25. 9. 2011

Sami sobě

Zdeněk Špiřík
Pravidla nemusí být napsaná, vyžaduje to však korektní partnery, kultivované vztahy a respektování dobrých mravů.
______________________________________________________________________
Další zpráva, kterou Kontrolní výbor (dále KV) předložil na zářijovém zasedání zastupitelstva, se zabývala postupem rady města při rozhodování o výši cestovních náhrad pro účastníky cesty do družebního města v Polsku.
Ve zprávě se uvádí:
„… pět ze šesti přítomných radních na zasedání 17.5.2011 „sami sobě“ schválili nenárokovou výhodu proplacení kapesného včetně jeho výše…“. Abych byl přesný: nejdříve si radní schválili, že oni sami budou členy městské delegace a poté si schválili kapesné.


Ing.R.Ondriášová ve svém stanovisku k výsledku kontroly zmíněný postup obhajuje:
„…Rozhodnutí rady města o schválení cestovních náhrad bylo v souladu s platnými předpisy a s aplikací §78 zákona o obcích nebyly doposud žádné problémy…“

Ve skutečnosti je to jinak:
1.    Interní městská směrnice platná pro zaměstnance města nepřiznává výši kapesného automaticky ve výši 40%, ale 0 až 40% z výše stravného. Tzn., že nevylučuje ani variantu nulovou.
2.    Pravomoc ke stanovení konkrétní výše kapesného je dle interní městské směrnice v kompetenci tajemníka.
V projednávaném případu o přiznání kapesného i o jeho výši 40% z výše stravného rozhodlo 5 radních způsobem „sami sobě“.

Kontrolní nález nekritizuje obecně poskytování kapesného zastupitelům. Nezmiňuje ani skutečnost, že se dlouhodobě uplatňuje nepsaná odchylka od interní směrnice a o výši kapesného rozhoduje rada města. Upozorňuje však na skutečnost, že o složení delegace i o tom, zda dostanou 0, 20,…nebo 40% z výše stravného, rozhodli sami účastníci cesty.

Starostka města se odvolává ve svém stanovisku na Zákon o obcích, dovolím si ji proto doplnit, co ve zmiňovaném zákonu je rovněž:
Zákon o obcích, pravomoc zastupitelstva obce, §84, odst. (2):
„Stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva…“

Zastupitelstvo města přijalo usnesení v tomto znění:
Příštímu zasedání Zastupitelstva města předložit ke schválení návrh zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
O: Ing.R.Ondriášová 

Žádné komentáře: