24. 10. 2011

Vyjádření k záznamu z jednání Povodňové komise Města Hranic – 6.10.2011

Bezejmenný potok
  1. Dle odst.1 § 72 zákona o vodách  č.254/2001 Sb. se povodňovými prohlídkami zjišťuje, zda v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou  závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Zaklenutý potok v Partyzánské ulici leží v záplavovém území Bečvy a proto protipovodňové prohlídky zde měly být prováděny.
  2. Pokud by prohlídky byly prováděny, bylo by zjištěno v průtočném profilu uložení 2x chráničky plynovodu RWE, 1 x chráničky  neznámého majitele a 1 x uložení kanalizace DN 400 VaK Přerov, které způsobují snížení kapacity zaklenutého potoka, zachytávání , usazování splavenin a způsobily havárii na zaklenutém úseku potoku v ulici Partyzánské. Pokud by vodohospodářský orgán na základě protipovodňových prohlídek včas nařídil všem majitelům potrubí v zaklenutém profilu jejich  přeložení, nemuselo k havárii a zatopení zástavby v Partyzánské ulici vůbec dojít .
  3. Řešení přeložky kanalizace VaK Přerov  za finanční prostředky města v rámci DUR a DSP akce „Hranice – stavební úpravy přechodně zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací, v ulici Partyzánské“ je  v rozporu s účelným hospodařením s majetkem obce.
  4.  Pokud bylo skutečně prováděno čištění zaklenutého potoku v Partyzánské ulici, musela být zjištěna potrubí napříč zaklenutým profilem, která výrazně snižují jeho kapacitu. Proč tedy nebylo nařízeno vlastníkům jejich odstranění? Přeložku plynovodního potrubí nařídil stavební úřad až na základě mojí žádosti. Moji žádost o nařízení přeložky kanalizace VaK mimo průtočný profil postoupil stavební úřad odboru životního prostředí. Bohužel odpověď na moji žádost jsem ani po cca půl roce stále neobdržel.
  5. Dle mého názoru by povodňová komise měla provést dodatečnou povodňovou prohlídku, sepsat řádný zápis a nařídit  majitelům odstranění zbývajících potrubí ze zaklenutého profilu potoka a opravu poškozených úseků, aby se zamezilo vzniku další havárie.
  6. U vlastníků potrubí v průtočném profilu potoka, která způsobila havárii by mělo město uplatnit náhradu vynaložených nákladů na projektovou dokumentaci, provizorní zajištění, na čištění a opravu potoka.
V Hranicích 23.10.2011                                                      Ing.Karel Hübl

Žádné komentáře: