20. 9. 2011

Kontrola postupu MěÚ při zajišťování ochrany části města ohrožované vybřežováním tzv. Bezejmenného potoka (BP) - 3.část

Z. Špiřík
Znění 6.zjištění v zápisu z kontroly:
14.10.2010 starosta Mgr. Wildner na jednání s Projektantem (JV Projekt) podepsal, že nové zatrubnění v Partyzánské ulici bude vyprojektováno s "maximálně možným průtočným profilem (prostorově vychází Q100)".
Mgr.Wildner v prosinci 2010:
„Samozřejmě, že jsme si nechali tady tu zakrytou příkopu posoudit odborníky, kteří nám jasně sdělili, že kapacitně nestačí…. 
…Na základě dalších studií, které byly provedeny, opět nám odborné firmy sdělily, že je nutno posílit kapacitu tady v této části této příkopy…“
Mgr. Wildner však na zasedání kontrolního výboru 20.7.20011 nebyl schopen posudky odborníků a stanoviska odborných firem doložit.

 
Ing.Ondriášová se při obhajování návrhového průtoku ve výši Q100 na zasedání KV 20.7.2011 odvolala na Vyhlášku č.590/2002 Sb. Následně, po zjištění, že se tato vyhláška nevztahuje na BP, změnila své stanovisko takto:
Projektant navrhl průtočný profil upravovaného úseku jako maximálně možný do daného prostředí. Jedná se o stavbu v zastavěném území obce, proto je navržen průtočný profil, který převede návrhový průtok Q 100 = 7,85 m3/s (ČHMÚ)…
Jaká je skutečnost:
Návrhový průtok byl stanoven na jednání, kde Mgr.Wildner zastupoval město a jeho zájmy. Je všeobecně známo, že zájmy dodavatele a odběratele se často různí. Odvolávat se na doporučení projektanta je proto hazardování s veřejnými prostředky. Pro převzetí návrhu projektanta bez existence komplexního posouzení celého povodí BP platí totéž. 
_____________________________________________________________________

Znění 7.zjištění v zápisu z kontroly:

Rada města ještě 12.května 2011 na zasedání ZM neměla žádný důkaz havarijního stavu BP v Partyzánské ul. Teprve v reakci na kritiku vznesenou na zmíněném zasedání ZM zadala kamerový průzkum skutečného stavu zatrubnění.

Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.7:
"Jako havarijní označila stav zatrubněné části Bezejmenného potoka odborná vodohospodářská firma, která má mnohaleté znalostí a zkušeností ze svého odboru. Provedený částečný monitoring její stanovisko jenom potvrdil."
Jaká je skutečnost:
Projektantka Vodingu skutečně počátkem dubna 2010 označila stav zatrubnění BP za havarijní. V té době však bylo zatrubnění neprůchodné a objektivní posouzení jeho stavu nebylo možno provést. O této skutečnosti svědčí i pořízená fotodokumentace. Město zaplatilo za vyčistění v červenci 2010.
Z technického, ekonomického i právního pohledu není možno považovat označení „havarijní stav“ za impuls k realizaci nové investice. Před rozhodnutím je třeba analyzovat, jakým způsobem je možno nejefektivněji zjištěné nedostatky odstranit. Teprve z takové analýzy vyplyne, zda se jedná o opravu, či investici.
Skrývání se ing.Ondriášové za projektantku je možno označit za zlehčování vlastní zodpovědnosti za použití obecních prostředků. K tomu jsme se vyjádřili v předešlém bodu.

_________________________________________________________________________

Znění 8.zjištění v zápisu z kontroly:
Rada města v případě Bezejmenného potoka rozhodla bez schválení Zastupitelstvem o celkové částce přesahující 600.000,- Kč (nové akce o nákladech nad 500 tis.korun musí schválit zastupitelstvo).
Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.8:
Rada města rozhodla v souvislosti s řešením vybřežování Bezejmenného potoka o zadání studie v částce 42.000,- a 28.000,- a zpracování projektu v částce 334.800,-.
Zazimování havárie bylo nutné provést, rozhodně však není nákladem na řešení vybřežování.
Jaká je skutečnost:
Rada města je prokazatelně informována o financování části nákladů na řešení problematiky BP z prostředků, které má v rozpočtu na jiné účely k dispozici OŽP.
Občana města ale stejně nezajímá, z které části obecního rozpočtu je akce BP financována. Naopak ale mají občané právo trvat na efektivním nakládání s obecními prostředky.
Předpokládám, že se Ing.Ondriášová mýlí, že náklady na „zazimování“ nejsou součástí nákladů na řešení vybřežování. V obráceném případě by se jednalo o další případ neefektivního nakládání s veřejnými prostředky. 
Že celková částka na různé studie, projekty, opravy… související s BP překročila 500.000,- Kč potvrzuje i přehled naběhlých nákladů, který rada města předložila zastupitelům v bodu programu 28 na zářijovém zasedání.
_________________________________________________________________________

Znění  9.zjištění v zápisu z kontroly:

Zastupitel Ing. Hübl se pokoušel na několika zasedáních současného zastupitelstva upozorňovat na dílčí nedostatky a nekoncepčnost v postupu voleného vedení města při řešení problematiky BP. Představitelé města se však v reakcích na tyto připomínky omezovali na obecné odpovědi, mnohdy zavádějící (viz zvukové záznamy ze zasedání ZM), takže zastupitelé vlastně nikdy nedostali ucelenou informaci ke kvalifikovanému rozhodnutí. Přitom se jedná o rozhodování o budoucím použití několika milionů korun z rozpočtu města.
Stanovisko Ing.R.Ondriášové ke zjištění č.9:
"Neucelené informace zastupitelům jsou podávány spíš ze strany p.Hübla, jsou vytrženy z kontextu a zavádějícím způsobem prezentovány."

Stanovisko ing.Ondriášové považuji za nehorázný pokus dehonestovat zcela nekonkrétní a obecnou invektivou toho, kdo radě města asi „dělá problémy“, navíc za nepřípustné vyjádření ze strany člověka, který zastává místo starosty. 
Absurdnost takového stanoviska čtenářům ukáži na 2 příkladech:
První jsem podrobněji popsal v příspěvku, který naleznete ZDE
Druhý naleznete ve zjištění z kontroly č.3 ZDE


Souhlasíte se zjištěními kontrolního výboru?

Žádné komentáře: