11. 2. 2010

Protipovodňová opatření v HranicíchPodnět k projednání ochrany před povodněmi na zastupitelstvu jsem dal v červnu 2008 návrhem, aby kontrolní výbor provedl kontrolu plnění protipovodňových opatření. Souhrnnou informaci na toto téma nám rada města předložila 16.10.2008. K předložené informaci jsem však vznesl několik připomínek, které se staly součástí usnesení 553, schváleného s podporou opozičních i některých koaličních zastupitelů. Připomínky se týkaly odvedení dešťových vod z okolí viaduktů, bezejmenného potoka pod Hůrkou, opěrných zdí podél toku Veličky, vytyčení aktivních zón záplavového území, propojení býv. mlýnského náhonu s Veličkou, suchého poldru Teplice, atd.
V materiálech pro následující zasedání 13.11.2008 rada, v rozporu se skutečností, usnesení 553 označila za splněné. S podobnou podporou, jako v říjnu, listopadové zastupitelstvo schválilo nové usnesení 562, kterým byl radě stanoven  „náhradní termín pro seznámení Zastupitelstva města s řešením připomínek k protipovodňovým opatřením, které byly specifikovány na zasedání ZM z 16.10.2008, na prosincovém jednání ….“.
Na zasedání ZM 11.12.2008 byl sice předložen materiál na toto téma. Tentokrát však zmanipulováním průběhu projednávání starosta dosáhl toho, že ke většině nedostatků byla rozprava znemožněna.  Jednalo se o ty nedostatky v protipovodňových opatřeních, z nichž většina přetrvává dodnes.
Uvedu dva příklady typických reakcí pana starosty na mé podněty na zastupitelstvu v říjnu 2008. Na dotaz, co se děje se studií odvedení dešťových vod z okolí viaduktů, která byla zpracována již v roce 2007, starosta konstatoval, že „vedení města se problematikou intenzívně zabývá s cílem najít řešení“. A intenzívně se tím zabývá dodnes.
K dotazu „jaký je závěr po projednání studie proveditelnosti o názvu Bezejmenný potok z roku 2007 v komisi rozvoje a v radě“ (řeší lokalitu Pod Hůrkou a U Kostelíčka) odpověděl starosta města takto: „materiál je připraven tak, aby prošel radou a byly stanoveny další kroky“. Na tom projednání a krocích se pracuje rovněž dodnes. A mohl bych pokračovat nepřeberným množstvím různých vyjádření pana starosty, se kterými jsem se mohl seznámit v řadě následujících měsíců, po které jsem setrvával v přesvědčení, že se mi podaří, např. i formou několika prezentací fotek z rizikových oblastí, tématem protipovodňových opatření pohnout. Nepodařilo.
Skončilo to tak, že např. problém nevyhlášených aktivních zón záplavových území a náhradní variantu v podobě map povodňových rizik podél naší zájmové části povodí Bečvy, jsem v první polovině minulého roku už řešil s Povodím Moravy jako soukromá osoba, cestování a jednání na ředitelství PM v Brně jakbysmet. Pan starosta sice nereagoval na informaci, že mapy je třeba ve spolupráci s PM doplnit o mapy povodňových rizik podél hranických potoků, ale ty mapy, které jsme z Brna společně s inž. Hüblem přivezli, si nechal okopírovat. A to bylo opět vše. Škoda, mapy obsahují řadu nových informací, na které by město mělo reagovat.
V rozhovoru pro Deník z 5. února pan starosta sděluje, že „v květnu by měl SFŽP vyhlásit dotační titul, do něhož se s projektem chceme přihlásit“. Žádosti o dotace zaměřené na snižování rizik povodní, tedy i na projekt, o kterém pan starosta hovoří, bylo možno podávat už dříve – např. na termín končící letošním 5. lednem (tedy půl roku po poslední povodni). V tomto kontextu mě ale k napsání článku přiměla až závěrečná slova pana starosty ve výše zmíněném rozhovoru: „My to všechno připravíme a na stříbrném podnose předáme další politické garnituře“. Zcela jistě měl na mysli význam toho „to“ v nemateriální podobě. Já si ale myslím, že by tam spíš patřila významová podoba hmotná. Když vezmu dnešní úroveň povodňových rizik – stav koryt potoků, co se v tomto volebním období udělalo (spíš neudělalo), skutečnost, že do dnešního dne vedení města v zastupitelstvu neobhájilo ani analýzu a závěry z červnové povodně – situace je horší, než byla na začátku tohoto volebního období.
Závěrem si vypůjčím výstižný výňatek z diskuze na toto téma na internetu: „…všechno omeleme hubou. Záplava se lekne a Bečva změní na pokyn koryto a bude to“.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: