7. 11. 2015

Informace od starosty za říjen 2015

Tento měsíc jsem považoval za důležité věnovat se hospodárnosti, tedy naší snaze mít pod důslednou kontrolou finanční prostředky, nezapomínat na rozvoj města a ani na informace o úřadu města.

a) Hospodárnost

V této oblasti jsme změnili celé právní nastavení  Ekoltesu a.s. (stanovy, dohled a také veřejnou kontrolu pomocí nové komise pro dohled na  Ekoltes ze strany zastupitelstva města.) Nejde tedy o pouhé sečení trávy, ale především o finanční a ekonomický dohled s cílem snižovat náklady při zvýšeném objemu kvalitně poskytovaných služeb. 


Dalším krokem je analýza činností a nastavení budoucnosti v oblasti odpadového hospodářství. Zde je ve značném nepořádku obecní skládka směsného komunálního odpadu a celá činnost sběrného dvora. Provedená "Analýza rizik" nás svými výsledky nutí k okamžité reakci. Je nutná odborná sanace velké části městské skládky.  Pro přibližně 30 - 35 tis. tun nebezpečného odpadu není zabezpečeno zamezení průsaku dešťových vod do podloží.  Není možné čekat do doby, kdy se začnou znehodnocovat spodní vody.


Celkově připravujeme podmínky pro změnu v hospodaření s odpady, protože již v roce 2024 nebude možné ukládat směsný komunální odpad na skládky tak, jako dnes. Také jsme vyjednali obnovu  a navýšení kontejnerů pro sběr tříděného odpadu a jednáme s Olomouckým krajem o přípravě velkého odpadového centra.


Nákupem nového systémového software jsme připravili podmínky pro důsledný dohled nad  ekonomikou celého úřadu. Změnili jsme systém a organizaci sledování nákladů do střediskového rozložení. Od ledna 2016 budeme schopni vyhodnocovat činnost každé městské hospodářské jednotky samostatně, což do této doby téměř nebylo možné, nebo jen velmi složitě formou ruční mnohadenní práce.


Zavedli jsme několika stupňovou kontrolu, jak investic města, tak vynakládaných nákladů na údržbu a provoz. S každým odborem byl samostatně projednán plán nákladů a v návrhu je již "Rozpočet města Hranic" pro rok 2016. Investiční komise, osadní výbory i rada města zhodnotily potřeby investic našeho města. Dle stavu připravenosti s ohledem na možnou výši investičních prostředků nyní předložíme Zastupitelstvu města Hranic plán na rok 2016 a budeme již dnes pracovat na výhledu pro rok 2017 a dále.


Také hodnotíme a analyzujeme systémy ke sledování energetické zátěžev našem městě.  Energetická politika není závislá pouze na dobře stanovené ceně energie. Součástí strategie  musí být také údaje kam tuto energii dodáváme, v jakém stavu jsou patřičné objekty a zda odpovědní pracovníci hospodaří s energií řádně.  Jen připomenu, že naše město takovou koncepci přístupu nemělo a my tedy začínáme od samého začátku. Vypracujeme systém sledování každého energetického měřidla a pravidelné hodnocení  spotřeby.

b) Rozvoj města

Město jako celek je poměrně složitá struktura.  Samospráva města ani státní správa dnes není tou jedinou silou, která je hybatelem rozvoje.  Jsou zde i aktivity fyzických osob, firem a dalších organizací, z kterých dále vyplývají potřeby v rámci společného užívání městské infrastruktury.  Z tohoto důvodu by měli naši zastupitelé vyhodnocovat tyto potřeby změn, zařazovat je do plánu rozvoje a, pokud to finanční podmínky dovolí, také je realizovat. Stanovení priorit pak určuje, kdy se na plánované záležitosti dostane. Nelze však vše uskutečnit okamžitě, ani není vše navenek vidět a tak je logické, že vzniká dojem neřešených oblastí.


Roční investice města by potřebovaly sumu mnohokráte vyšší.  Bohužel je možné pracovat pouze s tím,  co máme k dispozici. Dalším rozhodujícím faktorem jsou vyhlašované dotační okruhy, které nás nutí realizovat investice s nižší prioritou.
V současné době se soustředíme na strategickou oblast vlakového nádraží, autobusového nádraží a na dokončování infrastruktury pro průmyslové zóny. Musíme dokončovat kanalizace a stávající doplňovat o kanalizace dešťové. Máme maximální snahu podpořit místní části Hranic a rozvíjet tak naše město jako celek.


Vše ale začíná u územního plánu a s jeho podobou  nejsem spokojen. Rádi bychom zabezpečili některé okrajové komunikace. Nemáme pod nimi pozemky a není společenská vůle je prodávat.
Otevřeně si také přiznejme, že historická jádra měst nebyla projektována na současnou dopravní zátěž. Nikdy nebylo dostatek finančních prostředků, aby byl každý kout našeho města dokonalý. Společnost jako celek neměla dostatek rozumu, aby si ponechala minimálně pozemky na budoucí dostatečně propustné komunikace do lokalit, kde se dala předpokládat bytová nebo individuální zástavba.


V roce 2016 chceme přijmout odbornou osobu Útvaru hlavního architekta. Ten by měl připravovat vize, kompletovat stavební dokumentace, ale také dozorovat stav stávajícího městského majetku. Tento chybějící článek by měl být odborným partnerem pro tvorbu Územního plánu až po vzhled nejen našich investic. Pak by se neměly dít takové nepravosti, jako se staly na přístupové trase k Hranické propasti. Není to sice území ve vlastnictví města, nejsme investoři stavby, ani neprovádíme správu tohoto území, ale zde chybělo právě posouzení z pohledu budoucího vzhledu celé stavby. Tuto ošklivost povolily státní orgány, které nemají onu povinnost, ani nemohou posuzovat estetickou hodnotu stavby. Osobně doufám, že to pro budoucnost nastavíme tak, aby se tento stav již neopakoval.

c) Stav městského úřadu

V každé době se ozývají hlasy, že je nutné toho či onoho pracovníka vyměnit. Ten nejhorší stav je, když se do těchto záležitostí pletou i osobní zájmy či pouhá lidská nevraživost. Reaguji na různé maily, občanské podněty nebo několik osobních rozhovorů. V těchto věcech mám ale jasný postoj. Tak tomu v období, kdy budu zodpovědný za Úřad města ve funkci starosty, nebude. 

Než mi lidé dali důvěru, doložil jsem věci, které nejsou v pořádku. Na základě těchto skutečných podkladů byl vyměněn ředitel společnosti  Ekoltes. 
Byla doložena nehospodárnost v oblasti využívání externích právních služeb. Systém je měněn a právní služby si naše město bude zabezpečovat samo svými pracovníky. Je nutné si uvědomit, že pracovní náplň samosprávy, státní správy i v rozpočtových organizacích zabezpečujeme  desítkami pracovníků. Tito byli většinou vybíráni ve veřejných výběrových řízeních a musejí splňovat řadu předpokladů. Dnes jsou podrobeni novému trendu a musejí plnit cíle, nikoli psát dopisy. Dokud mohu u každého z nich vyhodnotit snahu, kreativitu a aktivitu cíle plnit, je nezbytné, aby se nebáli o své pracovní místo. Pokud však bude skutečně doložen opak, budou nahrazeni lidmi, kteří si uvědomují svoji odpovědnost.

Je také nutno poukázat na opravdu přebujelou legislativu, která mnohdy samotnému úředníkovi nedává možnost chovat se dle selského rozumu a také k tomu ani není oprávněn. Pokud tedy kdokoli má pocit, že něco není v pořádku, je nutné přestat kritizovat a pokud možno odborně doložit svá tvrzení. Slibuji, že pak budu já i veškeré orgány města okamžitě reagovat.

Na závěr mi dovolte zmínit větu, které si opravdu vážím. Při návštěvě delegace z partnerského města  Leidschendam - Voorburg (Nizozemí)  po prohlídce města a celém programu návštěvy její  významný představitel pronesl: 

V roce 1990 jsme Vám poskytovali rady, připravovali informace a otevírali cestu do Evropy. Byli jste jako studenti. Dnes po 25 letech jste nám rovnocennými partnery.  Od této doby se budeme učit navzájem“.   

Žádné komentáře: