5. 9. 2011

Výzva představitelů měst

Ministr financí
Ing Miroslav Kalousek
Ministerstvo financí
nábř. L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1       
                                                                                             
 Výzva představitelů měst Hranic, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní  Teplic nad Bečvou a.s.

Vážený pane ministře,

Žádáme Vás, abyste se zasadil o posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r.2012, aby bylo možno obnovit přípravu dopravních staveb a umožnit vyčerpání evropských dotací z operačního programu doprava, včetně realizace Palačovské spojky do r. 2016.
Vláda České republiky na svém zasedání 20. července 2011 schválila výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 37 miliard korun. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 10 miliard oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012.
Vláda České republiky současně rozhodla omezit výši čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu doprava na částku 3,74 miliard korun. Toto snížení představuje téměř 50% propad oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Primárním cílem investiční politiky musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, což znamená nutnost vyčlenit národní zdroje na spolufinancování prostředků EU.
Jestliže vyčleníme národní prostředky v objemu zhruba 3 miliard na spolufinancování evropských prostředků, fakticky tím dojde ke zkrácení národního rámce o 13 miliard korun. Toto řešení představuje pokles o 27% z původního objemu prostředků, na který byly vybrány stavby k realizaci.
Tento scénář zpomalení, či zastavení staveb, vyvolá vícenáklady, které všechny projekty ve svém důsledku prodraží. Drastické snížení rozpočtu dále znamená zastavení, nebo odsunutí příprav staveb, včetně staveb připravovaných pro nové programy EU od roku 2014:
Je pravděpodobné, že kvůli těmto opatřením nebude Česká republika schopna od roku 2014 začít efektivně čerpat finanční podporu EU. Nevyčerpání Evropských peněz, prakticky znamená odmítnutí jedinečné šance, kdy za každou naší vloženou korunu dostáváme z Evropy a jejích fondů  trojnásobek. To je nabídka, která se v budoucnu již nemusí opakovat.
Omezení výstavby dopravní infrastruktury způsobí navíc zvýšení nezaměstnanosti v důsledku propouštění ve stavebnictví a další negativní dopady.
Naprosto chápeme, že je nutno dodržet schválený schodek státního rozpočtu ve výši 105 mld korun, což je 3,5% HDP. Uvědomujeme si samozřejmě situaci v Evropě, kdy vláda nechce dopustit další zadlužování ČR nad hodnotu, která byla schválena v konvergenčním programu. Přesto však nemůžeme souhlasit s návrhem kapitoly pro resort dopravy.
„Když se podíváme do návrhu výdajů (viz. tabulka v příloze) a porovnáme ho s vládou a poslaneckou sněmovnou schváleným výhledem pro rok 2012 (PSP schválila 15.12.2010) vidíme, že například resort obrany, který má v návrhu více než dvojnásobný objem financí než ministerstvo dopravy, škrtá pouhých 400 milionů. Úřad zemědělství dokonce posiluje o 2 miliardy, tedy o celých 20%. Ministerstvo financí  pro chod svého úřadu přidává na rok 2012 více než 150 milionů.
Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste znovu důkladně zvážil možnosti potřebného snížení  rozpočtu v jiných resortech ( např. obrany) a pro resort dopravy ponechal potřebné finanční prostředky pro další potřebný rozvoj dopravní infrastruktury.
V našem regionu se již od roku 2001 připravuje vysoce efektivní stavba přeložky sil. I/35 v úseku Palačov – Lešná délky 5 km, která nahradí 50 km nevyhovující úsek sil. I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí a úsek sil. I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí. Na stavbu je již vydáno právoplatné územní rozhodnutí a stavba měla být dokončena v r. 2016. V důsledku úsporných opatření byla další příprava stavby v loňském roce zastavena a nyní v důsledku drastického snížení rozpočtu SFDI není vůbec jasné, kdy bude možno stavbu realizovat.


V loňském roce jsme iniciovali zpracování úsporné varianty Palačovské spojky, která přinesla snížení investičních nákladů z 2,8 mld. Kč na 1,9 mld. Kč, přesto stále nemůže být příprava stavby obnovena.
Hlavní přínosy Palačovské spojky
  1. Zajistí soulad s právními předpisy EU týkajících kvality ovzduší a hluku podél silnic I/35 a I/57. V současnosti v důsledku nadměrné tranzitní automobilové dopravy jsou tyto limity trvale překračovány, Směrnice ES přitom požaduje, aby členské státy zajistily dodržení požadovaných limitů do r. 2005.
  2. ŘSD ušetří každoroční náklady na opravy sil. I/35 a I/57 poškozené těžkou tranzitní dopravou, na kterou tyto silnice nebyly stavěny. Jen náklady na opravy sil.I/35 činily za posledních pět let celkem 228 579,- tis.Kč.
  3. ŘSD nebude muset pokračovat v nákladných protihlukových opatřeních v zastavěném území podél sil. I/35 a I/57
  4. Dojde k úspoře v nákladech na údržbu - 5 km Palačovské spojky nahradí 50 km sil. I/35 a I/57. Odstraní se rovněž poškozování nově rekonstruovaných silnic III/44016 a III/0487 v celkové délce cca 10,5 km.
  5. Výrazně se sníží nehodovost na sil. I/35 a I/57. Stávající silnice I/35 a I/57 jsou v důsledku vysoké intenzity tranzitní dopravy nevyhovující z hlediska bezpečnosti  silničního provozu.
  6.  

                             Nehodovost na sil.I/35 a I/57
CELKEM NEHOD
DN
SMRT
TZ
LZ
2003-2008
1033
15
44
196

Každý rok urychlení výstavby Palačovské spojky by v průměru zachránil 2 lidské životy, snížil celkový počet dopravních nehod o 172 se 7 těžkými zraněními a 32 lehkými zraněními.
  1. Hluk z dopravy ze sil. I/35 způsobuje překračování hlukových limitů v lázních Teplice nad Bečvou
V současnosti jsou ve vnitřním lázeňském pásmu překračovány zákonem dané limity hluku a sil.I/35 je provozována na výjimku KHS OK do r.2016. Pokud se urychleně neobnoví příprava Palačovské spojky bude muset KHS vydat další výjimku.
  1. Stavba zastaví zaostávání regionu a prohloubení rozdílů mezi ostatními částmi Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
  2. Stavba přispěje k udržení zaměstnanosti v regionu a podpoří podnikatele ve stavebnictví.
 Další odkládání stavby po roce 2016 není pro obyvatele přijatelné a zdůvodnitelné.


V Hranicích 18.8.2011                                          ing Karel Hübl
                                               koordinátor pro styk s ministerstvem dopravy a ŘSD ČR

Za představitele města Hranic  ......................................................................               

Za představitele města Nový Jičín  ..............................................................

Za představitele města Valašské Meziříčí  ...................................................

Za Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. Ing Irena Vašicová, výkonná ředitelka

Za představitele obce Černotín, Ing Jiří Andrýs, starosta obce

Za představitele obce Milotice,  Bc. Hana Bezděková, starostka obce

Za představitele obce Starý Jičín, Ing Rudolf Hrnčíř, starosta obce

Za představitele obce Hodslavice  Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce

Za představitele obce Lešná  ........................................................

Za představitele obce Bělotín,  Mgr. Eduard Kavala, starosta obce.

Za představitele obce Špičky, ing Vladimír Zamazal, starosta obce 

Žádné komentáře: