne".
V rámci objektivity bych ale také očekával argumentaci odvolané protistrany, protože pokud někdo za členství v dozorčí radě přijme v článku cit. 700 tis. Kč, očekával bych vysvětlení, jaká práce této částce vlastně odpovídá - za 700 litrů takový řidič musí najet hodně kiláků, zedník postavit hodně zdí, havíř vyrubat hafo uhlí, lékař vykuchat hodně pacošů a úředník rozdat kupu štemplů, co musí za 700 tis. udělat člen dozorčí rady?
A chyba je, že s argumentací mají problém obě strany.

Anonymní řekl(a)...

Pan Hlavinka tvrdí, že dotace na pořádný sběrný dvůr mohlo získat pouze město. Proč to tedy jako radní v radě města nenavrhl? Služby mohlo vedení města zadat komukoli, například Ekoltesu.

Anonymní řekl(a)...

Dostáváme dotazy na téma kroků nového vedení města a Ekoltesu ve věci zjištěných nedostatků z minulosti. To, co je v této době možné zveřejnit se dozvíte přečtením textů vystoupení starosty města a předsedy představenstva Ekoltesu v našem příspěvku.
Redakce

Anonymní řekl(a)...

pro anonym 30 listopadu, 2015 15:51
Jak bylo řečeno v diskuzi na již zmíněném zasedání zastupitelstva, věc "špatné hospodaření společnosti Ekoltes" řeší policie.
Počkejme, uvidíme.

Ohledně odměny členům představenstva a dozorčí rady a k její práci.
Obrázek o jejich činnosti jsme si mohli udělat i z prezentace nového vedení, stav budov, stav vlastního dvorku (společnost, která se zabývá úklidem, nebyla schopná si ani zajistit úklid, ve své vlastní firmě, na svém dvorku), stav techniky (stáří) a dt.
Podstatě je jasně vidět, že politici ve vedení společnosti Ekoltes, v minulosti, se zajímali pouze odměny (které chudinky museli danit) a ne o práci. Pochybuji, že někdo někdy, se byl z nich podívat, jak vypadá Ekoltes zevnitř.
A to že to byli odborníci na svých místech svědčí i to, že se členem představenstva (i přes střed zájmu) mohl stát již zmíněný pan Bc. Martin Los ve svých 26 letech, tedy krátce po škole. Jeho jediná kvalifikace na tuto činnost byla asi pouze ta, že to je kamarád syna tehdejšího ředitele pana Vinklera.

Anonymní řekl(a)...

Pana Hlavinku osobně neznám. Možná proto mě překvapila prostoduchost, se kterou se nechal vmanévrovat do role jediného, kdo se zpovídá za Ekoltes. Jarka

Anonymní řekl(a)...

Pokud by radnice vyhlásila soutěž v rychlosti převlékání kabátů měl jedinečnou šanci k získání mistrovského titulu pan PhDr.Juračka. Po tom co předvedl na zastupitelstvu bleskurychlé svlečení trika Ekoltesu a návleku soudcovského taláru. xxx

Anonymní řekl(a)...

Smutný pohled na to co zůstalo ze starých machrů Úlehly, Juračky, Zimy a dalších. Snad si je toho nová generace hranických politiků vědomá a nebude se radnice držet zuby nehty 15, 20let jako ta předešlá.
Jožin z bažin

Anonymní řekl(a)...

Kobylka není egyptskou radou, egyptskou ranou jsou teprve kobylky, protože je jich mnoho. Podobné platilo donedávna i na politiky v Ekoltesu.

Anonymní řekl(a)...

Prezentace jsem si stáhnul obě, a obě mne zklamaly, i když ta od p. Hlavinky byla naprosto zoufalá - čekal jsem čísla a fakta, a to z obou stran.
Pokud jde o řešení špatného hospodaření předchozího vedení, které podle příspěvků řeší policie, pak to to tedy znamená, že PČR musela dostat podnět?
Od koho, kdy, vůči čemu podnět směřoval, co bylo napadáno - protože podle toho také bude šetření policie a výsledek vypadat.
Návrh se musí přesně formulovat a jen tím, co je v něm napsáno, se policie zabývá.
Ono to jaksi nefunguje atk, že se napíše jakýsi obecný podnět a teď to řešte...
V tom podnětu muselo a musí být uvedeno, co je porušením zákona a kdo je porušil.
Na formulaci podnětu totiž zcela zásadně závisí výsledek šetření, který může skončit v autu např. pro neurčitost, nepřezkoumatelnost apod.
A onen podnět není nic tajného, ať jej podalo město nebo nové vedení Ekoltesu, protože jde o veřejný majetek a veřejné záležitosti.
A podnět a zveřejnění jeho obsahu není narušením práce policie, to není soukromá záležitost.
A mne by opravdu zajímalo, zda byl podnět sepsán tak, aby splnil účel nápravy chyb, ne aby naplnil účel vykázat formální činnost pro uspokojení lidu - voličstva.

Anonymní řekl(a)...

pro anonym 01 prosince, 2015 15:41.

Pokud jsme z vyjádření pana Smolky a starosty pochopili, tak již něco řeší policie, předpoklad je tedy, že podnět podalo nové představenstvo společnosti Ekoltes, nebo starosta.

Co nám zatím prozradili? Pojďme si to shrnout:

1) Smlouva se společnosti SVT na mobilní sítě, pevné linky, internet, správu počítačové sítě i správu informačního systému. Jestli bylo v roce 2007 služby předražené? To musí posoudit policie, v každém případě v roce 2015, již byly služby předražené a pro podnik nevýhodné. Nové vedení ji vypovědělo a prakticky za poloviční náklady (roční úspora 1.200.000 Kč) uzavřelo nové smlouvy. Staré představenstvo společnosti Ekoltes, i přestože bylo průběžně upozorňováno zaměstnanci, že poskytované služby jsou předražené, tak nereagovalo.
Druhá věc při uzavření smlouvy v roce 2007 došlo ke středu zájmu, jak bylo řečeno, člen představenstva Ekoltesu, byl souběžně předsedou představenstva firmy SVT, navíc spolumajitel firmy SVT byl syn tehdejšího ředitele Ekoltesu.

2) Existence Bianko směnky. Samotná existence směnky je průser.

3) Chybějící vyfakturované služby za uskladnění 400 tun odpadu. Tzn, že Ekoltes nedostal zaplaceno a nikomu to nevadilo.

Otázka je co nám ještě neřekli, takže je celkem možné, že těch podnětů policii, bude ještě více.

Anonymní řekl(a)...


Kamenolom Hrabůvka vyšel vstříc požadavkům města
Hranice – Od 1. ledna 2016 platí povinnost plachtovat veškerá vozidla, která vyjíždí z lomu. Vozidla bez možnosti plachtování nebudou naložena! Cedule s tímto popisem již nyní stojí u výjezdu z kamenolomu Hrabůvka. Zástupcům města se tak povedlo domluvit se na určitých omezeních vedoucí ke zlepšení situace v okolí kamenolomu.

Dámy a pánové děkujeme! Vděční občané. Jenom aby se to dodržovalo. Konečně výsledek, žádné kecy! Juračka furt vystavuje a skutek utek. Tonda.

Anonymní řekl(a)...

Drazí spoluobčané!
Jen čekám, kdy konečně budou potrestáni lumpové, kteří okradali nás občany města a také městskou firmu Ekoltes. Lidé jako Úlehla, Hlavinka, Zíma, Juračka, Vinkler. Když se to spočítá, tak se jedná o miliony. Já jako občan města a určitě všichni občané chceme tyto peníze od těchto lumpů zpět za každou cenu. Ještě bych k nim připojil dnešního raního za KDU-ČSL, ten má určitě také něco za nechtama i různé kamarádské firmičky těchto pánů. Možná jsou to další i bývalí zastupitelé a radní jako Wildner i hvězda Ondriášová. Teď jsme občané města zvědaví,jak to vedení radnice dotáhne do konce. To bude na všem tom to nejzajímavější.
klousek