19. 1. 2016

Očista města není jednoduchá, obsahuje řadu oblastí.

V úvodu je potřeba definovat co vše obnáší očista našeho města a místních částí.

Očista města je náročná a rozsáhlá oblast, vyžadující mnohdy improvizaci a schopnost reagovat na nastalou situaci. Součástí města jsou hospodářské subjekty s dopadem na své okolí, automobilový provoz, zeleň a její údržba, travní plochy, starost o čistotu ovzduší, odpadové hospodářství – třídění a likvidace, veřejná prostranství a jejich neustálý úklid. Dále jsou potřebné sezónní úklidy, například při spadu listí i větví po silných větrných dnech. Je nutné sbírat a uklízet psí exkrementy a zajišťovat úklid po společenských akcích. Také sběrná místa odpadu vyžadují stálý dohled.

Společnost EKOLTES a.s. od nového roku 2016 rozbíhá nově koncipovaný program údržby a očisty města. Tento však musí být ve spolupráci s vedením města. Samospráva musí přijímat potřebná opatření a samotný Ekoltes pak musí zajistit nově stanovený plán služeb. Ve všech oblastech se tedy snažíme navyšovat investice tak, abychom všichni společně eliminovali co největší rozsah znečištění. Vyššími náklady na tuto činnost se tedy rozumí, po důsledné analýze, zkvalitnění organizace, provádění větší četnosti úklidu a to vše ve vyšší kvalitě.

Hned po nástupu do funkce starosty jsem, spolu s novým vedením, začal inventarizaci zdrojů znečištění a postupně upravujeme nebo rozšiřujeme systém očisty města včetně maximální eliminace původu znečištění.

Nelze se však jenom soustředit na úklid, je nutné snažit se problémům předcházet. Jednáme s Lomem Hrabůvka o řadě opatření při přepravě kamene a drtí. Ovzduší města zhoršuje provoz cementárny. V letních měsících nejsou dostatečně čištěny komunikace od nánosů silničního prachu. V minulosti jsme nebyli spokojeni s údržbou travních ploch aj. Dopad na čistotu má také stav vozovek a četnost úklidu chodníků. K jednání s významnými nositeli znečištění tak musí být ve zvýšené míře naplňovány i běžné každodenní potřeby města.

Budou se instalovat nové psí koše a tyto se budou častěji vyvážet. Již jsme objednali novou nástavbu na vozidlo Multicar. Zabýváme se výběrem optimální technologie na likvidaci nedopalků. Kuřáci stále nepochopili že, přestože je respektujeme, odhozením každého nedopalku si vzájemně zhoršujeme  prostředí ve kterém společně žijeme.

Od 18. ledna zkoušíme stálého pracovníka v Drahotuších, s cílem zajistit stálý úklid a dohled této části. Pokud se plánovaný přístup vyhodnotí jako přínosný, budeme jej rozšiřovat.  Nejvíce změn však bylo provedeno v přípravě plánu sečí na veřejných plochách. Provedli jsme rozdělení ploch dle užitných vlastností a umístění a připravili plán pro častější  sečení. Na některých plochách je ekonomické mulčovat, někde je třeba hlídat výši travního porostu. Seče budeme provádět nejenom dle plánu, ale také dle počasí a růstu vegetace. Na tuto aktivitu navazuje budování provozu kompostárny, která by měla zároveň sloužit k likvidaci zeleně ze soukromých ploch.  Ekonomický rozběh této aktivity by  měl v budoucnu zvýšit počet kontejnerů pro likvidaci soukromé zeleně ze zahrad občanů.

Spolu s chodníky je také důležité dohlížet na úklid zastávek pro autobusovou dopravu. Pro vyšší míru kontroly celého systému byla Radou města Hranic  ustavena zvláštní komise pro dohled a vyhodnocování služeb společnosti Ekoltes, které předsedá Mgr. Miroslav Raindl.  Tato komise připomínkuje skutečný stav města, vyhodnocuje naplánované služby a připravuje doporučení pro nárazové potřeby při úklidu. 

Samostatnou kapitolou je zajištění svozu komunálního odpadu. Zde jsme podepsali smlouvu na rozšíření a výměnu starých sběrných nádob s firmou EKO-KOM. Vstoupili jsme jako město do společnosti Odpady Olomouckého kraje, která má za cíl řešit naplnění nového zákona o odpadech. Konkrétně je nutné vybudovat nové centrum pro třídění a přípravu odpadu k likvidaci. V roce 2024 totiž končí povolení ukládat směsný komunální odpad na skládky.

Pro občany našeho města
Jiří Kudláček – starosta města Hranic   

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pane starosto, děkuji Vám za odpověď na dotaz uvedený v mém předešlém neuveřejněném (zcenzurovaném) komentáři, který jsem zaslal redakci Hranických listů k článku Informace od starosty za leden 2016 ze dne 9. 1. 2016.
Vaše odpověď sice není tak detailní, jak jsem se dotazoval, ale chci věřit, že vystihuje zlepšující se trend služeb města nastalý po převratné změně ve vedení města a společnosti EKOLTES.
Zbylé informace spojené s výší nákladů na očistu a údržbu a s nimi spojené investice jsme si my zasvěcení schopni opatřit osvědčenou cestou, tedy sami.
Ještě jednou Vám tímto děkuji.

Hranické listy řekl(a)...

Reakce na první komentář:
Váš dotaz jsme nezcenzurovali, jak se domníváte. Protože odpověď nebylo možné zpracovat krátkou formou komentáře, požádali jsme vedení radnice o vyjádření. I my oceňujeme, že se tohoto tématu ujal pan starosta, navíc po krátké době působení ve funkci tak fundovaným způsobem.
Redakce

Anonymní řekl(a)...

Pane starosto držím Vám i lidem kolem Vás palce. Nedejte se znechutit prázdnými frázemi rádobypolitiků, kteří zapomněli zavčas odejít do ústraní.
Honza

Anonymní řekl(a)...

Hodno ocenění, jak rychle se pan Kudláček zorientoval v nové funkci. Přitom nikdy dříve nebyl ani členem zastupitelstva.
JN

Anonymní řekl(a)...

No, nebude to mít pan Kudláček jednoduché. Juračka, Zima, Ulehla a další zkameněliny neschopné vystoupit ze starých pohodlných vyjetých kolejí mu nepřestanou házet klacky pod nohy.

Anonymní řekl(a)...

Je dobrý ten Kudláček. Dobře mluví, umí reagovat...
Ještě aby byly výsledky a nemá to chybu. Fandím! Božka

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den občané. Držím dnešnímu vedení města palce. Něco mi do čistoty města chybí. Třeba tzv."HNĚDÉ" kontejnery. Také vzdalenosti kontejnerů na tříděný odpad jsou moc daleko od sebe. Podle zjištěných poznatků, když jsou kontejnery na tříděný odpad dál než 100 kroků tam a zpět, tak se netřídí a jakýkoliv odpad se vhodí do nejbliší popelnice. To jsou zkušenosti. Proberte, jest-li jsou ve městě popelnice tam,kde by měly být.
Nazdar.