7. 10. 2009

Téma první - Výsledek první kontroly v Ekoltesu.

.
Materiál k prvnímu příspěvku v této řadě mi pan Vinkler poskytl svými reakcemi na výsledky 2 kontrol, které jsem z pověření kontrolního výboru při zastupitelstvu provedl ve společnosti Ekoltes.
Při první kontrole se jednalo o dodržování OZV č.8/2003 O místních poplatcích a Nařízení č.1/01 Tržní řád na tržišti u kina Svět (ke druhé kontrole se v budoucnu ještě vrátím).

Na začátku kontroly jsem byl víceméně nucen pasivně prosedět asi 45 minut v kanceláři u pana Vinklera a trpělivě poslouchat jeho monolog. Když jsem ho v návaznosti na jím přednesená tvrzení požádal v závěru o doklady, na které se odvolával, ukázalo se, že nemluvil pravdu. 30 minut jsem pak strávil u vedoucího příslušného provozu. Po prostudování Obecně závazné vyhlášky a Tržního řádu jsem zpracoval zápis, projednal jsem ho v kontrolním výboru a schválenou verzi jsem poté přečetl na zasedání zastupitelstva 25.června. Zní takto:

Při kontrole, které se zčásti zúčastnili ředitel a vedoucí provozu odpadového hospodářství společnosti Ekoltes byly zjištěny následující nedostatky:
1. Dle sdělení ředitele společnosti Ekoltes jsou poplatky za 1m² tržního místa v průběhu roku upravovány ve smyslu volné tvorby cen v rámci jeho kompetence dané Pověřením předsedy představenstva společnosti, bod 2.
Tento bod se však netýká příjmové stránky společnosti, ale výdajové (provozně technických výdajů společnosti).
2. Výše poplatků se při uplatňování volné tvorby cen dostává do rozporu s výší poplatků dle OZV č.8/2003 O místních poplatcích i s ceníkem společnosti Ekoltes platným na daný rok (kontrolující neposuzoval právní stránku rozporu mezi výší poplatků dle OZV a ceníku společnosti Ekoltes).
3. Neexistují doklady o skutečně naměřené ploše, kterou prodejce v daný konkrétní den užíval. Z celkové výše poplatku vyměřeného platebním dokladem nelze proto částku za 1m² odvodit – viz platební doklady z 04 a 05/2009. První platební doklad, který tuto informaci obsahuje je z 5.června 2009 – ten však v sídle společnosti v době provádění kontroly ještě nebyl k dispozici.
4. Platební doklady neobsahují podpis prodejce.
5. Provozovatel tržiště nevydal Provozní řád ve smyslu Nařízení města č.1/01.
6. Dlouhodobě je porušováno Nařízení č.1/02, podle kterého je tržiště určeno pro prodej zeleniny, ovoce, květin a domácích produktů (viz např. platební doklady z 27., 28. a 29.5.2009). Z výše vyměřených poplatků lze dovodit, že v tomto případě není platebním dokladem ani uplatňován výrazně vyšší poplatek za 1m², ať už ve smyslu OZV č.8/2003 (platný ovšem pro jiná tržiště, protože u kina Svět není prodej jiných produktů povolen), či dle ceníku společnosti Ekoltes pro daný rok – viz ceníky a fotografie tržního místa z uvedených dnů.
Shrnutí:
Zvýšené napětí při výběru poplatků podle kontrolujícího do značné míry souvisí s neprůhledným způsobem stanovování výše poplatků, který navíc není zpětně kontrolovatelný.
Zjištěné nedostatky nepřispívají k důvěryhodnosti stávajícího personálního obsazení (v přímé personální linii - ředitel společnosti – vedoucí provozu – výběrčí tržního poplatku - jsou blízcí rodinní příslušníci).


V závěru jsem pouze ústně dodal, že jsem se ve své praxi ještě nikdy nesetkal (samozřejmě s výjimkou rodinných firem, která se řídí jinými pravidly) se situací, kdy ředitel akciové společnosti řídí přímo - bez mezičlánku - svého zetě a ten do třetice zase svoji tchýni - manželku ředitele. (To, že ředitel stanovuje v tomto "systému" sám výši odměny své manželce, jak jsem se na příslušném dokladu mohl přesvědčit, jsem pomlčel).
Kopat bez rozmyslu kolem sebe začal pan Vinkler již na zasedání zastupitelstva, to hlavní však nastalo dodatečně - zde je výňatek z článku pana Vinklera ve sdělovacích prostředcích, část týkající se kontroly dodržování OZV č.8/2003:

Pan ing. Špiřík si s funkce předsedy kontrolní komise udělal svůj „soukromý nástroj pomsty“ a hůl, kterou chce koalici trestat . Všichni víme proč. Svou funkci pojal jako „one man show“, kdy na kontrolní akci není přítomen žádný jiný člen kontrolní komise mimo něj (proč asi?) a závěry pak dělá úplně sám a samozřejmě tak jak uzná za vhodné (neobjektivně, tendenčně) . Na tomto zastupitelstvu si zvolil pro mou kritiku naprosto zástupný problém týkající se tržních míst ve městě Hranicích, kdy se jedná o spíše osobní spor jednoho z trhovců než o věcný problém. Vůbec se v tomto případě neváhal spojit s lidmi , kteří jsou dlouhodobě známí svým napadáním všeho co s radnicí či jednotlivými členy koalice souvisí. Sám prošetřil danou záležitost a po svém představil kontrolní komisi. Byť jednal s vedením a.s. EKOLTES nepoužil žádný z argumentů vedení, které by svědčily ve prospěch této společnosti, ale neváhal použít všechny argumenty oponentů . Pan Špiřík pak jménem tohoto orgánu požádal o vysvětlení problému představenstvo společnosti. Aniž čekal na odpověď z orgánu společnosti odprezentoval své závěry na zastupitelstvu a doplnil svou verzi vidění vzniklé situace včetně osobního napadení ředitele společnosti a jeho nejbližších přičemž k tomuto vystoupení neměl žádný mandát od kontrolní komise a a.s. EKOLTES nedal, vzhledem k tomu, že nikdo z vedení a.s. nevěděl, že tento problém bude projednáván, šanci odpovědět a účinně se bránit.
Takže shrnuto a spočteno.
• Předseda kontrolní komise provádí v rozporu přinejmenším s morálkou kontroly sám ačkoli na kontrolní činnost mají chodit nejméně dva členové komise právě z důvodu možného zneužití kontroly v neprospěch jedné strany,
• Neřídí se usneseními a vůlí vlastního orgánu, kterému předsedá
• Stal se naprosto „neřízenou střelou“, která si dělá v podstatě co chce a kdy uzná za vhodné
• Závěry, které učiní jsou subjektivní bez opory v jiném názoru a tedy i takto je nutno je pojímat. Tedy v žádném případě jako objektivizovanou skutečnost za kterou jsou vydávány. SZ míní, že náprava tohoto stavu je jednoduchá. Nepřipustit ing. Špiříka k další kontrolní činnosti takříkajíc v terénu, ale pověřit jej jako předsedu administrativními úkoly v rámci kontrolní komise tj. svoláváním jednání a psaním zápisu z jednání komise. Je totiž již více než na zváženou zda člověk s takovýmto pojetím výkonu předsedy tak důležité komise, je vůbec schopen tuto funkci v terénu vykonávat.
Dále se SZ v Hranicích ptá:
• jak dlouho bude ještě kontrolní komise trpět toto počínání svého předsedy
• jak dlouho bude ještě koalice snášet neustálé a neobjektivní napadání12 své činnosti jak dlouho bude ještě zastupitelstvo nuceno poslouchat neustálé obstrukce ze strany tohoto zastupitele


Tento článek vypovídá o osobě pana Vinklerovi téměř vše.
Je povrchní  – Před formulací svého názoru si pořádně nepřečetl ani zápis z kontroly, tím spíše ne právní předpisy, které se kontroly týkají.
Jinak by věděl, že plán kontrol schvaluje zastupitelstvo (a až na jeden případ všechny plány kontrol odhlasoval i pan Vinkler) a zprávy z kontrol schvaluje kontrolní výbor, který je složen ze zástupců navržených všemi uskupeními zastoupenými v ZM. Takže představa, že by si jeho členové nechali diktovat, by se měla jevit i autorovi zmíněného tvrzení jako z říše snů.
Další tvrzení, že při kontrole musí být přítomno více členů kontrolního výboru nemá oporu v zákonu o obcích, v jednacím řádu kontrolního výboru, ani v usneseních výboru. Pan Vinkler by měl vědět, že závěry z kontroly může kontrolující pouze navrhnout. Definitivní znění závěrů musí schválit kontrolní výbor. Již v několika případech byl návrh kontrolujících korigován při společném projednání v KV.
Mandát k seznámení zastupitelstva s výsledky kontroly kontrolní výbor nikdy nedává. Pan Vinkler by měl vědět, že je to povinnost daná např. zákonem o obcích. A spíš dětinské jsou představy pana Vinklera o omezování pravomocí předsedy KV, ikdyž si na pomoc bere celou SZ (rád bych věděl, zda o tom členové vědí).
Trpí příznaky rozdvojení mysli - Že zápis z kontroly neobsahuje žádné chybné informace či závěry, pan Vinkler potvrdil ve své zprávě pro představenstvo Ekoltesu, kterou mám k dispozici. Na druhé straně tvrdí „závěry pak dělá úplně sám a samozřejmě tak jak uzná za vhodné (neobjektivně, tendenčně)“. Pan Vinkler nám tak ve svém vlastním zrcadle nastavuje smutný pohled na člověka zběsile kopajícího kolem sebe při obhajování něčeho, co obhájit nelze a co sám popírá.
Má bujnou fantazii – Už měsíc čekám na odpověď pana Vinklera na moji otázku, v kterých částech je text kontrolní zprávy ovlivněn mým údajným spojením s nějakými „jinými lidmi“, popř. Marťany.
Je zapomnětlivý – V článku zapomněl uvést, které z argumentů vedení Ekoltesu jsem ve zprávě z kontroly nepoužil a naopak, které „všechny argumenty oponentů“ jsem použil. Odpověď na tuto otázku jsem od pana Vinklera do této chvíle neobdržel.
Vymýšlí si jako přistižený kluk - Pan Vinkler obdržel zápis z kontroly hned druhý den po projednání v KV, t.zn. 10.června 2009. Zasedání zastupitelstva se konalo 25.června. Důvod, že se "nemohl účinně bránit" při projednávání na zasedání zastupitelstva je opět jen další z řady výmyslů.
A spíš za drzost považuji, když zrovna pan Vinkler káže o morálce.
Je zbabělý – Primitivní a nedůstojná ředitele a zastupitele je i metoda zastírání nedostatečnosti argumentů pomocí vypouštění mlhy formou naznačování a podsouvání něčeho důležitého a zároveň utajovaného. Jsou to formulace „všichni víme proč“ na druhém řádku, „proč asi“ na třetím řádku, atd. Je známo, že vůči těmto formulacím se napadený nemůže účinně bránit. Právě proto je používají zbabělci.
Podobně zbabělá a průhledná je snaha pana Vinklera zatahovat do problému, který je jeho a jen jeho problém, další účastníky. Viz např. formulace „..soukromý nástroj pomsty a hůl, kterou chce koalici trestat“, „strana zelených míní…“, „.. jak dlouho bude ještě kontrolní komise trpět toto počínání svého předsedy..“, .. jak dlouho bude ještě zastupitelstvo nuceno poslouchat..“...Což je zároveň příklad zapomnětlivosti pana Vinklera - ve výčtu chybí parlament a prezident!
Je špatně chápavý a nebo chápat z nějakých svých pohnutek nechce - dává svými vystoupeními zřetelně najevo, že nechápe roli kontrolního výboru, která spočívá ve včasném odhalování existujících nedostatků. O což se kontrolní výbor snaží. KV zde není pro pana Vinklera, aby sepisoval, jak to má těžké a to, co je v Ekoltesu v pořádku. Za normální reakci bych považoval diskuzi na téma, co a jak díky zjištěním KV do budoucna můžeme zlepšit.
Zprávu z kontroly jsem na zasedání ZM přečetl. Je možno se o tom přesvědčit ve zvukovém záznamu ze zasedání. Není v ní žádné osobní napadání autora a členů jeho rodiny, pouze stručně formulované zjištění z kontroly. Za učebnici osobního napadání by naopak mohl sloužit výše uvedený článek pana Vinklera.
Připouštím, že zjištění nedostatků uvedené v kontrolní zprávě může být pro pana Vinklera nepříjemné. Kontrolní výbor byl zřízen právě proto, aby včas odhaloval nedostatky a nikoli proto, aby sepisoval subjektivní názory kontrolovaných, kterými se tito snaží zakrývat nedostatky ve své vlastní práci. A o tento přístup se v KV budu zasazovat i nadále.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva jsem panu Vinklerovi položil písemně řadu otázek k jeho výše uvedeným tvrzením. Nedostal jsem odpověď. Konkrétní, seriozní odpověď mi totiž pan Vinkler ani nemůže poskytnout z jednoho prostého důvodu - jedná se o snůšku lží a výmyslů vyšinutého člověka, který se zoufale snaží kýblem špíny poznamenat někoho jiného.

V příštím článku se budu zabývat servilitou pana Vinklera vůči silnějším a arogancí vůči slabším.
Zdeněk Špiřík

Zpět k příspěvku Kdo je to pan Vinkler?

Žádné komentáře: