29. 3. 2010

Rozpočtový výhled města


Už víc jak rok je jasné, že město bude mít v následujících letech možnost profinancovat jen zlomek z projekčně připravených, či připravovaných investic a oprav městského majetku. Tuto zásadní změnu signalizuje i rozpočtový výhled našeho města na léta 2011 až 2013. Na jednorázové akce je k dispozici na všechny tři roky dohromady 14,5 mil.korun.
Ekonomové radí, abychom v rodinném rozpočtu šetřili a vytvořili si rezervu na nedpředvídané situace, větší výdaje abychom realizovali podle jejich důležitosti a v rozsahu svých finančních možností, za rizikové v krizovém období označují braní úvěrů. Avšak i tato zjednodušená pravidla jakoby přestávala pro radní našeho města platit v případě, že hospodaří s obecními prostředky. Rozpočet zastupitelstvu předložila rada v prosinci bez rozpočtového výhledu. Ten předložila dodatečně v únoru - až na základě usnesení zastupitelstva. Je z něho zřejmé, že v již dříve schváleném ročním rozpočtu jsou plánovány např. i výdaje na přípravu akcí, na jejichž realizaci město nebude mít prostředky ještě řadu let, pokud vůbec někdy. Jedná se o statisícové položky, v součtu zřejmě milionové. Navrhl jsem usnesení, které radě uložilo provést analýzu rozpočtu ve vazbě na rozpočtový výhled. Předpokládal jsem, že se detailně posoudí každá položka letošního rozpočtu s přihlédnutím k budoucím finančním možnostem města. Jako příklad jsem položil otázku, proč bychom měli v letošním roce vynaložit 361 000 korun na přepracování projektové dokumentace zimního stadionu, jehož náklady na výstavbu a provoz by dosáhly výše, kterou budoucí rozpočty města dle rozpočtového výhledu neunesou. Návrh usnesení zastupitelstvo schválilo.
Na březnovém zastupitelstvu rada v reakci na toto usnesení předložila doporučení neměnit rozpočtový výhled města !? – čtenář se asi vrátí o pár řádků výše, aby se ještě jednou ujistil, zda čte správně. Jinak řečeno – i za cenu, že ze sebe radní udělají hlupáky, potřebnou kontrolu letošního rozpočtu neprovedou. Však se jedná o obecní peníze.
Rada místo toho navrhla
- snížit položku na rekonstrukci letních šaten o polovinu !?, což činí 9 mil.Kč
- použít ušetřené peníze ve formě 2 příspěvků na investice soukromých subjektů, které byly ve sdělovacích prostředcích již popsány. 
Aby bylo jasno – neměl bych nic vůči oběma projektům, na které rada doporučila uvolnit městské prostředky – rozumím jim a pro část obyvatel města budou zajímavé. Pokud by však byly postaveny, při rozhodování o způsobu použití uvolněných prostředků, na roveň ostatních městských potřeb.
Např. seznam akcí, na které město žádá o částečnou dotaci má 51 položek. Namátkou třeba jen na dofinancování dokončení revitalizace Hromůvky by bylo třeba v městské kase najít 8,3 mil. korun (přitom na předstihové přeložky je už uzavřena smlouva – a částka 820tis.korun je již zahrnuta do rozpočtu). Na profinancování městského podílu na dotovaných akcích však v rozpočtu zatím není ani koruna. Stejně jako na řešení jakýchkoli nepředvídaných potřeb – viz třeba zvýšené náklady související s letošním vydatným sněžením.  Na běžnou údržbu městského majetku je letos v rozpočtu ještě menší částka než v letech předcházejících a zadlužení města skryté v odkládaných opravách bylo odbory MěÚ odhadnuto na víc než 300 mil.korun.
V tzv. zásobníku investičních akcí, které se z finančních důvodů do rozpočtu nevešly, leží dalších 144 položek (i zčásti připravených k realizaci). Peníze v rozpočtu se tak například nenašly ani na zpracování projektu zateplení jedné ze školek (200tis.), na nákup termoventilů pro zákl.školu (600tis.), na projekt zateplení a rekonstrukce kotelny jiné ZŠ (600tis.), na několik protipovodňových opatření, na rekonstrukce a rozsáhlé opravy řady ulic a chodníků, na přípravu revitalizace dalších sídlišť, na tolik starostou medializovanou akci 1000 parkovacích míst, na rozvoj městského hřbitova, řešení problematiky hluku a polétavého prachu ve městě, otevřených problémů s kanalizací a bylo by možno dlouho pokračovat.
Vedle skutečnosti, že se do rozpočtu dostávají položky bez přihlížení k rozpočtovému výhledu, vidím tedy druhý základní problém v neexistenci diskuze o aktuálních prioritách města, jejichž návrh k projednání v zastupitelstvu jsem marně požadoval několikrát. Priority by následně měly být vodítkem při sestavování rozpočtu a jeho následných změnách v situaci, kdy na drtivou většinu svých potřeb nemá město prostředky. A to už si vůbec netroufám mluvit o potřebě krizového plánu pro snížení rizik, která městským financím v krizových letech hrozí. Pokud se ovšem chceme vyhnout např. dalšímu zvyšování daní z nemovitostí, vynuceným rozprodejům městského majetku, zvyšování poplatků apod. Vše však nasvědčuje tomu, že potřebných kroků se ze strany této rady už nedočkáme.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: