29. 9. 2009

Jak volení představitelé města plní své povinnosti

aneb o čem se z oficielních sdělovacích prostředků nic nedozvíte.

Na objednávku VaK Přerov, ve které drží naše město něco přes 10 % akcií, dopracovala koncem roku 2007 externí specializovaná firma pod názvem Generel kanalizace analýzu stavu kanalizační sítě Hranic.

Součástí Generelu kanalizace je rovněž návrh opatření k odstranění následujících zjištěných nedostatků:

- Přetížení některých částí stokové sítě.
- Nedostatečná kapacita části odlehčovacích komor.
- Potenciální lokality vytápění nemovitostí.
- Ve většině případů dochází ke zpětnému vzdutí vod z vodních toků přes odlehčovací komory do stokové sítě.

Na přiložených snímcích je patrná část důsledků těchto úzkých míst na městské kanalizační síti.


Usnesením č. 432/2008 z 29.5.2008 zastupitelstvo uložilo radě města zpracovat ve spolupráci s VaK,a.s. Přerov do příštího zasedání zastupitelstva 26.6.2008 koncepci odstraňování zjištěných nedostatků.
Kontrolní výbor při zastupitelstvu dne 3.12.2008 v rámci kontroly plnění zmíněného usnesení č.432/2008 konstatoval:
„Při kontrole bylo zjištěno závažné a dlouhodobé neplnění úkolů uložených zastupitelstvem města starostovi města a poskytování nepravdivých informací zastupitelstvu.
Zjištěné nedostatky:
1. Zastupitelstvem schválené usnesení s termínem plnění 26.6.2008 dosud není splněno.
2. Usnesení bylo již před pěti měsíci označeno za splněné.
3. Informace starosty města na zasedání ZM 26.6.2008 -„Čekáme na písemnou zprávu, až bude písemná zpráva, tak Vám ji předložím. Autoři generelu dostali od nás dopis a úkol, aby na tyto čtyři body písemně odpověděli“ – se ve světle poskytnutých podkladů nezakládá na pravdě. Dopis z našeho města je datovaný 26.11.2008.“
Na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2009 byl přítomný ředitel VaK Přerov inž.Dundálek. Na moji otázku týkající se zmíněné koncepce odpověděl:
„Nic nebrání tomu, abychom jednali o koncepci postupné realizace navržených opatření. Výsledek jednání by mohl být podkladem pro projednání v představenstvu VaK“.
Ani toto vyjádření nerozhýbalo k aktivitě místostarostku ing. Ondriášovou, která naše město ve VaK Přerov zastupuje, ani jiné představitele města.
Proto jsem na zasedání zastupitelstva v červnu požádal, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o následující písemnou informaci:  Co, kdy, ve spolupráci s kým, za jaké účasti a s jakým závěrem vykonala místostarostka města od 05/2008 do dneška ve prospěch splnění tohoto usnesení. Zmíněný zákon 106/1999 Sb. ukládá poskytnout požadované informace do 15 dnů.
Přes opakovaný podnět na zářijovém zasedání ZM jsem obdržel pouze tuto odpověď:
"Rada města projednala a pověřila místostarostku jednáním s ředitelem Vak Přerov".
Usnesení zastupitelstva č.432/2008 již mělo být před 15 měsíci splněno – stále není.
Zdeněk Špiřík
.

Žádné komentáře: